Công văn 1394/TCT-KK 2020 kê khai bổ sung hồ sơ khai thuế và hoàn thuế

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
___________

Số: 1394/TCT-KK
V/v: Kê khai b
 sung hồ sơ khai thuế và hoàn thuế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2020

 

 

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Nam Định

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 253/CT-TTKT3 ngày 21/01/2020 của Cục Thuế tỉnh Nam Định về việc kê khai bổ sung hồ sơ khai thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ hướng dẫn tại Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT;

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty cổ phần Nam Tiệp được cơ quan thuế thanh tra trước hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; tại thời điểm thanh tra công ty không xuất trình đủ hồ sơ, chứng từ theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC (thiếu chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu) thì Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất tại công văn số 253/CT-TTKT3 ngày 21/01/2020 của Cục Thuế tỉnh Nam Định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Nam Định được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Phi Vân Tuấn (để b/c);
- Vụ: PC (BTC);
- Vụ: PC, CS (TCT);
- Website TCT;
- Lưu: VT, KK2b.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ


 
Lê Thị Duyên Hải

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực