Công văn 42/BTC-TCT năm 2009 về khấu trừ thuế TNCN với chuyển nhượng chứng khoán

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
------

Số: 42/BTC-TCT
V/v: Khấu trừ thuế TNCN đối với chuyển nhượng chứng khoán

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2009

Căn cứ Điều 23, Điều 24 Luật thuế Thu nhập cá nhân;

Căn cứ Điều 16, Điều 17 của Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế TNCN;

Căn cứ Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TNCN và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế TNCN;

Căn cứ Quyết định số 27/2007/QĐ-BTC ngày 24/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty chứng khoán;

Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể việc khấu trừ, kê khai nộp thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán của tổ chức khấu trừ như sau:

I. PHẠM VI ÁP DỤNG: công văn này hướng dẫn khấu trừ thuế, khai thuế, nộp thuế TNCN đối với các loại chứng khoán do các cá nhân chuyển nhượng tại các công ty chứng khoán hoặc làm thủ tục chuyển nhượng tại công ty chứng khoán hoặc công ty phát hành bao gồm: cổ phiếu niêm yết; cổ phiếu chưa niêm yết nhưng đã đăng ký giao dịch tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội; cổ phiếu chưa niêm yết và chưa đăng ký giao dịch; chứng chỉ quỹ đầu tư; trái phiếu niêm yết và trái phiếu chưa niêm yết.
II. CÁC HƯỚNG DẪN CỤ THỂ VỀ KHẤU TRỪ THUẾ, KHAI THUẾ, NỘP THUẾ TNCN:
1. Đối với cổ phiếu đã niêm yết
Công ty chứng khoán nơi người chuyển nhượng thực hiện hoạt động chuyển nhượng chứng khoán có trách nhiệm:
a. Khấu trừ thuế:
- Căn cứ giá chứng khoán thực hiện tại Sở giao dịch chứng khoán/Trung tâm giao dịch chứng khoán và số lượng cổ phiếu của nhà đầu tư chuyển nhượng thành công, Công ty chứng khoán tính số thuế TNCN phải khấu trừ theo thuế suất 0,1% tính trên tổng giá trị chứng khoán từng lần chuyển nhượng của người chuyển nhượng và thông báo số thuế phải nộp cho người chuyển nhượng biết.
Thời điểm thông báo số thuế TNCN khấu trừ nộp ngân sách nhà nước cũng là thời điểm Công ty chứng khoán thông báo giao dịch thành công.
+ Trường hợp người chuyển nhượng mở tài khoản tiền giao dịch chứng khoán tại Công ty Chứng khoán thì công ty chứng khoán có trách nhiệm giữ lại số thuế khấu trừ và làm thủ tục nộp vào Ngân sách nhà nước. Số tiền còn lại sau khi đã khấu trừ thuế và phí, Công ty chứng khoán thanh toán cho người chuyển nhượng.
+ Trường hợp người chuyển nhượng mở tài khoản giao dịch tại Ngân hàng thì Công ty chứng khoán thông báo cho Ngân hàng nơi người chuyển nhượng mở tài khoản biết về số thuế phải khấu trừ để Ngân hàng giữ lại và chuyển số thuế đã khấu trừ cho Công ty chứng khoán làm thủ tục kê khai, nộp vào Ngân sách Nhà nước.
Thời điểm Công ty Chứng khoán thông báo cho Ngân hàng yêu cầu khấu trừ và chuyển số thuế đã khấu trừ là cùng với thời điểm thông báo thu phí môi giới đối với người có chứng khoán chuyển nhượng thành công.
Thời điểm Ngân hàng chuyển số thuế đã khấu trừ cho công ty chứng khoán chậm nhất không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo khấu trừ của Công ty chứng khoán. Ngân hàng nơi người chuyển nhượng mở tài khoản chỉ được thanh toán tiền cho người chuyển nhượng sau khi đã khấu trừ thuế TNCN.
b. Khai thuế, nộp thuế: Trách nhiệm khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế TNCN đã khấu trừ đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán do Công ty chứng khoán nơi nhà đầu tư đăng ký giao dịch thực hiện. Ngân hàng nơi cá nhân chuyển nhượng mở tài khoản không phải khai thuế, quyết toán thuế.
Về mẫu tờ khai thuế, thời điểm khai thuế, quyết toán thuế TNCN từ hoạt động chuyển nhượng chứng khoán thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 84/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính.
- Số thuế khấu trừ kê khai hàng tháng được căn cứ vào kết quả giao dịch chứng khoán thành công trong tháng (không phụ thuộc vào thời hạn chuyển tiền).
2. Đối với cổ phiếu chưa niêm yết:
a. Đối với cổ phiếu chưa niêm yết nhưng đã đăng ký giao dịch tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội:
Công ty chứng khoán được Trung tâm giao dịch chứng khoán chấp thuận cho phép tham gia thực hiện các giao dịch cổ phiếu chưa niêm yết nhưng đã đăng ký giao dịch thực hiện khấu trừ thuế, khai thuế, nộp thuế được thực hiện như đối với chứng khoán đã niêm yết.
b. Đối với cổ phiếu chưa niêm yết, chưa đăng ký giao dịch tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội nhưng Công ty phát hành cổ phiếu ủy quyền cho Công ty chứng khoán quản lý Sổ đăng ký cổ đông:
Công ty chứng khoán được Công ty phát hành cổ phiếu ủy quyền quản lý danh sách cổ đông có trách nhiệm khấu trừ thuế, khai thuế, nộp thuế.
Căn cứ để khấu trừ thuế là giá chuyển nhượng cổ phiếu và số lượng cổ phiếu của từng lần chuyển nhượng; giá chuyển nhượng cổ phiếu được xác định theo giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng. Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng không ghi giá hoặc có ghi giá nhưng thấp hơn giá ghi trên sổ sách kế toán tại thời điểm chuyển nhượng hoặc tại thời điểm gần nhất so với thời điểm chuyển nhượng của công ty phát hành cổ phiếu thì Công ty chứng khoán căn cứ vào giá ghi trên sổ sách kế toán của công ty phát hành để khấu trừ thuế. Công ty phát hành chứng khoán có trách nhiệm cung cấp cho công ty chứng khoán giá cổ phiếu ghi trên sổ sách của công ty phát hành mỗi khi có sự thay đổi về giá cổ phiếu.
Người chuyển nhượng chứng khoán phải xuất trình hợp đồng chuyển nhượng với công ty chứng khoán đồng thời với đề nghị chuyển quyền sở hữu chứng khoán đã chuyển nhượng.
Công ty chứng khoán được ủy quyền quản lý danh sách cổ đông có trách nhiệm tính và thu thuế TNCN đối với các trường hợp chuyển nhượng, kê khai nộp thuế theo quy định tại Thông tư số 84/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính.
Công ty chứng khoán chỉ được làm thủ tục chuyển đổi quyền sở hữu cổ phiếu sau khi đã người chuyển nhượng cổ phiếu đã nộp thuế TNCN.
c. Đối với cổ phiếu chưa niêm yết, chưa đăng ký giao dịch tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội và công ty phát hành không ủy quyền cho Công ty chứng khoán quản lý danh sách cổ đông hoặc chỉ được ủy quyền quản lý một bộ phận danh sách nhà đầu tư để đăng ký chuyển nhượng, chi trả cổ tức:
Công ty phát hành chứng khoán có trách nhiệm khấu trừ thuế, khai thuế, nộp thuế.
Căn cứ để khấu trừ thuế là giá chuyển nhượng cổ phiếu và số lượng cổ phiếu của từng lần chuyển nhượng; giá chuyển nhượng cổ phiếu được xác định theo giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng. Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng không ghi giá hoặc có ghi giá nhưng thấp hơn giá ghi trên sổ sách kế toán tại thời điểm gần nhất thì Công ty phát hành cổ phiếu được căn cứ vào giá theo sổ sách kế toán tại thời điểm gần nhất để khấu trừ thuế.
Người chuyển nhượng chứng khoán phải xuất trình hợp đồng chuyển nhượng với công ty phát hành chứng khoán đồng thời với đề nghị chuyển quyền sở hữu chứng khoán đã chuyển nhượng.
Công ty phát hành cổ phiếu có trách nhiệm tính và thu thuế TNCN đối với các trường hợp chuyển nhượng và kê khai nộp thuế theo quy định tại Thông tư số 84/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính.
Công ty phát hành chỉ được làm thủ tục chuyển đổi quyền sở hữu cổ phiếu sau khi đã người chuyển nhượng cổ phiếu đã nộp thuế TNCN.
Trường hợp Công ty phát hành cổ phiếu có ủy quyền cho Công ty chứng khoán quản lý một bộ phận danh sách nhà đầu tư thì thủ tục khấu trừ, khai thuế, nộp thuế đối với giao dịch chứng khoán của những người được ủy quyền được thực hiện theo hướng dẫn tại điểm b nêu trên.
3. Thời điểm áp dụng:
Công văn này áp dụng đối với các giao dịch chuyển nhượng chứng khoán thành công kể từ ngày 02/01/2009.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu hướng dẫn thêm.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước; Vụ CS, Vụ PC.
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Công ty chứng khoán;
- Lưu VT, TCT (VT, TNCN)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

Thuộc tính văn bản
Công văn 42/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng chứng khoán
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 42/BTC-TCT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 02/01/2009 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí , Chứng khoán
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

 

THE MINISTRY OF FINANCE
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------
No. 42/BTC-TCT
Re: on withholding of personal income tax on securities transfer
Hanoi, January 02, 2009
 

To:
- Ministries, ministerial-level agencies and government-attached agencies
- People’s Committees of provinces and centrally run cities

 
Pursuant to Articles 23 and 24 of the Law on Personal Income Tax;
Pursuant to Articles 16 and 17 of the Government’s Decree No. 100/2008/ND-CP of September 8, 2008, detailing a number of articles of the Law on Personal Income Tax;
Pursuant to the Ministry of Finance’s Circular No. 84/2008/TT-BTC of September 30, 2008, guiding the implementation of a number of articles of the Law on Personal Income Tax and guiding the implementation of the Government’s Decree No. 100/2008/ND-CP of September 8, 2008, detailing a number of articles of the Law on Personal Income Tax;
Pursuant to the Minister of Finance’s Decision No. 27/2007/QD-BTC of April 24, 2007, promulgating the Regulation on organization and operation of securities companies;
The Ministry of Finance provides specific guidance on the withholding, filing and payment of personal income tax on securities transfers by withholding organizations as follows:
I. Scope of application: This official letter guides the withholding, filing and payment of personal income tax on securities transferred by individuals at securities companies or for which transfer procedures are carried out by individuals at securities companies or issuing companies, including: listed securities, unlisted securities already registered for trading at the Hanoi Securities Trading Center; unlisted securities not yet registered for trading; investment fund certificates; listed bonds and unlisted bonds.
II. Specific guidance on withholding, filing and payment of personal income tax
1. For listed securities:
Responsibilities of securities companies at which transferors conduct securities transfers:
a/ Tax withholding:
- Based on securities prices realized at the Stock Exchange/Securities Trading Center and the quantity of securities successfully transferred by an investor, the securities company shall calculate the personal income tax to be withheld at the rate of 0.1% of the total value of securities upon each transfer and notify the payable tax amount to the transferor.
The time of notification of the personal income tax amount to be withheld and remitted into the state budget is also the time the securities company notifies the successful transaction.
+ If the transferor opens his/her transaction account at the securities company, the latter shall retain the withheld tax amount and remit it into the state budget. After withholding the tax and a charge, the securities company shall pay the remainder to the transferor.
+ If the transferor opens his/her transaction account at a bank, the securities company shall notify the bank of the tax amount to be withheld for the latter to retain the withheld tax amount, and shall file and pay this amount into the state budget.
The time when the securities company notifies the bank to withhold and transfer the tax amount is also the time of notifying the collection of the brokerage charge to the person having the successfully transferred securities.
The time limit for the bank to transfer the withheld tax amount to the securities company is 3 working days from the date of receipt of the withholding notification of the securities company. The bank at which the transferor opens an account may pay the money to the transferor only after withholding the tax amount.
b/ Tax filing and payment: The securities company with which the investor registers for trading shall file, pay and finalize the withheld personal income tax amount for securities transfers. The bank with which the transferor opens an account is not required to file and finalize tax.
The personal income tax filing form, time of payment and finalization of personal income tax for securities transfers are guided in Circular No. 84/2008/TT-BTC of the Ministry of Finance.
The monthly tax amount to be withheld and filed is based on results of successful securities transactions in the month (not depending on the time of money transfer).
2. For unlisted securities:
a/ For unlisted securities already registered at the Hanoi Securities Trading Center:
Securities companies that have been approved by the securities trading center to participate in conducting transactions in unlisted securities already registered for trading shall withhold, file and pay personal income tax like listed securities.
b/ For unlisted securities not yet registered at the Hanoi Securities Trading Center for which the issuing companies have authorized securities companies to manage shareholder registers:
Securities companies which are authorized by issuing companies to manage shareholder lists shall withhold, file and pay personal income tax.
The bases for withholding tax include the securities transfer price and the quantity of securities upon each transfer. The securities transfer price is determined to be the price indicated in the transfer contract. If the transfer contract indicates no price or a price lower than the issuing company’s book price at the time of transfer or at the time nearest to the time of transfer, the securities company shall withhold tax based on the issuing company’s book price. The issuing company shall supply the securities company with the book price of securities upon any change in the securities price.
The securities transferor shall produce the transfer contract with the securities company concurrently with filing a request for transfer of ownership of sold securities.
The securities company authorized to manage the shareholder list shall calculate and collect personal income tax for each transfer and file and pay the tax under Circular No. 84/2008/TT-BTC of the Ministry of Finance.
The securities company may carry out procedures for transferring ownership of securities only after the securities transferor has paid personal income tax.
b/ For unlisted securities not yet registered at the Hanoi Securities Trading Center for which the issuing company has not yet authorized a securities company to manage the shareholder list or has only authorized a securities company to manage part of the investor list for transfer registration and dividend payment:
The issuing company shall withhold, file and pay personal income tax.
The bases for withholding tax include the securities transfer price and the quantity of securities upon each transfer. The securities transfer price is determined to be the price indicated in the transfer contract. If the transfer contract indicates no price or a price lower than the book price at the nearest time, the issuing company may withhold tax based on the book price at the nearest time.
The securities transferor shall produce the transfer contract with the issuing company concurrently with filing a request for transfer of ownership of sold securities.
The issuing company shall calculate and collect personal income tax for each transfer and file and pay the tax under Circular No. 84/2008/TT-BTC of the Ministry of Finance.
The issuing company may carry out procedures for transferring ownership of securities only after the securities transferor has paid personal income tax.
In case the issuing company authorizes a securities company to manage part of the investor list, the procedures for withholding, declaring and paying tax for securities transfers of authorized persons comply with the guidance at Point b above.
3. Time of application:
This official letter applies to successful securities transfer transactions from January 2, 2009.
Any problems arising in the course of implementation should be reported to the Ministry of Finance for further guidance.
 

 
FOR THE MINISTER
VICE MINISTER
Do Hoang Anh Tuan

 
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!