Công văn 4499/TCT-CS 2019 về chính sách thuế

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

B TÀI CHÍNH
T
NG CỤC THU

-------------

Số: 4499/TCT-CS

V/v: Chính sách thuế

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2019

 

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Kiên Giang.

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 168/CT-THNVDT ngày 11/3/2019 của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang về việc chuyển nhượng dự án đầu tư. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Tại khoản 1 Điều 5 Luật thuế GTGT quy định: “Điều 5. Đối tượng không chịu thuế

1. Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu. ”

2. Tại khoản 1 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi khoản 1 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn về đối tượng chịu thuế GTGT: “1. Sản phẩm trồng trọt (bao gồm cả sản phẩm rừng trồng), chăn nuôi, thủy sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu. ”

3. Tại khoản 3 Điều 2 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định: “3. Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng:

...

d) Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng dự án đầu tư để sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp, hợp tác xã. ”

4. Tại khoản 4 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 29/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT: “4. Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng dự án đầu tư để sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp, hợp tác xã.”

Căn cứ các quy định, hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Quốc Đô chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu tư Trang trại trồng lúa cho Công ty TNHH Quốc Đô Kiên Giang để Công ty này tiếp tục thực hiện dự án, nếu sản phẩm của dự án bán ra thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT thì việc chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu tư của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Quốc Đô phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Kiên Giang được biết./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCT Nguyễn Thế Mạnh (để b/c)

- Vụ PC, CST (BTC);

- Vụ PC, KK&KTT (TCT);

- Website TCT;

- Lưu: VT, CS (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH

 

 

 

 

Lưu Đức Huy

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực