Công văn 4118/TCT-QLN 2018 về việc sử dụng hóa đơn lẻ

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

Số: 4118/TCT-QLN
V/v: Sử dụng hóa đơn lẻ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2018

 

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Đà Nng

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3946/CT-QLN về việc sử dụng hóa đơn lẻ đối với các trường hợp đang cưỡng chế hóa đơn. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Khoản 2 Điều 17 Thông tư số 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế quy định:

Điều 17. Trường hợp người nộp thuế còn nợ tiền thuế có hành vi btrốn, tẩu tán tài sản thì người có thẩm quyền ban hành quyết định cưỡng chế được quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế phù hợp.

...

2. Xác minh thông tin

...

Hành vi tẩu tán tài sản được căn cứ vào các thông tin sau: đối tượng bị cưỡng chế thực hiện thủ tục, chuyn nhượng, cho, bán tài sản, giải tỏa, tẩu tán số dư tài khoản một cách bất thường không liên quan đến các giao dịch thông thường trong sản xuất kinh doanh trước khi cơ quan thuế ban hành quyết định cưỡng chế”

- Công văn số 5936/TCT-QLN ngày 21/12/2016 của Tổng cục Thuế về việc sử dụng hóa đơn lẻ hướng dẫn: Trường hợp đang áp dụng biện pháp cưỡng chế thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng, nếu người nộp thuế có văn bản đề nghị sử dụng từng hóa đơn lẻ cho từng lô hàng, hạng mục công trình hoàn thành để có nguồn thanh toán tiền lương công nhân, thanh toán các khoản chi phí đảm bảo sản xuất kinh doanh được liên tục thì Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện tiếp tục cho người nộp thuế sử dụng từng hóa đơn lẻ với điều kiện người nộp thuế có văn bản cam kết thực hiện nộp ngay 18% doanh thu trên hóa đơn lẻ được sử dụng vào ngân sách nhà nước.”

Công văn hướng dẫn trên không phân biệt bán tài sản, dịch vụ nào thì được phép sử dụng hóa đơn lẻ và bán tài sản, dịch vụ nào thì không được phép sử dụng hóa đơn lẻ, song chỉ áp dụng cho các đơn vị đảm bảo sản xuất kinh doanh được liên tục.

Đối với các đơn vị đã ngừng sản xuất kinh doanh nay bán tài sản thì Cục Thuế căn cứ tình hình cụ thể để áp dụng biện pháp xử lý cho phù hợp, tránh trường hợp tẩu tán tài sản.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế thành phố Đà Nng được biết.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục trư
ng (để báo cáo);
- Vụ PC - TCT;
- Web TCT;
- Lưu: VT, QLN (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ NỢ VÀ CCNT
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Đức Tuân

 

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực