Công văn 5301/QLD-MP 2019 về đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

-------

Số: 5301/QLD-MP
V/v: Đình ch lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2019

 

 

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công ty TNHH TM mỹ phẩm thiên nhiên Trần Linh

(Đ/ch: số 363/6/8 Bình Trị Đông, Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh)

 

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm;

Căn cứ công văn số 68/BC-TTKN đề ngày 07/3/2019 của Trung tâm kiểm nghiệm Trà Vinh gửi kèm phiếu Kiểm nghiệm s 034L/KN-19 ngày 06/3/2019 về kết quả kiểm nghiệm mẫu sản phẩm Kem dưỡng da chng nắng Q - Collagen (Trên nhãn ghi Số lô: 001; Ngày sản xuất: 01/9/18; Hạn dùng: 01/9/21; Số tiếp nhận Phiếu công bố: 1081/17/CBMP/GL; Công ty TNHH TM mỹ phẩm thiên nhiên Trần Linh tại địa chỉ: số 363/6/8 Bình Trị Đông, Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường; Công ty cổ phần tinh dầu Thiên Hương Gia Lai tại địa chỉ: 24 Phan Đình Giót, Pleiku, Gia Lai sản xuất) và công văn số 83/TTKN-TCHC đề ngày 22/3/2019 của Trung tâm kiểm nghiệm Trà Vinh,

Mu sản phẩm nêu trên do Trung tâm Kiểm nghiệm Trà Vinh lấy tại Shop 9 Tỷ (Địa ch: Số 120 Độc Lập, Khóm 2, phường 3, Tp. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) để kiểm tra chất lượng; Mu thử không đáp ứng quy định về chtiêu khối lượng trung bình và độ đồng đều khối lượng.

Cục Quản lý Dược thông báo:

1. Đình chỉ lưu hành trên toàn quốc lô sản phẩm Kem dưỡng da chng nắng Q - Collagen (Trên nhãn ghi Số lô: 001; Ngày sản xuất: 01/9/18; Hạn dùng: 01/9/21; Stiếp nhận Phiếu công bố: 1081/17/CBMP/GL; Công ty TNHH TM mỹ phẩm thiên nhiên Trần Linh tại địa chỉ: số 363/6/8 Bình Trị Đông, Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường; Công ty cổ phần tinh dầu Thiên Hương Gia Lai tại địa chỉ: 24 Phan Đình Giót, Pleiku, Gia Lai sản xuất).

2. Công ty TNHH TM mỹ phẩm thiên nhiên Trần Linh phải:

- Gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng lô sản phẩm nêu trên và tiến hành thu hồi toàn bộ lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định về chtiêu độ đồng đều khối lượng này.

- Gửi báo cáo thu hồi lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định về Cục Quản lý Dược trước ngày 10/5/2019.

3. Đề nghị Sở Y tế Tp. Hồ Chí Minh, Sở Y tế tỉnh Gia Lai:

- Phối hợp kiểm tra 02 Công ty nêu trên trong việc chấp hành pháp luật về sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm theo quy định tại Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm và các quy định khác có liên quan;

- Giám sát việc thu hồi lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định; Xử lý, xử phạt vi phạm theo quy định hiện hành và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trưc ngày 31/5/2019.

4. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn tiến hành thu hồi lô sản phm mỹ phẩm vi phạm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện Thông báo này; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr. Trương Quốc Cường (để b/cáo);
- CTr. Vũ Tu
n Cường (để b/cáo);
- VKNT TW, VKNT Tp. HCM;
- Trang TTĐT Cục QL
D;
- Lưu: VT, TTr, MP.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Đỗ Văn Đông

 

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực