Công văn 1967/CT-TTHT 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng của Cục Thuế Hà Nội

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

Số: 1967/CT-TTHT
V/v:
Chính sách thuế GTGT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2020

 

 

 

Kính gửi: Tổng Công ty thăm dò khai thác dầu khí
(Đ/c: Tầng 26, Tòa nhà CharmVit, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, TP. Hà Nội
- MST: 0100150908)

 

Trả lời công văn số 2514/TDKT-TCKT đề ngày 03/12/2019 và hồ sơ bổ sung nhận ngày 31/12/2019 của Tổng Công ty thăm dò khai thác dầu khí (PVEP) (sau đây gọi tắt là "PVEP") hỏi về chính sách thuế GTGT, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định hưóng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành, một số điều Luật Thuế GTGT:

+ Tại Khoản 1 Điều 9 quy định về thuế suất 0%:

“1. Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều này.

Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu là hàng hóa, dịch vụ được bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan; hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho khách hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật...."

+ Tại Điểm b Khoản 2 Điều 9 quy định về điều kiện áp dụng thuế suất 0%:

“b) Đối với dịch vụ xuất khẩu:

- Có hợp đồng cung ứng dịch vụ với tổ chức, cá nhân ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan;

-  Có chứng từ thanh toán tiền dịch vụ xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật;...”

+ Tại Điều 11 quy định về thuế suất 10%:

"Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không dược quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.... ”

+ Tại Tiết c.1 Điểm c Khoản 3 Điều 16 quy định về điều kiện khấu trừ, hoàn thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu:

“Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu (trừ các trường hợp hướng dẫn Điều 17 Thông tư này) để được khấu trừ thuế, hoàn thuế GTGT đầu vào phải có đủ điều kiện và các thủ tục nêu tại khoản 2 Điều 9 và khoản 1 Điều 15 Thông tư này, cụ thể như sau:

...

3. Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu phải thanh toán qua ngân hàng

c) Các trường hợp thanh toán khác đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu theo quy định của Chính phủ:

c.1) Trường hợp xuất khẩu lao động mà cơ sở kinh doanh xuất khẩu lao động thu tiền trực tiếp của người lao động thì phải có chứng từ thu tiền của người lao động."

...”

Căn cứ các quy định trên, Cục Thuế TP Hà Nội trả lời nguyên tắc như sau:

Trường hợp PVEP ký thỏa thuận cung ứng nhân lực cho Công ty liên doanh điều hành chung Bir Seba tại Algeria, theo đó, người lao động đã ký hợp đồng lao động với PVEP sang làm việc tại Algeria thì doanh thu thu được từ hoạt động cung ứng nhân lực trên thuộc đối tượng được áp dụng thuế suất 0% nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 9 và tiết c.1 Điểm c Khoản 3 Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị Công ty cung cấp hồ sơ cụ thể, liên hệ Phòng Thanh tra - Kiểm tra thuế số 3 để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Tổng Công ty thăm dò khai thác dầu khí được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TKT 3;
- Phòng DTPC;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Trường

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực