Công văn 41922/CT-TTHT 2019 đăng ký sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

Số: 41922/CT-TTHT
V/v: Đăng ký sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN tự in trên máy tính.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2019

 

 

Kính gửi: Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội
Mã số thuế: 0104815582
Địa chỉ: Nhà 2H, số 18 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

 

Trả lời công văn số 146/CV-ĐHKHCN ngày 18/4/2019 của Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội về đăng ký sử dụng Chứng từ khấu trừ thuế TNCN tự in trên máy tính, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn c Thông tư số 37/2010/TT-BTC ngày 18/3/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc phát hành, sử dụng, quản lý chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính;

Theo hướng dẫn tại văn bản số 1980/TCT-TNCN ngày 08/6/2010 của Tổng cục Thuế về việc triển khai thực hiện Thông tư số 37/2010/TT-BTC, Cục Thuế TP Hà Nội thông báo:

1) Chấp thuận để Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội được sử dụng 01 mẫu chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tại Thành phố Hà Nội (Theo mẫu tại Thông tư số 37/2010/TT-BTC ngày 18/3/2010 của Bộ Tài chính) thay thế mẫu chng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân do Bộ Tài chính phát hành và có hiệu lực kể từ ngày ban hành công văn này.

2) Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội có trách nhiệm phát hành, quản lý, sử dụng 01 mẫu chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trên và thanh quyết toán số chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân do B Tài chính phát hành với Cục Thuế TP Hà Nội theo đúng quy định và thực hiện báo cáo hàng quý theo Điều 5 Thông tư 37/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Cục Thuế TP Hà Nội thông báo để Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TKT7;
- Lưu: VT,TTHT(2).

CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

 

                                                                    

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực