Công văn 2479/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về chính sách thuế xuất khẩu

Thuộc tính văn bản
Công văn 2479/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về chính sách thuế xuất khẩu
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 2479/TCHQ-TXNK Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 13/04/2017 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí , Xuất nhập khẩu

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
Số: 2479/TCHQ-TXNK
V/v
: Chính sách thuế xuất khẩu
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2017

 
 
Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Long An.
 
Trả lời công văn số 615/HQLA-TCCB-TTr ngày 22/3/2017 và công văn số 2537/HQLA-TCCB&TTr ngày 25/11/2016 của Cục Hải quan tỉnh Long An về việc thuế xuất khẩu đối với nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Căn cứ quy định tại Luật thuế XNK số 45/2005/QH11; Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ; Nghị định số 04/2009/NĐ-CP ngày 14/1/2009 của Chính phủ; Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thực hiện; Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính; Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.
Trường hợp mặt hàng “Nhôm thỏi chưa tinh luyện” do Công ty TNHH TM-DV-MT Nguyệt Minh 2 sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải (phế liệu các loại), có sử dụng nguồn nguyên liệu, vật tư trong nước thuộc đối tượng chịu thuế xuất khẩu thì Cục Hải quan tỉnh Long An thực hiện thu thuế xuất khẩu đối với phần nguyên liệu, vật tư trong nước cấu thành trong sản phẩm xuất khẩu theo mức thuế sut thuế xuất khẩu của mặt hàng “nhôm thỏi chưa tinh luyện”.
Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Long An biết, thực hiện./.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Vụ CST, Vụ PC- BTC (để biết);
-
Lưu: VT, TXNK (3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Ngọc Hưng