Công văn 12025/VPCP-KTTH 2018 Miễn thuế hàng hóa phục vụ Dự án Bến Thành - Suối Tiên

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 12025/VPCP-KTTH
V/v: Miễn thuế hàng hóa phục vụ Dự án Bến Thành - Suối Tiên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2018

 

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 14401/BTC-TCHQ ngày 19 tháng 11 năm 2018 về việc miễn thuế hàng hóa phục vụ Dự án Bến Thành - Suối Tiên, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính khẩn trương rà soát và thống nhất với Bộ Ngoại giao, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12 năm 2018 về chủng loại và định lượng hàng hóa được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu để phục vụ việc thi công “Hệ thống tiếp điện trên cao” thuộc gói thầu số 3 của Dự án Xây dựng tuyến đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh, Tuyến Bến Thành - Suối Tiên theo đúng quy định tại Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP;
- Các PTTg: Vương Đình Huệ, Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: TP, GTVT;
- VPCP: BTCN, Các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTgCP, các Vụ: QHQT, CN, PL, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH(3).H.Dương

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực