Danh mục

Văn bản Hợp nhất về Thuế-Phí-Lệ phí

Có tất cả 171 văn bản: Thuế-Phí-Lệ phí
101

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BTC năm 2016 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn

Xác thực: 20/07/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
102

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BTC năm 2016 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định xử phạt hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan

Xác thực: 12/07/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
103

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-VPQH năm 2016 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Quản lý thuế

Xác thực: 28/04/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
104

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-VPQH năm 2016 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

Xác thực: 28/04/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
105

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VPQH năm 2016 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Thuế giá trị gia tăng

Xác thực: 28/04/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
106

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTC năm 2016 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân

Xác thực: 14/03/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
107

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTC năm 2016 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế

Xác thực: 15/01/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
108

Văn bản hợp nhất 29/VBHN-BTC năm 2015 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 67/2011/NĐ-CP ngày 08/08/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường

Xác thực: 02/10/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2017
109

Văn bản hợp nhất 27/VBHN-BTC năm 2015 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y

Xác thực: 24/09/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
110

Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BTC năm 2015 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Xác thực: 14/09/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
111

Văn bản hợp nhất 25/VBHN-BTC năm 2015 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn về lệ phí trước bạ

Xác thực: 14/09/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2017
112

Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BTC năm 2015 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của Chính phủ

Xác thực: 19/06/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2017
113

Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTC năm 2015 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng

Xác thực: 17/06/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
114

Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BTC năm 2015 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Xác thực: 04/06/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
115

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BTC năm 2015 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng

Xác thực: 26/05/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
116

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC năm 2015 do Bộ Tài chinh ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân

Xác thực: 26/05/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
117

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BTC năm 2015 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên

Xác thực: 26/05/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
118

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC năm 2015 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Xác thực: 26/05/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
119

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BTC năm 2015 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế

Xác thực: 26/05/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
120

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BTC năm 2015 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Xác thực: 26/05/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
Vui lòng đợi