Công văn 10282/VPCP-CN 2019 thu phí đường bộ theo hình thức điện tử tự động tại Hồ Chí Minh

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

---------------

Số: 10282/VPCP-CN

V/v: Triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ
theo hình thức điện tử tự động không dừng
tại các trạm thu phí trên địa bàn
Thành phố Hồ Chí Minh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2019

 

 

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;

- Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Xét báo cáo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại văn bản số 4355/UBND-ĐT ngày 22 tháng 10 năm 2019 về việc tiến độ thực hiện và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng tại các trạm thu phí trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Giao Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, xử lý các đề xuất, kiến nghị của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại văn bản nêu trên (văn bản đã gửi Bộ Giao thông vận tải), báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị có liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

­- Như trên;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;

- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục,

TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, PL;

- Lưu: VT, CN (2) cp 10.

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

 

Nguyễn Cao Lục

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực