Công văn 275/TCT-CS 2019 về hóa đơn

Thuộc tính văn bản
Công văn 275/TCT-CS của Tổng cục Thuế về hóa đơn
Cơ quan ban hành: Tổng cục Thuế Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 275/TCT-CS Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Hữu Tân
Ngày ban hành: 24/01/2019 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí
Tải văn bản
Loading...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

Số: 275/TCT-CS
V/v
: Hóa đơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 24 tháng 1 năm 2019

 

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2196/CT-HCTV-AC ngày 04/10/2018 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp về hóa đơn đối với hộ, cá nhân kinh doanh. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về nội dung này, Tổng cục Thuế đã có công văn số 3068/TCT-CS ngày 12/07/2017 trả lời Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp được biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để b/cáo);
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS (3).

TL.TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân

 

Loading...
Văn bản liên quan
Văn bản liên quan