Công văn 2797/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế thu nhập cá nhân

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
----------------

Số: 2797/TCT-CS
V/v: chính sách thuế TNDN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2010

 

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Điện lạnh Hòa Phát
(Đ/c: Khu công nghiệp Phố Nối A - xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên)

 

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 240610/CV-ĐLHP đề ngày 28/6/2010 của Công ty TNHH Điện lạnh Hòa Phát (sau đây gọi tắt là Công ty) về xác định ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 14/7/2009, Tổng cục Thuế đã có công văn số 2864/TCT-CS gửi Cục Thuế tỉnh Hưng Yên về việc miễn, giảm thuế TNDN là đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật.

Cụ thể việc ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng: nhà máy sản xuất điều hòa, tủ lạnh của Công ty được xác định:

Điểm 1.3 Mục II Phần B Thông tư số 98/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính quy định:

Ưu đãi về miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mở rộng quy mô, đầu tư chiều sâu theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP được thực hiện như sau:

1.3.1 - Đối tượng áp dụng là: cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện dự án đầu tư mở rộng, đầu tư chiều sâu đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc ngành, nghề quy định tại Danh mục A Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 35/2002/NĐ-CP; cơ sở sản xuất thực hiện dự án đầu tư di chuyển ra khỏi nội thành, nội thị hoặc vào khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp

… “Căn cứ vào tình hình thực hiện dự án đầu tư và thời gian tính miễn thuế, giảm thuế nêu trên, cơ sở sản xuất, kinh doanh đăng ký với cơ quan thuế thời gian miễn thuế, giảm thuế cụ thể đối với đơn vị mình. Bản đăng ký thời gian miễn thuế, giảm thuế được lập và gửi cơ quan thuế cùng với bản sao giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư”.

Căn cứ quy định trên, dự án nhà máy sản xuất điều hòa, tủ lạnh để được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện đầu tư mở rộng theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP phải đáp ứng điều kiện ưu đãi về ngành nghề hoặc địa bàn và cơ sở sản xuất, kinh doanh phải đăng ký với cơ quan thuế thời gian miễn thuế, giảm thuế cùng với bản sao giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư đã được cấp cho dự án đầu tư mở rộng.

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Hưng Yên, Khu Công nghiệp Phố Nối A chính thức được thành lập vào ngày 15/1/2004 theo Quyết định số 106/QĐ-UB của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên. Như vậy, tại thời điểm năm 2003, dự án Nhà máy sản xuất điều hòa, tủ lạnh không đáp ứng điều kiện ngành nghề, địa bàn nên không được cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư do đó không thuộc đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư mở rộng.

Từ kỳ tính thuế năm 2004, việc xem xét ưu đãi thuế TNDN đối với dự án nhà máy sản xuất điều hòa, tủ lạnh của Công ty căn cứ theo quy định tại Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn.

Đoạn 3 Điểm 8 Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 01/9/2004 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:

“Các cơ sở kinh doanh trong nước đã thành lập trước đây không thuộc diện ưu đãi đầu tư, nay có đủ điều kiện ưu đãi đầu tư theo hướng dẫn tại Thông tư này thì được hưởng ưu đãi về thuế ưu đãi theo hướng dẫn tại Thông tư này cho khoảng thời gian ưu đãi còn lại tính từ ngày 01/01/2004”.

Theo đó, mức ưu đãi thuế TNDN cụ thể đối với Dự án nhà máy sản xuất điều hòa, tủ lạnh là:

a. Về mức và thời gian miễn, giảm thuế TNDN:

Theo danh mục ngành, nghề, lĩnh vực, địa bàn khuyến khích đầu tư quy định tại các Phụ lục A, B và C ban hành kèm theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ thì dự án nhà máy sản xuất điều hòa, tủ lạnh của Công ty TNHH Điện lạnh Hòa Phát không thuộc danh mục ngành nghề, địa bàn khuyến khích đầu tư (sản xuất điều hòa - tủ lạnh, huyện Yên Mỹ - Hưng Yên).

Điều 38 Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định: “Cơ sở kinh doanh đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất được miễn, giảm thuế cho phần thu nhập tăng thêm do đầu tư này mang lại như sau:

1. Được miễn 01 năm và giảm 50% số thuế phải nộp cho 02 năm tiếp theo đối với dự án đầu tư lắp đặt dây chuyền sản xuất mới không thuộc ngành nghề, lĩnh vực, địa bàn khuyến khích đầu tư quy định tại các Phụ lục A, B và C ban hành kèm theo Nghị định này.

Nguyên tắc tính thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với dự án đầu tư mở rộng theo quy định tại Điểm 3 Mục III Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính là tính từ năm dự án đầu tư hoàn thành bắt đầu đưa vào sản xuất, kinh doanh.

Căn cứ các quy định trên, dự án nhà máy sản xuất điều hòa, tủ lạnh được hưởng ưu đãi theo Khoản 1 Điều 38 Nghị định số 164/2003/NĐ-CP: miễn 01 năm và giảm 50% số thuế phải nộp cho 02 năm tiếp theo, cụ thể: miễn năm 2003, giảm 50% trong 2 năm tiếp theo (2004, 2005). Do năm 2003, không được ưu đãi như nêu tại phần trên nên Công ty chỉ còn được ưu đãi trong khoảng thời gian còn lại tính từ 01/01/2004 như sau: giảm 50% số thuế TNDN trong 2 năm: năm 2004 và năm 2005.

b. Về thuế suất thuế TNDN:

Điểm 5.1.4 Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 01/9/2004 của Bộ Tài chính quy định:

“Đối với cơ sở kinh doanh đang hoạt động mà có dự án đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất thì mức thuế suất áp dụng đối với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mang lại như sau:

- Trường hợp dự án đầu tư vào cùng ngành nghề, lĩnh vực, cùng địa bàn với trụ sở chính của cơ sở kinh doanh thì phần thu nhập tăng thêm do dự án đầu tư mang lại áp dụng theo mức thuế suất mà cơ sở kinh doanh đang áp dụng.

- Trường hợp dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực khác hoặc địa bàn khác với trụ sở chính của cơ sở kinh doanh mà các ngành nghề, lĩnh vực hoặc địa bàn nêu trên thuộc diện khuyến khích đầu tư thì mức thuế suất ưu đãi áp dụng đối với phần thu nhập tăng thêm do dự án đầu tư mang lại xác định căn cứ vào mức độ đáp ứng các điều kiện ưu đãi đầu tư của dự án.

- Trường hợp dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực khác hoặc địa bàn khác trụ sở chính của cơ sở kinh doanh mà các ngành nghề, lĩnh vực hoặc địa bàn nêu trên không thuộc diện khuyến khích đầu tư thì phần thu nhập tăng thêm do dự án đầu tư mang lại phải nộp thuế theo mức thuế suất là 28%.”

Căn cứ quy định trên, Dự án nhà máy sản xuất điều hòa, tủ lạnh có ngành nghề khác với ngành nghề của dự án nhà máy sản xuất sản phẩm nhựa cao cấp nên không thuộc trường hợp thứ nhất.

Dự án nhà máy sản xuất điều hòa, tủ lạnh có ngành nghề khác với ngành nghề của dự án nhà máy sản xuất sản phẩm nhựa cao cấp; Sản xuất điều hòa tủ lạnh không thuộc danh mục ngành nghề, lĩnh vực ưu đãi đầu tư (Danh mục A) Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ nên không thuộc trường hợp thứ hai.

Dự án nhà máy sản xuất điều hòa, tủ lạnh thuộc trường hợp thứ ba nên phần thu nhập tăng thêm do dự án sản xuất điều hòa tủ lạnh mang lại phải nộp thuế theo mức thuế suất là 28%.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Điện lạnh Hòa Phát được biết và thực hiện./.    

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Cục Thuế tỉnh Hưng Yên;
- Vụ PC, Vụ CST - BTC;
- Vụ PC - TCT;
- Lưu: VT, CS (9).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

thuộc tính Công văn 2797/TCT-CS

Công văn 2797/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế thu nhập cá nhân
Cơ quan ban hành: Tổng cục ThuếSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2797/TCT-CSNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Vũ Thị Mai
Ngày ban hành:29/07/2010Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thuế-Phí-Lệ phí
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi