Công văn 12452/BTC-TCT 2020 chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH
-------

Số: 12452/BTC-TCT
V/v chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2020

 

 

Kính gửi: Công ty TNHH công nghiệp Nishina Việt Nam
(Đ/c: Nhà xưởng D2, Lô đất IL08-IL10, IL18-IL20, Khu VSIP Hải phòng, Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, xã Dương Quan, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng)

 

Trả lời công văn số 082020/CV-NIVC ngày 12/8/2020 của Công ty TNHH Công nghiệp Nishina Việt Nam về chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

- Tại khoản 2 Điều 9 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:

“2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Khoản 5 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, một số trường hợp về khoản chi không được trừ được quy định như sau:

k) Các khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế, trừ một số trường hợp đặc thù theo hướng dẫn của Bộ Tài chính;

Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể về chi phí được trừ và không được trừ quy định tại Điều này.”

- Tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC quy định về chi phí được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế như sau:

“2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:...

2.2. Chi khấu hao tài sản cố định thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Chi khấu hao đối với tài sản cố định không sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ....

e) Một số trường hợp cụ thể được xác định như sau:...

- Trường hợp tài sản cố định thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp đang dùng cho sản xuất kinh doanh nhưng phải tạm thời dừng do sản xuất theo mùa vụ với thời gian dưới 09 tháng; tạm thời dừng để sửa chữa, để di dời di chuyển địa điểm, để bảo trì, bảo dưỡng theo định kỳ, với thời gian dưới 12 tháng, sau đó tài sản cố định tiếp tục đưa vào phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thì trong khoảng thời gian tạm dừng đó, doanh nghiệp được trích khấu hao và khoản chi phí khấu hao tài sản cố định trong thời gian tạm dừng được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Doanh nghiệp phải lưu giữ và cung cấp đầy đủ hồ sơ, lý do của việc tạm dừng tài sản cố định khi cơ quan thuế yêu cầu.”

Do ảnh hưởng của dịch covid-19 dẫn tới nhu cầu thị trường sụt giảm, doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm dừng hoạt động một số tài sản cố định dưới 9 tháng trong kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020, sau đó tài sản cố định tiếp tục đưa vào phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thì thuộc trường hợp tạm thời dừng do sản xuất theo mùa vụ quy định tại điểm 2.2 khoản 2 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính trả lời để Công ty TNHH công nghiệp Nishina Việt Nam được biết.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Vụ: CST, PC;
- Cục TCDN;
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, TCT (VT, CS(3b)).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Ngọc Minh

 

 

 

Thuộc tính văn bản
Công văn 12452/BTC-TCT của Bộ Tài chính về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 12452/BTC-TCT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Đặng Ngọc Minh
Ngày ban hành: 09/10/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE MINISTRY OF FINANCE
-------

No. 12452/BTC-TCT
On the policy of enterprise income tax

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness
---------------

Hanoi, October 09, 2020


To: Nishina Industries Vietnam Co., Ltd

(Address: Workshop D2, Land lot IL08-IL10, IL18-IL20, VSIP Hai Phong Urban, Dinh Vu – Cat Hai Economic Zone, Duong Quan commune, Thuy Nguyen district, Hai Phong City)

 

In response to the Official Dispatch No. 082020/CV-NIVC dated August 12, 2020 of Nishina Industries Vietnam Co., Ltd on deductible expenses upon the determination of enterprise income tax, the Ministry of Finance hereby directs as follows:

- According to Clause 2, Article 9 of the Government’s Decree No. 218/2013/ND-CP dated December 26, 2013 detailing and guiding the implementation of the Law on Enterprise Income Tax:

“2. Non-deductible expenses upon the determination of taxable incomes under Clause 2, Article 9 of the Law on Enterprise Income Tax and Clause 5, Article 1 of the Law Amending and Supplementing a Number of Articles, are specified as follows:

....

k) Expenses not corresponding to taxed turnover, except a number of special cases as guided by the Ministry of Finance;

....

The Ministry of Finance shall specifically guide deductible and non-deductible expenses specified in this Article.”

- According to Article 4 of the Circular No. 96/2015/TT-BTC dated June 22, 2015 of the Ministry of Finance providing guidance on enterprise income tax in the Government’s Decree No. 12/2015/ND-CP of February 12, 2015 that amends and supplements Article 6 of the Circular No. 78/2014/TT-BTC specifying deductible and non-deductible expenses when determining taxable income as below:

“2. Non-deductible expenses for determining taxable income include:...

2.2. Depreciation of fixed assets in one of the following cases:

a) Depreciation of fixed assets not used for the production and trading of goods and provision of services...

e) Some specific cases:...

- In case fixed assets owned by enterprises and used for production and business are temporarily left unused for under 9 months due to seasonal production or temporarily left unused for repair or relocation or periodic maintenance for under 12 months, then they are used again for production and business activities, enterprises may depreciate these assets during that temporary non-operation period and include the depreciation expense in deductible expenses for determining taxable income.

Enterprises shall keep sufficient dossiers and provide them and the reason for the temporary non-operation of fixed assets upon request of tax agencies.”

Due to the impact of the Covid-19 pandemic, which led to a decrease in market demand, enterprises facing difficulties must make fixed assets used for production and business temporarily unused for under 9 months in the 2020 period of enterprise income tax, then they are used again for production and business activities. Therefore, this case shall be the one of non-operation due to seasonal production prescribed at Point 2.2, Clause 2, Article 4 of the Circular No. 96/2015/TT-BTC of the Ministry of Finance.

The Ministry of Finance hereby informs the Nishina Industries Vietnam Co., Ltd for implementation./.

 

 

PP. THE MINISTER
FOR THE DIRECTOR GENERAL OF TAXATION
THE DEPUTY DIRECTOR GENERAL
Dang Ngoc Minh

 

 

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!