Công văn 812/KCB-NV 2020 triển khai thí điểm hệ thống thông tin quản lý kê đơn thuốc

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ KHÁM, CHỮA BỆNH

___________

Số: 812/KCB-NV

V/v Triển khai thí điểm hệ thống thông tin quản lý kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2020

 

 

 

 

Kính gửi:

- Bệnh viện/Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế

- Sở Y tế tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

- Y tế ngành

(Sau đây gọi là đơn vị)

 

Thực hiện Quyết định 3680/QĐ-BYT ngày 21/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế, về việc triển khai ứng dụng công nghệ thống tin nhằm kiểm soát, quản lý đơn thuốc điện tử; và Quyết định số 2113/QĐ-BYT ngày 20/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế, về việc triển khai thí điểm hệ thống thông tin quản lý kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn. Để bảo đảm đủ điều kiện thực hiện hệ thống thông tin quản lý kê đơn và bán thuốc theo đơn theo quy định tại Quyết định trên, bao gồm: (1) Sử dụng mã định danh đối với bác sỹ và cơ sở khám, chữa bệnh khi kê đơn; (2) Phần mềm quản trị cơ sở (His) chỉnh sửa đạt chuẩn đơn thuốc, chuẩn liên thông và kèm mã định danh để phần mềm tự động gửi báo cáo về đơn thuốc tới Hệ thống đơn thuốc quốc gia; (3) Đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chưa có phần mềm quản trị cơ sở, sử dụng trang kê đơn độc lập đạt chuẩn kết nối liên thông. Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung như sau:

1) Lập tổ công tác tiếp nhận và quản trị tài khoản trên hệ thống thông tin quản lý kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn tại các cơ sở khám chữa bệnh và cơ sở cung ứng thuốc, đầu mối liên lạc để phối hợp triển khai.

2) Cung cấp danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh được phép kê đơn thuốc và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tham gia thí điểm trên địa bàn tỉnh cho Cục Quản lý Khám, chữa bệnh để tạo mã định danh cho người hành nghề và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (theo mẫu đính kèm).

3) Chuyển giao mã định danh đã được khởi tạo tới người hành nghề và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.

4) Yêu cầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tham gia thực hiện thí điểm nếu đã có phần mềm quản trị cơ sở (HIS) chỉnh sửa phần mềm đáp ứng chuẩn đơn thuốc và chuẩn liên thông, sử dụng mã định danh khi kê đơn.

5) Đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chưa có hệ thống HIS, có thể sử dụng thí điểm một hệ thống kê đơn và liên thông đơn thuốc trang kê đơn: www.donthuocdientu.vn (miễn phí trong thời gian thí điểm).

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh sẽ cử cán bộ kỹ thuật hỗ trợ đơn vị tổ chức tập huấn cho đại diện các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn trong việc triển khai thí điểm hệ thống thông tin quản lý kê đơn và bán thuốc qua đơn và mã định danh.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTTg CP Vũ Đức Đam (để b/c);

- Thứ trưởng TT Nguyễn Thanh Long (để b/c);

- Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn (để b/c);

- Thứ trưởng Trương Quốc Cường (để b/c);

- Các Phó Cục trưởng;

- Lưu: VT, NV.

CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Lương Ngọc Khuê

 

 

Khi cần thông tin liên hệ như sau:

Nội dung

Người liên hệ

Số điện thoại - Email

Thông tin chung

TS. Vương Ánh Dương - Trưởng phòng Nghiệp vụ - Thanh tra - Bảo vệ sức khỏe cán bộ

0963369586

Ths Lê Kim Dung - Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ - Thanh tra - Bảo vệ sức khỏe

0912767077

Kỹ thuật

Cao Đức Phương- Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ - Thanh tra - Bảo vệ sức khỏe

0943237333

Hà Thái Sơn - Chuyên viên Phòng Quản lý chất lượng

0912477566

Phạm Quốc Trung- Phòng Quản lý hành nghề khám chữa bệnh

0948999964

Lương Bảo Khánh – Phòng Quản lý chất lượng

0982226688

Nguyễn Hữu Trọng, Công ty cổ phần mạng y tế cộng đồng (đơn vị hỗ trợ kỹ thuật)

ĐT: 0988454559

Email: huutrong@medcomm.vn

Nguyễn Diệu Trang, Công ty cổ phần mạng y tế cộng đồng (đơn vị hỗ trợ kỹ thuật)

ĐT: 0903231967

Email: dieutrang@medcomm.vn

 
 
 
 

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ MÃ LIÊN THÔNG CHO CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH

 

Đăng ký online tại: https://donthuocquocgia.vn/tao-trung-tam. Liên hệ email: dieutrang@medcomm.vn để nhận file biểu mẫu bản mềm

STT

Mã bảo hiểm cơ sở

Tên cơ sở khám chữa bệnh

Số GP

Ngày cấp

Nơi cấp

Tên người chịu trách nhiệm

Số CCHN

Ngày cấp

Nơi cấp

Địa chỉ hành nghề cơ sở KCB (chi tiết số nhà, xã/ phường/ thị trấn/ quận/ huyện, tỉnh/thành phố)

Email của cơ sở KSB

Số điện thoại

Phạm vi hoạt động chuyên môn

Hình thức tổ chức (chuyên khoa/ đa khoa)

File danh mục kỹ thuật do Bộ/Sở cấp

(chỉ nhận định dạng PDF)

Thời gian hoạt động

File giấy phép hoạt động cơ sở khám chữa bệnh ( chỉ nhận định dạng PDF)

File nhân sự đăng ký (chỉ nhận định dạng PDF)

Fiel trang thiết bị đăng ký (chỉ nhận định dạng

PDF)

Mô hình tổ chức

Tuyển kỹ thuật

Loại hình quản lý

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ MÃ LIÊN THÔNG CHO BÁC SĨ

 

Đăng ký online tại: https://donthuocquocgia.vn/tao-thanh-vien. Liên hệ email: dieutrang@medcomm.vn để nhận file biểu mẫu bản mềm

STT

HỌ VÀ TÊN

SỐ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ

NGÀY CẤP

(định dạng ngày ngày/ tháng tháng/năm  năm)

NƠI CẤP

NGÀY THÁNG NĂM SINH

SỐ CMND/ THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN

NGÀY CẤP (định dạng ngày ngày/ tháng tháng/năm  năm)

 

NƠI CẤP

CHỖ Ở HIỆN NAY

ĐƠN VỊ

LÀM VIỆC

THỜI GIAN

LÀM VIỆC

VĂN BẰNG CHUYÊN MÔN

EMAIL

SỐ ĐIỆN THOẠI

PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

FILE GIẤY CHỨNG NHẬN HÀNH NGHỀ (chỉ nhận định dạng PDF) gửi link

ẢNH ĐẠI DIỆN (chỉ nhận định dạng PNG, JPG, JPEG

đặt tên ảnh: Họ tên + số CCHN) gửi link

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuộc tính văn bản
Công văn 812/KCB-NV của Cục Quản lý khám, chữa bệnh về việc triển khai thí điểm hệ thống thông tin quản lý kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn
Cơ quan ban hành: Cục Quản lý khám, chữa bệnh Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 812/KCB-NV Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Lương Ngọc Khuê
Ngày ban hành: 29/06/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe , Thực phẩm-Dược phẩm
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!