Công văn 3546/BHXH-BC của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc xuất hóa đơn tài chính đối với phí dịch vụ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua hệ thống bưu điện

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
--------------
Số: 3546/BHXH-BC
V/v: Xuất hóa đơn tài chính đối với phí dịch vụ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua hệ thống bưu điện
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2013
 
 
Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 
 
Thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 3069/VPCP-KHTH ngày 17/4/2013 về việc thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) hàng tháng qua hệ thống bưu điện trên phạm vi toàn quốc từ năm 2013; Căn cứ Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, BHXH Việt Nam hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là BHXH tỉnh) thanh toán phí dịch vụ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng như sau:
1. Thực hiện thanh toán phí dịch vụ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng theo hướng dẫn tại Điểm 4, Phần III Công văn số 1813/BHXH-BC ngày 22/5/2013 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua hệ thống bưu điện.
2. Hàng tháng, BHXH tỉnh yêu cầu Bưu điện tỉnh xuất hóa đơn tài chính đối với khoản phí dịch vụ mà BHXH tỉnh thanh toán cho Bưu điện tỉnh.
- Số tiền ghi trên hóa đơn tài chính là số tiền phí dịch vụ BHXH tỉnh chuyển trả cho Bưu điện tỉnh của tháng đó.
- Số tiền phí dịch vụ BHXH tỉnh chuyển cho Bưu điện tỉnh theo Hợp đồng dịch vụ giữa BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh đã bao gồm thuế VAT (nếu có).
3. Hồ sơ và quy trình thanh toán phí dịch vụ.
a) Hàng tháng, Bưu điện tỉnh gửi BHXH tỉnh hồ sơ đề nghị thanh toán phí dịch vụ quản lý người hưởng và chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng gồm: Bảng tổng hợp số tiền đã chi trả của toàn tỉnh, trong đó đã tính toán chi phí chi trả và quản lý người hưởng chi tiết theo từng quận, huyện; văn bản đề nghị thanh toán phí dịch vụ.
b) Quy trình thanh toán:
- Sau khi Bưu điện các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi tắt là Bưu điện huyện) chi trả xong và quyết toán với cơ quan BHXH, chuyển báo cáo Mẫu số C74-HD (ban hành theo Thông tư số 178/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng cho BHXH Việt Nam) có xác nhận của BHXH huyện về Bưu điện tỉnh, BHXH huyện gửi báo cáo về BHXH tỉnh trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đợt chi trả.
- Bưu điện tỉnh lập hồ sơ đề nghị thanh toán phí dịch vụ gửi BHXH tỉnh trong vòng 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được báo cáo của Bưu điện huyện.
- BHXH tỉnh căn cứ vào hồ sơ do Bưu điện tỉnh chuyển sang, đối chiếu, kiểm tra, thông báo bằng văn bản số tiền phí dịch vụ trả cho cơ quan bưu điện của tháng đó trong vòng 01 ngày làm việc.
- Căn cứ vào thông báo của BHXH tỉnh, Bưu điện tỉnh viết hóa đơn tài chính theo số tiền BHXH tỉnh thông báo và gửi BHXH tỉnh trong vòng 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo.
- Căn cứ hóa đơn tài chính, BHXH tỉnh chuyển trả phí dịch vụ cho Bưu điện tỉnh bằng chuyển khoản ngay khi nhận được hóa đơn tài chính do Bưu điện tỉnh chuyển sang.
4. Bổ sung Khoản 5 và Điều 8 Hợp đồng dịch vụ quản lý người hưởng và chi trả các chế độ BHXH hàng tháng qua hệ thống bưu điện được ban hành kèm theo Công văn số 1813/BHXH-BC nội dung:
"5. Hàng tháng, Bưu điện tỉnh xuất hóa đơn tài chính đối với khoản phí dịch vụ mà BHXH tỉnh trả cho Bưu điện tỉnh."
Riêng các đơn vị năm 2013 đã ký Hợp đồng dịch vụ với cơ quan bưu điện thì bổ sung thêm phụ lục hợp đồng (mẫu kèm theo).
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về BHXH Việt Nam để được hướng dẫn, giải quyết./.
 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- TCT Bưu điện Việt Nam (để phối hợp);
- Lưu: VT, BC (2).
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Khương
 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
…….., ngày……. tháng……. năm……..
 
 
PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG
Số:     /PL-HĐ
 
 
Căn cứ Công văn hướng dẫn số ………/BHXH-BC ngày……tháng…..năm…… của BHXH Việt Nam về việc xuất hóa đơn tài chính đối với phí dịch vụ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua hệ thống bưu điện
Căn cứ Hợp đồng đã ký số ……..ngày…….tháng…….năm…… giữa BHXH tỉnh …….. và Bưu điện tỉnh…..
I. Bảo hiểm xã hội tỉnh… (gọi tắt là bên A)
Địa chỉ                            : [--]
Điện thoại                       : [--]
Fax                                : [--]
Mã số thuế                      : [--]
Đại diện bởi                    : [--]
Chức vụ                          : [--]
II. Bưu điện tỉnh… (gọi tắt là bên B)
Địa chỉ                            : [--]
Điện thoại                       : [--]
Fax                                : [--]
Mã số thuế                      : [--]
Đại diện bởi                    : [--]
Chức vụ                          : [--]
Bên A và bên B thỏa thuận và nhất trí ký kết Phụ lục Hợp đồng này về việc Bưu điện tỉnh xuất hóa đơn tài chính đối với khoản phí dịch vụ mà BHXH tỉnh…… thanh toán cho Bưu điện tỉnh….;
Điều 1. Hàng tháng, Bưu điện tỉnh xuất hóa đơn tài chính đối với khoản phí dịch vụ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng mà BHXH tỉnh trả cho Bưu điện tỉnh.
Điều 2. Điều khoản chung:
- Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên được quy định trong Hợp đồng dịch vụ số ……
- Phụ lục hợp đồng là một phần không thể tách rời của Hợp đồng dịch vụ số …..., ký ngày …… và có giá trị kể từ ngày ký.
- Phụ lục này được lập thành … bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ ….. bản.
 

BƯU ĐIỆN TỈNH
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH

thuộc tính Công văn 3546/BHXH-BC

Công văn 3546/BHXH-BC của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc xuất hóa đơn tài chính đối với phí dịch vụ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua hệ thống bưu điện
Cơ quan ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt NamSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:3546/BHXH-BCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Đình Khương
Ngày ban hành:11/09/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thuế-Phí-Lệ phí , Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi