Công văn 31/TCHQ-TXNK 2020 ngân hàng phối hợp với Tổng cục Hải quan khai nộp thuế điện tử

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

Số: 31/TCHQ-TXNK
V/v: Thông báo ngân hàng phối hp thu với Tổng cục Hải quan và triển khai nộp thuế điện tử 24/7

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2020

 

 

Kính gửi:

- Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố;
- Ngân hàng Industrial Bank Of Korea - CN TP.H
Chí Minh

 

Căn cứ vào Thỏa thuận hp tác tổ chức phối hp thu ngân sách nhà nước giữa Tổng cục Hải quan và Ngân hàng Industrial Bank Of Korea - CN TP. H Chí Minh (Ngân hàng IBKHCM) ngày 27/11/2019 và kết quả nghiệm thu kiểm thử hệ thống Hải quan 24/7, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. B sung Ngân hàng IBKHCM vào danh sách các ngân hàng triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7, thời gian chính thức triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 kể từ ngày 02/01/2020.

2. Thông tin kết nối với hệ thống của Tổng cục Hải quan:

- Đối với Ngân hàng IBKHCM, địa chỉ kết nối đến Cổng thanh toán điện tử và Thông quan 24/7: http://192.168.1.2/TTDT31/TTDTPortal.asmx

- Đối với người nộp thuế, địa chỉ kết nối đến Cổng thanh toán điện tử và Thông quan 24/7: https://epayment.customs.gov.vn/epaymentportal

3. Yêu cầu Ngân hàng IBKHCM:

- Thông báo với Tổng cục Hải quan địa chỉ kết nối tới hệ thống chạy chính thức của ngân hàng.

- Thông báo thời gian bắt đầu thực hiện kết nối.

- Kim tra và phối hợp với Tổng cục Hải quan để kiểm tra kết nối giữa Tổng cục Hải quan và ngân hàng trên môi trường chạy chính thức.

- Thông báo với Tng cục Hải quan đầu mối thường trực liên hệ về công nghệ và nghiệp vụ.

- Sau 2 tháng kể từ ngày chính thức Go live, đề nghị Ngân hàng IBKHCM báo cáo kết quả thực hiện với Tổng cục Hải quan

Tng cục Hải quan thông báo để các đơn vị được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Báo Hải quan (để t/hiện);
- Website Hải quan (để t/hiện);
- Cục CNTT&TKH
Q (để t/hiện);
- Lưu: VT, TXNK (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

                                                                    

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực