Công văn 876/QLD-DK 2019 thí điểm công cụ công bố nguyên liệu làm thuốc bằng hình thức trực tuyến

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

-------

Số: 876/QLD-ĐK
V/v: Thông báo triển khai thí điểm công cụ công bố nguyên liệu làm thuốc bằng bằng hình thức trực tuyến

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2019

 

 

Kính gửi: Các cơ sở sản xuất, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam

 

Hiện nay, sau mỗi đợt cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hoặc sau khi được phê duyệt nội dung thay đổi, bổ sung liên quan đến nguồn nguyên liệu dược chất, Cục Quản lý Dược thực hiện công bố danh mục nguyên liệu để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu hoặc phải cấp phép nhập khẩu trên trang thông tin điện tử ca Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: https://dav.gov.vn/dang-ki-thuoc/cong-bo-nguyen-lieu.

Để tạo điều kiện thuận li cho các tổ chức, cá nhân có liên quan thuận tiện trong việc tìm kiếm, tra cứu trực tuyến thông tin về nguyên liệu đã được công bố trên trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược. K từ ngày 01/01/2019, Cục Quản lý Dược triển khai thí điểm công cụ công bố trực tuyến danh mục nguyên liệu để sản xuất thuốc trên Hệ thống dịch vụ công tại địa chỉ: http://dichvucong.dav.gov.vn/congbonguyenlieu.

Trong thi gian triển khai thí điểm công cụ công bố trực tuyến danh mục nguyên liệu này, Cục Quản lý Dược vẫn duy trì hình thức công b nguyên liệu bằng bản giấy và được cập nhật trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược. Dữ liệu thông tin các nguyên liệu đã được công bố sẽ được cập nhập thường xuyên, liên tục trên Hệ thống dịch vụ công. Để tra cứu dược thông tin nguyên liệu đã được công bố theo hình thức trực tuyến thực hiện như sau: truy cập vào trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược theo địa chỉ: https://dav.gov.vn/dang-ki-thuoc/cong-bo-nguyen-lieu. Sau đó click vào đường link: CÔNG BỐ NGUYÊN LIỆU TRỰC TUYN THÍ ĐIỂM.

Để cơ sở hoàn thiện công cụ công bố trực tuyến danh mục nguyên liệu ngày càng tt hơn, Cục Quản lý Dược rt mong nhận được góp ý từ các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Cục Quản lý Dược thông báo để các cơ sở biết.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Trương Quốc Cường (để b/c);
- CT. Vũ Tuấn Cường (để b/c);
- Tổng Cục Hải quan (để p/h);
- Website Cục QLD;
- Lưu: VT, ĐKT (NCB).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Tất Đạt

 

 

Văn bản liên quan
Văn bản liên quan