Văn bản UBND lĩnh vực Thuế-Phí-Lệ phí

Có tất cả 1.327 văn bản: Thuế-Phí-Lệ phí
41

Quyết định 21/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc quy định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 28/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/04/2021
42

Quyết định 15/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc bãi bỏ Quyết định 82/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành Quy định quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ban hành: 19/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2021
43

Công văn 1048/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường các giải pháp đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 12/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/04/2021
44

Quyết định 16/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy định về khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 01/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2021
45

Quyết định 17/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 06/2017/QĐ-UBND ngày 20/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên quy định về giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 01/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2021
46

Quyết định 03/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc điều chỉnh bảng giá tính thuế tài nguyên ban hành kèm theo Quyết định 19/2020/QĐ-UBND ngày 10/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam

Ban hành: 19/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2021
47

Quyết định 13/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc sửa đổi, bổ sung Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định 94/2017/QĐ-UBND ngày 15/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 04/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2021
48

Quyết định 04/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ và tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Ban hành: 08/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2021
49

Quyết định 02/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Bảng tính thuế tài nguyên và hệ số quy đổi một số loại tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2021

Ban hành: 05/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2021
50

Quyết định 01/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2021 và nợ thuế sử dụng đất nông nghiệp những năm trước trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ban hành: 03/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2021
51

Nghị quyết 05/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc giảm phí, lệ phí đối với việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Ban hành: 03/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2021
52

Quyết định 3/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2021 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Ban hành: 19/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2021
53

Quyết định 04/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phân cấp thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 14/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2021
54

Quyết định 48/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc quy định giá nhà tính lệ phí trước bạ áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 31/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2021
55

Quyết định 35/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Ban hành: 31/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2021
56

Quyết định 61/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc bãi bỏ quy định về phí đăng ký giao dịch bảo đảm tại khoản 1 Điều 1 Quyết định số 86/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 31/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2021
57

Quyết định 44/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Ban hành: 31/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2021
58

Quyết định 39/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc quy định giá tính thuế tài nguyên năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ban hành: 28/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2020
59

Quyết định 37/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về phí và lệ phí trong lĩnh vực Tư pháp trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 22/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/03/2021
60

Quyết định 31/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Ban hành: 22/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2020
Vui lòng đợi