Công văn 2473/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc nộp C/O cho lô hàng thuộc đối tượng miễn thuế, không chịu thuế nhập khẩu

Thuộc tính văn bản
Công văn 2473/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc nộp C/O cho lô hàng thuộc đối tượng miễn thuế, không chịu thuế nhập khẩu
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 2473/TCHQ-GSQL Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 13/04/2017 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí , Xuất nhập khẩu

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
Số: 2473/TCHQ-GSQL
V/v
: Nộp C/O cho lô hàng thuộc đối tượng miễn thuế, không chịu thuế nhập khẩu
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2017

 
 
Kính gửi:Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.
 
Trong thời gian qua, Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh của một số doanh nghiệp liên quan đến việc nộp C/O tại thời điểm nhập khẩu nguyên liệu cho lô hàng thuộc đối tượng được miễn thuế, không chịu thuế nhập khẩu. Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục hải quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Đối với nguyên liệu nhập khẩu thuộc đối tượng miễn thuế, không chịu thuế nhập khẩu, yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện tiếp nhận và kiểm tra C/O theo quy định trong trường hợp các doanh nghiệp lựa chọn nộp C/O cho lô hàng nhập khẩu tại thời điểm nhập khẩu nguyên liệu.
Trường hợp doanh nghiệp xin chuyển loại hình từ đối tượng miễn thuế, không chịu thuế sang đối tượng phải chịu thuế, doanh nghiệp đã nộp C/O tại thời điểm nhập khẩu lô hàng và C/O còn hiệu lực tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan chuyển mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa thì được xem xét áp dụng mức thuế suất theo quy định của Bộ Tài chính tại thời điểm đó.
Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tnh, thành phố biết, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL(3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh