Công văn 2117/CTAGI-TTHT của Cục Thuế tỉnh An Giang hướng dẫn xử lý hóa đơn điện tử mua vào có sai sót

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 2117/CTAGI-TTHT

Công văn 2117/CTAGI-TTHT của Cục Thuế tỉnh An Giang hướng dẫn xử lý hóa đơn điện tử mua vào có sai sót
Cơ quan ban hành: Cục Thuế tỉnh An GiangSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2117/CTAGI-TTHTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Trí Dũng
Ngày ban hành:15/06/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TỈNH AN GIANG

______________

Số: 2117/CTAGI-TTHT

V/v hướng dẫn xử lý hóa đơn điện tử mua vào có sai sót

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________

               An Giang, ngày 13 tháng 6 năm 2023

Kính gửi: Sở Y Tế An Giang

Địa chỉ: Số 15 đường Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình,

thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang; MST: 1600258108

Cục Thuế tỉnh An Giang nhận được Công văn số 1363/SYT-KHTC ngày  07/06/2023 của Sở Y Tế An Giang về việc hướng dẫn xử lý hóa đơn điện tử mua  vào có sai sót. Vấn đề này, Cục Thuế có ý kiến như sau: 

Căn cứ khoản 2 Điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020  của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ; trong đó quy định về xử lý hóa đơn  có sai sót: 

“2. Trường hợp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện  tử không có mã của cơ quan thuế đã gửi cho người mua mà người mua hoặc  người bán phát hiện có sai sót thì xử lý như sau: 

… 

b) Trường hợp có sai: mã số thuế; sai sót về số tiền ghi trên hóa đơn, sai về thuế suất, tiền thuế hoặc hàng hóa ghi trên hóa đơn không đúng quy cách, chất  lượng thì có thể lựa chọn một trong hai cách sử dụng hóa đơn điện tử như sau: 

b1) Người bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn đã lập có sai sót.  Trường hợp người bán và người mua có thỏa thuận về việc lập văn bản thỏa  thuận trước khi lập hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn đã lập có sai sót thì người  bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, sau đó người bán lập hóa  đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn đã lập có sai sót. 

Hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn điện tử đã lập có sai sót phải có dòng  chữ “Điều chỉnh cho hóa đơn Mẫu số... ký hiệu... số... ngày... tháng... năm”. 

b2) Người bán lập hóa đơn điện tử mới thay thế cho hóa đơn điện tử có sai  sót trừ trường hợp người bán và người mua có thỏa thuận về việc lập văn bản  thỏa thuận trước khi lập hóa đơn thay thế cho hóa đơn đã lập có sai sót thì người  bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, sau đó người bán lập hóa  đơn điện tử thay thế hóa đơn đã lập có sai sót. 

Hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn điện tử đã lập có sai sót phải có dòng  chữ “Thay thế cho hóa đơn Mẫu số... ký hiệu... số... ngày... tháng... năm”. 

Người bán ký số trên hóa đơn điện tử mới điều chỉnh hoặc thay thế cho hóa  đơn điện tử đã lập có sai sót sau đó người bán gửi cho người mua (đối với trường  hợp sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế) hoặc gửi cơ quan thuế để cơ quan thuế cấp mã cho hóa đơn điện tử mới để gửi cho người mua (đối  với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế)”. 

Căn cứ điểm b và điểm c khoản 1 Điều 7 Thông tư số 78/2021/TT-BTC  ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản  lý thuế ngày 13/6/2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của  Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ; trong đó quy định xử lý hóa đơn điện tử 

đã gửi cơ quan thuế có sai sót: 

“1. Đối với hóa đơn điện tử: 

… 

b) Trường hợp người bán lập hóa đơn khi thu tiền trước hoặc trong khi  cung cấp dịch vụ theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP  sau đó có phát sinh việc hủy hoặc chấm dứt việc cung cấp dịch vụ thì người bán  thực hiện hủy hóa đơn điện tử đã lập và thông báo với cơ quan thuế về việc hủy  hóa đơn theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT tại Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP; 

c) Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập có sai sót và người bán đã xử lý theo  hình thức điều chỉnh hoặc thay thế theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, sau đó lại phát hiện hóa đơn tiếp tục có sai sót thì các  lần xử lý tiếp theo người bán sẽ thực hiện theo hình thức đã áp dụng khi xử lý sai  sót lần đầu”. 

Căn cứ các quy định nêu trên, thì: 

- Đối với hóa đơn điện tử có sai sót về số tiền ghi trên hóa đơn, người bán lựa chọn một trong hai hình thức lập hóa đơn điện tử điều chỉnh hoặc lập hóa đơn  điện tử thay thế cho hóa đơn đã lập có sai sót theo quy định tại khoản 2 Điều 19  Nghị định số 123/2020/NĐ-CP. Trường hợp bên bán lựa chọn hình thức lập hóa  đơn điện tử thay thế thì nếu tiếp tục phát hiện sai sót (đối với hóa đơn điện tử thay  thế), người bán tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử thay thế như sai sót lần đầu. 

- Theo tra cứu hóa đơn trên Hệ thống hóa đơn điện tử (https://hoadondientu.gdt.gov.vn/), nhận thấy bên bán thông báo “Hủy” hóa đơn  số 180720, ký hiệu K23TSA (đây là hóa đơn thay thế cho hóa đơn số 146193, ký  hiệu K23TSA) là không đúng với quy định tại điểm c khoản 1 Điều 7 Thông tư số 78/2021/TT-BTC và Hệ thống hóa đơn điện tử cũng đã thông báo “Không tiếp  nhận”. Do đó, hóa đơn số 180720, ký hiệu K23TSA vẫn còn giá trị pháp lý.  

- Do hóa đơn số 180720, ký hiệu K23TSA vẫn còn giá trị pháp lý, nên  trường hợp người bán xuất thêm 02 hóa đơn mới số 1 và số 2 (ký hiệu K23TSG) với mục đích để thay cho hóa đơn điện tử số 180720 là không đúng quy định.  Người bán phải thực hiện hủy theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 7 Thông tư  số 78/2021/TT-BTC.

Cục Thuế tỉnh An Giang thông báo Sở Y Tế An Giang biết để thực hiện  đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản  này./.

Nơi nhận:

- Như trên;  

- BLĐ Cục Thuế; 

- Các Phòng: KTNB, TTKT3;

- Website: http://angiang.gdt.gov.vn;

- Cổng thông tin điện tử tỉnh AG;

- Lưu: VT, TTHT (8b). 

KT. CỤC  TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Trí Dũng

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi