Công văn 11903/UBND-VP của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc áp dụng bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh

Thuộc tính văn bản
Công văn 11903/UBND-VP của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc áp dụng bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 11903/UBND-VP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Lê Tuấn Quốc
Ngày ban hành: 06/12/2017 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí , Tài nguyên-Môi trường

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOS. Tra cứu văn bản bằng giọng nói; miễn phí một số tính năng trả phí...

Tải App tại đây tai app luatvietnam

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
-------

Số: 11903/UBND-VP
V/v áp dụng bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 06 tháng 12 năm 2017

 

 

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- Sở Tài nguyên
- Cục Thuế tỉnh;
- UBND các huyệ
n, thành phố.

 

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại văn bản s 4050/STC-QLGCS ngày 10 tháng 11 năm 2017 về việc áp dụng bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh. Sau khi xem xét, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất với ý kiến của Sở Tài chính tại văn bản số 4050/STC-QLGCS ngày 10 tháng 11 năm 2017 nêu trên, nội dung cụ thể như sau:

a) Từ ngày 01/7/2017 đến ngày 30/9/2017: áp dụng giá tính thuế tài nguyên theo quy định tại Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh.

b) Từ ngày 01/10/2017 về sau:

- Đối với các loại tài nguyên có mức giá quy định tại Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh (áp dụng năm 2017) phù hợp với Khung giá của Bộ Tài chính: Áp dụng mức giá quy định tại số 36/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh.

- Đối với các loại tài nguyên có mức giá quy định tại Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh (áp dụng năm 2017) thấp hơn Khung giá do Bộ Tài chính quy định: Áp dụng bằng mức tối thiểu của Khung giá quy đnh tại Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc, các đơn vị có văn bản gửi về Sở Tài chính để tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh giải quyết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Lưu: VT, TH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Tuấn Quốc

 

 

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOS. Tra cứu văn bản bằng giọng nói; miễn phí một số tính năng trả phí...

Tải App tại đây tai app luatvietnam

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực