Công văn 4443/TCT-CS 2019 thuế giá trị gia tăng với hàng hóa nhập khẩu để xuất khẩu

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

B TÀI CHÍNH
T
NG CỤC THU

-------------

Số: 4443/TCT-CS

V/v: Thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2019

 

 

Kính gửi: Công ty TNHH thương mại và sản xuất CMC

(Tầng 12, Tòa nhà CMC, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội)

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2019/CMC P&T ngày 17/9/2019 về hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về nội dung này, ngày 14/5/2018, Bộ Tài chính đã có công văn số 5537/BTC-CST trả lời. Tổng cục Thuế cũng đã có công văn số 4032/TCT-CS ngày 17/10/2018, công văn số 825/TCT-CS ngày 13/3/2019, công văn số 2046/TCT-CS ngày 22/5/2019 trả lời Công ty.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Công ty TNHH sản xuất và thương mại CMC được biết./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Phó TCTr Nguyễn Thế Mạnh (để b/c);

- Vụ PC - BTC;

- Vụ PC-TCT;

- Website-TCT;

- Lưu: VT, CS (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH

 

 

 

 

Lưu Đức Huy

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực