Công văn 3376/TCT-DNL của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mở rộng

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------------------

Số: 3376/TCT-DNL

V/v: ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mở rộng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------------

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2010

 

 

Kính gửi: Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội.

 

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 369/HABEC-TCKT ngày 30/7/2010 của Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội về việc: xin được hướng dẫn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mở rộng. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về việc miễn giảm thuế TNDN cho phần thu nhập tăng thêm từ hoạt động đầu tư lắp đặt dây chuyền sản xuất mới của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội:

Tại khoản 2.a mục IV phần E Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định: “Cơ sở kinh doanh đang hoạt động có đầu tư lắp đặt dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mang lại như sau:

a) Miễn 01 năm và giảm 50% số thuế phải nộp cho 02 năm tiếp theo đối với dự án đầu tư lắp đặt dây chuyền sản xuất mới không thuộc lĩnh vực, địa bàn khuyến khích đầu tư quy định tại Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư, Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư, Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn….”

Tại phần H - Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, không quy định về ưu đãi miễn, giảm thuế đối với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư lắp đặt dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất mang lại.

Tại khoản 6 phần I - Tổ chức thực hiện, Thông tư số 130/2008/TT-BTC quy định:

“Doanh nghiệp có dự án đầu tư mở rộng sản xuất đến ngày 31 tháng 12 năm 2008 đang đầu tư xây dựng dở dang và trong năm 2009 hoàn thành đi vào sản xuất, kinh doanh thì tiếp tục được hưởng thời gian miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phần thu nhập tăng thêm từ dự án đầu tư mở rộng mang lại theo Thông tư số 134/2007/TT-BTC; phần thu nhập tăng thêm của dự án này áp dụng thuế suất 25% và thời gian miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phần thu nhập tăng thêm tính từ năm 2009 dự án đi vào sản xuất, kinh doanh.

Doanh nghiệp phải có thông báo với cơ quan thuế các dự án đầu tư mở rộng sản xuất đang đầu tư xây dựng dở dang khi nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của kỳ tính thuế năm 2008.”

Như vậy, Tổng Công ty chỉ được ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp là miễn thuế 01 năm và giảm 50% trong 02 năm tiếp theo đối với phần thu nhập tăng thêm từ giai đoạn 1 của dự án mang lại. Tổng Công ty phải có thông báo với cơ quan thuế về dự án đầu tư mở rộng sản xuất đang đầu tư xây dựng dở dang khi nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của kỳ tính thuế 2008. Đối với giai đoạn 2 của dự án, bắt đầu triển khai xây dựng từ tháng 06/2007 và dự kiến đưa vào hoạt động từ tháng 12/2010, Tổng Công ty không được hưởng ưu đãi miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập tăng thêm từ giai đoạn 2 của dự án.

2. Về thời điểm bắt đầu tính thời gian miễn thuế, giảm thuế cho phần thu nhập tăng thêm từ hoạt động đầu tư lắp đặt dây chuyền sản xuất mới của Tổng công ty:

Tại khoản 5 mục III phần H Thông tư số 130/2008/TT-BTC quy định: “Năm miễn thuế, giảm thuế xác định phù hợp với kỳ tính thuế. Thời điểm bắt đầu tính thời gian miễn thuế, giảm thuế tính liên tục kể từ kỳ tính thuế đầu tiên doanh nghiệp bắt đầu có thu nhập chịu thuế (chưa trừ số lỗ các kỳ tính thuế trước chuyển sang). Trường hợp, kỳ tính thuế đầu tiên doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế, nhưng thời gian hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ dưới 12 tháng thì doanh nghiệp có quyền đăng ký với cơ quan thuế tính thời gian miễn thuế, giảm thuế ngay kỳ tính thuế đầu tiên đó hoặc tính từ kỳ tính thuế tiếp theo. Trường hợp doanh nghiệp đăng ký thời gian miễn giảm thuế vào kỳ tính thuế tiếp theo thì phải xác định số thuế phải nộp của kỳ tính thuế đầu tiên để nộp vào Ngân sách Nhà nước theo quy định…”

Như vậy, do giai đoạn 1 của dự án hoàn thành và đi vào sản xuất từ tháng 10/2009, kỳ tính thuế đầu tiên Tổng công ty bắt đầu có thu nhập chịu thuế là kỳ tính thuế năm 2009, nhưng thời gian hoạt động chưa đủ 12 tháng, Tổng công ty có thể đăng ký với cơ quan thuế để nộp thuế năm 2009 theo quy định, miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho phần thu nhập tăng thêm từ giai đoạn 1 của dự án năm 2010, giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp cho phần thu nhập tăng thêm từ giai đoạn 1 của dự án các năm 2011, 2012.

3. Về hướng dẫn Tổng Công ty được hưởng các ưu đãi miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp do đầu tư mở rộng mang lại:

Tại khoản IV phần H Thông tư số 130/2008/TT-BTC quy định: “Doanh nghiệp tự xác định các điều kiện ưu đãi thuế, mức thuế suất ưu đãi, thời gian miễn thuế, giảm thuế, số lỗ được trừ (-) vào thu nhập tính thuế để tự kê khai và tự quyết toán thuế với cơ quan thuế”.

Như vậy, Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội tự xác định các điều kiện ưu đãi thuế, mức thuế suất ưu đãi, thời gian miễn thuế, giảm thuế vào thu nhập tính thuế để tự kê khai và quyết toán thuế với cơ quan thuế.

Trong trường hợp vẫn còn vướng mắc về vấn đề thủ tục đăng ký miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho phần thu nhập có được do đầu tư mở rộng mang lại, đề nghị Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội liên hệ với Cục thuế Thành phố Hà Nội để được hướng dẫn chi tiết.

Tổng cục Thuế thông báo đến Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội để biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế Hà Nội (để thực hiện);
- Vụ Pháp chế, Vụ Chính sách, Vụ Kê khai và Kế toán thuế; 
- Lưu: VT, DNL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

thuộc tính Công văn 3376/TCT-DNL

Công văn 3376/TCT-DNL của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mở rộng
Cơ quan ban hành: Tổng cục ThuếSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:3376/TCT-DNLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Vũ Thị Mai
Ngày ban hành:31/08/2010Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thuế-Phí-Lệ phí , Doanh nghiệp

tải Công văn 3376/TCT-DNL

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi