Công văn 28298/CT-TTHT Hà Nội thuế GTGT với dịch vụ quản trị hệ thống công nghệ thông tin

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

__________

Số: 28298/CT-TTHT
V/v: Thuế GTGT đ/v dịch vụ quản trị hệ thống CNTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2020

 

 

 

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Viễn thông số VTC
Đ/c: Tầng 18 - Tòa nhà VTC s
 23 Lạc Trung, P. Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội;
MST: 0105431099

 

Trả lời công văn số 90/VTS-TCKT ngày 17/4/2020 của Công ty TNHH MTV Viễn thông số VTC (sau đây gọi là Công ty) về thuế GTGT đối với dịch vụ quản trị hệ thống công nghệ thông tin, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ngày 03/05/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin:

+ Tại Khoản 10 Điều 3 về giải thích từ ngữ:

“10. Dịch vụ phần mềm là hoạt động trực tiếp hỗ trợ, phục vụ việc sản xuất, cài đặt, khai thác, sử dụng, nâng cấp, bảo hành, bảo trì phần mềm và các hoạt động tương tự khác liên quan đến phần mềm.”

+ Tại Khoản 3 Điều 9 quy định về hoạt động công nghiệp phần mềm:

“3. Các loại dịch vụ phần mềm bao gồm:

a) Dịch vụ quản trị, bảo hành, bảo trì hoạt động của phần mềm và hệ thống thông tin;

b) Dịch vụ tư vấn, đánh giá, thẩm định chất lượng phần mềm;

c) Dịch vụ tư vấn, xây dựng dự án phần mềm;

d) Dịch vụ tư vấn định giá phần mềm;

đ) Dịch vụ chuyển giao công nghệ phần mềm;

e) Dịch vụ tích hợp hệ thống;

g) Dịch vụ bảo đảm an toàn, an ninh cho sản phẩm phần mềm, hệ thống thông tin;

h) Dịch vụ phân phối, cung ứng sản phẩm phần mềm;

i) Các dịch vụ phần mềm khác.”

- Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế Giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT):

+ Tại Điều 4 hướng dẫn về đối tượng không chịu thuế GTGT:

21. ...

Phần mềm mánh bao gồm sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm theo quy định của pháp luật.”

+ Tại Điều 11 hướng dẫn về thuế suất 10%:

“Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.”

Căn cứ các quy định trên, Cục Thuế TP Hà Nội hướng dẫn nguyên tắc như sau:

Đ xác định các dịch vụ quản trị, vận hành hệ thống công nghệ thông tin, đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống tin quan trọng do Công ty cung cấp cho khách hàng là dịch vụ phần mềm theo quy định tại Khoản 3 Điều 9 Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ngày 03/5/2007 hay không, đề nghị Công ty liên hệ với Bộ Thông tin và Truyền thông để được hướng dẫn.

Trường hợp dịch vụ Công ty cung cấp cho khách hàng nêu trên là dịch vụ phần mềm thì dịch vụ này thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Trường hợp dịch vụ Công ty cung cấp cho khách hàng nêu trên không phải là dịch vụ phần mềm thì dịch vụ này thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với thuế suất thuế GTGT là 10%.

Trong quá trình thực hiện nếu còn vưng mắc, đề nghị Công ty liên hệ với Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 3 để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Viễn thông số VTC được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TKT 3;
- Phòng DTPC;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Trường

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực