Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8128:2015 ISO 11133:2014 Vi sinh vật trong thực phẩm, thức ăn chăn nuôi và nước-Chuẩn bị, sản xuất, bảo quản và thử hiệu năng của môi trường nuôi cấy

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • Tiêu chuẩn liên quan
 • Lược đồ
 • Tải về
Mục lục Đặt mua toàn văn TCVN
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8128:2015

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8128:2015 ISO 11133:2014 Vi sinh vật trong thực phẩm, thức ăn chăn nuôi và nước-Chuẩn bị, sản xuất, bảo quản và thử hiệu năng của môi trường nuôi cấy
Số hiệu:TCVN 8128:2015Loại văn bản:Tiêu chuẩn Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệLĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm, Nông nghiệp-Lâm nghiệp
Năm ban hành:2015Hiệu lực:
Người ký:Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 8128:2015

ISO 11133:2014

VI SINH VẬT TRONG THỰC PHẨM, THỨC ĂN CHĂN NUÔI VÀ NƯỚC - CHUẨN BỊ, SẢN XUẤT, BẢO QUẢN VÀ THỬ HIỆU NĂNG CỦA MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY

Microbiology of food, animal feed and water - Preparation, production, storage and performance testing of culture media

Lời nói đầu

TCVN 8128:2015 thay thế TCVN 8128-1:2009 và TCVN 8128-2:2009;

TCVN 8128:2015 hoàn toàn tương đương với ISO 11133:2014;

TCVN 8128:2015 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F13 Phương pháp phân tích và lấy mẫu biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công b.

Lời giới thiệu

Tại tất c các phòng thử nghiệm thực hiện kiểm tra vi sinh, các mục tiêu chính là để duy trì, hồi sinh, phát triển, phát hiện và/hoặc định lượng các ging vi sinh vật. Môi trường nuôi cấy được sử dụng trong tất cả các kỹ thuật nuôi cấy vi sinh vật truyền thống và cũng dùng cho nhiu kỹ thuật thay thế khác. Nhiều công thức môi trường nuôi cấy có bán sẵn trên thị trường và được dùng cho các mục đích tăng trưởng đặc biệt, được mô t trong các tài liệu.

Nhiều phép thử và nhiều quy trình phụ thuộc vào môi trường nuôi cấy có thể cho các kết qu hợp lý và tái lập. Các yêu cầu về môi trường nuôi cấy có thể đặc thù đối với mẫu và các sinh vật cần phát hiện. Do đó, môi trường nuôi cấy đáp ng các tiêu chí quy định là điều kiện tiên quyết đối với mọi công việc v vi sinh. Thử nghiệm thích đáng phải được thực hiện đ chứng minh:

a) sự chấp nhận của từng mẻ môi trường:

b) môi trường là “phù hợp cho mục đích”; và

c) môi trường có thể cho các kết quả phù hợp.

Ba tiêu chí trên là một phần thiết yếu của các quy trình kiểm soát chất lượng nội bộ, với các tài liệu thích hợp, sẽ cho phép giám sát hiệu qu môi trường nuôi cấy và góp phần vào việc cung cấp dữ liệu chính xác và đáng tin cậy. Đối với phép phân tích vi sinh vật đáng tin cậy thì điều cơ bản là sử dụng môi trường nuôi cấy có chất lượng đã được chứng minh. Đối với tất cả các môi trường quy định trong các phương pháp chuẩn, cần xác định các tiêu chí chấp nhận yêu cầu tối thiểu để đảm bảo độ tin cậy của môi trường. Khuyến cáo rằng trong phép xác định các đặc tính hiệu suất của môi trường nuôi cấy cần thực hiện các phép thử theo tiêu chuẩn này.

Việc thiết lập các tiêu chí hiệu suất tối thiểu được chấp nhận rộng rãi đối với môi trường nuôi cấy có thể dẫn đến sản phẩm có cht lượng phù hợp hơn và do đó làm giảm mức độ thử nghiệm cần thiết trong phòng thử nghiệm.

Ngoài ra, các tiêu chí chấp nhận bằng phương pháp quy định trong tiêu chuẩn này có thể được tất cả các phòng thử nghiệm vi sinh sử dụng để đánh giá tính hiệu quả, chọn lọc và/hoặc đặc tính chọn lọc của môi trường nuôi cấy.

Phân tích vi sinh vật trong thực phẩm, thức ăn chăn nuôi và nước, các yêu cầu của tiêu chuẩn này phải được ưu tiên trong việc đánh giá chất lượng của môi trường nuôi cấy.

 

VI SINH VẬT TRONG THỰC PHẨM, THỨC ĂN CHĂN NUÔI VÀ NƯỚC - CHUẨN BỊ, SẢN XUẤT, BẢO QUẢN VÀ THỬ HIỆU NĂNG CỦA MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY

Microbiology of food, animal feed and water - Preparation, production, storage and performance testing of culture media

1  Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này đưa ra các định nghĩa liên quan đến việc đảm bảo chất lượng của môi trường nuôi cấy và quy định các yêu cầu đối với việc chuẩn bị các môi trường nuôi cấy dùng để phân tích vi sinh vật trong thực phẩm, thức ăn chăn nuôi và các mẫu từ các môi trường sản xuất thực phẩm hoặc thức ăn chăn nuôi cũng như tất cả các loại nước sinh hoạt hoặc được sử dụng trong chế biến thực phẩm.

Các yêu cầu này có thể áp dụng để chuẩn bị tất cả các loại môi trường nuôi cấy sử dụng trong các phòng thử nghiệm thực hiện phân tích vi sinh vật.

Tiêu chuẩn này cũng đưa ra các tiêu chí và quy định các phương pháp để thử hiệu năng của môi trường nuôi cấy. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các nhà sản xut như:

- Các t chức thương mại sản xuất và/hoặc phân phối môi trường pha chế sẵn để sử dụng, môi trường hoàn chnh khô hoặc môi trường bán hoàn chỉnh;

- Các tổ chức phi thương mại cung cấp môi trường cho các bên thứ ba;

- Các phòng thử nghiệm vi sinh tự chuẩn bị môi trường nuôi cấy đ sử dụng.

2  Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bn được nêu. Đối với các tài liệu viện dn không ghi năm công b thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, b sung (nếu có).

TCVN 6404 (ISO 7218), Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi - Yêu cầu chung và hướng dẫn kiểm tra vi sinh vật.

TCVN 6507-1 (ISO 6887-1), Vi sinh vt trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi - Chuẩn bị mẫu thử, huyền phù ban đầu và các dung dịch pha loãng thập phân đã kim tra vi sinh vật - Phần 1: Các nguyên tắc chung đ chuẩn bị huyền phù ban đầu và các dung dịch pha loãng thập phân.

TCVN 6507-2 (ISO 6887-2), Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi - Chuẩn b mẫu thử, huyền phù ban đầu và các dung dịch pha loãng thập phân để kiểm tra vi sinh vật - Phn 2: Các nguyên tắc cụ thể để chuẩn bị các mu thịt và sản phẩm thịt.

TCVN 6507-3 (ISO 6887-3), Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn cn nuôi - Chun bị mẫu thử, huyn phù ban đu và các dung dịch pha loãng thập phân để kiểm tra vi sinh vật - Phn 3: Các nguyên tắc cụ thể để chuẩn bị các mẫu thủy sản và sản phm thủy sản.

TCVN 6507-4 (ISO 6887-4), Vi sinh vật trong thực phẩm v thức ăn chăn nuôi - Chuẩn bị mẫu thử, huyền phù ban đầu và các dung dịch pha loãng thập phân để kiểm tra vi sinh vt - Phần 4: Các nguyên tắc cụ thể để chuẩn bị các sản phẩm khác với sữa và sản phẩm sữa, thịt và sn phẩm thịt thủy sản và sản phẩm thủy sản.

TCVN 6507-5 (ISO 6887-5), Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi - Chun bmẫu thử, huyền phù ban đầu và dung dịch pha loãng thập phân để kiểm tra vi sinh vật - Phần 5: Các nguyên tắc cụ thể để chuẩn bị mẫu sữa và sản phẩm sữa.

TCVN 6507-6 (ISO 6887-6), Vi sinh vật trong thực phẩm và thc ăn cn nuôi - Chuẩn bị mẫu th, huyền phù ban đầu và dịch pha loãng thập phân để kiểm tra vi sinh vật - Phần 6: Các nguyên tắc cụ thể để chuẩn bị mẫu được lấy từ giai đoạn sản xuất ban đầu.

TCVN 9716 (ISO 8199), Chất lượng nước - Hướng dẫn chung về đếm vi sinh vật bằng nuôi cy.

ISO 7704, Water quality - Evaluation of membrane filters used for microbiological analyses (Chất lượng nước - Đánh giá bộ lọc màng được sử dụng trong phân tích vi sinh).

3  Thuật ngữ và định nghĩa

Trong tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau đây:

CHÚ THÍCH 1: Điu này cung cp các định nghĩa chung liên quan đến đảm bảo chấtng của môi trường nuôi cy và cung cp các thut ngữ liên quan đến thực hiện th nghiệm, môi trường nuôi cy và vi sinh vật thử nghiệm.

CHÚ THÍCH 2: Các Bảng E.2 và F.2 đưa ra các giải thích về các thuật ngữ viết tt tên gi môi trường.

3.1  Thuật ngữ chung và định nghĩa

3.1.1 

Kiểm soát chất lượng (quality control)

Một phần của quản lý chất lượng tập trung vào thực hiện các yêu cầu chất lượng.

CHÚ THÍCH 1: Xem Tài liệu tham khảo [1].

3.1.2 

M môi trường nuôi cấy (batch of culture medium)

Lô môi trường nuôi cấy (lot of culture medium)

Đơn v môi trường đồng nhất và hoàn toàn có thể truy xuất liên quan đến một lượng xác định của nguyên liệu, bán thành phẩm hoặc thành phẩm, đồng nht về kiểu loại và chất lượng và được sản xuất trong một giai đoạn xác định, có cùng s mẻ (hoặc s lô) sản xuất.

3.1.3 

Cơ chất tạo màu (chromogenic substrate)

Cơ chất phát huỳnh quang (fluorogenic substrate)

Cơ chất có chứa một nhóm chất màu/nhóm chất huỳnh quang và cơ chất để nuôi cấy được bởi vi khuẩn hoặc nấm.

CHÚ THÍCH 1: Sau khi tách cơ chất tạo màu/cơ chất phát huỳnh quang, chất màu/huỳnh quang được giải phóng và sản phẩm cuối cùng có màu/huỳnh quang có thể nhìn thấy được/có thể được phát hiện bằng cách sử dụng đèn cực tím (UV).

3.2  Thuật ngữ thử hiệu năng

3.2.1 

Hiệu năng môi trường nuôi cấy (performance of culture media)

Sự đáp ứng của môi trường nuôi cấy đối với các vi sinh vật thử nghiệm trong các điều kiện xác định.

3.2.2 

Vi sinh vật đích (target microorganism)

Vi sinh vật hoặc nhóm vi sinh vật cần được phát hiện hoặc định lượng.

3.2.3 

Vi sinh vật không phải đích (non-target microorganism)

Vi sinh vật b ức chế bởi môi trường và/hoặc điều kiện hoặc không hiển th các đặc trưng mong muốn của các vi sinh vật đích.

3.2.4 

Hiệu suất của môi trường nuôi cấy (productivity of culture medium)

Mức thu hồi vi sinh vật đích từ môi trường nuôi cấy trong các điều kiện xác định.

3.2.5 

Tính chọn lọc của môi trường nuôi cy (selectivity of culture medium)

Mức độ ức chế các vi sinh vật không phải đích trên hoặc trong một môi trường nuôi cấy chọn lọc trong các điều kiện quy định.

3.2.6 

Tính đặc thù của môi trường nuôi cấy (electivity of culture medium)

Tính đặc hiệu của môi trường nuôi cấy (speciticity of culture medium)

Trong các điều kiện xác định, các vi sinh vật không phải đích không hiển thị các đặc tính tương tự như vi sinh vật đích.

3.3  Thuật ngữ về môi trường nuôi cấy

3.3.1  

Môi trường nuôi cy (culture medium)

S tạo thành của các chất ở dạng lỏng, bán đặc hoặc dạng đặc, có chứa các thành phần tự nhiên và hoc tng hp để giúp cho việc nhân lên (có hoặc không có sự ức chế một số vi sinh vật nhất định), nhận biết hoặc duy trì sự sng của các vi sinh vật.

CHÚ THÍCH: Khi được sử dụng cùng với các cụm từ khác thì thuật ngữ này thường gọi tắt là “môi trường (ví dụ: môi trường tăng sinh).

3.3.2  Môi trường nuôi cấy phân loại theo thành phần

3.3.2.1 

Môi trường xác định  v hóa học (chemically defined medium)

Môi trường nuôi cy ch bao gm các thành phần hóa học xác định đã biết về cấu trúc phân t và độ tinh khiết.

3.3.2.2 

Môi trường không xác định hoặc môi trường không xác định một phn v hóa học (chemically undefined or partially undefined medium)

Môi trường nuôi cấy bao gồm toàn bộ hoặc một phần của nguyên liệu tự nhiên, đã chế biến hoặc cách khác, có thành phần hóa học chưa được xác định hoàn toàn.

CHÚ THÍCH 1: Các tên gọi đi vi các tnh phn không xác định về mặt hóa học được sử dụng trong môi trường nuôi cấy được quy định trong Phụ lục A.

3.3.2.3

Môi trường nuôi cy sinh màu (chromogenic culture medium)

i trường nuôi cấy phát huỳnh quang (fluorogenic culture medium)

Môi trường ni cấy có chứa một hoặc nhiều cơ chất tạo màu/cơ chất phát huỳnh quang.

CHÚ THÍCH 1: Môi trường nuôi cấy sinh màu tạo thuận tiện cho việc nhận biết các vi khuẩn hoặc nm bởi màu sắc xác định hoặc các đặc điểm hình thái (môi trường nuôi cấy phát triển đin hình). Môi trường nuôi cấy phát huỳnh quang yêu cầu quan sát dưới đèn UV. Các sản phẩm phản ứng sinh hóa cn thiết cho việc đánh giá môi trường nuôi cấy sinh màu/phát huỳnh quang, thường là kết quả hoạt động enzym của các sinh vật nhất định, phụ thuộc rt nhiều vào việc duy trì chính xác các điều kiện cụ thể (ví dụ như nhiệt độ, độ pH, nng độ cơ chất).

3.3.2  Môi trường nuôi cấy được phân loại theo trạng thái vật lý

3.3.3.1 

Môi trường lỏng (liquid medium)

Môi trường nuôi cấy bao gồm dung dịch hòa tan của một hoặc nhiều thành phần như nước pepton và canh thang dinh dưng.

CHÚ THÍCH 1: Trong một s trường hp, các hạt rắn được cho vào môi trường nuôi cấy lng, như nước thịt.

CHÚ THÍCH 2: Môi trường dạng lỏng đựng trong các ng, bình hoặc chai thường được gọi là “canh thang”.

3.3.3.2 

Môi trường đặc (solid medium)

Môi trường bán đặc (semi-solid medium)

Môi trường lỏng chứa các chất làm đông đặc (ví dụ: thạch, gelatin) ở các nng độ khác nhau.

CHÚ THÍCH 1: Do môi trường agar-agar đông đặc được sử dụng rộng rãi, nên thut ngữ rút ngắn agar” (“thạch”) thường được sử dụng đồng nghĩa với môi trường đặc và liên quan đến “thạch đếm đĩa”.

CHÚ THÍCH 2: Môi trường đặc được rót vào các đĩa Petri thường được gọi là “thạch đếm đĩa”. Môi trường đặc được rót vào các ống hoặc chai nhỏ được giữ theo vị trí nghiêng để cho môi trường đông đặc lại được gọi là “thạch nghiêng” hoặc dốc. Nếu môi trường được phân phối vào đáy vật chứa, tạo thành thạch đứng”.

3.3.3  Môi trường nuôi cấy được phân loại theo mục đích sử dụng

3.3.4.1 

Môi trường vận chuyển (transport medium)

Môi trường được thiết kế để bo tồn và duy trì khả năng sống của vi sinh vật trong khi vẫn giảm thiu thi gian tính từ lúc thu thập mẫu đến khi xử lý mẫu trong phòng thử nghiệm.

VÍ DỤ: Môi trường vận chuyển Stuart hoặc Amies.

3.3.4.2 

Môi trường bảo quản (preservation medium)

Môi trường được thiết kế để bảo tồn và duy trì sự tồn tại của các vi sinh vật trong một thời gian dài, nhm bo vệ các vi sinh vật chống lại những ảnh hưởng bất lợi có thể xảy ra trong thời gian bảo quản dài và cho phép phục hồi sau giai đoạn bảo quản.

VÍ DỤ: Môi trường trứng Dorset, thạch dinh dưng nghiêng.

3.3.4.3 

Môi trường pha loãng (diluent medium)

Môi trường huyền phù (suspension medium)

Môi trường được thiết kế để tách các vi sinh vật từ sản phm thử nghiệm dạng đặc thành dạng lỏng và/hoặc làm giảm nồng độ bằng cách pha loãng mà không làm tăng hoặc làm ức chế vi sinh vật trong thời gian tiếp xúc.

VÍ DỤ: Dung dịch muối pepton.

3.3.4.4 

Môi trường phục hồi (resuscitation medium)

Môi trường tạo điều kiện cho các vi sinh vật bị ức chế và bị hư hỏng có thể phục hồi và phát triển bình thường mà không cần thiết phải nhân lên.

VÍ DỤ: Nước đệm pepton.

CHÚ THÍCH 1: Môi trường phục hồi cũng có thể được sử dụng làm môi trường tăng sinh sơ bộ, ví dụ: nước đệm pepton.

3.3.4.5 

Môi trường tăng sinh sơ bộ (pre-enrichment medium)

Môi trường tăng sinh (enrichment medium)

Môi trường dạng lỏng, có thành phn tạo điều kiện thuận lợi cho việc nhân lên các vi sinh vật.

VÍ DỤ: Canh thang trypton đậu tương.

3.3.4.5.1 

Môi trường tăng sinh chọn lọc (selective enrichment medium)

Môi trường tăng sinh cho phép một số vi sinh vật nhân lên trong khi lại ức chế một phần hoặc hoàn toàn sự tăng trưng của các vi sinh vật khác.

VÍ DỤ: Môi trường Rappaport-Vassiliadis pepton đậu tương (RVS).

3.3.4.5.2 

Môi trường tăng sinh không chọn lọc (non-selective enrichment medium)

Môi trường tăng sinh cho phép nhiều loại vi sinh vật phát triển.

VÍ DỤ: Canh thang tim não.

3.3.4.6 

Môi trường phân lập (isolation medium)

Môi trường đặc hoặc bán đặc cho phép các vi sinh vật phát triển.

3.3.4.6.1 

Môi trường phân lập chọn lọc (selective isolation medium)

Môi trường phân lập cho phép phát triển các vi sinh vật đích cụ thể, trong khi lại ức chế hoàn toàn hoặc một phần các vi sinh vật khác.

VÍ DỤ: Thạch deoxycholat cefoperazon than cải biến (Thạch mCCD).

3.3.4.6.2 

Môi trường phân lập không chọn lọc (non-selective isolation medium)

Môi trường phân lập không ức chế chọn lọc các vi sinh vật.

D: Thạch dinh dưỡng.

3.3.4.6.3 

Môi trường nuôi cấy chọn lọc sinh màu (chromogenic selective culture medium)

Môi trường nuôi cấy chọn lọc phát huỳnh quang (fluorogenic selective culture medium)

Môi trường nuôi cấy sinh màu/phát huỳnh quang cũng chứa các chất chọn lọc để ức chế hoàn toàn hoặc một phần đi kèm với hệ vi sinh vật có trong mẫu thử, do đó hỗ trợ cho việc phát hiện chính xác các vi sinh vật đích.

VÍ DỤ: Thạch TBX, môi trường MUG/EC.

3.3.4.7 

Môi trường phân biệt (differential medium)

Môi trường đặc trưng (characterization medium)

Môi trường cho phép thử nghiệm một hoặc nhiều đặc tính sinh lý/sinh hóa của các vi sinh vật để nhận biết chúng.

DỤ: Thạch TBX, thạch Lactose vi tergitol 7 và TTC.

CHÚ THÍCH 1: Các môi trường phân biệt có thể được sử dụng như môi trường phân lập được gọi là môi trường phân lập/phân biệt, ví dụ như thạch deoxychotat lysin xytose (XLD), thạch TTC lactose.

3.3.4.

Môi trường nhận biết (identification medium)

Môi trường được thiết kế đ tạo ra phản ng nhận biết cụ thể mà thường không yêu cầu thêm bất kỳ phép thử khẳng định nào.

VÍ DỤ: Thạch mật azid aesculin.

3.3.4.9 

Môi trường định lượng (enumeration medium)

Môi trường nuôi cấy chọn lọc hoặc không chọn lọc, cho phép định lượng các vi sinh vật.

D: Thạch Baird-Parker, chất chiết nm men.

CHÚ THÍCH 1: Môi trường định lượng có th bao gồm các thuộc tính của môi trường tăng sinh và/hoặc phục hồi.

3.3.4.10 

Môi trường khẳng định (confirmation medium)

Môi trường góp phần vào việc nhận biết hoặc xác định đặc trưng của vi sinh vật sau khi phục hồi sơ bộ và/hoặc tăng sinh và/hoặc phân lập.

DỤ: Thạch sắt Kligter.

3.3.4.11 

Môi trường có chứa các cht trung hòa (medium containing neutralisers)

Môi trường vận chuyển, môi trường pha loãng hoặc môi trường nuôi cấy có chứa các chất trung hòa để làm bất hoạt chất ty rửa/ chất khử trùng hoặc các chất diệt sinh vật khác.

3.3.4.12

Môi trường sử dụng cho nhiều mục đích (medium having multiple uses)

Môi trường được phân vào một số mục khác nhau.

VÍ DỤ: Thạch máu là môi trường phục hồi theo 3.3.4 4, môi trường phân lập theo 3.4.4.6 và môi trường phân biệt theo 3.3.4.7 sử dụng để phát hiện tan máu. Nưc đệm pepton là chất pha loãng theo 3.3.4.3 và môi trường tăng sinh sơ bộ theo 3.3 4.5.

3.3.4.13 

Môi trường đối chứng (reference medium)

Môi trường, thường là không chọn lọc, đ đánh giá so sánh về hiệu suất độc lập của môi trường cần thử nghiệm và được chứng minh là phù hợp cho việc sử dụng để kiểm soát.

VÍ DỤ: Thạch trypton đậu tương (TSA).

3.3.5  Môi trường nuôi cấy đưc phân loại theo phương pháp chuẩn bị

3.3.5.1 

Môi trường để sử dụng ngay (ready-to-use medium)

Môi trường lỏng, đặc hoặc bán đặc được cung cấp trong các đĩa, chai lọ, ống nghiệm hoặc vật chứa khác, ở dạng để sử dụng ngay hoặc để sử dụng sau khi làm tan chy hoặc đ sử dụng ngay sau khi làm tan chảy và bổ sung.

3.3.5.1.1 

Môi trường nuôi cấy hoàn chỉnh (finished culture medium)

Môi trường sẵn sàng để nuôi cấy.

3.3.5.1.2 

Môi trường sử dụng ngay sau khi làm tan chảy lại (ready-to-use medium after remelting)

Môi trường cần làm tan chảy lại, ví dụ để sử dụng trong kỹ thuật đ đĩa hoặc đ rót vào các đĩa Petri.

3.3.5.1.3 

Môi trường sử dụng ngay sau khi làm tan chy lại và bổ sung (ready-to-use medium after remelting and supplementing)

Môi trường cần làm tan chảy lại, bổ sung và phân phi trước khi sử dụng (trước đó môi trường chưa sn sàng để sử dụng).

D: Thạch sulfit xycloserin tryptose (TSC), thạch Baird-Parter hoặc thạch Fibrinogen huyết tương thỏ (RPF).

3.3.5.2 

Môi trường được chuẩn b từ các chế phẩm khô bán sẵn (medium prepared from commercially dehydrated formulations)

Môi trường ở dạng khô yêu cầu bù nước và xử lý trước khi sử dụng, ở một trong hai dạng sau:

- môi trường hoàn chỉnh;

- môi trường không hoàn chỉnh cần bổ sung trước khi sử dụng.

VÍ DỤ: Dạng bột, dạng hạt, sản phẩm đông khô.

3.3.5.3 

Môi trường được chuẩn b t các thành phần riêng l (medium prepared from individual component)

Môi trường được sn xuất bởi một phòng thử nghiệm vi sinh hoàn toàn từ các thành phần riêng l.

3.4  Thuật ngữ về vi sinh vật thử nghiệm

3.4.1 

Sinh vật thử nghim (test organism)

Vi sinh vật thưng được sử dụng để thử hiệu năng của môi trường nuôi cấy.

CHÚ THÍCH 1: Sinh vật thử nghiệm được xác định tiếp theo nguồn của chúng (xem 3.4.2 đến 3.4.7).

3.4.2 

Chủng đối chứng (reference strain)

Vi sinh vật thu được trực tiếp từ một bộ sưu tập chủng đối chứng, từ bộ sưu tập chng của Liên đoàn thế giới các Bảo tàng giống vi sinh vật (WFCC) hoặc T chức Bảo tàng giống vi sinh vật châu Âu (ECCO) và được xác định ít nhất đến mức chi và loài, được phân loại và mô tả theo đặc điểm của chúng và tốt nhất là có nguồn gốc từ thực phẩm, thức ăn chăn nuôi hoặc môi trường sản xuất thực phẩm hoặc thức ăn chăn nuôi hoặc nưc.

3.4.3 

Gốc đối chứng (reference stock)

Các ging riêng biệt giống hệt nhau thu được bằng cy chuyền riêng rẽ từ chủng đối chứng trong phòng thử nghiệm hoặc có được từ một nhà cung cấp.

3.4.4 

Giống gốc (stock culture)

Cấy chuyền từ gốc đối chứng.

3.4.5 

Ging làm vic (working culture)

Cấy chuyền từ gốc đối chứng hoặc giống gốc hoặc cht đối chứng, đã được chứng nhận hoặc không.

3.4.6 

Chất chuẩn (reference material)

RM

Vật liệu có chứa một lượng vi sinh vật có thể sống lại, đồng nhất và ổn định đối với số lượng vi sinh vật sống, đã được thiết lập là để phù hợp vi mục đích sử dụng trong quá trình định lượng.

CHÚ THÍCH 1: Xem Tài liệu tham khảo [3].

3.4.7 

Chất chuẩn đã được chứng nhận (certified reference material)

CRM

Chất chuẩn được định rõ đặc đim bng quy trình có hiệu lực về đo lường đ định lượng các vi sinh vật sống, đi kèm giy chứng nhận ghi rõ số lượng quy định của các vi sinh vật sống, với độ không đảm bảo đo và liên kết chuẩn đo lường.

CHÚ THÍCH 1: Xem Tài liệu tham khảo [3].

4  Quản lý đảm bảo chất lượng

4.1  Hệ thống tài liệu

4.1.1  Tài liệu từ nhà sn xut hoặc người sản xuất

Nhà sản xuất (các tổ chức thương mại hoặc phi thương mại cung cp môi trường cho bên thứ ba) cần có sẵn các tài liệu sau đây:

- tên môi trường, các thành phần riêng lẻ và các thành phần bổ sung bất kỳ, nếu có và các mã số sản phẩm;

- bng dữ liệu kỹ thuật, ví dụ: công thức, mục đích sử dụng, lượng đổ đầy, nếu có;

- dữ liệu an toàn và/hoặc mối nguy khi cn.

- số m;

- pH đích của môi trường hoàn chỉnh;

- thông tin bo qun và hạn sử dng;

- hạn sử dụng dự định;

- giấy chứng nhận kiểm soát chất lượng, các vi sinh vật thử nghiệm được sử dụng và các kết quả phép thử hiệu năng theo các tiêu chí chấp nhận.

4.1.2  Chấp nhận giao sản phẩm

Đối với mỗi mẻ sản phẩm (thành phần hoặc môi trường nuôi cấy), kiểm tra như sau:

- nhận biết sn phẩm;

- tính nguyên vẹn của bao gói;

- hạn dùng của sản phẩm;

- tài liệu được cung cấp.

- số lượng đơn vị nhận được

Ghi lại ngày nhận sản phẩm.

4.2  Bảo quản

4.2.1  Yêu cu chung

Trong mọi trường hợp, phi tuân thủ các hướng dẫn của nhà sản xuất.

4.2.2  Quản chất lượng và kiểm soát sản phẩm môi trường khô và các thành phần b sung

Môi trường dạng bột khô hoặc dạng hạt đựng trong vật chứa có nắp đậy kín. Các chất b sung chọn lọc khác nhau hoặc các chất chn đoán được cung cấp ở trạng thái lng, bột hoặc đông khô. Việc đặt mua môi trường cn lập kế hoạch quay vòng định kỳ trong kho (nghĩa là vào trước-ra trước). Khi mở vật chứa mới cần:

- kiểm tra niêm phong;

- ghi ngày mở lần đầu tiên;

- nhìn để đánh giá lượng chứa trong hộp đã mở.

Sau khi mở hộp chứa mi, chất lượng của môi trường có thể phụ thuộc vào điều kiện bảo quản. Chất lượng môi trường khô bị gim khi thy có sự thay đổi đặc tính chảy của bột, tính đồng nhất, vón cục, đi màu v.v... Môi trường khô đã hút ẩm hoặc thấy thay đổi nhiều về hình thức bên ngoài thì phải loại b.

Khi m chai đựng môi trường khô, ghi lại ngày tháng và nêu rõ thời gian bảo quản ti đa.

4.3  Chuẩn bị môi trường trong phòng thử nghiệm

4.3.1  Yêu cu chung

Chuẩn b chính xác môi trường nuôi cấy là một trong các bước cơ bản để đm bảo tính toàn diện trong kiểm tra vi sinh vật và được chú ý đặc biệt.

Chú ý v thực hành tốt phòng thử nghiệm và các hướng dẫn của nhà sản xuất liên quan đến xử lý môi trường khô và các thành phần khác, đặc biệt các thành phần có cha các vật liệu độc hại, nghĩa là muối mật, natri azid, chất kháng sinh hoặc các chất chọn lọc khác.

Khi môi trường được chuẩn bị từ các chế phẩm khô có bán sẵn, thì tuân th chính xác các hướng dẫn của nhà sản xuất. Ghi lại tất cả các dữ liệu liên quan, như khối lượng/thể tích, mã sn phẩm, số hiệu lô hàng, pH, ngày chuẩn bị, điều kiện khử trùng, người thực hiện.

Đối với môi trường được chuẩn bị từ các thành phần riêng lẻ, thực hiện chính xác theo công thức. Ghi lại tất cả mọi chi tiết và nhận biết đầy đ (nghĩa là mã sản phẩm, số hiệu lô hàng và hạn sử dụng, nếu có sẵn) của tất cả các thành phần được sử dụng.

Phụ lục D nêu ví dụ về thông tin này.

4.3.2  Chất lượng của các thành phần môi trường cơ bản

Công thức của các thành phần môi trường cơ bản được quy định trong các tiêu chun cụ thể (xem Thư mục tài liệu tham khảo). Khi sẵn có, nêu rõ khối lượng phân tử và số CAS1) của hóa chất trong công thức.

Trong một số trường hợp, thành phần cụ thể (ví dụ nêu dưới đây) được quy định trong công thức cần được điều chnh đ có được môi trường ổn định và phù hợp.

- pepton và nước thịt hoặc chất chiết nm men có thể thay đổi các đặc tính dinh dưng của chúng;

- thạch có thể thay đổi sức đông;

- các chất đệm;

- muối mật, chất chiết mật và deoxycolat, chất màu kháng khuẩn, phụ thuộc vào các đặc tính chọn lọc của chúng;

- chất ch thị màu;

- các chất kháng sinh, phụ thuộc vào hoạt tính và tương tác với các thành phần khác.

CHÚ THÍCH: quy mô công nghiệp, các nhà sản xuất thường đưa ra công thức đã được tối ưu hóa để đáp ứng các tiêu chí thực hiện. Thông thường trước tiên là chọn các thành phần, sau đó điều chnh nồng độ giữa các sản phẩm để thu được cùng hiệu năng và giảm thiểu biến động giữa các mẻ.

4.3.3  Nước

Để chuẩn bị môi trường nuôi cấy, chỉ sử dụng nước tinh khiết như nước cất, đã khử khoáng, đã loại ion hoặc được sản xuất bằng thẩm thấu ngược hoặc nước có chất lượng tương đương không chứa các chất gây c chế hoặc nh hưởng đến sự phát triển của vi sinh vật trong các điều kiện thử nghiệm, ví dụ: các vết clo, vết amoniac và các vết ion kim loại.

Nước tinh khiết phải được bảo quản trong vật chứa có nắp đậy kín làm bằng vật liệu trơ (thủy tinh trung tính, polyetylen v.v...) không chứa các chất gây ức chế. Tuy nhiên, sử dụng nước mới được chung cất.

Số lượng vi khuẩn không được vượt quá 103 đơn vị hình thành khuẩn lạc (cfu)/ml và tốt nht là dưới 102 cfu/ml. Sự nhiễm khuẩn cần được kiểm soát định kỳ theo ISO 6222 [4], ấm ở 22 °C ± 1 °C trong 68 h ± 4 h hoặc sử dụng phương pháp tương đương.

CHÚ THÍCH: Nước đã loại ion (đã khử khoáng) có thể chứa lượng vi sinh vật rất cao, do đó, chỉ sử dụng loại ớc này khi kiểm tra hàm lượng vi sinh vật. Tham khảo tư vn của nhà sn xuất để tìm biện pháp tt nhất nhằm giảm thiểu nhiễm khuẩn. Nước đã kh khoáng b nhiễm bn cao, thậm chí đã khử trùng bằng cách lọc, thì vẫn có thể còn chứa các chất mà có thể gây ức chế sự phát triển của các vi sinh vật nhất định.

Độ dẫn điện của nước được sử dụng trong phòng thử nghiệm không được lớn hơn 25 μS.cm-1 (tương đương với điện tr 0,04 MΩ.cm) và tốt nht là dưới 5 μS.cm-1 [nước đạt cht lượng loại 3 quy định trong TCVN 4851 (ISO 3696) [5]] ở 25 °C, tr khi có quy định khác. Đ dẫn điện của nước cần được kiểm tra trước khi sử dụng.

4.3.4  Cân và hoàn nưc

Tuân th các cnh báo về an toàn, cân cn thận một lượng cn thiết của môi trường khô hoặc các thành phần riêng l và khuy trộn với một lượng nước cần thiết để tránh vón cục. Dùng cân chính xác có sai số tối đa cho phép nhỏ hơn hoặc bằng 1 % như trong TCVN 6404 (ISO 7218) và TCVN 9716 (ISO 8199). Các thành phần phải được cho vào một lượng nước quy định, trừ khi có quy định khác.

4.3.5  Hòa tan và phân tán

Môi trường khô cần được phân tán nhanh bằng cách khuy ngay và khuấy liên tục sau đó đun nóng để hòa tan, nếu cần. Môi trường chứa thạch cần được ngâm trong nước vài phút trước khi làm nóng, khuấy để hòa tan và sau đó phân phối vào vật cha, nếu cn, trước khi hấp áp lực. Tránh để môi trường b quá nhiệt.

4.3.6  Đo và chỉnh pH

Dùng máy đo pH để đo độ pH và chỉnh trước khi khử trùng, nếu cần, sao cho sau khi khử trùng và làm nguội đến 25 °C, môi trường có pH đạt yêu cầu ± 0,2 đơn vị pH, tr khi có quy định khác. Thông thường sử dụng dung dịch natri hydroxit khoảng 40 g/l [c(NaOH) = 1 mol/l] hoặc axit clohydric loãng khoảng 36,5 g/l [c(HCI) = 1 mol/l] để điều chỉnh pH. Việc điều chnh này được thực hiện sau khi khử trùng, sử dụng dung dịch đã khử trùng. Việc chỉnh pH được nêu trong TCVN 6404 (ISO 7218) và TCVN 9716 (ISO 8199).

CHÚ THÍCH: Môi trường có bán sẵn thường cho thấy thay đổi pH trước và sau khi hấp áp lực khác nhau đáng kể. Tuy nhiên, nếu sử dụng nước ct hoặc nước đã khử khoáng, thì việc chnh pH trước khi hấp áp lực là không cần thiết.

4.3.7  Phân phối

Phân phối môi trường vào các vật chứa thích hợp, đảm bảo có khoảng trống phía trên để tránh quá sôi trong quá trình làm nguội sau khi xử lý nhiệt bằng hấp áp lực hoặc làm tan chảy lại hoặc làm tràn sau khi thêm các thành phần khác.

CHÚ THÍCH: Khoảng trống này có thể không cần thiết nếu áp lực trong nồi hấp được duy trì trong suốt quá trình làm nguội.

4.3.8  Kh trùng

4.3.8.1  Yêu cầu chung

Kh trùng môi trường nuôi cấy đã chuẩn bị trong ngày sử dụng.

Khử trùng môi trường nuôi cấy và thuốc thử bằng khử trùng ướt bằng nhiệt (4.3.7.2) hoặc bằng cách lọc (4.3.7.3).

Một số môi trường nhất định không cần hấp áp lực nhưng có thể được sử dụng sau khi đun sôi. Ví dụ: môi trường Enterobacteriaceae chứa xanh briliant thường đặc biệt nhạy với nhiệt và ánh sáng và cần được làm nguội nhanh sau khi đun sôi và bo vệ tránh ánh sáng mạnh. Cũng tương tự, một số thuốc thử có thể được sử dụng mà không cần phải khử trùng. Trong mọi trường hợp, xem tiêu chuẩn thích hợp cụ thể hoặc hướng dẫn của nhà sản xuất.

4.3.8.2  Khử trùng bằng nhiệt ẩm

Việc khử trùng bằng nhiệt ẩm được thực hiện trong nồi hấp áp lực hoặc máy chuẩn bị môi trường.

Đối với các vật chứa môi trường với thể tích lớn hơn 1 000 ml, chấp nhận chu kỳ khử trùng của nồi hấp áp lực để đảm bảo xử lý nhiệt đầy đủ. Trong mọi trường hợp, tuân thủ các hướng dẫn nêu trong tiêu chun cụ th hoặc theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

CHÚ THÍCH: Việc quá nhiệt cục bộ có th xuất hiện khi hấp áp lực môi trường với thể tích lớn (> 1 000 ml).

Sau khi gia nhiệt cần làm nguội môi trường tránh để trào. Điều này đặc biệt quan trọng đối với môi trường có thể tích lớn và đối với các môi trường có các thành phần nhạy cảm vi nhiệt, ví dụ: môi trường chứa lục sáng.

Thông tin bổ sung về khử trùng bằng nhiệt m được nêu trong TCVN 6404 (ISO 7218) [11].

Việc khử trùng bằng nhiệt cần được đánh giá sử dụng các giá trị F0, có tính đến việc xử lý nhiệt trong suốt quá trình gia nhiệt và làm nguội. Việc xử lý nhiệt cần được xác định cho từng mẻ cụ thể, để đảm bảo xử lý thích hợp các vật chứa ở bất kỳ v trí nào trong nồi hấp áp lực.

4.3.8.3  Khử trùng bằng cách lọc

Khử trùng bằng cách lọc có thể được thực hiện trong các điều kiện chân không hoặc giảm áp suất. Sử dụng thiết bị và các màng lọc vô trùng có cỡ lỗ 0,2 μm. Khử trùng các bộ phận khác nhau của thiết b lọc theo TCVN 6404 (ISO 7218) hoặc TCVN 9716 (ISO 8199) hoặc sử dụng dụng cụ đã khử trùng trước.

Một số màng lọc có thể giữ lại các protein hoặc các chất khác (như kháng sinh). Để thu được nồng độ đúng, ngưi sử dụng cần chọn kiểu màng lọc thích hợp, ví dụ: màng liên kết protein thp và bộ lọc đã được làm ướt sơ bộ.

4.3.8.4  Chuẩn bị các chất bổ sung

CẢNH BÁO - Các chất bổ sung có chứa các chất độc, đặc biệt là các chất kháng sinh, cn đưc xử lý cẩn thận đ tránh phân tán vào bột có th gây d ứng hoặc các phản ứng cho nhân viên phòng thử nghiệm. Thực hiện các bin pháp phòng ngừa thích hp và tuân thủ các hướng dẫn của nhà sn xut khi pha chế các dung dịch.

Không sử dụng các chất bổ sung được pha chế đã hết hạn sử dụng, đối với các dung dịch làm việc của các chất kháng sinh chỉ sử dụng trong ngày chuẩn bị. Trong những tình huống nhất đnh, các dung dịch kháng sinh có thể được bảo quản đông lạnh với các lượng thích hợp nhưng không cp đông lại sau khi rã đông. Khả năng giảm hoạt tính do đông lạnh cần được nhà sản xuất thiết lập hoặc được người sử dụng kiểm tra.

4.4  Bảo quản và hạn sử dụng môi trường đã chuẩn bị

4.4.1  Môi trường sử dụng ngay có bán sẵn trên thị trường

Tuân thủ các hướng dẫn của nhà sản xuất về các điều kiện bảo quản, hạn sử dụng và cách sử dụng.

4.4.2  Môi trường đưc chuẩn bị trong phòng thử nghiệm

4.4.2.1  Yêu cầu chung

Nhn biết tt cả các môi trường để đảm bảo truy xuất được nguồn gốc.

Các môi trường có thời hạn sử dụng là khác nhau. Trong các tiêu chuẩn riêng sẽ quy định các điều kiện cụ thể và thời hạn sử dụng của từng loại môi trường nhưng phòng thử nghiệm phải thẩm đnh các đều kiện đó. Phòng thử nghiệm phải quy định tần suất kiểm tra xác nhận.

Bảo quản môi trường ở các điều kiện không làm thay đổi thành phần môi trường, tránh ánh sáng và tránh bị khô. Bảo quản ở 5 °C ± 3 °C, nếu không sử dụng ngay hoặc theo quy định khác trong tiêu chuẩn cụ thể.

Nếu được bảo quản lạnh, thì không nên bảo quản quá 2 tuần đến 4 tuần đối với đĩa và đối với các ống hoặc lọ nh thì không quá 3 tháng đến 6 tháng, trừ khi có quy định trong các tiêu chuẩn cụ thể hoặc các kết quả kiểm tra xác nhận thời hạn sử dụng của phòng thử nghiệm cho thấy lâu hơn. Thông tin bổ sung về thời hạn bo quản tối đa đối với môi trường pha chế sẵn được nêu trong TCVN 9716 (ISO 8199), Tài liệu tham kho [17] và [21].

Khuyến cáo, môi trường được bổ sung các thành phần không ổn định thì cần được sử dụng trong ngày, trừ khi có quy định trong các tiêu chuẩn cụ thể hoặc các kết qu kiểm tra xác nhận thời hạn sử dụng của phòng thử nghiệm cho thấy lâu hơn (4.4.2.2). Môi trường đặc có chứa các chất không ổn định và/hoặc các chất hoạt hóa để tan chảy lại không nên bo qun với lượng ln.

Trước khi sử dụng hoặc trước khi làm nóng tiếp, nên cân bằng nhiệt độ môi trường nuôi cấy đến nhiệt độ môi trường xung quanh.

4.4.2.2  Đánh giá hạn sử dụng

Hạn sử dụng đối với môi trường nuôi cấy đã được bảo qun phải được thiết lập bằng cách kiểm tra môi trường sau khoảng thời gian bảo quản xác định về các đặc tính vật lý, hóa học và vi sinh vật theo quy định trong tiêu chuẩn này. Phòng thử nghiệm phải quy định tn xut kiểm tra xác nhận.

Kiểm tra sự thay đổi bất kỳ về màu sắc, dấu hiệu bay hơi/mt nước, thay đổi pH hoặc hiệu suất hoặc tính chọn lọc và tính đặc hiệu khi có thể. Hạn sử dụng phải dựa vào thời gian bảo quản mà môi trường vẫn giữ được các tính năng quy định.

CHÚ THÍCH: Việc kiểm tra này cũng thích hợp khi thử kim tra các môi trường bán sn.

4.4.2.3  Bảo quản môi trường trong đĩa Petri

Sử dụng ngay môi trường đông đặc hoặc bảo quản trong các điều kiện không làm thành phần của môi trường bị biến đổi và mt nước, nghĩa là để ở nơi tối và/hoặc trong tlạnh ở 5 °C ± 3 °C. Dán nhãn trên đáy hoặc mặt bên của đĩa điền ngày tháng chuẩn bị và/hoặc hạn sử dụng và cách nhận biết. Cách khác, có thể sử dụng các hệ thống mã hóa đáp ứng được các yêu cầu này.

Hạn sử dụng của các đĩa thạch sẽ tăng lên nếu được bảo quản trong các túi bằng chất dẻo hoặc cellophan hàn kín. Để giảm thiu ngưng tụ nước, thì cần làm mát các đĩa trước khi cho vào túi. Không làm khô bề mặt các đĩa thạch trước khi bảo quản lạnh.

4.5  Chuẩn bị để sử dụng

4.5.1  Làm tan chảy môi trường thạch nuôi cấy

Làm tan chảy môi trường nuôi cấy bằng cách đặt trong nồi cách thủy hoặc bng cách khác cho kết quả tương tự [ví dụ: dòng hơi qua hấp áp lực như quy định trong TCVN 6404 (ISO 7218) hoặc TCVN 9716 (ISO 8199)]. Môi trường trước đó đã được hấp áp lực cần được làm nóng lại trong một thời gian tối thiểu để duy trì chất lượng môi trường. Tránh quá nhiệt và khi đã tan chảy thì ly môi trường ra. Để ở nhiệt độ phòng trong khoảng thời gian ngắn, ví d: 2 min, trước khi đặt vào nồi cách thủy để làm ngui, không làm thủy tinh bị v. Cần nới lỏng nắp đậy trước khi gia nhiệt và vặn chặt trước khi đưa ra khỏi nguồn nhiệt.

Làm nguội môi trường tan chảy duy trì từ 47 °C đến 50 °C trong nồi cách thủy kiểm soát được nhiệt độ. Thời gian thực tế cần thiết để đạt được 47 °C đến 50 °C phụ thuộc vào loại môi trường, thể tích và s lượng đơn vị để trong ni cách thủy. Môi trường đã tan chảy thì sử dụng càng sớm càng tốt, nhưng không nên để quá 4 h. Trường hợp môi trường đặc biệt nhạy cm, thì thời gian giữ môi trường tan chảy phi ngắn hơn, theo quy định trong tiêu chuẩn cụ th liên quan. Môi trường tan chảy chưa sử dụng không được làm đông đặc lại để sử dụng cho lần sau.

Thiết lập và ghi thành văn bản chế độ điều chỉnh thạch bằng cách cài đặt nhiệt kế trong môi trường thạch trong hộp cha riêng tương tự như được sử dụng cho môi trường thử nghiệm. Điều này phụ thuộc vào số lượng và kích thước vật chứa đặt vào nồi cách thủy.

CHÚ THÍCH: Môi trường được sử dụng trong phương pháp đ đĩa, được b sung vào mu cn được chnh đến 44 °C đến 47 °C, hoặc theo quy định trong tiêu chuẩn ln quan. Sử dụng ni cách thủy cài đặt ở 44 °C đến 47 °C. Thông tin b sung v sử dụng và kiểm tra nồi cách thủy được nêu trong TCVN 6404 (ISO 7218).

4.5.2  Loại khí môi trường nuôi cấy

Để có hàm lượng chính xác không khí/oxy, nếu cần, ngay trước khi sử dụng, làm nóng môi trường trong nồi cách thủy đun sôi hoặc dưới dòng hơi nước 15 min, nới lỏng nắp; sau khi làm nóng, vặn chặt nắp và làm nguội nhanh đến nhiệt độ làm việc.

4.5.3  Thêm chất bổ sung

Các thành phần không bền nhiệt cần được bổ sung vào môi trường sau khi đã làm nguội đến dưới 50 °C. Nếu môi trường chứa thạch, để cho chất b sung vô trùng cân bằng đến nhiệt độ phòng trước khi bổ sung vào môi trường thạch. Việc thêm các chất b sung lạnh dạng lỏng có thể làm cho thạch đông lại hoặc tạo thành các lp vảy trong suốt làm cho phân bố không đúng. Cần thực hiện theo đúng hướng dẫn của nhà sản xut. Nhẹ nhàng trộn kỹ tt c các thành phần vào môi trường và phân phối vào các hộp chứa cuối cùng càng nhanh càng tốt.

4.5.4  Chuẩn bị môi trường đặc trong các đĩa Petri

Rót môi trường thạch nuôi cấy đã tan chảy vào các đĩa Petri sao cho thu được một lớp dày ít nhất là 3 mm (đối với các đĩa có đường kính 90 mm, 18 ml đến 20 ml thạch thường là đủ) hoặc theo quy định trong tiêu chuẩn liên quan. Nếu các đĩa được bảo qun hoặc nếu ủ m quá 72 h, hoặc nhiệt độ ủ trên 40 °C, thì cần đến một lượng môi trường nuôi cấy lớn hơn. Để thạch nguội và đông đặc lại bằng cách đặt các đĩa cùng với nắp trên mặt phẳng nằm ngang, ở nơi mát.

Các đĩa môi trường nuôi cấy đã chuẩn b sẵn để sử dụng ngay cần được bảo quản và sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

4.5.5  Chuẩn bị môi trường đổ đĩa để nuôi cấy

Để nuôi cấy bề mặt môi trường đặc, thì cần làm khô nhanh các đĩa ngay trước khi sử dụng, cho đến khi không còn các giọt nước trên bề mặt môi trường. Không làm quá khô bề mặt thạch.

Đ m khô các đĩa, các điểm sau đây rất quan trọng;

- Độ m của môi trường nuôi cấy là quan trọng vì việc phát trin tối ưu vi khuẩn phụ thuộc vào các điều kiện m trong và trên môi trường. Ví dụ việc thất thoát quá nhiều nước có thể dẫn đến tăng nồng độ các chấty ức chế trong môi trường nuôi cấy chọn lọc và giảm hoạt độ nước trên bề mặt môi trường.

- Khi vi khun được nuôi cấy không lan nhanh và các đĩa khô do thời tiết thì không cần phải làm khô. Trong trường hợp này, có thể b qua quy trình sấy vì chỉ làm tăng khả năng nhiễm bn và thất thoát nước không cần thiết.

- Chọn nhiệt độ và thời gian làm khô sao cho môi trường càng ít b nhiễm bẩn càng tốt và việc gia nhiệt không ảnh hưng đến chất lượng môi trường nuôi cấy. Thời gian làm khô phụ thuộc vào mức độ ngưng tụ nước trong đĩa Petri, nhưng phải càng ngắn càng tốt.

- Để tránh nhiễm bẩn và nếu các đĩa không làm khô trong tủ sấy thì các đĩa phải được làm khô bằng cách úp ngược đĩa với b mặt môi trường nuôi cấy lật úp.

Trong thực tế, các đĩa có thể được làm khô bằng cách đặt đĩa với b mặt thạch lật úp và mở nắp một nửa và để trong t ở nhiệt độ từ 25 °C đến 50 °C. Làm khô các đĩa cho đến khi hết hẳn các giọt nước trên bề mặt np. Không làm khô thêm. Các đĩa thạch cũng có thể được làm khô với bề mặt thạch hưng lên trên đ trong t cấy (nhiệt độ phòng) từ 30 min đến 60 min hoặc đậy nắp để qua đêm ở nhiệt độ phòng.

4.6  Ủ ấm môi trường đặc trong các đĩa Petri

Trong quá trình ủ ấm, môi trường thạch sẽ mất nước. Trong một số trường hợp, điều này có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của các vi sinh vật. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự mất nước là thành phần môi trường, lượng môi trường trong đĩa, kiểu tủ ấm có quạt hoặc kiểu khác, độ m của không khí trong t m, vị trí và s lượng đĩa trong tủ ấm và nhiệt độ ủ. Có thể gim thiểu việc mất nước bằng cách chồng sáu đĩa đặt vào túi cht dẻo m miệng phía trên (để tránh ngưng tụ nhiều nước). Cách khác, có thể làm tăng đ m của không khí trong tủ ấm bng cách đặt hộp đựng nước ở phía dưới. Thường xuyên thay nước đ tránh nhiễm nấm mc.

4.7  Thải bỏ môi trường

Thải bỏ môi trường bị nhiễm bn và không sử dụng theo cách an toàn và đáp ứng được các quy định hiện hành.

5  Vi sinh vật thử nghiệm để thử hiệu năng

5.1  Yêu cầu chung

Các tiêu chuẩn mới hoặc đã được soát xét phi quy định rõ phép thử hiệu năng của môi trường nuôi cấy, bao gồm quy định về các chủng kiểm chứng và các tiêu chí chấp nhận, theo Phụ lục J.

5.2  Chọn vi sinh vật thử nghiệm

Bộ vi sinh vật thử nghiệm cần có các vi sinh vật có các đặc tính ổn định đại diện cho các loài và có thể tin cậy đối với việc thể hiện hiệu năng tối ưu của môi trường được phòng thử nghiệm chuẩn bị cụ thể. Các vi sinh vật thử nghiệm gồm các chủng có sẵn trong các bộ sưu tập giống đối chứng, nhưng cũng có thể bao gồm các chủng đặc trưng do phòng thử nghiệm phân lập. Các đặc trưng nuôi cấy liên quan của chủng gốc đối chứng cần được kiểm tra và được phòng thử nghiệm ghi lại hoặc chọn chng mới nếu xuất hiện các đặc trưng không điển hình. Tốt nhất là sử dụng các chng có nguồn gc từ thực phẩm hoặc từ nước cho dù không phải tất c các bộ sưu tập các chng nuôi cấy đều cung cấp các dữ liệu đó về nguồn gốc xuất xứ của chúng.

Các đặc trưng về giống của gốc đối chứng liên quan phải được phòng thử nghiệm kiểm tra và ghi lại. Nếu có sự biến đổi về chng, thì nghiên cứu các kh năng ảnh hưởng của môi trường nuôi cấy bằng cách thu thập cùng một môi trường từ các nhà sản xuất khác nhau và thu ly các giống đối chứng bổ sung từ bộ sưu tập giống.

LƯU Ý: Người sử dụng cần phản hi thông tin liên quan đến các biến đổi v chủng và hiệu năng.

Các vi sinh vật thử nghiệm đối với mỗi môi trường có thể bao gồm:

- các chng dương tính mạnh với các đặc trưng điển hình của vi sinh vật đích;

- các chủng dương tính yếu;

- các chng âm tính không cho thấy các đặc tính mong đợi của vi sinh vật đích (các đặc trưng âm tính);

- các chủng bị ức chế một phần hoặc hoàn toàn.

Phụ lục E đưa ra các vi sinh vật thử nghiệm được sử dụng trong các tiêu chuẩn vi sinh vật trong thực phẩm và Phụ lục F đưa ra các vi sinh vật thử nghiệm được sử dụng trong các tiêu chuẩn vi sinh vật trong nước.

CHÚ THÍCH: Một vài hạn chế của quốc gia và một vài hướng dẫn yêu cu sử dụng các typ huyết thanh khác với các typ huyết thanh quy định trong các Bảng này. Nêu rõ các yêu cầu của quốc gia liên quan đến việc chọn các typ huyết thanh Salmonella.

5.3  Bảo quản và duy trì các vi sinh vật thử nghiệm

5.3.1  Yêu cu chung

Hiện nay có sẵn một vài phương pháp bảo quản và duy trì thành công tt cả các vi sinh vật liên quan đến vi sinh vật trong thực phẩm và trong nước, ví dụ: đông khô, bảo quản các hạt ở □ 70 °C, hoặc sử dụng nitơ lỏng. Một phương pháp có thể không thích hợp cho tất cả các chủng. Các phương pháp bổ sung để bo qun các vi sinh vật nêu trong [14], [15], [36], [37] và [38].

Số lượng vi sinh vật thử nghiệm được cấy chuyền cần được lập thành văn bản đ ngăn ngừa cấy chuyền quá nhiều làm tăng nguy cơ biến đổi kiểu hình. Một lần cấy chuyền được xác định là chuyển từ giống vi sinh vật sống sang môi trường mới với sự phát triển của các vi sinh vật. Mọi kiểu cấy chuyền được coi là dạng cấy chuyn/chuyển sang. Thông tin bổ sung có trong [27], [28], [35], [38].

Xem sơ đồ trong B.1, B.2 và Phụ lục B về thông tin bổ sung để duy trì và chuẩn bị.

5.3.2  Vi sinh vật thử nghiệm t các ngun thương mại

Nếu các vi sinh vật thử nghiệm thu được từ các bộ sưu tập chuẩn hoặc các nhà cung cấp được cấp chứng ch ISO 9001 [2] hoặc chứng nhận thích hợp khác và được giữ trong các hộp đựng gốc, thì phi sử dụng và nuôi cấy theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Phòng thử nghiệm cần chắc chắn rằng chủng được cung cấp là chng đối chứng hoặc gốc đối chứng và bao nhiêu lần cấy chuyền đã được thực hiện trước khi nhận và tài liệu về thông tin liên quan.

Phòng thử nghiệm cần kiểm tra sự có mặt các đặc tính mong đợi.

5.3.3  Chng gốc đối chứng được chuẩn bị trong phòng thử nghiệm

Các giống gốc của các chủng đối chứng (xem Hình B.1) dùng cho các mục đích thử hiệu năng phải được duy trì và xử lý theo cách sao cho giảm thiểu khả năng nhiễm chéo, biến đi hoặc thay đi các tính chất điển hình. Các gốc đối chứng cần được bảo quản với các lượng nhỏ, thường được duy trì ở nhiệt độ đông lạnh sâu (ví dụ, dưới - 70 °C) hoặc đông khô. nhiệt độ cao hơn thì thời gian sống có thể giảm và có sự biến đổi về di truyền.

Các đặc trưng phát triển của chúng cần được lập thành văn bản đầy đ cho từng môi trường mà trên/trong đó các chủng này được sử dụng làm sinh vật thử nghiệm.

Các gốc đối chứng không được dùng để chuẩn bị các chủng đối chứng.

5.3.4  Giống gc

Cấy giống gc thưng được chuẩn bị từ gốc đối chứng đông sâu hoặc đông khô (xem Hình B.2). Các lượng nhỏ phải được xử lý theo cách sao cho tránh được nhiễm bn chéo gốc đối chng và/hoặc suy giảm chất lượng của chúng. Các giống gốc cn được chuẩn b bằng cách hòa lại một lượng gốc đối chứng trong hoặc trên môi trường phát triển không chọn lọc và ủ để tạo ra giống pha tĩnh.

Xem 5.3.3 về các yêu cầu bảo qun và hồ sơ lưu trữ.

Đi với các hệ thng bo qun có bán sẵn, cần tuân th nghiêm ngặt các hướng dẫn của nhà sn xuất.

Các giống gốc không được dùng để chuẩn b các chủng đối chứng hoặc gốc đối chứng.

5.3.5  Giống làm việc

Các giống làm việc phải được chuẩn bị từ giống gốc hoặc gốc đối chứng và được sử dụng để chuẩn bị giống thử nghiệm.

Các giống làm việc không được dùng để chuẩn bị các chng đối chứng, gốc đối chứng hoặc giống gốc hoặc tạo ra giống làm việc tiếp theo.

5.4  Vi sinh vật để thử hiệu năng

5.4.1  Yêu cu chung

Các vi sinh vật thích hợp để thử hiệu năng thông thường được nêu trong các Phụ lục E và F.

Các thể tích dịch cấy và sợng vi sinh vật được sử dụng, xem 5.4.2.4 và 5.4.2.5.

Hướng dẫn dưới đây là một ví dụ về quy trình thích hợp để tạo ra dịch cấy tiêu chuẩn để kiểm soát chất lượng môi trường. Các quy trình này được áp dụng trong trường hợp chung nhưng một s sinh vật có thể yêu cầu các điều kiện chuẩn bị đặc biệt, ví dụ: các sinh vật kị khí, ưa mặn, ưa thm thấu và các vi sinh vật có yêu cầu phát triển hoặc dinh dưỡng đặc biệt.

5.4.2  Chuẩn b

5.4.2.1  Chuẩn bị ging gc

Khi yêu cầu cấy gốc đối chứng vào môi trường đặc, ví dụ thạch trypton đậu tương (TSA) hoặc TSA máu, cấy sao cho thu được các khuẩn lạc mọc đơn lẻ. trong các điều kiện thích hợp, ví dụ: các vi khuẩn hiếu khí ở 37 °C trong khoảng từ 18 h đến 24 h.

Kiểm tra giống gốc trên môi trường đặc về độ thuần khiết và sử dụng trong khoảng thời gian quy định (ví dụ: 14 ngày ở nhiệt độ thích hợp để tránh làm thay đổi đáng kể vi sinh vật).

5.4.2.2  Chuẩn bị giống làm việc

Các giống làm việc phải được chuẩn bị từ gốc đối chứng (hoặc khi cần thì từ giống gốc) như giống pha tĩnh thuần khiết trong môi trường canh thang không chọn lọc. Đối với nhiều vi khuẩn hiếu khí thường thu được bng cách ủ ấm 18 h đến 24 h.

Giống làm việc có thể được chuẩn bị từ chất chuẩn thương mại RM hoặc CRM hoặc được chuẩn bị trong phòng thử nghiệm. Nồng độ của huyền phù được chuẩn bị phải n định và đồng nhất trong suốt quá trình sử dụng [7], [10], [11], [21], [29] và [30].

Có th sử dụng các kỹ thuật khác nhau, nhưng phi đảm bảo độ thuần của dch cấy, cũng như sự chuẩn hóa để cho phép sử dụng về sau.

Tùy thuộc vào kích thước khuẩn lạc, lấy một đến hai khun lạc từ môi trường giống gc bng vòng cấy. Nên sử dụng vòng cấy 1 μl để tránh lấy quá nhiều dịch cấy.

Chuyn dịch cấy lên môi trường lỏng không chọn lọc, ví dụ: canh thang trypton đậu tương (TSB) và trộn kỹ trên máy trộn vortex.

ấm trong các điều kiện và thời gian thích hợp (ví dụ: đối với phn lớn các vi khuẩn hiếu khí thường ủ ở 37 °C trong 18 h đến 24 h).

Sử dụng ging làm việc này trong khoảng thời gian quy định (ví dụ: tối đa ba ngày ở nhiệt độ thích hợp để tránh làm thay đổi đáng kể vi sinh vật).

Chuẩn bị và bảo quản các bào tử nấm và vi khuẩn dùng làm giống làm việc, xem [10], [11], [24], [25] và [30].

5.4.2.3  Chuẩn bị các huyền phù (dịch cấy) để thử nghim

Chuẩn bị các dãy dung dịch pha loãng trong các dịch pha loãng thích hợp (ví dụ: dung dịch Ringer nồng độ ¼, dung dịch muối pepton) và s dụng bước pha loãng thích hợp nhất đối với số lượng vi sinh vật mong muốn (cfu) trong một thể tích quy định.

Dung dịch pha loãng thích hợp được sử dụng làm dịch cấy thử nghiệm cần được xác định từ các phép thử trưc đó trong các điều kiện chuẩn hóa nghiêm ngặt đối với tất cả các bước.

Sử dụng các huyền phù (dịch cấy) trong thời gian quy định (ví dụ: đến 2 h ở nhiệt độ phòng hoặc trong 24 h nếu được bảo qun ở 5 °C ± 3 °C hoặc thời gian bảo quản lâu hơn nếu đã được đánh giá hiệu lực [10], [21]).

Có th sử dụng dịch cấy đông lạnh nếu cho thấy vi sinh vật có thể sống trong thi gian được chọn.

5.4.2.4  Th tích dịch cấy

Thể tích dịch cấy đưc sử dụng cho phép thử hiệu năng định lượng phải phản ánh được các dịch cấy sử dụng trong các điều kiện thử nghiệm đối với môi trường liên quan.

Đối với dịch pha loãng và môi trường lỏng được sử dụng cho phép thử định lượng, thì th tích dịch cy phải có cùng t lệ với thể tích dịch cấy được sử dụng trong tiêu chuẩn liên quan, thường là 10 % môi trường cần thử.

5.4.2.5  Mức dịch cấy

5.4.2.5.1  Mức dịch cấy đ th hiệu suất

5.4.2.5.1.1  Phép thử định lượng

Đối với phép thử định lượng, thì mức ở khoảng 102 cfu là cần thiết để đạt được độ chụm đầy đủ (xem Bảng 1). Phép thử này có thể cần sử dụng nhiều hơn một đĩa kép.

Cần sử dụng dải thực tế từ 80 cfu đến 120 cfu trên đĩa với số đếm ti thiu 50 cfu trên đĩa. Đối với các bộ lọc, số đếm cfu tương tự cần đến việc sử dụng một hoặc nhiều màng lọc. Bng 1 cho thấy mức tin cậy 95 % liên quan đến số đếm khuẩn lạc.

Đối với các phép thử định lượng ca dịch pha loãng và môi trường vận chuyển lỏng, thì mức dịch cấy ở khoảng 103 đến 104 cfu là cần thiết để đạt được dịch cấy ở khoảng 100 cfu trong thể tích được dàn trên đĩa.

Bảng 1 - Mức tin cậy 95 % đối với số lượng khuẩn lạc giả định thống nhất với phân bố Poisson[21], [26]

Số lượng khuẩn lạc đếm được

Giới hạn độ chụm
(chính xác đến phn trăm)
%

Giới hạn tin cậy xp x 95 %

500

± 9

455 đến 545

400

± 10

360 đến 440

320

± 11

284 đến 356

200

± 14

172 đến 228

100

± 20

80 đến 120

80

± 22

62 đến 98

50

± 28

36 đến 64

30

± 37

19 đến 41

20

± 47

11 đến 29

16

± 50

8 đến 24

10

± 60

4 đến 16

6

± 83

1 đến 11

5.4.2.5.1.2  Phép thử định tính

Thể tích được sử dụng cho phép thử cn chứa:

- 103 cfu đến 104 cfu cho các phép thử định tính môi trường đổ đĩa;

- 100 cfu cho các phép thử hiệu suất của các môi trường tăng sinh và tăng sinh sơ bộ;

- 104 cfu đến 106 cfu cho các phép thử định tính môi trường vận chuyển đặc.

5.4.2.5.2  Mức vi sinh vật trong dịch cy đi vi phép thử tính chọn lọc

Đối với các phép thử tính chọn lọc của môi trường nuôi cấy, nuôi cấy huyền phù vi sinh vật không phải đích có chứa t 104 cfu đến 106 cfu lên đĩa thạch hoặc vào ng đựng môi trường.

5.4.2.5.3  Mức vi sinh vật trong dịch cấy đối với phép thử tính đặc hiệu

Đối với các phép thử định tính của môi trường đổ đĩa, về tính đặc hiệu cần đến 103 cfu đến 104 cfu.

5.4.2.6  Ủ

môi trường đã cấy theo các điều kiện quy định trong các tiêu chuẩn liên quan. Phụ lục E nêu các điều kiện ủ được sử dụng trong các tiêu chuẩn quy định đối với vi sinh vật trong thực phẩm và Phụ lục F nêu các điều kiện ủ được sử dụng trong các tiêu chuẩn quy định đối với vi sinh vật trong nước.

Tránh tht thoát nước trong môi trường thạch trong quá trình , xem 4.6.

Cần sử dụng thời gian ủ ngắn nhất trong tiêu chuẩn được dùng đối với vi sinh vật đích, trong khi thời gian ủ cho phép lâu nhất cần được sử dụng khi xác định tính chọn lọc [10].

6  Kiểm soát chất lượng và thử hiệu năng của môi trường nuôi cấy

6.1  Yêu cầu chung

Các điều sau đây mô tả các yêu cầu đối với tất cả các môi trường nuôi cy. Các yêu cầu này có thể áp dụng cho mọi c mẻ môi trường nuôi cấy.

Thực tế, các mẫu có thể chứa các vi sinh vật bị ức chế. Tính phù hợp của môi trường liên quan đến độ phục hồi của các tế bào bị ức chế cần được tính đến [21], [31], [32], [33].

Chất lượng của môi trường nuôi cấy phụ thuộc vào cht lượng của các thành phần cơ bản, công thức đúng, chất lượng của quy trình chuẩn bị, việc loại trừ nhiễm khuẩn và các điều kiện bao gói và bảo qun.

Kiểm soát chất lượng môi trường nuôi cấy phải phù hợp với việc sử dụng của môi trường (ví dụ: định tính hoặc định lượng). Trước khi sử dụng, hiệu năng của từng mẻ môi trường nuôi cấy phải được thử nghiệm phân loại môi trường trong 6.4. Nếu không thể thực hiện phép thử trước khi sử dụng do tính không n định của môi trường hoặc bổ sung, thì phải thực hiện phép thử hiệu năng song song với việc thử nghiệm mẫu.

6.2  Kiểm soát chất lượng lý - hóa

Môi trường nuôi cấy hoàn chỉnh phải phù hợp về các tính chất lý-hóa như quy định trong tiêu chun tương ứng. Ngoài ra, việc đánh giá chất lượng bằng kim tra cảm quan phải đảm bảo từng môi trường nuôi cấy đều đáp ứng được các yêu cầu quy định, ví dụ:

- lượng phân phi và/hoặc độ dày;

- bề ngoài, màu sắc và tính đồng nht;

- độ đông đặc;

- độ m;

Ngoài ra, phải xác định trị s pH.

Các thành phần riêng lẻ và mọi thành phần bổ sung chọn lọc hoặc thành phần dinh dưỡng phi được đánh giá chất lượng bằng các quy trình thích hợp.

6.3  Kiểm soát chất lượng vi sinh vật

6.3.1  Yêu cầu chung

Việc thực hiện các phép thử hiệu năng về vi sinh phải được tiến hành trên mu đại diện của m sn phẩm cuối cùng [6], [8], [9], [21].

6.3.2  Môi trường đối chứng

Đ có được độ tin cậy của các kết quả phép thử hiệu năng, thì phi sử dụng môi trường đối chứng có chất lượng phù hợp cao.

Các ví dụ cần được người sử dụng xem xét như sau:

- sử dụng RM định lượng (xem 3.4.6) có chứa một lượng xác định các vi sinh vật khi đánh giá môi trường đối chứng;

- sử dụng quá trình sản xuất xác định kể cả việc làm tan chảy, nếu có thể;

- sử dụng cùng một cơ s sản xuất/nguồn gốc môi trường/các thành phần;

- sử dụng một lượng lớn vi sinh vật khi thử kiểm tra (để bao trùm dải vi sinh vật cần tìm);

- chọn môi trường đối chứng” cho mục đích đánh giá;

- các quy trình thích hợp để đảm bảo chất lượng khi sử dụng môi trường đối chứng.

Có thể không cần thiết phải bao gm tt cả các nội dung trên khi đánh giá sự phù hợp của môi trường đối chứng. Phòng thử nghiệm phải tự chọn quy trình phù hợp cho mình.

Các vi sinh vật thử nghiệm phù hợp, phương pháp kiểm soát và các tiêu chí chấp nhận đối với môi trường đối chứng thạch trypton đậu tương (TSA) được nêu trong các Phụ lục E và F. Có thể sử dụng các môi trường đối chứng không chọn lọc khác nếu đáp ứng được các tiêu chí trên.

6.3.3  Kim tra mức độ nhiễm vi khuẩn (kiểm tra độ vô trùng)

Cần phải kiểm tra mức độ nhiễm vi khuẩn (độ vô trùng) của một lượng môi trường nuôi cấy thích hợp, tùy thuộc vào cỡ của mẻ bng cách ủ ấm ở các điều kiện thích hợp.

Các mu thử nghiệm phải ít nhất là một đĩa hoặc một ống cho các mẻ nhỏ (< 100="" đơn="" vị).="" đối="" với="" các="" mẻ="" lớn="" hơn,="" người="" sản="" xuất="" phải="">y theo quy định, ví dụ: dựa vào các thành phần môi trường, thông số quá trình, các giới hạn và kiểu bao gói, sử dụng các giới hạn chất lượng được chấp nhận. Thông tin bổ sung được nêu trong TCVN 7790-1 (ISO 2859-1) [6] ngoài các tiêu chuẩn quốc gia khác và các nguồn khác [9], [21].

Các tiêu chí chấp nhận phải được thiết lập và điều chỉnh đối với từng môi trường.

6.4  Yêu cầu chung đối với phép thử hiệu năng vi sinh vật

6.4.1  Yêu cầu chung

Để đánh giá mẻ môi trường nuôi cấy hoàn chỉnh, thành phần dinh dưỡng hoặc các chất bổ sung, sự phát triển phải được đánh giá thích hợp bằng các phương pháp định tính hoặc định lượng nêu trong tiêu chuẩn này.

Sử dụng thiết bị thích hợp và thực hiện kỹ thuật nuôi cấy nêu trong các tiêu chuẩn liên quan, nuôi cấy các môi trường nuôi cấy lỏng hoặc bán đặc với một lượng thích hợp (5.4.2.4) giống làm việc của mỗi vi sinh vật thử nghiệm xác định, xem Phụ lục E và Phụ lục F.

Các ví dụ v phương pháp thử định tính và định lượng đối với môi trường nuôi cấy đặc và lỏng được nêu trong tiêu chuẩn này. Có thể chọn phương pháp bất kỳ khác và không phải sử dụng tất cả các phương pháp.

Khi môi trường nuôi cấy được sử dụng để đếm vi sinh vật, phải thc hiện các phương pháp thử đnh lượng.

Khi cần đánh giá môi trường nuôi cấy mới hoặc nhà sản xut mới, nên thực hiện các phương pháp thử đnh lượng để cung cấp thông tin bổ sung về sự thay đổi.

Trong môi trường lỏng, các tương tác dn đến sự phát triển các vi sinh vật rất phức tạp, do đó, các phương pháp thử hiệu năng cũng phức tạp hơn

Đối với phép thử nghiệm các hỗn hợp môi trường đặc bằng các bộ lọc màng, sử dụng ISO 7704.

Thông thường các kỹ thuật vi sinh gi định và do đó, các phương pháp không đưa ra chi tiết cụ thể.

Các vi sinh vật thử nghiệm thích hợp, các phương pháp kiểm soát và các tiêu chí chấp nhận được liệt kê trong Phụ lục E và Phụ lục F.

Tần suất thử nghiệm phải do người sử dụng điều chỉnh, có tính đến phạm vi chuẩn bị trong phòng thử nghiệm của người sử dụng cuối cùng và mức đảm bảo cht lượng tại đó.

6.4.2  Môi trường sử dụng ngay

Các nhà sn xut môi trường s dụng ngay có bán sn trên thị trường, đặc biệt nếu đã được chứng nhận phù hợp với TCVN ISO 9001, phải có sn chương trình chất lượng và có thể kèm theo chứng chỉ về chất lượng của môi trường mà họ cung cấp. Trong các điều kiện này, người sử dụng có thể không cần phải thử nghiệm thêm về môi trường đó nhưng cần đảm bảo rằng các điều kiện bo qun được duy trì theo hướng dn của nhà sản xuất.

Đối với môi trường hoàn chỉnh sử dụng ngay có cht bổ sung, chất lượng đã được nhà sản xuất kiểm soát phù hợp với tiêu chuẩn quy định, thì ít nhất nên có phép thử định tính.

Người sử dụng phải chắc chắn rằng nhà sản xut các môi trường đ sử dụng ngay có bán sẵn trên thị trường đều có chương trình chất lượng đối với các sản phẩm này và các chứng chỉ kiểm soát chất lượng đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn này, tha mãn c kết qu dự kiến và kết quả thu được. Phòng thử nghiệm sử dụng cũng phải kiểm tra các tài liệu bằng chng để đảm bảo rằng các tiêu chí chấp nhận của nhà sản xuất về phép thử hiệu năng đáp ứng các yêu cầu nội bộ của phòng thử nghiệm.

Phải định kỳ kiểm tra để chứng minh chất lượng của môi trường được duy trì trong quá trình vận chuyển.

Cũng cần phải kiểm tra sau bảo quản và xử lý tiếp trong phòng thử nghiệm, ví dụ: sự tan chảy của môi trường. Điều chnh tần xuất kiểm tra.

Đối với môi trường không hoàn chỉnh cần được phòng thử nghiệm thêm các chất bổ sung (xem 3.3.5.1), thì kiểm tra việc bổ sung bằng các hồ sơ hoặc thực hiện các phép thử đnh tính để đảm bảo rằng chất bổ sung được thêm đúng.

6.4.3  Môi trường đưc chuẩn bị từ các công thức thành phần khô bán sẵn trên thị trường

Đối với môi trường đ đếm vi sinh vật, thì phải thực hiện phép thử định lượng. Đối với các môi trường khác thì chỉ cn phép thử định tính là đ. Các phép thử định lượng cho độ đảm bảo chất lượng môi trường cao hơn.

Đối với các môi trường không quy định trong Phụ lục E và Phụ lục F thì việc kiểm soát chất lượng cần quy định theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Đối với các môi trường không chứa các chất ch thị hoặc các chất chn lọc, thì sử dụng một sng hạn chế chng thử nghiệm. Đối với các môi trường có chứa các chất chỉ thị hoặc chất chọn lọc, thì sử dụng các chng chỉ thị hoặc chọn lọc. Đối với môi trường phức hợp, nghĩa là có chất b sung thì mỗi mẻ cn được kiểm tra với các chng có các đặc trưng được liệt kê trong 5.2.

6.4.4  Môi trường được chuẩn bị từ các thành phần cơ bn riêng rẽ

Ngoài các yêu cầu nêu trong 6.4.3, thì cần tiến hành phép thử định lượng để kiểm tra chiều hướng chất lượng của vật liệu cơ bản, hiệu sut của môi trường và các quy trình chun bị sản xuất trong phòng thử nghiệm.

6.5  Đánh giá hiệu năng và diễn giải các kết quả

M môi trường nuôi cấy cho thấy đáp ứng nếu tất cả các vi sinh vật thử nghiệm được sử dụng thực hiện theo các quy định kỹ thuật. Môi trường được chấp nhận nếu cả tiêu chí chung lẫn các tiêu chí chất lượng được đáp ứng.

Nếu không đáp ứng yêu cầu về hiệu năng, xem Phụ lục H.

6.6  Môi trường khẳng định và thuốc thử

6.6.1  Môi trường khẳng định

Hiệu năng của môi trường nuôi cấy được sử dụng cho các phép thử khẳng định phải được xác nhận trước khi sử dụng. Các vi sinh vật thử nghiệm âm tính và dương tính thích hợp phải được sử dụng để xác nhận theo cách tương tự trong các tiêu chuẩn cụ thể [9], [16].

6.6.2  Thuc thử khng định

Hiệu năng của các dung dịch nhuộm Gram, các thuốc thử như Kovac, VP, nitrit, oxydase, catalase và các thuốc thử khác được sử dụng để chứng minh các đặc tính sinh hóa phải được kiểm tra xác nhận hiệu năng trước khi sử dụng. Các chủng âm tính, dương tính phải được sử dụng để đánh giá xác nhận và hạn sử dụng phải được thiết lập. Cần sử dụng các thuốc thử thuộc loại tinh khiết phân tích cho các phép thử khẳng định. Nếu sử dụng các loại thuốc thử thương mại, thì tuân thủ các hướng dẫn của nhà sản xuất về bảo quản và sử dụng [18], [19].

7  Phương pháp thử hiệu năng của môi trường nuôi cấy đặc

7.1  Yêu cầu chung

Điều này mô tả phép thử hiệu năng định tính và định lượng đối vi môi trường nuôi cấy đặc được quy định trong các tiêu chuẩn cụ th áp dụng cho thực phẩm và nước. Đây là các phương pháp chung đối với hầu hết các môi trường nuôi cấy. Các phương pháp này có thể không thích hp cho phép thử một s kiểu môi trường về độ thu hồi nấm mốc. Sơ đồ tóm tắt của phương pháp có trong Phụ lục C.

7.2  Phương pháp thử định lượng

7.2.1  Phương pháp thử định lượng - Các định nghĩa

7.2.1.1  Hiệu suất

Hiệu suất phải đạt được gii hạn xác đnh tối thiểu (xem tiêu chuẩn cụ thể liên quan hoặc các Phụ lục E và Phụ lục F).

Xem Phụ lục G về sử dụng sơ đồ kiểm soát để thử hiệu năng của môi trường nuôi cấy đặc bằng quy trình quy định dưới đây.

Đối với các phương pháp định lượng, hệ số hiệu suất PR[21] được xác định theo Công thức (1):

                                                        (1)

Trong đó

Ns là số đếm khuẩn lạc tổng số thu được trên hoặc trong môi trường nuôi cấy cn thử, nghĩa là số đếm khuẩn lạc trên các đĩa;

N0 là số đếm khuẩn lạc tng số thu được trên môi trường nuôi cấy đối chứng thu được từ một hoặc nhiều đĩa và phải 100 cfu, xem 5.4.2.5.1.

Diễn giải các kết quả, xem 7.2.2.1.2.

7.2.1.2  Tính chọn lọc

Môi trường nuôi cấy chọn lọc và môi trường đối chứng không chọn lọc được cấy cùng các vi sinh vật không phải đích ở các độ pha loãng khác nhau.

Hệ số chọn lọc, SF[22], được tính bằng Công thức (2):

SF = D0 - Ds                                                                 (2)

Trong đó

D0 là độ pha loãng cao nht có vi sinh vật phát triển trên môi trường đối chứng không chọn lọc;

Ds là độ pha loãng cao nhất có vi sinh vật pt triển tốt trên môi trường thử nghiệm chọn lọc;

SF, D0 Ds được biểu thị bằng đơn vị log10.

CHÚ THÍCH: Ví dụ, nếu D010-4 = Iog104,0 và Ds10-3 = log103,0 thì hệ số chn lọc SF = 1,0.

Diễn giải kết quả, xem 7.2.2.1.2.

7.2.2  Phương pháp thử định lượng đối với môi trường nuôi cấy đặc

7.2.2.1  Yêu cu chung

Quy trình này cần sử dụng huyền phù vi khuẩn đã được định lượng (có thể là huyền phù mẫu th/vật liệu chuẩn định lượng được) có nồng độ tch hợp với chng đích. Độ thu hồi của mẻ môi trường nuôi cấy mới được so sánh với độ thu hồi của môi trường nuôi cấy không chọn lọc (môi trường đối chứng) hoặc trong các trường hợp đặc biệt, được so sánh vi m đã được chấp nhận trước đó của thành phần môi trường tương tự.

7.2.2.1.1  Cách tiến hành

a) Sử dụng các giống làm việc và dịch cấy có nồng độ thích hợp biết trước của chng đích và chủng cấy không phải đích trong 5.3.2 hoặc RM thích hp.

b) Cần sử dụng một hoặc nhiều đĩa cho mỗi vi sinh vật. Số đếm được sử dụng phụ thuộc vào c của mẻ, độ tin cậy trong quy trình sn xuất đảm bo chất lượng độ tin cậy và mức vi sinh vật trong huyền phù mẫu thử.

c) Đảm bảo rằng bề mặt các đĩa là khô hoàn toàn, xem 4.5.5.

d) Nuôi cấy bằng cách dàn dịch cấy trên môi trường hoặc bằng phương pháp lọc màng đ cho các số đếm nằm trong các giới hạn khuyến cáo nêu trong 5.4.2.5.1 đi với phép thử định lượng.

Phương pháp nhỏ giọt b mặt Miles-Misra cải biến, các h thống nh giọt khác hoặc đổ đĩa xoắn cũng có thể được sử dụng đ có được các khuẩn lạc có thể đếm đưc trên đĩa.

- Đối với các môi trường nuôi cấy thường được sử dụng để định lượng theo cách này thì phi sử dụng phương pháp đổ đĩa.

- Nuôi cấy môi trường đối chứng hoặc các đĩa từ các mẻ được chấp nhận trước đó theo cách tương tự.

- ấm các đĩa với các điều kiện quy định trong các tiêu chuẩn cụ th.

- Đếm các khun lạc có mặt trên mỗi đĩa. Đánh giá kích thước và hình thái của các khuẩn lạc trên hoặc trong môi trường thử nghiệm bằng cách so sánh với độ thu hồi trên môi trường nuôi cy không chọn lọc (môi trường đối chứng) hoặc m đã được chấp nhận trước đó của thành phần môi trường tương tự.

7.2.2.1.2  Tính kết quả và diễn giải kết quả

Đối với phép thử định lượng, khoảng 100 cfu là cần thiết để đm bo độ chụm (xem Bảng 1). Có thể cn phải sử dụng nhiều đĩa cho mỗi lần lặp lại.

Các kết quả được chấp nhận có hiệu lực nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Mỗi lặp lại phải cho kết quả dương tính (có phát triển vi khuẩn đích);

- Mỗi kết quả báo cáo riêng lẻ bao gồm trong di phân tích chuẩn (đến 100 khuẩn lạc đối với các phương pháp lọc và đến 150 khun lạc đối với các phương pháp bề mặt).

Diễn giải các kết quả, tính hệ số hiệu suất PR (xem 7.2.1.1) và khi thích hợp, hệ số chọn lọc, SF (xem 7.2.1.2).

a) PR phải ≥ 0,50 để so sánh môi trường chọn lọc với môi trường đối chứng không chọn lọc quy định trong Phụ lục E và Phụ lục F. PR phải ≥ 0,70 để so sánh môi trường không chọn lọc với môi trường đối chứng không chọn lọc hoặc như quy định trong Phụ lục E và Phụ lục F. Điều này có thể áp dụng cho các trường hợp đặc biệt khi so sánh với mẻ trước đó.

b) Nếu PR vượt quá 1,4 thì phải tìm ra nguyên nhân.

c) SF của các vi sinh vật không phải đích ít nhất phải bằng 2.

Đối với các trường hợp đặc biệt, xem các Phụ lục S, F và I. Các tiêu chí này có thể không thích hợp cho các môi trường không được quy đnh trong các Phụ lục E và F ví dụ như các tiêu chí này quy định trong các tiêu chuẩn cụ thể.

7.2.2.2  Sử dụng h s thu hi từ cht chuẩn

Nguyên tắc này sử dụng các chất chuẩn RM, CRM hoặc các CRM nội bộ để cung cấp huyền phù vi khuẩn có chứa một lượng đơn vị hình thành khuẩn lạc đích đã biết hoặc các chng không mong mun. Hệ số thu hồi từ mẻ mới của môi trường nuôi cấy có thể được so sánh với s lượng cfu dự kiến từ RM, CRM hoặc RM nội bộ.

Có thể sử dụng chênh lệch tới hạn để tính giới hạn dung sai (xem TCVN 6910-6 (ISO 5725-6) [34]). Xem Bảng 1.

Đối với việc chuẩn bị và đánh giá các RM nội bộ, xem [21] và [29].

Chất lượng của RM phải được kiểm tra xác nhận trên môi trường đối chứng.

7.3  Thử nghiệm môi trường nuôi cấy sử dụng cho lọc màng

Chất lượng của các bộ lc màng được sử dụng phải được đánh giá trước đó để chứng minh tính phù hợp của chúng về việc sử dụng, xem ISO 7704.

Để thử hiệu năng của môi trường nuôi cấy sử dụng trong lọc màng, sử dụng giống làm việc và dịch cấy trong 5.4.2. Nuôi cấy môi trường huyền phù, ví dụ: chất lỏng pha loãng, nước vô trùng với mức dịch cy thích hợp nêu trong 5.4.2.5.

Lọc chất lỏng theo các yêu cầu của tiêu chuẩn cụ thể. Đặt màng lọc lên bề mặt thạch cần thử. Nuôi cấy một lượng đủ các màng/đĩa đ thu được khoảng 100 cfu cho thử nghiệm hiệu suất. Lặp lại với màng lọc mới và đặt màng thứ hai lên bề mặt môi trường đối chứng, sử dụng các độ pha loãng nếu cần cho phép thử tính chọn lọc. Nuôi ấm các đĩa theo tiêu chuẩn cụ thể.

Lặp lại quy trình mỗi lần khi thay đổi mẻ màng lọc mới cũng như m môi trường mới.

Nếu cn, đánh giá ảnh hưởng của màng lọc đến kết qu sao cho dàn đều dịch cấy thử nghiệm lên môi trường thử nghiệm và môi trường đối chứng mà không có màng lọc.

7.4  Phương pháp thử định tính

7.4.1  Phương pháp cấy vạch định tính

7.4.1.1  Cách tiến hành

Sử dụng các giống làm việc và dịch cấy trong 5.4.2.

Đối với các phép thử hiệu suất và tính đặc hiệu, sử dụng đĩa môi trường thử nghiệm và cấy vạch tng vi sinh vật thử nghiệm sao cho thu được các khuẩn lạc mọc riêng rẽ.

Đối với các phép thử tính chọn lọc, sử dụng đĩa môi trường thử nghiệm và cấy vạch từng vi sinh vật thử nghiệm thành từng vạch thẳng sử dụng vòng cấy 1 μl lên b mặt môi trường thử nghiệm. Vài vi sinh vật thử nghiệm có thể được cấy vạch trên cùng một đĩa thành các đường song song không giao nhau, các vạch cần phân biệt rõ để cho phép quan sát hình thái điển hình. Có thể sử dụng các phương pháp cấy vạch đã chuẩn hóa khác.

m các đĩa ở các điều kiện xác định trong các tiêu chuẩn cụ thể.

7.4.1.2  Din giải các kết quả

Đánh giá sự phát triển trên các đĩa thạch sau khi ủ như sau:

- 0 tương ứng với không phát triển;

- 1 tương ứng với phát trin yếu;

- 2 tương ứng với phát triển tốt;

Các vi sinh vật đích phải bằng 2 và có v bề ngoài, kích thước và hình thái của khuẩn lạc đin hình.

Đối với các phép thử tính chọn lọc, mức độ ức chế phụ thuộc vào kiểu môi trường. Sự phát triển của các vi sinh vật không phải đích phải b ức chế toàn phn hoặc một phần.

7.4.2  Xác định tính đặc hiệu

Định nghĩa về tính đặc hiệu được nêu trong 3.2.6. Tính đc hiệu của môi trường nuôi cấy là ch thị về các đặc tính vật lý để phân biệt các vi sinh vật liên quan đến sự có mặt không có mặt và/hoặc cấp độ thể hiện các phản ứng sinh hóa và kích thước khuẩn lạc và hình thái khuẩn lạc. Đối với các yêu cầu của giống làm việc và dịch cấy, xem 5.4.2.

7.4.3  Các phương pháp định tính khác đối với môi trường đặc

Có thể sử dụng các phương pháp định tính khác [9], [21].

8  Phương pháp thử hiệu năng của môi trường nuôi cấy lỏng

8.1  Yêu cầu chung

Điều này mô tả các phương pháp định tính và định lượng để thử hiệu năng của môi trường nuôi cấy lỏng. Sơ đồ tóm tắt cho từng phương pháp được nêu trong Phụ lục C.

8.2  Phương pháp định lượng trong ống nghiệm để thử hiệu năng của môi trường tăng sinh lỏng (phương pháp pha loãng để phân biệt)

8.2.1  Yêu cu chung

Phương pháp này là phương pháp chung có thể được sử dụng đối với môi trường lỏng chọn lọc hoặc không chọn lọc. Phương pháp này cũng có thể thích hợp để thử hiệu năng của môi trường lỏng dùng để định lượng, ví dụ: trong các phương pháp đếm s có xác suất lớn nhất.

8.2.2  Chuẩn b dãy pha loãng

- Chọn số ống đại diện, xem 6.3.1.

- Chuẩn bị các dãy pha loãng thích hợp từ giống làm việc của vi sinh vật đích hoặc không phải đích trong các dịch pha loãng quy định trong TCVN 6507-1 (ISO 6887-1) và TCVN 9716 (ISO 8199) sao cho không có mặt các vi sinh vật trong dung dịch pha loãng nhất, ví dụ: từ 10-1 đến 10-10. Thưng sử dụng các dãy pha loãng thập phân, nhưng các độ pha loãng 1/5 hoc 1/2 cũng thích hp.

- Sử dụng các dãy pha loãng trong khoảng thời gian quy định, xem 5.4.2.3.

- Tại thời đim sử dụng, chuyển một lượng đã biết, ví dụ: 0,1 ml mỗi dung dịch pha loãng sang bề mặt của đĩa thạch môi trường không chọn lọc và dàn đều.

- m trong các điều kiện thích hợp đối với vi sinh vật liên quan.

- Đếm số khun lạc trên các đĩa thạch ở nồng độ pha loãng thp nhất có chứa đến 150 khuẩn lạc và số khuẩn lạc có độ pha loãng cao hơn độ pha loãng này và ghi lại kết quả.

8.2.3  Quy trình thử nghiệm môi trường lỏng

- Chọn số lượng ống môi trường cần thử tương ứng với số ống trong dãy pha loãng.

- Sử dụng các dung dịch pha loãng đã chuẩn bị theo 8.2.2 và bắt đầu với dung dịch pha loãng nhất, nuôi cấy một lượng đã biết của huyền phù vi sinh vật thử nghiệm, ví dụ: 0,1 ml vào ống môi trường tương ng.

- ấm các ống thử nghiệm trong các điều kiện quy định trong tiêu chuẩn liên quan, xem 5.4.2.6.

- Sau khi ủ m, sử dụng vòng cấy riêng rẽ 10 μl cho mỗi ống môi trường đã ủ ấm để cy chuyền sang môi trường thạch không chọn lọc.

- ấm các đĩa đã cấy ở các điều kiện thích hp đối với vi sinh vật.

- Sau khi ủ ấm, kiểm tra từng đĩa về sự phát triển hoặc không phát triển của vi sinh vật.

CHÚ THÍCH: Đối với vi sinh vật đích, thưng sử dụng các dung dịch pha loãng t 10-5 đến 10-8. Đối với các vi sinh vật không phải đích, thường sử dụng các dung dịch pha loãng từ 10-1 đến 10-4.

8.2.4  Tính và diễn giải kết quả

Hiệu suất của môi trường tăng sinh lỏng chọn lọc được đáp ứng nếu có phát triển tốt (ít nhất 10 cfu từ vòng cấy đầy 10 μl) của vi sinh vật đích thu được từ dung dịch pha loãng tạo ra ít hơn 100 cfu (trong 0,1 ml) trên đĩa.

Đối với môi trường lỏng chọn lọc, xác định hệ số chọn lọc SF, từ dung dịch pha loãng nhất của giống làm việc cho thy phát triển tốt (ít nhất 10 cfu) trên đĩa thạch và dung dịch pha loãng nht của môi trường lỏng chn lọc cho thy không phát triển (hoặc ít hơn 10 cfu) của vi sinh vật không phi đích trên đĩa thạch không chọn lọc. Hệ số SF ít nhất phải bằng 2.

CHÚ THÍCH: Các phương pháp bổ sung cho phép thử đnh lượng của môi trường lỏng dùng để đánh giá môi trường đang được nghiên cứu hoặc trong các nghiên cứu so sánh được nêu trong Phụ lục I.

8.3  Phương pháp định tính trong ống nghiệm để thử hiệu năng của môi trường lỏng chọn lọc

8.3.1  Yêu cầu chung

Phương pháp này sử dụng vi sinh vật đích, không phải đích hoặc hỗn hợp vi sinh vật đích và không phải đích trong cùng ống nghiệm.

8.3.2  Cách tiến hành

- Chọn một lượng các ống, mỗi ống chứa 10 ml môi trường hoặc các phần 10 ml của mỗi m cn thử nghiệm (xem 3.1.2 và 6.3.1). Tiến hành tiếp theo mô tả sau đây theo các yêu cầu quy định trong các Phụ lục E và Phụ lục F.

- Chuẩn bị dịch cấy: xem 5.4.2.3.

- Nuôi cấy các vi sinh vật đích: Nuôi cấy một ống canh thang thử nghiệm bằng cách cho một lượng dịch cấy chứa ≤ 100 cfu vi sinh vật đích rồi trộn.

- Nuôi cấy các vi sinh vật không phải đích: Nuôi cấy một ống canh thang thử nghiệm của một vi sinh vật bằng cách cho một lượng dịch cấy chứa lượng vi sinh vật cao hơn (> 1000 cfu) rồi trộn.

- Nuôi cấy các vi sinh vật đích và không phải đích trong cùng ng nghiệm khi yêu cầu trong Phụ lục E và Phụ lục F hoặc khi đánh giá môi trường mới hoặc đánh giá nhà sản xuất mới. Nuôi cấy một ống canh thang chứa ≤ 100 tế bào vi sinh vật đích và một lượng lớn hơn các vi sinh vật không phải đích (> 1 000 tế bào cho mỗi ống) trong cùng ng nghiệm và trộn.

- m các ống nghiệm ở các điều kiện quy định trong tiêu chuẩn cụ thể, xem 5.4.2.6.

- Lấy một vòng cấy (10 μl) từ ống nghiệm chứa vi sinh vật đích và cấy vạch lên đĩa môi trường không chọn lọc (ví dụ: TSA).

- Nếu sử dụng hn hợp môi trường nuôi cấy vi sinh vật đích và không phải đích thì lấy một vòng cấy (10 μl) và cấy vạch lên đĩa môi trường xác định đối với vi sinh vật đích.

- Lấy một vòng cấy (10 μl) từ giống vi sinh vật không phải đích và cấy vạch lên đĩa môi trường chọn lọc (ví dụ: XLD).

- ấm các đĩa đã cấy ở các điều kiện quy định trong tiêu chuẩn cụ thể.

Nếu sử dụng thể tích môi trường ln hơn thì người sử dụng có thể chọn cách để chỉnh tỷ lệ dịch cấy sao cho thu được các kết quả tương đương.

8.3.3  Tính và diễn giải kết quả

Hiệu suất của canh thang thử nghiệm lỏng là đáp ứng nếu có phát triển tốt (ít nhất 10 cfu hoặc đường cấy phát triển tốt) của vi sinh vật đích thu được trên môi trường đặc thù đi với vi sinh vật đó.

Tính chọn lọc của canh thang thử nghiệm được đáp ứng nếu không có sự phát triển (hoặc ít hơn 10 cfu) của vi sinh vật không phải trên môi trường thạch không chọn lọc.

8.4  Phương pháp định tính trong ống nghiệm đơn (độ đục) để thử hiệu năng của môi trường lỏng

8.4.1  Yêu cu chung

Phương pháp này thích hợp đ thử hiệu năng của môi trường nuôi cấy lỏng không chọn lọc và môi trường chọn lọc để thử khẳng định, ví dụ canh thang lactose mật lục sáng (BGBLB) [41]. Phương pháp này ch định tính và kết quả ch là chỉ thị. Môi trường đục chỉ có thể đưc thử nghiệm bằng phương pháp này nếu được cấy chuyền sang môi trường đặc cho thy có phát triển.

Đối với các môi trường trong, đánh giá như sau:

- 0 tương ứng với không đục;

- 1 tương ứng với hơi đục;

- 2 tương ứng với khá đục;

8.4.2  Cách tiến hành

8.4.2.1  Môi trường tăng sinh sơ bộ

- Chọn một số ống, mỗi ống chứa 10 ml môi trường hoặc các phần 10 ml của mỗi mẻ cần thử nghiệm (xem 3.1.2 và 6.3.1).

- Đối với phép thử hiệu năng của môi trường tăng sinh sơ bộ; ví dụ: nước đệm pepton (BPW), nuôi cấy môi trường với một lượng dịch cấy thích hợp (xem tiêu chuẩn cụ thể) có chứa ≤ 100 cfu trực tiếp vào môi trường thử nghiệm.

- Chuẩn bị dịch cấy: xem 5.4.2.3.

- ấm các ống trong các điều kiện quy định trong tiêu chuẩn cụ thể, xem 5.4.2.6.

- Kim tra môi trường về sự phát triển.

8.4.2.2  Môi trường khẳng định

- Đối với phép thử hiệu năng của môi trường khẳng định dạng lỏng, nuôi cấy môi trường thử nghiệm với huyền phù giống làm việc (có chứa > 106 cfu/ml) sử dụng vòng cấy 1 μl.

- ấm ống nghiệm ở các điều kiện quy định trong tiêu chuẩn cụ thể, xem 5.4.2.6.

- Nếu môi trường chưa nuôi cấy bị đục thì cấy chuyền sang môi trường đặc, ủ ấm các đĩa ở các điều kiện quy định trong các tiêu chun cụ thể và kiểm tra sự phát triển.

8.4.3  Tính và diễn giải kết quả

Thực hiện đánh giá định tính trực quan bng cách quan sát độ đục (nghĩa là 2) cho thấy phát triển tốt, xem 8.4.1. Đánh giá định tính môi trường mờ đục là chỉ thị có sự phát triển trên môi trường đặc.

CHÚ THÍCH 1: Đôi khi sự phát triển của vi sinh vật thể quan sát được khi có ngưng kết/lắng ở đáy ống nghiệm hoặc chai. Trong trường hợp này, lắc cn thận thì có thể cải thiện việc đánh giá giải thích kết quả.

CHÚ THÍCH 2: Các đặc tính khác, như sinh khí và đi màu cũng th đánh giá bằng phương pháp này.

9  Phương pháp thử hiệu năng của chất pha loãng và môi trường vận chuyển

9.1  Yêu cầu chung

Các phép thử hiệu năng vi sinh vật phải được thực hiện trên mẫu đại diện cho mẻ sản phẩm cuối cùng, xem 6.3.1.

9.2  Phương pháp thử nghiệm dịch pha loãng

9.2.1  Phương pháp thử đnh lượng dịch pha loãng

9.2.1.1  Yêu cầu chung

Phương pháp xác định hiệu năng của dịch pha loãng để duy trì sự sống của các vi sinh vật mà không có sự tăng hoặc giảm quá mức vi sinh vật trong suốt quá trình tiếp xúc trước khi đổ thạch lên đĩa hoặc nuôi cấy trong môi trường lỏng.

9.2.1.2  Cách tiến hành

Nuôi cấy phần thử nghiệm (ví dụ 9 ml) dịch pha loãng với 1 ml huyền phù vi sinh vật cha khoảng 104 cfu/ml và trộn, để chuẩn bị dịch cấy, xem 5.4.2. Lấy ngay 0,1 ml dịch đã cấy và dàn đều trên bề mặt thạch không chọn lọc (môi trường đối chứng) như TSA (t0).

Giữ dịch nuôi cấy ở nhiệt độ phòng trong khoảng thời gian quy định trong phần thích hợp của bộ TCVN 6507 (ISO 6887) hoặc TCVN 9716 (ISO 8199) tính từ thời điểm kết thúc chuẩn bị huyền phù ban đầu đến khi lấy dịch cấy ra cho tiếp xúc với môi trường nuôi cấy (thường là 45 min). Trộn và lấy ra một lượng tương tự (0,1 ml) và cấy đĩa lại trên môi trường đối chứng (t1).

ấm môi trường đối chứng ở nhiệt độ và thời gian thích hợp, ví dụ: 30 °C/72 h.

9.2.1.3  Đọc và diễn giải kết quả

Sau khi ủ ấm, đếm các khun lạc trên các đĩa t0t1.

Số lượng vi sinh vật, t1, sau khi ủ ấm dịch pha loãng đã cấy phi trong phạm vi ± 30 % số đếm ban đầu (t0).

9.3  Phương pháp thử môi trường vận chuyển

9.3.1  Yêu cầu chung

Phương pháp xác định hiệu năng của môi trường vận chuyển để duy trì sự sống của các vi sinh vật trong quá trình vận chuyển mà không làm tăng hoặc gim mức vi sinh vật đã cấy.

Nếu các hệ thống vận chuyển phù hợp với thiết bị ly mẫu, thì phải được sử dụng để cấy môi trường vận chuyn. Mặt khác, việc nuôi cấy phải được thực hiện trong các điều kiện tương ứng với các điều kiện thực tế.

ấm môi trường vận chuyển đã cấy ở nhiệt độ và thời gian thích hợp theo thực tế hoặc nêu quy định trong tiêu chun cụ thể [12], [13].

VÍ DỤ: Các hệ thống vn chuyn để vận chuyển mẫu trong các điều kiện lạnh được thử nghiệm ở nhiệt độ 5 °C ± 3 °C đối với quá trình vn chuyn thông thường, ví dụ: 24 h trước khi lp lại đ đĩa.

9.3.2  Phương pháp thử định lượng môi trường vận chuyển lỏng

9.3.2.1  Cách tiến hành

Nuôi cấy phần mẫu thử (ví dụ 10 ml) môi trường vận chuyển lỏng với một lượng vi sinh vật thử nghiệm thích hợp cần sử dụng. Sử dụng mức dịch cy chứa khoảng 103 đến 104 tế bào cho mỗi ống 10 ml, để chuẩn bị dch cấy, xem 5.4.2. Ly ngay 0,1 ml môi trường đã cấy và dàn đều trên bề mặt thạch không chọn lọc (môi trường đối chứng) như TSA (t0).

Để nuôi cấy trong các hệ thống vận chuyển bằng các dụng cụ lấy mẫu, đặt dụng cụ lấy mẫu trong một lượng dung dịch giống làm việc thích hợp (ví dụ 0,1 ml đối với tăm bông) (chứa khoảng 103 đến 104 tế bào) trong khong 10 s, sau đó nuôi cấy môi trường vận chuyển bằng dụng cụ lấy mẫu. Ly ngay 0,1 ml môi trường vận chuyển lng đã cấy và dàn đều trên bề mặt thạch không chọn lọc (môi trường đối chứng) như TSA (t0).

ấm môi trường vận chuyển đã cấy ở nhiệt độ và thời gian thích hợp theo thực tế hoặc nêu trong tiêu chun cụ thể, ví dụ: 25 °C/5 ngày đối với môi trường vn chuyển và 30 °C/3 ngày đối với môi trường đối chứng, sau đó lặp lại việc đ đĩa trên môi trường đối chứng (t1).

9.3.2.2  Đọc và diễn giải kết quả

Sau khi ủ ấm, đếm các khuẩn lạc trên các đĩa t0t1.

Số lượng vi sinh vật, t1, sau khi ủ ấm môi trường vận chuyển phải trong phạm vi ± 30 % số đếm ban đầu (t0).

9.3.3  Phương pháp thử định tính môi trường vận chuyn rắn

9.3.3.1  Cách tiến hành

Nuôi cấy phần mẫu thử (ví d 10 ml) môi trường vận chuyển rắn với một lượng vi sinh vật thử nghiệm thích hợp cần sử dụng. Sử dụng mức dịch cấy chứa khoảng 104 đến 106, để chuẩn bị dịch cấy, xem 5.4.2

Để nuôi cấy các hệ thng vận chuyển bằng các dụng cụ lấy mẫu, đặt dụng cụ lấy mẫu trong một lượng dung dịch giống làm việc thích hợp (ví dụ 100 μl đối với tăm bông) (chứa khoảng 104 đến 106 tế bào) trong khoảng 10 s, sau đó nuôi cấy môi trường vận chuyển bằng dụng cụ lấy mẫu.

ấm môi trường vận chuyển đã nuôi cấy ở nhiệt độ và thời gian thích hợp theo thực tế hoặc nêu trong tiêu chuẩn quy định cụ thể. Cấy chuyền lên môi trường thạch không chọn lọc (môi trường đối chứng), như thạch TSA và ủ ấm theo thực tế hoặc nêu trong tiêu chuẩn cụ thể.

9.3.3.2  Đọc và giải thích kết qu

Sau khi ủ m, kiểm tra sự phát triển của khuẩn lạc trên thạch không chọn lọc.

Phải quan sát thấy sự phát triển của các vi sinh vật sau khi ủ ấm.

10  Hệ thống tài liệu về các kết quả thử nghiệm

10.1  Thông tin từ nhà sản xuất

Nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp môi trường nuôi cấy phải cung cấp, khi có yêu cầu, v các đặc tính phát triển của vi sinh vật cụ thể và các thông tin chung liên quan đến mẻ môi trường nuôi cấy cụ thể.

10.2  Truy xuất nguồn gốc

Tất cả các s liệu từ phép thử hiệu năng thông thưng cần được lập văn bản theo cách thích hợp và được giữ trong khoảng thời gian thích hợp theo hệ thống chất lượng được sử dụng. Cần sử dụng các biểu mẫu kiểm soát đối với tài liệu và biểu mẫu để đánh giá các kết quả thử nghiệm (xem Phụ lục D).

 

Phụ lục A

(Tham khảo)

Tên gọi các thành phần môi trường nuôi cấy sử dụng trong phân tích vi sinh vật thực phẩm, thức ăn chăn nuôi và nước

A.1  Yêu cầu chung

Các tên gọi sau đây đã được thống nhất để hài hòa tên gọi của các thành phần khác nhau của môi trường nuôi cấy trong các tiêu chuẩn phương pháp phân tích vi sinh vật.

A.2  Pepton

- Sản phẩm thủy phân casein bằng enzym;

CHÚ THÍCH 1: Sản phẩm này bao gm c sản phẩm thủy phân casein bằng cht phân hy tuyến tụy hoặc pepxin, sản phẩm thủy phân casein và trypton bng trypsin.

- Sản phẩm thủy phân đậu tương hoặc bột đậu tương bằng enzym;

- Sản phẩm thủy phân mô động vật bằng enzym;

CHÚ THÍCH 2: Sản phẩm này bao gồm cả pepton thịt, sản phẩm thủy phân thịt bằng pepxin, sản phẩm thy phân thịt bng chất phân hy tuyến tụy.

- Sản phẩm thủy phân tim bằng enzym;

- Sản phẩm thủy phân gelatin bng enzym;

- Sản phẩm thủy phân mô động vật và thực vật bằng enzym;

CHÚ THÍCH 3: Sản phẩm này bao gồm cả trypton.

- Sản phẩm thủy phân casein bng axit.

A.3  Các chất chiết và chất để pha

- Chất chiết thịt và canh thang thịt;

- Chất chiết tim-não và canh thang tim-não;

- Chất chiết nấm men.

A.4  Thạch

Thạch dùng cho vi khuẩn.

A.5  Các loại khác

- Nhũ tương lòng đ trứng;

- Sữa bột gầy;

- Huyết, huyết đã tách fibrin hoặc huyết đã dung giải, bột máu, plasma, sợi huyết, haemin từ các động vật xác đnh;

- Mật bò dùng cho vi khuẩn;

- Các muối mặt.

CHÚ THÍCH: Các loại này bao gồm các muối mật số 3.

 

Phụ lục B

(Quy định)

Chuẩn bị gốc đối chứng và giống làm việc

B.1  Chuẩn bị gốc đối chứng từ chủng đối chứng

a Nhìn chung, hoàn nguyên trong canh thang dinh dưỡng và cần thời gian để hi phục.

b Kiểm tra xác nhận hình thái các khuẩn lạc và nhuộm Gram hoặc nhn biết sử dụng phép thử sinh hóa

c Ví d môi trường bo vệ cryo, như TSB được bổ sung từ 10 % glyxerol đến 15 % glyxerol (thể tích).

d Các ng cryo có thể chứa các hạt.

e Làm đông lạnh ở nhiệt độ dưới - 70 °C có thể kéo dài thời gian bảo quản. Nên hạn chế thời gian bảo quản ở nhiệt độ cao hơn [36].

f Có thể sử dụng trực tiếp giống làm việc.

Hình B.1 - Sơ đồ chuẩn bị gc đối chứng từ chủng đi chứng

B.2  Chuẩn bị giống làm việc từ chng đối chứng

a Kiểm tra các tài liệu, kể c liên kết đến chủng đối chứng và các đặc tính liên quan, nếu gốc đối chứng thu được từ nguồn khác.

b Quy trình này là thích hợp.

c Quy trình này có thể cần thiết đối với một vài chủng, ví dụ: cho các phép định lượng. Mi giai đoạn phải được ghi lại.

d Ví dụ: nuôi cấy trên thạch nghiêng TSA hoặc TSA huyết cừu hoặc môi trường thích hợp khác, ủ ấm 24 h và bảo quản ở nhiệt độ thích hợp (18 °C đến 25 °C hoặc 2 °C đến 8 °C tùy thuộc vào vi sinh vật) đến 4 tuần [36].

e Ví dụ môi trường bảo vệ cryo, như TSB được bổ sung từ 10 % glyxerol đến 15 % glyxerol (th tích). Làm đông lạnh ở nhiệt độ dưới - 70 °C có thể kéo dài thi gian bảo quản. Nên hạn chế thời gian bảo qun ở nhiệt độ cao hơn [36].

Hình B.2 - Sơ đồ chuẩn bị ging làm việc từ gc đối chứng

 

Phụ lục C

(Quy định)

Sơ đồ của các phương pháp thử hiệu năng

C.1  Yêu cầu chung

Xem Điều 7.

C.2  Phương pháp định lượng đối với môi trường đặc: hiệu suất và tính chọn lọc

(xem 7.2.2 và Hình C.1).

CHÚ DẪN

PR Hệ số hiệu sut.

SF Hệ số chọn lọc.

Hệ số hiệu sut PR có thể được dùng để so sánh:

a) môi trường không chọn lọc với môi trường đối chứng không chọn lọc.

b) môi trường chọn lọc với môi trường đi chứng không chọn lọc.

c) môi trường chọn lọc với môi trường đối chứng chọn lọc.

Đ ủ ấm (hộp thứ ba của Hình này), xem 5.4.2.6.

Hình C.1 - Sơ đồ phép thử định ợng môi trường nuôi cấy đặc

C.3  Phương pháp định lượng trong ống nghiệm để thử hiệu năng của môi trường tăng sinh lỏng (xem 8.2 và Hình C.2)

CHÚ THÍCH: Để m (hộp thứ năm của hình này), xem 5.4.2.6.

Hình C.2 - Sơ đ phép thử hiệu năng môi trường tăng sinh lỏng (phương pháp độ pha loãng giảm dần)

C.4  Phương pháp định tính trong ống nghiệm đơn đối với môi trường tăng sinh lỏng chọn lọc (với vi sinh vật đích, không phải đích, hoặc hỗn hợp của vi sinh vật đích và không phải đích trong cùng một ng) (xem 8.3 và Hình C.3)

CHÚ THÍCH: Đm (hộp thứ năm của mỗi cột trong hình này), xem 5.4.2.6.

Hình C.3 - Sơ đ của phương pháp định tính trong ống nghiệm đơn đối với môi trường tăng sinh lỏng chọn lọc

C.5  Phương pháp định tính trong ống nghiệm đơn đối với môi trường không chọn lọc và môi trường lng chọn lọc: Độ đục (xem 8.4 và Hình C.4)

Nhìn chung, cần kiểm tra các đặc tính phát triển vi khuẩn đối với từng môi trường lỏng, ví dụ: sinh khí, đổi màu, nếu có thể.

CHÚ THÍCH: Đm (hộp thứ ba của hình này), xem 5.4.2.6.

Hình C.4 - Sơ đồ thử định tính môi trường lỏng trong ống nghiệm đơn (độ đục)

 

Phụ lục D

(Tham khảo)

Ví dụ về phiếu ghi các kết quả thử nghiệm môi trường nuôi cấy

Bảng D.1 - Ví dụ về phiếu

Phiếu kiểm soát thử nghiệm chất lượng nội bộ của môi trường nuôi cấy

Môi trường nuôi cấy

Lượng được chuẩn bị

Ngày rót

Số mẻ nội bộ

Môi trường khô (và mã số):

Người cung cấp

M

Lượng:

Ngày/chữ ký

Chất b sung

Người cung cấp

M

Lượng:

Ngày/chữ ký

Chi tiết quy trình:

 

 

 

 

Kim soát chất lượng vật lý

Vẻ bên ngoài dự kiến của môi trường nuôi cấy khô

Màu bình thưng, không bị chảy

Chất lượng được khng định:

     Không:

Các khuyết tật:

Ngày/chữ ký

Giá trị pH dự kiến:

pH đo được:

Chất lượng được khng định:

:     Không:

Các khuyết tt:

Ngày/chữ ký

Lượng điền đầy và/hoc độ dày dự kiến

Quan sát được:

Chất lượng được khng định:

:     Không:

Các khuyết tật:

Ngày/chữ ký

Màu sắc dự kiến

Quan sát được:

Chất lượng được khng định:

:     Không:

Các khuyết tật:

Ngày/chữ ký

Độ nét/sự có mặt của các vật phát quang dự kiến

Quan sát được:

Chất lượng được khng định:

:     Không:

Các khuyết tật:

Ngày/chữ ký

Đ ổn định gel/độ đặc/độ ẩm

Quan sát được:

Chất lượng được khng định:

:     Không:

Các khuyết tật:

Ngày/chữ ký

Nhiễm khuẩn

Số lượng đĩa hoặc ống được thử nghiệm:

ấm:

Kết quả

Chất lượng được khng định:

:     Không:

Số lượng đĩa hoặc ống bị nhiễm:

Ngày/chữ ký

Phát triển vi khuẩn - Hiu suất

Phương pháp kim chứng: Định lượng: Định tính:

Chủng

ấm:

Môi trường đối chứng:

Tiêu chí:

Kết quả:

Chất lượng được khng định:

:     Không:

Ngày/ch

Phát trin vi khuẩn - Tính chọn lọc

Phương pháp kim soát: Đnh lượng: Định tính:

Chủng

ấm:

Môi trường đối chứng:

Tiêu chí:

Kết quả:

Chất lượng được khng định:

:     Không:

Ngày/ch

Phát triển vi khuẩn - Tính đặc hiệu

Phương pháp kim chứng: Định lượng: Định tính:

Chủng

m:

Môi trường đối chứng:

Tiêu chí:

Kết quả:

Chất lượng được khng định:

:     Không:

Ngày/chữ ký

Đánh giá mẻ môi trường

Chi tiết bo quản:

Biên lai của m hàng: có:   không:

Ngày/chữ ký

           

 

Phụ lục E

(Quy định)

Các vi sinh vật thử nghiệm và các tiêu chí hiệu năng đối với môi trường nuôi cấy khuẩn lạc được sử dụng cho vi sinh vật trong thực phẩm

Phụ lục này cung cấp thông tin về môi trường nuôi cấy, các điều kiện nuôi cấy, các vi sinh vật thử nghiệm, s bộ sưu tập giống vi sinh vật thử nghiệm và các phản ứng dự kiến khi thực hiện thử nghiệm môi trường nuôi cấy.

Các chủng đặc thù được chọn để thử nghiệm nhằm đm bảo sự nhất quán giữa các phòng thử nghiệm và để chứng minh sự khác nhau giữa các môi trường (giữa các mẻ, giữa các nhà sản xuất). Các chng này đã được đánh giá đầy đủ để đảm bảo sự phù hợp và thống nht về hiệu năng.

Khi có nhiều hơn một chng được liệt kê cho mỗi lĩnh vực thử hiệu năng (hiệu suất, tính chọn lọc, tính đặc hiệu), thì ít nhất các chng được sử dụng phải được viết rõ bằng chữ b. Các nhà cung cấp môi trường thương mại hoặc phi thương mại dự kiến sử dụng các chng bổ sung, ví dụ: các chủng nêu trong Bảng E.1 để đảm bảo thêm về chất lượng của môi trường nuôi cấy mà họ áp dụng.

Bảng E.1 được thiết lập có tính đến các chủng kiểm soát được sử dụng trong Dược điển châu Âu (EP) và các khuyến ngh đối với môi trường nuôi cấy vi sinh vật trong thực phẩm từ Nhóm làm việc của y ban quc tế về Vi sinh vật thực phẩm và Vệ sinh thực phẩm (ICFMH). Các tiêu chí này phải được đưa vào trong các tiêu chuẩn cụ thể khi được xây dựng và soát xét. Mẻ môi trường nuôi cấy đã được đánh giá xác nhận là mẻ môi trường đáp ứng được hiệu năng, số lượng chủng được quy định trong Bảng E.1 là số lượng từ bng kê của các bộ định danh chủng phổ biến do Trung tâm Dữ liệu Thế giới về Vi sinh vật (WDCM) cung cp.[20] Bảng kê này có chứa chi tiết các chủng đối chứng được thể hiện bằng mỗi số WDCM và các chi tiết liên lạc của các bộ sưu tập giống. Tt cả các môi trường trích dẫn được quy định trong các tiêu chuẩn quốc tế (ISO) và tiêu chuẩn quốc gia (TCVN).

Nếu gặp phi sự biến đổi về chủng thì nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường nuôi cấy (ví dụ: thu lấy cùng môi trường từ các nhà sản xuất khác nhau), thu lấy giống đối chứng b sung từ bộ sưu tập giống gc. Người sử dụng phải phản hi về sự biến đổi về chủng cho WG5 Môi trường nuôi cấy của ISO/TC34/SC9.

Các chú thích được sử dụng trong Bảng E.1 như sau:

a  Tên gọi đầy đ của các thuật ngữ môi trường viết tắt nêu trong Bng E.2.

b  Các chủng được sử dụng ít nhất;

c  Tham khảo đến bng kê chủng đối chứng có sẵn trên http://www.wfcc.info v thông tin số lượng chủng của bộ sưu tập giống và các chi tiết liên lạc.

d  Chủng được chọn tự do, một trong các chủng được sử dụng ít nhất.

e  L: môi trường lỏng; S: môi trường đặc; SS: môi trường bán đặc

f  Phát triển/độ đục được phân loại như sau: 0 - không phát triển/không đục; 1 - phát triển yếu/hơi đục và 2 - phát triển/có đục (xem 7.4.2.1, 8.4.1).

g  Escherichia coli WDCM 00013 được nêu trong tiêu chuẩn cụ thể.

h  Escherichia coli WDCM 00013 là chất sản xuất ra β-d-gluconidase mạnh và WDCM 00202 chất sản xuất ra β-d-gluconidase yếu.

i  Một số quy định và hạn chế của quốc gia về sử dụng typ huyết thanh khác. Xem các yêu cầu hiện hành về việc chọn typ huyết thanh Salmonella.

j  Trong trường hợp sử dụng phép thử định tính và định lượng đối với môi trường thì ch cần các kết quả định lượng (xem Bảng E.1).

k  Các chi tiết về kiểm soát chất lượng môi trường MSRV kể cả nồng độ cuối cùng của dịch cấy và các tiêu chí được nêu trong TCVN 4829 (ISO 6579).

l  Nếu môi trường dinh dưỡng được sử dụng cho hai hoặc ba ứng dng khác nhau: ít nhất là thực hiện phép thử phát triển Salmonella (nếu phòng thử nghiệm thực hiện thử vi sinh vật này).

m  Nếu môi trường BPW được sử dụng cho hai hoặc ba ứng dụng khác nhau: ít nht là thực hiện phép thử phát triển Salmonella (nếu phòng thử nghiệm thực hiện thử vi sinh vật này).

n  Chọn các chủng theo phương pháp sử dụng trong đó TSA được dùng làm môi trường đối chứng.

 

 

Bảng E.1 - Các vi sinh vật thử nghim và các tiêu chí hiệu năng của môi trường nuôi cấy thường dùng trong vi sinh vật thực phẩm

Môi trường chọn lọc đ đếm vi sinh vật

Môi trường a

Typ

Vi sinh vật

Tiêu chuẩn

Chức năng

Chủng đối chứng

Số WDCMc

Môi trường đối chứng

Phương pháp kiểm chứng

Chuẩn cứ

Các phản ứng đặc trưng

Thạch Listeria theo Ottaviani và Agosti

S

Listeria monocytognes

TCVN 7700-2 (ISO 11290-2)

Hiệu suất

(44 ± 4) h/ (37 ± 1)°C

Listeria monocytognes 4b

Listeria monocytognes 1/2a

00021 b

 

 

00109

TSA

Định lượng

PR0,5

Khuẩn lạc màu xanh lục lam có qung đục

Tính chọn lọc

Escherichia coli d

 

 

Enterococus taecalis d

00012 hoặc 00013

00009 hoặc 00087

-

Định tính

c chế toàn phần (0)

-

Độ đặc hiệu

Listeria innocua

00017

-

Định tính

-

Khuẩn lạc màu xanh lục lam có qung đục

Baird -Parker

S

Staphylococci dương tính coagulase

TCVN 4830-1 (ISO 6888-1)

Hiệu suất

(24 ± 2) h đến (48 ± 2) h/ (37 ± 1) °C

Staphylococus aureus

00034b

00032

TSA

Định lượng

PR > 0,5

Khuẩn lạc màu đen hoặc xám có quầng trong (phản ứng làm trong lòng đ trng)

Tính chọn lọc

(48 ± 2) h/ (37 ± 1)°C

E. colid

00012

00013

-

Định tính

c chế toàn phần (0)

-

Độ đặc hiệu

(24 ± 2) h đến (48 ± 2) h / (37 ± 1) °C

Staphytococus saprophyticus

Staphylococus epidermidis

00159b

 

00036

-

Định tính

-

Khuẩn lạc màu đen hoặc xám không có phản ứng làm trong lòng đỏ trứng

BGBLB

L

Coliform

TCVN 4882 (ISO 4831)

Hiệu suất

(24 ± 2) h đến (48 ± 2) h/ (30 ± 1)°C

E. coli
 

Citrobacter freundii

00012b 00013

00006

-

Định tính

Đục (2)f và có khí trong ng Durham

Có sinh khí và có đục

Độ đặc hiệu

Enterococcus faecalisd

00009

00087

-

Định tính

Ức chế từng phn không sinh khí

-

CFC

S

Pseudomonas spp.

TCVN 7138 (ISO 13720)

Hiệu sut

(44 ± 4) h/ (25 ± 1) °C

Pseudomonas fuorescens

Pseudomonas fragi

00115b

 

00116

TSA

Đnh lượng

PR ≥ 0,5

-

Tính chọn lọc

E colid

00012 00013

-

Đnh nh

c chế toàn phần (0)

-

DG18

S

Nấm men và nấm mốc

TCVN 8275-2 (ISO 21527-2)

Hiệu suất

5 ngày/ (25 ± 1) °C

Sacchammyces cerevisiae

00058b
 

SDA

Định lượng

PR ≥ 0,5

Khuẩn lạc/chồi đặc tng theo từng loài

Wallemia sebi

00182b

Aspergillus restrictus

00183

Eurotium rubrum

00184

Tính chọn lọc

E. coli

00012 hoặc 00013g

-

Định tính

Không phát triển

-

Bacillus subtilis subsp. spizizenii

00003

DRBC

S

Nấm men và nm mốc

TCVN 8275-1 (ISO 21527-1)

Hiệu suất

5 ngày/ (25 ± 1) °C

Saccharomyces cerevisiae

00058b
 

SDA

Đnh lượng

PR ≥ 0,5

Khuẩn lạc/chồi đặc trưng theo từng loài

Aspergillus brasiliensis

00053b

Candida albicans

00054

Mucor racemosus

00181

Tính chọn lọc

E. coli

00012 hoặc 00013 g

-

Định tính

Không phát triển

-

Bacillus subtilis subsp. spizizenii

00003

EC

L

E. coli

TCVN 6846 (ISO 7251)

Hiệu suất

(24 ± 2) h đến (48 ± 2) h/ (44 ± 1)°C

E. coli

00012b 00013

-

Định tính

Độ đục (2)f và khí trong ống Durham

Có sinh khí và có đục

Tính chn lọc

Pseudomonas aeruginosa

00025

-

Định tính

Không phát triển

-

IS (“TS”)

S

Vi khuẩn tạo sulfit

TCVN 7902 (ISO 15213)

Hiệu suất

(24 ± 3) h đến (48 ± 2) h/ (37 ± 1)°C môi trường kị khí

Closstridium perfringens

00007b

00080

TSA hoặc môi trường không chn lọc khác đối với vi khuẩn k khí

Định lượng

PR ≥ 0,5

Khuẩn lạc màu đen

Tính chọn lọc

E. colid

00012 00013

-

Định tính

-

Khuẩn lạc không có màu đen

LST

L

Coliform

TCVN 4882 (ISO 4831)

Hiệu sut

(24 ± 2) h đến (48 ± 2) h/ (30 ± 1)°C

E coli


Citrobacter freundii

00012b 00013

00006

-

Định tính

Độ đục (2)f và khí trong ống Durham

Có sinh khí và có đục

Tính chọn lọc

Enterococcus faecalisd

00009 00087

-

Định tính

Không phát triển

-

E. coli

TCVN 6846 (ISO 7251)

Hiệu suất

(24 ± 2) h đến (48 ± 2) h/ (37 ± 1)°C

E. coli

00012b

00013

-

Định tính

Độ đục (2)f và khí trong ống Durham

Có sinh khí và có đục

Tính chọn lọc

Enterococcus faecalisd

00009 00087

-

Định tính

Không phát triển

-

mCCDA

S

Campylobacter

TCVN 7715-2 (ISO 10272-2)

Hiệu suất

(44 ± 4) h / (41.5 ± 1) °C môi trường hiếu khí

Campylobacter jejunid

Campylobacter colid

00156
00005

00004

Thạch máu

Định lượng

PR ≥ 0,5

Khuẩn lạc màu xám nhạt, phng và ẩm, đôi khi ánh màu kim loại

Tính chọn lc

E. colid

00012 hoặc 00013

-

Định tính

-

-

Staphylococcus aureus

00034

-

Định tính

-

-

MRS

S

Vi khuẩn sinh axit lactic

TCVN 7906 (ISO 15214)

Hiệu suất

(72 ± 3) h/ (30 ± 1) °C

Lactobacillus sakei

00015b

Mẻ môi trường MRS đã được đánh giá

Định lượng

PR ≥ 0,7

Khuẩn lạc đặc trưng theo từng loài

Lactococcus lactis

00016b

Pediococcus pentosaceus

00158

Tính chọn lọc

E. colid

 

Bacillus cereus

00012 hoặc 00013

00001

-

Định tính

Ức chế toàn phần (0)

-

MYP

S

Baclllus cereus

TCVN 4902 (ISO 7932)

Hiệu suất

(24 ± 3) h đến (44 ± 4) h/ (30 ± 1) °C

Bacillus cereus

00001

TSA

Định lượng

PR ≥ 0,5

Khuẩn lạc màu hồng có quầng kết tủa

Tính chọn lọc

(44 ± 4) h/ (30 ± 1) °C

E. colid

00012 hoặc 00013

-

Đnh tính

Ức chế toàn phần (0)

-

Độ đặc hiệu

Bacillus subtilis subsp. spizizenii

00003

-

Định tính

-

Khuẩn lạc màu vàng không có quầng kết tủa

RPFA

S

Staphylococci dương tính coagulase

TCVN 4830-2 (ISO 6888-2)

Hiệu suất

(24 ± 2) h đến (48 ± 2) h/ (37 ± 1) °C

Staphylococcus aureus

00034b

00032

TAS

Định lượng

PR ≥ 0,5

Khuẩn lạc màu đen hoặc xám có quầng mờ đục

Tính chọn lọc

(48 ± 2) h/ (37 ± 1) °C

E.colid

00012 hoặc 00013

-

Định tính

Ức chế toàn phần (0)

-

Độ đặc hiệu

(24 ± 2) h đến (48 ± 2) h/ (37 ± 1)°C

Staphylococcus saprophyticus

Staphytococcus epidermidis

00159b
 

00036

-

Định tính

-

Khuẩn lạc màu đen hoặc xám có qung m đục

PPA

S

Pseudomonas spp.

TCVN 8899 (ISO/TS 11059)

Hiệu suất

(48 ± 2) h/ (25 ± 1) °C

Pseudomonas fluorescens

Pseudomonas aeruginosa

00115b
 

00025

TSA

Định lượng

PR ≥ 0,5

-

Tính chọn lọc

E. colid

00012 hoặc 00013

-

Định tính

Ức chế toàn phần (0)

-

TBX

S

E. coli dương tính β-D-glucuronidase

TCVN 7924-1 (ISO 16649-1) và TCVN 7924-2 (ISO 16649-2)

Hiệu suất

(21 ± 3) h/ (44 ± 1) °C

E.colih

00012d 00013d 00202b

TSA

Định lượng

PR ≥ 0,5

Khuẩn lạc màu xanh lam

Tính chọn lọc

Enterococcus faecalisd

00009 00087

 

Định tính

Ức chế toàn phần (0)

-

Độ đặc hiệu

Citrobacter freundii

Pseudomonas aeruginosa

00006b

 

00025

 

Định tính

-

Khuẩn lạc màu trắng đến xanh lục-xanh be

TSC (SC)

S

Clostridium perfingens

TCVN 4991 (ISO 7937)

Hiệu suất

(21 ± 2) h/ (37 ± 1) °C môi trường k khí

Clostridium perfingens

00007

00080

TSA hoặc môi trường không chọn lọc khác đối với vi khun kị khí

Định lượng

PR ≥ 0,5

Khuẩn lạc màu đen

Tính chọn lọc

E. colid

00012 hoặc 00013

-

Định tính

Ức chế toàn phần (0)

-

Pseudomonas aeruginosa

00025

 

 

 

 

VRBG

S

Enterobacteriaceae

TCVN 5518-2 (ISO 21528-2)

Hiệu suất

(24 ± 2) h/ (37 ± 1) °C

E coli
 

Salmonella Typhymuriumd,l

Salmonella Enteritidisd,l

00012b 00013


00031

00030

TSA

Định lượng

PR ≥ 0,5

Khuẩn lạc màu hng đến đ, có hoặc không có qung kết ta bên ngoài

Tính chn lọc

Enterococcus faecalisd

00009 00087

-

Đnh tính

Ức chế toàn phần (0)

-

VRBL

S

Coliform

TCVN 6848 (ISO 4832)

Hiệu suất

(24 ± 2) h/ (30 ± 1) °C

E.coli

00012b 00013

TSA

Định lượng

PR ≥ 0,5

Khuẩn lạc màu đỏ tía, có hoặc không có quầng kết tủa

Tính chọn lọc

Enterococcus faecalisd

00009 00087

-

Định tính

Ức chế toàn phần (0)

-

Độ đặc hiệu

Pseudomonas aeruginosa

00025

 

Định tính

-

Khuẩn lạc không màu đến màu be

Môi trường không chọn lọc đ đếm vi sinh vật

Môi trường

Typ

Vi sinh vt

Tiêu chuẩn

Chức năng

Chủng đối chứng

Số WDCMc

Môi trường đi chứng

Phương pháp kiểm chứng

Chuẩn cứ

Các phản ứng đặc trưng

PCA

MPCA

S

Đếm khuẩn lạc

ISO 4833

Hiệu suất

(72 ± 3) h/ (30 ± 1) °C

Bacillus subtilis subsp. spizizenii

E. coli
 

S. aureus

00003b
 

00012b
00013

00034

TSA

Định lượng

PR ≥ 0,7

-

Môi trường tăng sinh chọn lọc

Môi trường

Typ

Vi sinh vt

Tiêu chuẩn

Chức năng

Chủng đối chứng

Số WDCMc

Môi trường đi chứng

Phương pháp kiểm chứng

Chuẩn cứ

Các phản ứng đặc trưng

Bolton

L

Campylobacter

TCVN 7715-1 (ISO 10272-1)

Hiệu suất

(5 ± 1) h/ (37 ± 1) °C sau đó (44 ± 4) h/ (41,5 ± 1) °C môi trường hiếu khí

Campylobacter jejunid

Campylobacter coli

+ E. Colid

+ Proteus mirabilis

000156 hoặc 00005 00004

00012 00013

00023

-

Định tính

>10 khuẩn lạc trên mCCDA

Khuẩn lạc màu xám nhạt, phẳng và ẩm đôi khi có ánh màu kim loại

Tính chọn lọc

E. colid
 

Proteus mirabilis

00012 00013

00023

-

Định tính

Ức chế toàn phần (0) trên TSA

-

EE

L

Enterobacteriaceae

TCVN 5518-1 (ISO 21528-1)

Hiệu sut

(24 ± 2) h/ (37 ± 1) °C

E. coli
 

+ Enterococcus faecalisd

00012b
00013

00009 hoặc 00087

-

Định tính

>10 khuẩn lạc trên VRBG

Khuẩn lạc màu hồng đến đỏ có hoặc không có quầng kết ta bên ngoài

Salmonella Typhimuriumi

Salmonella Enteritidisi

+ Enterococcus faececalisd

00031 hoặc 00030
 

00009 hoặc 00087

Tính chọn lọc

Enterococcus faececalisd

00009 hoặc 00087

-

Định tính

c chế toàn phần (0) trên TSA

-

Fraser

L

Listeria monocytogenes

TCVN 7700-1 (ISO 11290-1)

Hiệu suất

(48 ± 2) h/ (37 ± 1) °C

Listeria monocytogenes 4b

00021b

-

Đnh tính

>10 khuẩn lạc trên thạch Listeria theo  Ottaviani và Agosti

Khuẩn lạc màu xanh lục lam có quầng màu đục

+ E. colid