Công văn 1497/TCHQ-TXNK nguyên liệu, linh kiện theo Chương trình ưu đãi thuế hỗ trợ ô tô

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

Số: 1497/TCHQ-TXNK
V/v xác định nguyên liệu, linh kiện vật tư theo Chương trình ưu đãi thuế CNHT ô tô

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2021

 

 

Kính gửi: Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 194/HQHCM-TXNK ngày 22/01/2021 và số 3175/HQHCM-TXNK ngày 29/10/2020 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh vướng mắc về áp dụng thuế suất theo Chương trình ưu đãi thuế CNHT ôtô Điều 7b Nghị định số 57/2020/NĐ-CP. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 57/2020/NĐ-CP bổ sung Điều 7b quy định về thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện để sản xuất, gia công (lắp ráp) các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển cho ngành sản xuất, lắp ráp ô tô giai đoạn năm 2020 - năm 2024 (gọi tắt là Chương trình ưu đãi thuế CNHT ô tô), trong đó có quy định về điều kiện đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu như sau:

“c) Nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu phải đáp ứng các điều kiện sau:

c.1) Nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu (bao gồm cả nguyên liệu, vật tư, linh kiện đã nhập khẩu kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực còn tồn kho tại các kỳ ưu đãi trước chuyển sang để sản xuất, gia công (lắp ráp) sản phẩm CNHT ô tô tại các kỳ ưu đãi sau; không bao gồm nguyên liệu, vật tư, linh kiện đưa vào sử dụng nhưng bị hỏng, bị lỗi) để sản xuất, gia công (lắp ráp) sản phẩm CNHT ô tô có tên trong Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển cho ngành sản xuất, lắp ráp ô tô quy định tại mục IV Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ và văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có). Trường hợp sản phẩm chỉ được lắp ráp đơn thuần với nhau bằng những thiết bị đơn giản như vít, bu-lông, ê-cu, bằng đinh tán và không trải qua quá trình sản xuất, gia công nào để thành sản phẩm hoàn thiện thì không được áp dụng Chương trình ưu đãi thuế CNHT ô tô...”

Khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 3 Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 3/11/2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ (gọi tắt là Nghị định số 111/2015/NĐ-CP quy định:

“1. Công nghiệp hỗ trợ là các ngành công nghiệp sản xuất nguyên liệu, vật liệu, linh kiện và phụ tùng để cung cấp cho sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh.

2. Dự án sản xuất công nghiệp hỗ trợ là dự án đầu tư tại Việt Nam để sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.

3. Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển là các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ được quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị định này, được điều chỉnh phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước theo từng thời kỳ.

…”

Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ban hành Phụ lục Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển, trong đó tại mục IV Phụ lục đã liệt kê cụ thể tên các sản phẩm CNHT ưu tiên phát triển của ngành sản xuất, lắp ráp ô tô như động cơ, cụm ống xả, xi lanh, thân máy, piston, trục khuỷu, thanh truyền, bánh răng; bánh xe, lốp xe, vành bánh xe bằng hợp kim nhôm...

Tại khoản 2, 3 Điều 7b Nghị định số 57/2020/NĐ-CP quy định về đối tượng áp dụng, điều kiện áp dụng Chương trình ưu đãi thuế CNHT ô tô như: (i) Nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất, gia công (lắp ráp) sản phẩm CNHT ưu tiên phát triển có tên trong Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển cho ngành sản xuất, lắp ráp ô tô quy định tại Nghị định số 111/2015/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ; (ii) Doanh nghiệp phải có hợp đồng mua bán sản phẩm CNHT ô tô với các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe ô tô có Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, lắp ráp ô tô do Bộ Công Thương cấp; (iii) Doanh nghiệp phải có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng cơ sở sản xuất, gia công (lắp ráp) và máy móc, thiết bị tại cơ sở sản xuất gia công (lắp ráp) trên lãnh thổ Việt Nam; (iv) Nguyên liệu, vật tư, linh kiện thuộc loại trong nước chưa sản xuất được...

Theo đó, các nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu đáp ứng các điều kiện của Chương trình được đưa vào sản xuất, gia công, lắp ráp các sản phẩm CNHT ô tô có tên trong Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển cho ngành sản xuất, lắp ráp ô tô quy định tại Nghị định số 111/2015/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ bằng máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất tại cơ sở sản xuất đã thông báo với cơ quan hải quan (trừ trường hợp sản phẩm chỉ được lắp ráp đơn thuần với nhau bằng những thiết bị đơn giản như vít, bu-lông, ê-cu, bằng đinh tán và không trải qua quá trình sản xuất, gia công nào để thành sản phẩm hoàn thiện), khi các sản phẩm CNHT đã thực bán cho các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe ô tô có Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, lắp ráp ô tô do Bộ Công Thương cấp theo hợp đồng đã ký kết và đáp ứng các điều khác của chương trình thì được áp dụng Chương trình ưu đãi thuế CNHT ô tô.

Ví dụ:

Trường hợp hàng hóa nhập khẩu là động cơ thì không đáp ứng điều kiện quy định tại c.1, khoản 3 Điều 7b; trường hợp hàng hóa nhập khẩu là thân máy, piston, trục khuỷu, bánh răng, cụm ống xả, van động cơ để sản xuất, gia công (lắp ráp) thành động cơ hoặc hàng hóa nhập khẩu là nguyên liệu, vật tư, linh kiện đ sản xuất ra các chi tiết động cơ (như van động cơ, piston) bằng máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất tại cơ sở sản xuất đã thông báo với cơ quan hải quan (trừ trường hợp các linh kiện nhập khẩu chỉ được lắp ráp đơn thuần thành sản phẩm bằng những thiết bị đơn giản như vít, bu-lông, ê-cu, bằng đinh tán và không trải qua quá trình sản xuất, gia công nào để thành sản phẩm hoàn thiện) thì đáp ứng điều kiện quy định tại c.1, khoản 3 Điều 7b.

Đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh căn cứ hàng hóa thực tế là nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu, đối chiếu với quy định tại Điều 7b Nghị định số 57/2020/NĐ-CP, Nghị định số 111/2015/NĐ-CP và Phụ lục Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển cho ngành sản xuất, lắp ráp ô tô ban hành kèm theo Nghị định số 111/2015/NĐ-CP để thực hiện và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Chính sách thuế (để phối hợp);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
- Cục KTSTQ, Vụ Thanh tra Kiểm tra (để t/hiện);
- Lưu: VT, TXNK-Đương (03 bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương

 

 

 

Thuộc tính văn bản
Công văn 1497/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xác định nguyên liệu, linh kiện vật tư theo Chương trình ưu đãi thuế công nghiệp hỗ trợ ô tô
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 1497/TCHQ-TXNK Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Đào Thu Hương
Ngày ban hành: 02/04/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí , Công nghiệp
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!