Công văn 1816/TCT-DNL của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn chính sách thuế

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------
Số: 1816/TCT-DNL
V/v: Hướng dẫn chính sách thuế
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2014
 
 
Kính gửi: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam.
 
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2994/TGĐ-NHCT11 ngày 4/3/2014 và công văn số 2995/TGĐ-NHCT11 ngày 4/3/2014 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) kiến nghị một số vướng mắc về chính sách thuế. Về việc này, sau khi xin ý kiến và báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
1. Về thuế GTGT đầu vào đối với công trình trường đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Vietinbank tại Vân Canh, đối với chi phí liên quan đến máy ATM và dịch vụ SMS Banking.
Ngày 27/3/2014, Bộ Tài chính đã có công văn số 3871/BTC-TCT trả lời Kiểm toán Nhà nước. Đề nghị Vietinbank thực hiện theo hướng dẫn tại công văn nêu trên.
2. Về thuế GTGT đầu ra đối với thẻ gift card
Căn cứ tại điểm 8, Điều 4 Chương 1 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT quy định:
“… Các khoản phí giao dịch thẻ thông thường không thuộc quy trình cấp tín dụng như phí cấp lại mã pin cho thẻ tín dụng, phí cung cấp bản sao hóa đơn giao dịch, phí đòi bồi hoàn khi sử dụng thẻ, phí thông báo mất cắp, thất lạc thẻ tín dụng, phí hủy thẻ tín dụng, phí chuyển đổi loại thẻ tín dụng và các khoản phí khác thuộc đối tượng chịu thuế GTGT...”
Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Vietinbank phát hành thẻ gift card trong tài khoản thẻ có sẵn số dư thì giá tính thuế GTGT của thẻ chỉ bao gồm tiền phí phát hành thẻ.
3. Về thuế TNCN đối với phần chi phụ cấp cho cán bộ nghỉ hưu
Căn cứ tại khoản 2b Điều 8 Chương 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 quy định:
“Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho người nộp thuế ...”
Căn cứ tiết i, khoản 1 Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính quy định:
“i) Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác:
Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân”.
Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi trả khoản phụ cấp, trợ cấp cho cán bộ nhân viên của ngân hàng nghỉ hưu hoặc về hưu trước tuổi sau thời điểm người lao động chấm dứt hợp đồng lao động (đã được cấp sổ hưu), Ngân hàng có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN 10% trước khi chi trả cho cá nhân.
4. Về tiền thuê đất bị truy thu của các năm trước
Căn cứ tại khoản 1 Điều 8 Chương II Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính Phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước:
“Đơn giá thuê đất của mỗi dự án được ổn định 05 năm. Hết thời hạn ổn định, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện điều chỉnh đơn giá thuê đất áp dụng cho thời hạn tiếp theo. Đơn giá thuê đất áp dụng cho thời hạn tiếp theo được điều chỉnh theo quy định tại Điều 4, Điều 6 Nghị định này.”
Căn cứ tại khoản 2 Điều 9 Chương II Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 quy định:
“Dự án thuê đất, thuê mặt nước trước ngày 01 tháng 01 năm 2006 mà nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước hàng năm, thì nay xác định lại đơn giá thuê theo quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 6 Nghị định này và được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2006.”
Căn cứ tại khoản 7 Điều 2 Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 quy định:
“7. Sửa đổi khoản 2 Điều 9 như sau:
"2. Dự án thuê đất, thuê mặt nước trước ngày 01 tháng 01 năm 2006 nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước hàng năm mà chưa thực hiện điều chỉnh lại đơn giá thuê đất thì việc xác định lại đơn giá thuê đất được thực hiện như sau:
a) Dự án đầu tư mà tại một trong ba loại giấy tờ sau đây: Giấy chứng nhận đầu tư (Giấy phép đầu tư), Quyết định cho thuê đất, Hợp đồng thuê đất do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp (ký kết) có quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước và nguyên tắc điều chỉnh đơn giá thuê thì được tiếp tục thực hiện nguyên tắc điều chỉnh đơn giá thuê đã ghi trong Giấy chứng nhận đầu tư (Giấy phép đầu tư); Quyết định cho thuê đất hoặc Hợp đồng thuê đất.
b) Dự án đầu tư không thuộc quy định tại điểm a khoản 2 Điều này thì thực hiện điều chỉnh đơn giá thuê theo quy định tại Điều 5a, Điều 5, Điều 6 Nghị định này".
Căn cứ Điều 4 Thông tư số 94/2011/TT-BTC ngày 29/6/2011 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định:
“Bổ sung Mục IVb vào trước Mục V Phần B (hướng dẫn thực hiện khoản 6 Điều 2 Nghị định số 121/2010/NĐ-CP) như sau:
... Hết thời gian ổn định (05 năm) nhưng do nguyên nhân khách quan chưa điều chỉnh được đơn giá thuê đất thì tiếp tục áp dụng đơn giá thuê đất của kỳ ổn định trước để tạm nộp tiền thuê đất cho thời gian đó; khi cơ quan có thẩm quyền thực hiện điều chỉnh đơn giá thuê đất của từng lần điều chỉnh thì áp dụng chính sách và giá đất thu tiền thuê đất tương ứng tại từng lần điều chỉnh đồng thời truy thu tiền thuê đất nộp còn thiếu của thời gian tạm nộp (nếu có)."
Căn cứ tại khoản 1 Mục IV phần B Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 30/12/2008; khoản 1 Điều 6 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/12/2012 của Bộ Tài chính quy định:
“1. Trừ các khoản chi nêu tại Khoản 2 Mục này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:
1.1. Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;
1.2. Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.
Trường hợp một số chi nhánh của Vietinbank được nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm trước ngày 01/01/2006, chưa thực hiện điều chỉnh lại đơn giá thuê đất theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP mà một trong ba loại giấy tờ Giấy chứng nhận đầu tư (hoặc Giấy phép đầu tư), Quyết định cho thuê đất, Hợp đồng thuê đất do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp có quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước và ghi nguyên tắc điều chỉnh đơn giá thuê đất thì được tiếp tục thực hiện nguyên tắc điều chỉnh đơn giá thuê đã ghi trong ba loại giấy tờ nêu trên.
Trường hợp một số chi nhánh của Vietinbank được nhà nước cho thuê đất, trả tiền thuê đất hàng năm trước ngày 01/01/2006 mà một trong ba loại giấy tờ nêu trên không ghi nguyên tắc điều chỉnh thì việc điều chỉnh đơn giá thuê đất theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP; hết chu kỳ ổn định 5 năm thì việc điều chỉnh đơn giá thuê đất được thực hiện theo quy định của chính sách thu tiền thuê đất tương ứng với từng thời kỳ theo nguyên tắc ổn định 5 năm.
Đề nghị Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam thực hiện đúng quy định của pháp luật về điều chỉnh đơn giá thuê đất và thực hiện hạch toán tiền thuê đất phải nộp bổ sung từ ngày 01/01/2006 đến nay (kể cả thời điểm Vietinbank cổ phần hóa) vào chi phí sản xuất kinh doanh của năm hiện tại truy thu.
Tổng cục Thuế trả lời để Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam biết và thực hiện./.
 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các Vụ: PC, CS, KK, TNCN (TCT);
- Các Vụ: CST, PC, QLCS (BTC);
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, DNL (2b).77
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn
 
 

thuộc tính Công văn 1816/TCT-DNL

Công văn 1816/TCT-DNL của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn chính sách thuế
Cơ quan ban hành: Tổng cục ThuếSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1816/TCT-DNLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành:19/05/2014Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thuế-Phí-Lệ phí

tải Công văn 1816/TCT-DNL

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi