Công văn 35845/CT-TTHT 2019 về chính sách thuế đối với dự án sử dụng vốn ODA

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

Số: 35845/CT-TTHT
V/v
: Chính sách thuế đ/v dự án sử dụng vốn ODA.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2019

 

 

Kính gửi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Đ/c: Thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội
MST: 0101619572

 

Trả lời công văn số 393/HVN-TCKT ngày 8/4/2019 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam thay thế công văn số 303/HVN-TCKT ngày 20/3/2019 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam (sau đây gọi tắt là Học viện) hỏi về nghĩa vụ thuế đối với dự án ODA viện trợ không hoàn lại, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/08/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính như sau:

“...6. Hoàn thuế GTGT đi với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) không hoàn lại hoặc viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo.

a) Đối với dự án sử dụng vn ODA không hoàn lại: chủ chương trình, dự án hoặc nhà thầu chính, tổ chức do phía nhà tài trợ nước ngoài chỉ định việc quản lý chương trình, dự án được hoàn lại số thuế GTGT đã trả đối với hàng hóa, dịch vụ mua ở Việt Nam để sử dụng cho chương trình, dự án...”

- Căn cứ Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 181/2013/TT-BTC ngày 03/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách thuế và ưu đãi thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ hướng dẫn về chính sách thuế đối với nhà thầu chính, nhà thầu phụ thực hiện dự án:

“2. Thuế GTGT, thuế TNDN và các loại thuế, phí, lệ phí khác đối với cung cp hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam.

a) Nhà thầu chính cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho Chủ dự án ODA viện trợ không hoàn lại phải nộp thuế GTGT (nếu hợp đng ký bao gồm thuế GTGT), thuế TNDN và các loại thuế, phí, lệ phí khác theo quy định của luật pháp thuế, phí, lệ phí.

b) Nhà thầu phụ cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho nhà thầu chính của dự án ODA viện trợ không hoàn lại phải nộp thuế GTGT, thuế TNDN và các loại thuế, phí, lệ phí khác theo quy định của luật pháp thuế, phí, lệ phí.

...d) Trường hợp nhà thầu chính (không phân biệt nhà thầu chính là đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ hay phương pháp trực tiếp) ký hợp đồng với Chủ dự án ODA hoặc Nhà tài trợ đ thực hiện dự án ODA viện trợ không hoàn lại với giá không bao gồm thuế GTGT và dự án không được ngân sách nhà nước b trí vốn đối ứng đ trả thuế GTGT thì nhà thầu chính được hoàn lại s thuế GTGT đầu vào đã trả khi mua hàng hóa, dịch vụ để thực hiện hợp đồng ký với Chủ dự án, Nhà tài trợ. Việc hoàn thuế GTGT được thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 8 Thông tư này. Trường hợp dự án được ngân sách nhà nước bố trí vốn đối ứng để trả thuế GTGT thì nhà thầu chính không được hoàn thuế GTGT đầu vào đã trả đối với hàng hóa, dịch vụ mua tại Việt Nam không phân biệt hợp đồng ký giữa chủ dự án và nhà thầu chính được phê duyệt bao gm thuế GTGT hay không bao gồm thuế GTGT. Nhà thầu chính phải khai, nộp thuế GTGT theo quy định của Luật Thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn hiện hành.”

Căn cứ các quy định trên:

Trường hợp Học viện ký hợp đồng với Ban quản lý An toàn Thực phẩm TP Đà Nng (là chủ dự án ODA theo Quyết định số 2319/QĐ-UBND ngày 07/6/2018 của UBND TP Đà Nng) để thực hiện triển khai dự án "Phân tích chui giá trị thực phẩm và xây dựng chiến lược thành phố thực phẩm thông minh đến năm 2025, tầm nhìn 2030 cho thành phố Đà Nng" (sau đây gọi tắt là Dự án) với tư cách là nhà thầu chính; hợp đồng ký giữa chủ dự án với nhà thầu chính không bao gồm thuế GTGT, sau đó, Học viện tiếp tục ký hợp đồng với các nhà thầu phụ để thực hiện các nội dung công việc thành phần của Dự án thì:

(1) Về xác định nghĩa vụ thuế của nhà thầu chính, nhà thầu phụ:

Đề nghị Học viện nghiên cứu quy định tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư 181/2013/TT-BTC nêu trên và căn cứ tình hình thực tế để thực hiện và hướng dẫn nhà thầu phụ thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

(2) Về lập hóa đơn:

- Học viện lập hóa đơn bán hàng giao cho chủ dự án theo hợp đồng đã ký, giá bán trên hóa đơn là giá không có thuế GTGT.

- Các nhà thầu phụ căn cứ vào phương pháp kê khai thuế GTGT của đơn vị mình để lập hóa đơn giao cho nhà thầu chính theo quy định tương ứng với khối lượng công việc theo hợp đồng đã ký với nhà thầu chính.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Học viện được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TKT 7;
- Phòng DTPC;
- Lưu: VP, TTHT(2).

CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực