Công văn 4490/TCHQ-TXNK 2019 thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

Số: 4490/TCHQ-TXNK
V/v: Thủ tục hải quan, chính sách thuế đối với hàng hóa gia công

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2019

 

 

Kính gửi: Chi nhánh Công ty TNHH Fujikin Việt Nam VWL Hà Nội.
(Phòng 308A, tầng 3, tòa nhà UDIC Complex, đường Hoàng Đạo Thúy, Hà Nội)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số XNK2019/01-1 ngày 28/01/2019 của Chi nhánh Công ty TNHH Fujikin Việt Nam VWL Hà Nội về việc thủ tục hải quan và chính sách thuế giữa các chi nhánh công ty trong cùng một tập đoàn hạch toán phụ thuộc tại Việt Nam. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo ý kiến của Bộ Công Thương tại công văn số 4337/BCT-KH ngày 18/6/2019 (bản photocopy đính kèm), thì:

“1. Về tư cách pháp lý và phạm vi hoạt động của Chi nhánh

a) Theo quy định tại Điều 84 Bộ Luật Dân sự: “Chi nhánh, Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của pháp nhân, không phải là pháp nhân”.

b) Theo quy định tại khoản 1 Điều 45 Luật Doanh nghiệp 2014: “Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phn chức năng của doanh nghiệp kể c chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.”

Do vậy, Chi nhánh của Công ty TNHH Fujikin Việt Nam chỉ được thực hiện chức năng của Công ty theo phạm vi nhiệm vụ được Công ty giao/ủy quyền, trên cơ sở ngành nghề kinh doanh của Công ty đã đăng ký theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư.

c) Nội dung đăng ký ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH Fujikin Việt Nam theo Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101264760 trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp không có nội dung liên quan đến hoạt động thuê/đặt gia công.

Tại Quyết định số 02/QĐ-FVN-VNWLHN ngày 22/10/2018 của Công ty TNHH Fujikin Việt Nam không có nội dung ủy quyền cho Chi nhánh Công ty TNHH Fujikin Việt Nam-VWL Hà Nội được thuê/đặt gia công.

Tại Giấy xác nhận số 666388/18 về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh do Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 26/10/2018 cũng không có nội dung liên quan đến việc Chi nhánh Công ty TNHH Fujikin Việt Nam-VWL Hà Nội được thuê/đặt gia công.

Do vậy, việc chi nhánh Công ty TNHH Fujikin Việt Nam VWL Hà Nội thực hiện nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài vào Việt Nam theo quyền nhập khẩu sau đó giao cho Chi nhánh Công ty TNHH Fujikin Việt Nam - Nhà máy Bắc Ninh để thực hiện gia công sản phẩm, sau đó nhận lại sản phẩm là chưa phù hợp với các quy định nêu trên”.

Vì vậy, Tổng cục Hải quan không có cơ sở để hướng dẫn thủ tục hải quan, chính sách thuế đối với đề nghị của Chi nhánh Công ty TNHH Fujikin Việt Nam VWL Hà Nội.

Tổng cục Hải quan thông báo để Chi nhánh Công ty TNHH Fujikin Việt Nam VWL Hà Nội biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/cáo);
- Bộ Công Thương;
- Cục GSQL;
- Lưu: VT, TXNK (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG




Nguyễn Ngọc Hưng

 

 

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực