Công văn 1968/CT-TTHT Hà Nội 2020 thuế nhà thầu đối với dịch vụ cung cấp ở ngoài Việt Nam

TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

---------------

Số: 1968/CT-TTHT

V/v Thuế nhà thầu đối với dịch vụ cung cấp ở ngoài Việt Nam

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2020

 

 

 

 

Kính gửi: Công ty TNHH DSE Logistics Việt Nam

Địa chỉ: tầng 8 tòa nhà Hoàng Ngọc, lô C2C khu CNTT tập trung Cầu Giấy,

phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội; MST: 0108022182

 

Trả lời công văn .../2019/CV-DSE đề ngày 26/12/2019 của Công ty TNHH DSE Logistics Việt Nam (sau đây gọi là Công ty) hỏi về chính sách thuế nhà thầu đối với chặng vận chuyển nước ngoài, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến về nguyên tắc như sau:

- Căn cứ Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại việt nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam:

+ Tại Điều 1 quy định đối tượng áp dụng;

”Hướng dẫn tại Thông tư này áp dụng đối với các đối tượng sau (trừ trường hợp nêu tại Điều 2 Chương I):

1. Tổ chức nước ngoài kinh doanh có cơ sở thường trú tại Việt Nam hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam; cá nhân nước ngoài kinh doanh là đối tượng cư trú tại Việt Nam hoặc không là đối tượng cư trú tại Việt Nam (sau đây gọi chung là Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài) kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng, thỏa thuận, hoặc cam kết giữa Nhà thầu nước ngoài với tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc giữa Nhà thầu nước ngoài với Nhà thầu phụ nước ngoài để thực hiện một phần công việc của Hợp đồng nhà thầu... ”

+ Tại khoản 3 Điều 2 quy định đối tượng không áp dụng:

”3. Tổ chức, cá nhân nước ngoài có thu nhập từ dịch vụ được cung cấp và tiêu dùng ngoài Việt Nam.

Ví dụ 4:

Công ty H của Hongkong cung cấp dịch vụ thu xếp hàng hóa tại cảng ở Hongkong cho đội tàu vận tải quốc tế của Công ty A ở Việt Nam. Công ty A phải trả cho Công ty H phí dịch vụ thu xếp hàng hóa tại cảng ở Hongkong.

Trong trường hợp này, dịch vụ thu xếp hàng hóa tại cảng Hongkong là dịch vụ được cung cấp và tiêu dùng tại Hongkong nên không thuộc đối tượng chịu thuế tại Việt Nam."

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty thuê doanh nghiệp D nước ngoài thực hiện vận chuyển hàng tại Mỹ thì thu nhập từ dịch vụ được cung cấp và tiêu dùng ngoài Việt Nam không thuộc đối tượng chịu thuế nhà thầu theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 103/2014/TT-BTC.

Trong quá trình thực hiện nếu còn vướng mắc, đề nghị Công ty TNHH DSE Logistics Việt Nam liên hệ với Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 1 để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH DSE Logistics Việt Nam được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Phòng TKT1;

- Phòng DTPC;

- Lưu: VT, TTHT (2),

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Trường

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực