Công văn 3831/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------
Số: Số: 3831/TCT-CS
V/v: Chính sách thuế
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2015
 
 
Kính gửi: Cục thuế tỉnh Cà Mau.
 
Trả lời công văn số 610/CT-KTrT ngày 05/06/2015 của Cục thuế tỉnh Cà Mau về việc trích khấu hao đối với một số tài sản chưa đảm bảo được các tiêu chuẩn về xác định tài sản cố định theo quy định, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
- Điều 29 và Điều 30 Luật Doanh nghiệp năm 2005 có quy định:
“Điu 29. Chuyn quyền sở hữu tài sản
1. Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và cổ đông công ty c phn phải chuyn quyền sở hữu tài sản góp vốn cho công ty theo quy định sau đây:
b) Đối với tài sản không đăng ký quyền s hữu, việc góp vốn phải được thực hiện bng việc giao nhận tài sản góp vốn có xác nhận bằng biên bản. Biên bản giao nhận phải ghi rõ tên và địa chỉ trụ sở chính của công ty; họ, tên, địa chỉ thường trú, s Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, số quyết định thành lập hoặc đăng ký của người góp vốn; loại tài sản và s đơn vị tài sản góp vốn; tng giá trị tài sản góp vốn và tỷ lệ của tng giá trị tài sản đó trong vn điu lệ của công ty; ngày giao nhận; chữ ký của người góp vn hoặc đại diện theo ủy quyền của người góp vn và người đại diện theo pháp luật của công ty;
Điều 30. Định giá tài sản góp vốn
2. Tài sản góp vn khi thành lập doanh nghiệp phải được các thành viên, c đông sáng lập định giá theo nguyên tắc nhất trí; nếu tài sản góp vốn được định giá cao hơn so với giá trị thực tế tại thời đim góp vốn thì các thành viên, c đông sáng lập liên đới chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bng s chênh lệch giữa giá trị được định và giá trị thực tế của tài sản góp vn tại thời đim kết thúc định giá”.
- Tại Khoản 2.15, Phụ lục 4 hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ đối với một số trường hợp ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ có hướng dẫn:
“2.15. Hóa đơn chứng từ đối với tài sản góp vốn, tài sản điều chuyển được thực hiện như sau:
a. Bên có tài sản góp vốn là cá nhân, tổ chức không kinh doanh:
a1. Trường hợp cá nhân, t chức không kinh doanh có góp vốn bằng tài sản vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty c phần thì chứng từ đối với tài sản góp vn là biên bản chứng nhận góp vốn, biên bản giao nhận tài sản...”.
- Tại Khoản 2.2.d, Điều 6, Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 của Bộ Tài chính và tại Khoản 2.2.d, Điều 6, Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính có hướng dẫn:
“Tài sản cố định góp vốn, tài sản c định điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyn đi loại hình có đánh giá lại theo quy định thì doanh nghiệp nhận tài sản cố định này được tính khu hao vào chi phí được trừ theo nguyên giá đánh giá lại. Đi với loại tài sản khác không đủ tiêu chuẩn là tài sản cố định có góp vn, điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyn đi loại hình và tài sản này có đánh giá lại theo quy định thì doanh nghiệp nhận tài sản này được tính vào chi phí được trừ theo giá đánh giá lại.
Đi với tài sản cố định tự làm nguyên giá tài sản cố định được trích khấu hao tính vào chi phí được trừ là tng các chi phí sản xut đ hình thành nên tài sản đó”.
- Tại Khoản 2, Khoản 3, Điều 25, Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính quy định về ấn định thuế:
“2. Ấn định từng yếu tố liên quan đến việc xác định s thuế phải nộp:
Người nộp thuế theo phương pháp kê khai bị n định từng yếu t liên quan đến việc xác định số thuế phải nộp trong các trường hợp sau:
a. Trường hợp kiểm tra thuế, thanh tra thuế có căn cứ chứng minh người nộp thuế hạch toán kế toán không đúng quy định, số liệu trên skế toán không đầy đủ, không chính xác, trung thực dn đến không xác định đúng các yếu t làm căn cứ tính số thuế phải nộp trừ trường hợp bị n định số thuế phải nộp.
b. Qua kiểm tra hàng hóa mua vào, bán ra thấy người nộp thuế hạch toán giá trị hàng hóa mua vào, bán ra không theo giá thực tế thanh toán phù hợp với thị trường.
Cơ quan thuế có thể tham khảo giá hàng hóa, dịch vụ do cơ quan quản lý nhà nước công b cùng thời đim, hoặc giá mua, giá bán của các doanh nghiệp kinh doanh cùng ngành nghề, cùng mặt hàng hoặc giá bán của doanh nghiệp kinh doanh cùng mặt hàng có quy mô kinh doanh và số khách hàng lớn tại địa phương đ xác định giá thực tế thanh toán phù hợp với thị trường làm căn cứ ấn định giá bán, giá mua và s thuế phải nộp.
3. Đi với một s ngành nghề hoạt động kinh doanh qua kiểm tra phát hiện s sách, kế toán, hóa đơn, chứng từ không đầy đủ hoặc có vi phạm pháp luật về thuế hoặc có phát sinh bất hợp lý trong trong việc kê khai, nộp thuế thì cơ quan thuế ấn định tỷ lệ giá trị gia tăng, tỷ lệ thu nhập chịu thuế tính trên doanh thu hoặc n định doanh thu, thu nhập chịu thuế...”.
- Liên quan đến các quy định về trích khấu hao đối với tài sản cố định, Bộ Tài chính đã có Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 hướng dẫn cụ thể.
Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, trường hợp Cục thuế tỉnh Cà Mau xác định tài sản cố định góp vốn của doanh nghiệp có tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh và tạo ra doanh thu nhưng các tài sản này xác định giá trị không tin cậy thì Cục thuế yêu cầu doanh nghiệp chứng minh về giá trị tài sản góp vốn theo quy định. Trường hợp doanh nghiệp không chứng minh được giá trị tài sản cố định được xác định tin cậy thì Cục thuế thực hiện ấn định theo hướng dẫn nêu trên.
Đề nghị Cục thuế tỉnh Cà Mau căn cứ vào các quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật tương ứng tại cùng thời điểm và tình hình thực tế của doanh nghiệp để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định của pháp luật thuế.
Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Cà Mau được biết./.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, CS-3b.
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

thuộc tính Công văn 3831/TCT-CS

Công văn 3831/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế
Cơ quan ban hành: Tổng cục ThuếSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:3831/TCT-CSNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành:17/09/2015Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thuế-Phí-Lệ phí
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi