Công văn 197-TC/NSNN của Bộ Tài chính về việc cấp phát kinh phí uỷ quyền

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 197 TC/NSNN NGÀY 20 THÁNG 9 NĂM 1997
VỀ VIỆC CẤP PHÁT KINH PHÍ UỶ QUYỀN

 

Kính gửi: - Sở Tài chính - Vật giá, Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố

trực thuộc Trung ương.

- Vụ Tài chính kế toán các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc

Chính phủ, cơ quan trung ương các đoàn thể.

 

Căn cứ vào Nghị định 87/CP ngày 19/12/1996 của Chính phủ quy định chi tiết về phân cấp quản lý, lập, chấp hành và quyết toán NSNN và Thông tư số 09 TC/NSNN ngày 18/3/1997 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 87/CP. Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết thêm một số điểm về cấp phát, sử dụng và quyết toán kinh phí uỷ quyền như sau:

 

1. Khi phân bổ dự toán năm cho các đơn vị sử dụng ngân sách, các cơ quan chủ quản ở Trung ương và địa phương đồng thời phân bổ cả phần kinh phí quản lý trực tiếp và phần kinh phí uỷ quyền.

Đối với các khoản kinh phí uỷ quyền không nằm trong nhiệm vụ chi giao cho các cơ quan chủ quản thì cơ quan tài chính cấp kinh phí uỷ quyền trực tiếp phân bố hoặc thông báo cho cơ quan tài chính nhận kinh phí uỷ quyền phân bổ.

 

2. Cấp phát kinh phí uỷ quyền được thực hiện dưới 2 hình thức:

2.1- Hình thức hạn mức kinh phí:

- Cơ quan tài chính cấp uỷ quyền thông báo hạn mức kinh phí uỷ quyền cho cơ quan tài chính nhận uỷ quyền. Thông báo này được lập thành 6 liên:

+ Liên 01: gửi KBNN đồng cấp.

+ Liên 02: gửi KBNN nhận uỷ quyền.

+ Liên 03: gửi cơ quan tài chính nhận uỷ quyền.

+ Liên 04: lưu ở bộ phận quản lý ngân sách cấp uỷ quyền.

+ Liên 05: lưu ở bộ phận quản lý tài chính ngành cấp uỷ quyền.

+ Liên 06: gửi cơ quan chủ quản (cơ quan quản lý chương trình mục tiêu...).

Thông báo hạn mức lập theo chương 160, loại, khoản, mục tương ứng với nhiệm vụ chi.

Nội dung thông báo hạn mức phải ghi rõ: tổng hạn mức kinh phí, nội dung chi theo Mục lục NSNN, đơn vị sử dụng kinh phí và các hướng dẫn cần thiết khác. Trường hợp chưa xác định rõ đủ các nội dung trên thì có thể chỉ thông báo tổng mức và một số mục chi (mục nào xác định được thì ghi rõ, còn lại ghi vào 134).

- Cơ quan tài chính nhận uỷ quyền mở tài khoản nhận hạn mức kinh phí uỷ quyền và phân phối cho đơn vị sử dụng kinh phí uỷ quyền.

Giấy báo phân phối hạn mức kinh phí uỷ quyền được lập thành 4 liên:

+ Liên 1: gửi Kho bạc Nhà nước đồng cấp.

+ Liên 2: gửi Kho bạc Nhà nước giao dịch với đơn vị sử dụng kinh phí.

+ Liên 3: gửi đơn vị sử dụng kinh phí.

+ Liên 4: lưu cơ quan tài chính phân phối hạn mức.

Giấy báo phân phối hạn mức kinh phí uỷ quyền phải ghi rõ: tổng hạn mức được sử dụng, đơn vị sử dụng kinh phí và nội dung chi theo Mục lục NSNN (ghi theo chương của đơn vị sử dụng ngân sách; loại, khoản, mục tương ứng với nhiệm vụ chi và chi tiết theo 11 mục chi đã hướng dẫn tại công văn 93 TC/NSNN ngày 21/5/1997 của Bộ Tài chính. Ngoài các mục chi này, các mục còn lại có thể ghi vào mục 134).

- Căn cứ vào hạn mức kinh phí uỷ quyền được phân phối và tiến độ thực hiện nhiệm vụ chi, đơn vị sử dụng kinh phí uỷ quyền rút hạn mức kinh phí uỷ quyền để chi tiêu theo dự toán được duyệt và theo đúng mục chi đã phân phối.

- Các đơn vị được sử dụng kinh phí uỷ quyền phải mở tài khoản hạn mức kinh phí uỷ quyền tại Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch. Khi rút kinh phí uỷ quyền để chi tiêu theo dự toán được duyệt, các đơn vị phải chịu sự kiểm soát của Kho bạc theo đúng chế độ. Trong trường hợp đơn vị sử dụng kinh phí uỷ quyền không mở được tài khoản hạn mức tại Kho bạc Nhà nước thì cơ quan tài chính có thể phân phối hạn mức cho cơ quan chủ quản của đơn vị để rút kinh phí cấp cho đơn vị sử dụng chi tiêu theo dự toán được duyệt.

2.2. Hình thức lệnh chi tiền:

Đối với các khoản chi uỷ quyền có giá trị nhỏ, nội dung chi đã xác định rõ thì có thể chuyển kinh phí uỷ quyền dưới hình thức lệnh chi tiền.

- Căn cứ vào dự toán ngân sách quý được duyệt và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chi, cơ quan tài chính cấp uỷ quyền lập lệnh chi tiền gửi Kho bạc Nhà nước để chuyển tiền về tài khoản tiền gửi kinh phí uỷ quyền của cơ quan tài chính nhận uỷ quyền.

- Cơ quan tài chính nhận uỷ quyền phải mở các tiểu khoản chi tiết theo từng nội dung kinh phí uỷ quyền.

- Cơ quan tài chính nhận uỷ quyền thực hiện cấp phát kinh phí cho các đơn vị sử dụng kinh phí uỷ quyền theo đúng chế độ cấp phát ngân sách hiện hành bằng hình thức uỷ nhiệm chi vào tài khoản tiền gửi kinh phí uỷ quyền của đơn vị sử dụng.

- Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm soát việc rút tiền từ tài khoản tiền gửi kinh phí uỷ quyền để chi tiêu đúng các điều kiện chi đã quy định tại Nghị định 87/CP ngày 19/12/1996 của Chính phủ và Thông tư 09 TC/NSNN ngày 18/3/1997 của Bộ Tài chính.

 

3. Việc quyết toán kinh phí uỷ quyền thực hiện theo đúng quy định tại điểm 9, Thông tư 09 TC/NSNN của Bộ Tài chính, cần chú ý thêm một số điểm sau đây:

- Đơn vị sử dụng ngân sách quyết toán tất cả các nguồn kinh phí, trong đó quyết toán riêng về kinh phí uỷ quyền của từng cấp ngân sách. - Đối với kinh phí uỷ quyền của NSTƯ, các đơn vị sử dụng ngân sách quyết toán với Sở Tài chính - Vật giá, Sở Tài chính - Vật giá quyết toán với Bộ Tài chính và Bộ quản lý chuyên ngành (trong trường hợp kinh phí uỷ quyền nằm trong nhiệm vụ ngân sách của Bộ).

 

4. Đối với kinh phí uỷ quyền về vốn đầu tư XDCB sẽ có hướng dẫn riêng.

 

5. Bộ Tài chính hướng dẫn kèm theo công văn này mẫu thông báo hạn mức kinh phí uỷ quyền thuộc NSTƯ. Đối với mẫu thông báo hạn mức kinh phí uỷ quyền thuộc NSĐF cũng áp dụng mẫu trên nhưng sửa lại tên cơ quan gửi và nhận cho phù hợp.

Trên đây là một số điểm cần lưu ý trong quá trình quản lý cấp phát và sử dụng kinh phí uỷ quyền. Nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các Sở Tài chính - Vật giá, Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố và các đơn vị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính (Vụ Ngân sách nhà nước) để có biện pháp giải quyết.

 

 

BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Liên 1: KBNN TƯ

Ngân sách TW

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Niên độ 199...

 

 

 

KP ỦY QUYỀN NSTƯ

 
THÔNG BÁO

HẠN MỨC KINH PHÍ ĐƯỢC DUYỆT

Nơi nhận: Kho bạc Nhà nước Trung ương

Số......./TV/..../NSNN

 

Bộ Tài chính duyệt hạn mức kinh phí uỷ quyền quý..... năm 199...

Của:..............................Chương:...............

Nội dung:.....................................................

theo chi tiết sau:..................................

 

Đơn vị: 1.000 đồng

 

Loại

Khoản

Mục

Tên mục

Hạn mức kinh phí được duyệt

 

 

 

 

Tổng số

Tháng...

Tháng...

Tháng..

 

 

100

Tiền lương

 

 

 

 

 

 

101

Tiền công

 

 

 

 

 

 

102

Phụ cấp lương

 

 

 

 

 

 

103

Học bổng học sinh, sinh viên

 

 

 

 

 

 

104

Tiền thưởng

 

 

 

 

 

 

105

Phúc lợi tập thể

 

 

 

 

 

 

106

Các khoản đóng góp

 

 

 

 

 

 

108

Các khoản thanh toán khác cho cá nhân

 

 

 

 

 

 

109

Thanh toán dịch vụ công cộng

 

 

 

 

 

 

110

Vật tư văn phòng

 

 

 

 

 

 

111

Thông tin, tuyên truyền, liên lạc

 

 

 

 

 

 

112

Hội nghị

 

 

 

 

 

 

113

Công tác phí

 

 

 

 

 

 

114

Chi phí thuê mướn

 

 

 

 

 

 

117

Sửa chữa thường xuyên TSCĐ, duy tu...

 

 

 

 

 

 

118

Sửa chữa lớn TSCĐ

 

 

 

 

 

 

119

Chi phí hoạt động chuyên môn

 

 

 

 

 

 

144

Mua tài sản vô hình

 

 

 

 

 

 

145

Mua sắm TSCĐ

 

 

 

 

 

 

134

Chi khác

 

 

 

 

 

 

Cộng loại

 

 

 

 

 

 

Tổng mức kinh phí được duyệt

 

 

 

 

 

n định số hạn mức kinh phí được duyệt là (viết bằng chữ):.... .............................................................. ...................................................................

Chỉ dẫn: Đề nghị..........phân phối cho.......................

 

Hà Nội, ngày...tháng....năm 199..

TRƯỞNG PHÒNG

TUN/BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Quản lý ngân sách

VỤ TRƯỞNG VỤ NSNN

 

 


Kho bạc Nhà nước nhận ngày.....tháng.....năm..... đã kiểm tra và ghi vào tài khoản hạn mức kinh phí của đơn vị:.............

 

Kế toán KBNN

Kế toán trưởng KBNN

Thủ trưởng KBNN

 

 

 

 

 

BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Liên 2: KBNN ĐF

Ngân sách TW

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Niên độ 199...

 

 

 

KP ỦY QUYỀN NSTƯ

 
THÔNG BÁO

HẠN MỨC KINH PHÍ ĐƯỢC DUYỆT

Nơi nhận: Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố

Số......./TV/..../NSNN

 

Bộ Tài chính duyệt hạn mức kinh phí uỷ quyền quý..... năm 199...

Của:..............................Chương:...............

Nội dung:.....................................................

theo chi tiết sau:..................................

 

Đơn vị: 1.000 đồng

 

Loại

Khoản

Mục

Tên mục

Hạn mức kinh phí được duyệt

 

 

 

 

Tổng số

Tháng...

Tháng...

Tháng..

 

 

100

Tiền lương

 

 

 

 

 

 

101

Tiền công

 

 

 

 

 

 

102

Phụ cấp lương

 

 

 

 

 

 

103

Học bổng học sinh, sinh viên

 

 

 

 

 

 

104

Tiền thưởng

 

 

 

 

 

 

105

Phúc lợi tập thể

 

 

 

 

 

 

106

Các khoản đóng góp

 

 

 

 

 

 

108

Các khoản thanh toán khác cho cá nhân

 

 

 

 

 

 

109

Thanh toán dịch vụ công cộng

 

 

 

 

 

 

110

Vật tư văn phòng

 

 

 

 

 

 

111

Thông tin, tuyên truyền, liên lạc

 

 

 

 

 

 

112

Hội nghị

 

 

 

 

 

 

113

Công tác phí

 

 

 

 

 

 

114

Chi phí thuê mướn

 

 

 

 

 

 

117

Sửa chữa thường xuyên TSCĐ, duy tu...

 

 

 

 

 

 

118

Sửa chữa lớn TSCĐ

 

 

 

 

 

 

119

Chi phí hoạt động chuyên môn

 

 

 

 

 

 

144

Mua tài sản vô hình

 

 

 

 

 

 

145

Mua sắm TSCĐ

 

 

 

 

 

 

134

Chi khác

 

 

 

 

 

 

Cộng loại

 

 

 

 

 

 

Tổng mức kinh phí được duyệt

 

 

 

 

 

n định số hạn mức kinh phí được duyệt là (viết bằng chữ):.... .............................................................. ...................................................................

Chỉ dẫn: Đề nghị..........phân phối cho.......................

 

Hà Nội, ngày...tháng....năm 199..

TRƯỞNG PHÒNG

TUN/BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Quản lý ngân sách

VỤ TRƯỞNG VỤ NSNN

 

 


Kho bạc Nhà nước nhận ngày.....tháng.....năm..... đã kiểm tra và ghi vào tài khoản hạn mức kinh phí của đơn vị:.............

 

Kế toán KBNN

Kế toán trưởng KBNN

Thủ trưởng KBNN

 

BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Liên 3: Sở TC-VG

Ngân sách TW

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Niên độ 199...

 

 

 

KP ỦY QUYỀN NSTƯ

 
THÔNG BÁO

HẠN MỨC KINH PHÍ ĐƯỢC DUYỆT

Nơi nhận: Sở Tài chính - Vật giá tỉnh, thành phố

Số......./TV/..../NSNN

 

Bộ Tài chính duyệt hạn mức kinh phí uỷ quyền quý..... năm 199...

Của:..............................Chương:...............

Nội dung:.....................................................

theo chi tiết sau:..................................

 

Đơn vị: 1.000 đồng

 

Loại

Khoản

Mục

Tên mục

Hạn mức kinh phí được duyệt

 

 

 

 

Tổng số

Tháng...

Tháng...

Tháng..

 

 

100

Tiền lương

 

 

 

 

 

 

101

Tiền công

 

 

 

 

 

 

102

Phụ cấp lương

 

 

 

 

 

 

103

Học bổng học sinh, sinh viên

 

 

 

 

 

 

104

Tiền thưởng

 

 

 

 

 

 

105

Phúc lợi tập thể

 

 

 

 

 

 

106

Các khoản đóng góp

 

 

 

 

 

 

108

Các khoản thanh toán khác cho cá nhân

 

 

 

 

 

 

109

Thanh toán dịch vụ công cộng

 

 

 

 

 

 

110

Vật tư văn phòng

 

 

 

 

 

 

111

Thông tin, tuyên truyền, liên lạc

 

 

 

 

 

 

112

Hội nghị

 

 

 

 

 

 

113

Công tác phí

 

 

 

 

 

 

114

Chi phí thuê mướn

 

 

 

 

 

 

117

Sửa chữa thường xuyên TSCĐ, duy tu...

 

 

 

 

 

 

118

Sửa chữa lớn TSCĐ

 

 

 

 

 

 

119

Chi phí hoạt động chuyên môn

 

 

 

 

 

 

144

Mua tài sản vô hình

 

 

 

 

 

 

145

Mua sắm TSCĐ

 

 

 

 

 

 

134

Chi khác

 

 

 

 

 

 

Cộng loại

 

 

 

 

 

 

Tổng mức kinh phí được duyệt

 

 

 

 

 

n định số hạn mức kinh phí được duyệt là (viết bằng chữ):.... .............................................................. ...................................................................

Chỉ dẫn: Đề nghị..........phân phối cho.......................

 

 

Hà Nội, ngày...tháng....năm 199..

Trưởng phòng Quản lý Tài vụ

VỤ TRƯỞNG TÀI VỤ...

 


Kho bạc Nhà nước nhận ngày.....tháng.....năm..... đã kiểm tra và ghi vào tài khoản hạn mức kinh phí của đơn vị:.............

 

Kế toán KBNN

Kế toán trưởng KBNN

Thủ trưởng KBNN

 

 

 

BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Liên 4: NSNN

Ngân sách TW

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Niên độ 199...

 

 

 

KP ỦY QUYỀN NSTƯ

 
THÔNG BÁO

HẠN MỨC KINH PHÍ ĐƯỢC DUYỆT

Nơi nhận: Vụ Ngân sách Nhà nước

Số......./TV/..../NSNN

 

Bộ Tài chính duyệt hạn mức kinh phí uỷ quyền quý..... năm 199...

Của:..............................Chương:...............

Nội dung:.....................................................

theo chi tiết sau:..................................

 

Đơn vị: 1.000 đồng

 

Loại

Khoản

Mục

Tên mục

Hạn mức kinh phí được duyệt

 

 

 

 

Tổng số

Tháng...

Tháng...

Tháng..

 

 

100

Tiền lương

 

 

 

 

 

 

101

Tiền công

 

 

 

 

 

 

102

Phụ cấp lương

 

 

 

 

 

 

103

Học bổng học sinh, sinh viên

 

 

 

 

 

 

104

Tiền thưởng

 

 

 

 

 

 

105

Phúc lợi tập thể

 

 

 

 

 

 

106

Các khoản đóng góp

 

 

 

 

 

 

108

Các khoản thanh toán khác cho cá nhân

 

 

 

 

 

 

109

Thanh toán dịch vụ công cộng

 

 

 

 

 

 

110

Vật tư văn phòng

 

 

 

 

 

 

111

Thông tin, tuyên truyền, liên lạc

 

 

 

 

 

 

112

Hội nghị

 

 

 

 

 

 

113

Công tác phí

 

 

 

 

 

 

114

Chi phí thuê mướn

 

 

 

 

 

 

117

Sửa chữa thường xuyên TSCĐ, duy tu...

 

 

 

 

 

 

118

Sửa chữa lớn TSCĐ

 

 

 

 

 

 

119

Chi phí hoạt động chuyên môn

 

 

 

 

 

 

144

Mua tài sản vô hình

 

 

 

 

 

 

145

Mua sắm TSCĐ

 

 

 

 

 

 

134

Chi khác

 

 

 

 

 

 

Cộng loại

 

 

 

 

 

 

Tổng mức kinh phí được duyệt

 

 

 

 

 

n định số hạn mức kinh phí được duyệt là (viết bằng chữ):.... .............................................................. ...................................................................

Chỉ dẫn: Đề nghị..........phân phối cho.......................

 

Hà Nội, ngày...tháng....năm 199..

Trưởng phòng Quản lý ngân sách

VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI VỤ...

 

 

 


Hà Nội, ngày...tháng....năm 199..

Trưởng phòng

TUN/BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Quản lý ngân sách

VỤ TRƯỞNG VỤ NSNN

 

 

 

BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Liên 5: QLTV

Ngân sách TW

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Niên độ 199...

 

 

 

KP ỦY QUYỀN NSTƯ

 
THÔNG BÁO

HẠN MỨC KINH PHÍ ĐƯỢC DUYỆT

Nơi nhận: Vụ quản lý tài vụ

Số......./TV/..../NSNN

 

Bộ Tài chính duyệt hạn mức kinh phí uỷ quyền quý..... năm 199...

Của:..............................Chương:...............

Nội dung:.....................................................

theo chi tiết sau:..................................

 

Đơn vị: 1.000 đồng

 

Loại

Khoản

Mục

Tên mục

Hạn mức kinh phí được duyệt

 

 

 

 

Tổng số

Tháng...

Tháng...

Tháng..

 

 

100

Tiền lương

 

 

 

 

 

 

101

Tiền công

 

 

 

 

 

 

102

Phụ cấp lương

 

 

 

 

 

 

103

Học bổng học sinh, sinh viên

 

 

 

 

 

 

104

Tiền thưởng

 

 

 

 

 

 

105

Phúc lợi tập thể

 

 

 

 

 

 

106

Các khoản đóng góp

 

 

 

 

 

 

108

Các khoản thanh toán khác cho cá nhân

 

 

 

 

 

 

109

Thanh toán dịch vụ công cộng

 

 

 

 

 

 

110

Vật tư văn phòng

 

 

 

 

 

 

111

Thông tin, tuyên truyền, liên lạc

 

 

 

 

 

 

112

Hội nghị

 

 

 

 

 

 

113

Công tác phí

 

 

 

 

 

 

114

Chi phí thuê mướn

 

 

 

 

 

 

117

Sửa chữa thường xuyên TSCĐ, duy tu...

