Công văn 275/TCT-CS 2019 về hóa đơn

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

Số: 275/TCT-CS
V/v
: Hóa đơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 24 tháng 1 năm 2019

 

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2196/CT-HCTV-AC ngày 04/10/2018 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp về hóa đơn đối với hộ, cá nhân kinh doanh. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về nội dung này, Tổng cục Thuế đã có công văn số 3068/TCT-CS ngày 12/07/2017 trả lời Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp được biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để b/cáo);
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS (3).

TL.TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân

 

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOS. Tra cứu văn bản bằng giọng nói; miễn phí một số tính năng trả phí...

Tải App tại đây tai app luatvietnam

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực