Văn bản Luật Thuế-Phí-Lệ phí

Chọn lĩnh vực tra cứu
Sắp xếp theo: rss
01

Dự thảo Thông tư hướng dẫn thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo định suất

Ngày cập nhật: 05/06/2019
Trạng thái: Chưa thông qua

Ban hành:

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2019

02

Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 và Phụ lục Danh mục biểu thuế suất thuế nhập khẩu thông thường của Quyết định 45/2017/QĐ-TTg ngày 16/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày cập nhật: 18/04/2019
Trạng thái: Chưa thông qua

Ban hành:

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2019

03

Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

Ngày cập nhật: 19/04/2019
Trạng thái: Chưa thông qua

Ban hành:

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2019

04

Dự thảo Thông tư hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày cập nhật: 08/07/2019
Trạng thái: Chưa thông qua

Ban hành:

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2019

05

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 167/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ về kinh doanh hàng miễn thuế

Ngày cập nhật: 17/04/2019
Trạng thái: Chưa thông qua

Ban hành:

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2019

06

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường lần 4

Ngày cập nhật: 06/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua

Ban hành:

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2019

07

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuế lần 1

Ngày cập nhật: 08/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua

Ban hành:

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2019

08

Dự thảo Thông tư quy định về xây dựng, tổ chức và hoạt động của trạm thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ

Ngày cập nhật: 08/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua

Ban hành:

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2019

09

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2018/TT-BTC ngày 02/01/2018 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Ngày cập nhật: 21/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua

Ban hành:

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2019

10

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Ngày cập nhật: 04/06/2019
Trạng thái: Chưa thông qua

Ban hành:

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2019

11

Dự thảo Quyết định về miễn thuế xuất khẩu đối với các mặt hàng trầm hương tạo ra từ cây Dó bầu trồng, mặt hàng da trăn có nguồn gốc gây nuôi sinh sản; miễn thuế nhập khẩu đối với hàng nông sản chưa qua chế biến do phía Việt Nam hỗ trợ đầu tư, trồng tại Campuchia nhập khẩu về nước

Ngày cập nhật: 04/06/2019
Trạng thái: Chưa thông qua

Ban hành:

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2019

12

Dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp

Ngày cập nhật: 24/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua

Ban hành:

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2019

13

Dự thảo Nghị quyết về một số chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ

Ngày cập nhật: 19/07/2019
Trạng thái: Chưa thông qua

Ban hành:

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2019

14

Dự thảo Nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Ngày cập nhật: 16/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua

Ban hành:

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2019

15

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 301/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 hướng dẫn về lệ phí trước bạ

Ngày cập nhật: 16/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua

Ban hành:

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2019

16

Dự thảo Luật Thuế nhà, đất lần 2

Ngày cập nhật: 06/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua

Ban hành:

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2019

17

Dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi) lần 3

Ngày cập nhật: 06/05/2019
Trạng thái: Đã thông qua

Ban hành:

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2019

18

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 49/2016/TT-BGTVT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về xây dựng, tổ chức và hoạt động của trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ

Ngày cập nhật: 10/06/2019
Trạng thái: Chưa thông qua

Ban hành:

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2019

19

Dự thảo Nghị định Quỹ bảo trì đường bộ

Ngày cập nhật: 17/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua

Ban hành:

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2019

20

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 26/2013/TT-NHNN ngày 05/12/2013 ban hành Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ngày cập nhật: 30/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua

Ban hành:

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2019