 

 

 

 

 

 

118

Sửa chữa lớn TSCĐ

 

 

 

 

 

 

119

Chi phí hoạt động chuyên môn

 

 

 

 

 

 

144

Mua tài sản vô hình

 

 

 

 

 

 

145

Mua sắm TSCĐ

 

 

 

 

 

 

134

Chi khác

 

 

 

 

 

 

Cộng loại

 

 

 

 

 

 

Tổng mức kinh phí được duyệt

 

 

 

 

 

n định số hạn mức kinh phí được duyệt là (viết bằng chữ):.... .............................................................. ...................................................................

Chỉ dẫn: Đề nghị..........phân phối cho.......................

 

Hà Nội, ngày...tháng....năm 199..

Trưởng phòng Quản lý Tài vụ

VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI VỤ...

 

 

 

 


Trưởng phòng

 

Quản lý ngân sách

 

 

 

 

BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Liên 6: CQ

Ngân sách TW

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Niên độ 199...

 

 

 

KP ỦY QUYỀN NSTƯ

 
THÔNG BÁO

HẠN MỨC KINH PHÍ ĐƯỢC DUYỆT

Nơi nhận: Cơ quan chủ quản

Số......./TV/..../NSNN

 

Bộ Tài chính duyệt hạn mức kinh phí uỷ quyền quý..... năm 199...

Của:..............................Chương:...............

Nội dung:.....................................................

theo chi tiết sau:..................................

 

Đơn vị: 1.000 đồng

 

Loại

Khoản

Mục

Tên mục

Hạn mức kinh phí được duyệt

 

 

 

 

Tổng số

Tháng...

Tháng...

Tháng..

 

 

100

Tiền lương

 

 

 

 

 

 

101

Tiền công

 

 

 

 

 

 

102

Phụ cấp lương

 

 

 

 

 

 

103

Học bổng học sinh, sinh viên

 

 

 

 

 

 

104

Tiền thưởng

 

 

 

 

 

 

105

Phúc lợi tập thể

 

 

 

 

 

 

106

Các khoản đóng góp

 

 

 

 

 

 

108

Các khoản thanh toán khác cho cá nhân

 

 

 

 

 

 

109

Thanh toán dịch vụ công cộng

 

 

 

 

 

 

110

Vật tư văn phòng

 

 

 

 

 

 

111

Thông tin, tuyên truyền, liên lạc

 

 

 

 

 

 

112

Hội nghị

 

 

 

 

 

 

113

Công tác phí

 

 

 

 

 

 

114

Chi phí thuê mướn

 

 

 

 

 

 

117

Sửa chữa thường xuyên TSCĐ, duy tu...

 

 

 

 

 

 

118

Sửa chữa lớn TSCĐ

 

 

 

 

 

 

119

Chi phí hoạt động chuyên môn

 

 

 

 

 

 

144

Mua tài sản vô hình

 

 

 

 

 

 

145

Mua sắm TSCĐ

 

 

 

 

 

 

134

Chi khác

 

 

 

 

 

 

Cộng loại

 

 

 

 

 

 

Tổng mức kinh phí được duyệt

 

 

 

 

 

n định số hạn mức kinh phí được duyệt là (viết bằng chữ):.... .............................................................. ...................................................................

Chỉ dẫn: Đề nghị..........phân phối cho.......................

 

Hà Nội, ngày...tháng....năm 199..

Trưởng phòng Quản lý Tài vụ

VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI VỤ...

 

thuộc tính Công văn 197-TC/NSNN

Công văn 197-TC/NSNN của Bộ Tài chính về việc cấp phát kinh phí uỷ quyền
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:197-TC/NSNNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Vũ Văn Ninh
Ngày ban hành:20/09/1997Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thuế-Phí-Lệ phí

tải Công văn 197-TC/NSNN

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi