Công văn 2418/TCT-VP 2024 báo cáo công tác kiểm soát, triển khai cơ chế một cửa giải quyết TTHC Quý II năm 2024

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 2418/TCT-VP

Công văn 2418/TCT-VP của Tổng cục Thuế về báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý II năm 2024
Cơ quan ban hành: Tổng cục ThuếSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2418/TCT-VPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Quách Hào Hiệp
Ngày ban hành:06/06/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Hành chính
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

TNG CỤC THUẾ
__________

Số: 2418/TCT-VP

V/v báo cáo công tác kiểm soát TTHC,
triển khai
chế một cửa, một cửa liên thông
trong giải quy
ết TTHC và thực hiện TTHC
trên môi trường điện tử Quý II năm 2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2024

 

 

Kính gửi:

 

 

- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Các Cục/Vụ/đơn vị thuộc Tổng cục Thuế.

 

Thực hiện Thông tư số 01/2020/TT-VPCP ngày 21/10/2020 của Văn phòng Chính ph quy định chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ; Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát th tục hành chính.

Thực hiện Công văn số 709/VP-CCHC ngày 28/5/2024 của Văn phòng Bộ về việc báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử Quý II năm 2024; Công văn số 629/TCT-VP ngày 07/3/2022 của Tổng cục Thuế về việc Báo cáo công tác kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử. Tổng cục Thuế đề nghị các đơn vị thực hiện như sau:

1. Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

1.1. Về tình hình, kết quả giải quyết TTHC (điểm 2a Mục I Mẫu số 01 đính kèm công văn số 629/TCT-VP ngày 07/3/2022 của Tổng cục Thuế):

Đề nghị các Cục Thuế báo cáo tình hình, kết quả giải quyết TTHC theo Phụ lục 1 Mẫu số 01 đính kèm công văn số 629/TCT-VP.

Lưu ý: Các Cục Thuế rà soát chỉ tiêu tại cột (4) Phụ lục 1 Mẫu số 01 đính kèm công văn số 629/TCT-VP ngày 07/3/2022 của Tổng cục Thuế để đảm bảo không bỏ sót hồ sơ (số từ kỳ trước chuyển qua).

1.2. Về tình hình tiếp nhận, xử phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính (điểm 2b Mục I Mẫu số 01 đính kèm công văn số 629/TCT-VP ngày 07/3/2022 của Tổng cục Thuế)

Báo cáo tình hình tiếp nhận, xử lý PAKN theo Phụ lục 2 Mẫu số 01 đính kèm công văn số 629/TCT-VP.

Lưu ý: Các Cục Thuế rà soát chỉ tiêu cột (6) Phụ lục 2 Mẫu số 01 đính kèm công văn số 629/TCT-VP để đảm bảo không bỏ sót PAKN (từ kỳ trước).

1.3. Về tình hình thực hiện TTHC trên môi trường điện tử (điểm 2c Mục I Mẫu số 01 đính kèm công văn số 629/TCT-VP ngày 07/3/2022 của Tổng cục Thuế)

Báo cáo tình hình thực hiện số hóa kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết còn hiệu lực của đơn vị còn hiệu lực và tình hình, kết quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch đã ban hành. Và báo cáo đầy đủ số lượng h sơ TTHC phát sinh trên môi trường điện tử theo Phụ lục 3 (đã được sa đổi, bổ sung) đính kèm Công văn số 2178/TCT-VP ngày 01/6/2023 của Tổng cục Thuế.

1.4. Về tình hình, kết quả triển khai cơ chế một ca, một ca liên thông trong giải quyết TTHC (điểm 2d Mục I Mẫu số 01 đính kèm công văn số 629/TCT-VP ngày 07/3/2022 của Tng cục Thuế)

Trong Quý 1/2024, qua tổng hợp báo cáo kiểm soát TTHC, có một s Cục Thuế báo cáo nội dung về các TTHC theo cơ chế Một cửa liên thông tại điểm 2 Mục I Phụ lục 4 Mẫu số 01 đính kèm công văn số 629/TCT-VP ngày 07/3/2022. Tổng cục Thuế đề nghị các Cục Thuế báo cáo chi tiết “tên các TTHC”, “cấp thực hiện” và “quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế Một cửa liên thông” và bổ sung vào báo cáo kiểm soát TTHC Quý 11/2024 gửi Tổng cục Thuế.

2. Các Cục/Vụ/đơn vị thuộc Tng cục Thuế

2.1. Về tình hình, kết quả giải quyết TTHC (điểm 1 mục 1 Mẫu số 02 đính kèm công văn số 629/TCT-VP)

Các Cục/Vụ/đơn vị thuộc Tổng cục được giao giải quyết TTHC báo cáo tình hình thực hiện theo mẫu tại Phụ lục 1 Mẫu số 02 đính kèm công văn số 629/TCT-VP.

Lưu ý: Các Cục/Vụ/đơn vị rà soát chỉ tiêu tại cột (4) Phụ lục 1 Mẫu số 02 đính kèm công văn số 629/TCT-VP để đảm bảo không bỏ sót hồ sơ (số kỳ trước chuyển qua).

2.2. V kết quả tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị về quy định hành chính (điểm 2 mục I Mẫu số 02 đính kèm công văn số 629/TCT-VP)

Các Cục/Vụ/đơn vị được giao xử lý PAKN báo cáo kết quả tiếp nhận, xử lý PAKN phát sinh trong kỳ báo cáo theo mẫu tại Phụ lục 2 Mẫu số 02 đính kèm công văn số 629/TCT-VP.

Lưu ý: Các Cục/Vụ/đơn vị rà soát chỉ tiêu tại cột (3) Phụ lục 2 Mẫu số 02 đính kèm công văn số 629/TCT-VP để đảm bảo không bỏ sót PAKN (kỳ trước chuyn qua).

2.3. Về triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC (điểm 3 mục I Mẫu số 02 đính kèm công văn số 629/TCT-VP)

Về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP: Công tác chỉ đạo và triển khai thực hiện, kết quả thực hiện (ngoài các nhiệm vụ chung trong các biu mẫu s liệu, các Cục Thuế đã báo cáo).

(Vụ TTHT báo cáo nội dung này).

2.4. Về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử (điểm 4 mục I Mẫu số 02 đính kèm công văn số 629/TCT-VP)

+ Báo cáo việc ban hành Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Tổng cục Thuế còn hiệu lực và tình hình, kết quả t chức thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch đã ban hành (Vụ TTHT, Cục CNTT, VP báo cáo nội dung này theo Kế hoạch).

+ Báo cáo tình hình tích hợp dịch vụ công của đơn vị trên cổng Dịch vụ công quốc gia (Cục CNTT, Văn phòng báo cáo nội dung này).

2.5. Về việc đánh giá tác động TTHC quy định tại dự thảo văn bản QPPL

Các Cục/Vụ/đơn vị thuộc Tổng cục được giao chủ trì soạn thảo văn bản QPPL, có TTHC và thực hiện đánh giá tác động TTHC quy định tại dự thảo văn bản QPPL, thì thông tin tên văn bản, số lượng TTHC đã được đánh giá tác động và gửi về Văn phòng đ tổng hợp, trình Tổng cục, báo cáo Bộ.

2.6. Về rà soát, đơn giản hóa TTHC

- Các Cục/Vụ/đơn vị thuộc Tổng cục được giao thực hiện việc rà soát, đơn giản hóa TTHC: Báo cáo tình hình thực hiện công tác rà soát, đơn giản hóa TTHC tại đơn vị theo quy định. Cụ thể:

+ Tổng số TTHC cần rà soát, đơn giản hóa theo Kế hoạch:...;

+ Tổng số TTHC đã được rà soát, thông qua phương án đơn giản hóa:...;

+ Phương án đơn giản hóa cụ thể: số TTHC giữ nguyên:...; số TTHC bãi bỏ:...; số TTHC sửa đổi, bổ sung:...; số TTHC thay thế:...; số TTHC liên thông:...; số TTHC có giải pháp để thực hiện trên môi trường điện tử...;

+ Số tiền tiết kiệm được:...;

+ Tỷ lệ chi phí tiết kiệm được:...;

+ Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch rà soát, đơn giản hóa:...;

- Riêng đi với Cục Thuế DNL, Vụ CS, TVQT: Đề nghị rà soát các TTHC tại Phụ lục 02 kèm theo Quyết định số 83/QĐ-TCT ngày 23/01/2024 của Tổng cục Thuế về việc ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ kiểm soát TTHC của Tổng cục Thuế năm 2024 và báo cáo kết quả rà soát, đơn giản hóa TTHC theo quy định.

3. Về thời điểm chốt số liệu và thời hạn báo cáo

- Thời điểm chốt số liệu Quý 11/2024: Từ ngày 15/3/2024 đến hết ngày 14/6/2024.

- Thi hạn báo cáo:

Đ nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Cục/Vụ/đơn vị thuộc Tổng cục gửi báo cáo về Tổng cục Thuế (qua Văn phòng) trước ngày 19/6/2024, đồng thời gửi bản mềm về địa chỉ email: ltpthao01@gdt.gov.vn (số máy lẻ: 6150) để tổng hợp, báo cáo Bộ theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo đến các Cục Thuế, các Cục/Vụ/đơn vị biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Phó TCTr Phi Vân Tuấn (để b/c);

- Lưu: VT, VP (2b)

TL. TNG CỤC TRƯỞNG

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

Quách Hào Hiệp

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi