Công văn 41468/CT-TTHT 2019 thuế GTGT với hoạt động cấp chứng chỉ ngắn hạn

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

Số: 41468/CT-TTHT
V/v: Thuế GTGT đối với hoạt động đào tạo, thi và cấp chứng chỉ các khóa đào tạo ngắn hạn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2019

 

 

Kính gửi: Trường Đại học Mở Hà Nội
(Địa chỉ: Nhà B101 Bách Khoa, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội - MST: 0102063129)

 

Trả lời công văn số 2200/CV-ĐHM đề ngày 28/5/2019 về việc giải trình, bổ sung hồ sơ cho công văn số 2029/CV-ĐHM đề ngày 14/5/2019 hỏi về chính sách thuế của Trường Đại học Mở Hà Nội, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 13 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT, quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT:

“13. Dạy học, dạy nghề theo quy định của pháp luật bao gồm cả dạy ngoại ngữ, tin học; dạy múa, hát, hội họa, nhạc, kịch, xiếc, th dục, thể thao; nuôi dạy trẻ và dạy các nghề khác nhằm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ văn hóa, kiến thức chuyên môn nghề nghiệp.

Khoản thu về ở nội trú của học sinh, sinh viên, học viên; hoạt động đào tạo (bao gồm cả việc tổ chức thi và cấp chứng ch trong quy trình đào tạo) do cơ sở đào tạo cung cấp thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Trường hợp cơ sở đào tạo không trực tiếp tổ chức đào tạo mà chỉ tổ chức thi, cấp chứng chỉ trong quy trình đào tạo thì hoạt động tổ chức thi và cấp chứng chỉ cũng thuộc đối tượng không chịu thuế. Trường hợp cung cấp dịch vụ thi và cấp chứng chỉ không thuộc quy trình đào tạo thì thuộc đi tượng chịu thuế GTGT.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Trường Đại học Mở Hà Nội có hoạt động tổ chức đào tạo, thi và cấp chứng chỉ các khóa đào tạo ngắn hạn, trong đó có cả các đối tượng không học mà chỉ đăng ký thi đ cấp chứng chỉ tại Trưng, việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ trong quy trình đào tạo thì hoạt động này thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Trường hợp còn vướng mắc, đề nghị Trường Đại học Mở Hà Nội liên hệ với Cục Thuế TP Hà Nội (phòng Thanh tra - Kiểm tra thuế số 7) để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Trường Đại học Mở Hà Nội được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TKT 7;
- Phòng DTPC;

- Lưu: VT, TTHT(2).

CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

 

                                                                    

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực