Công văn 19759/QLD-GT 2019 đảm bảo cung ứng thuốc sau trúng thầu

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

---------------------

Số: 19759/QLD-GT
V/v:
Đảm bảo cung ứng thuốc sau trúng thầu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2019

 

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1

 

Cục Quản lý Dược nhận được văn bản số 219/SYT-NVD ngày 22/11/2019 của Sở Y tế Hà Nội về việc cung ứng mặt hàng Bupivacaine. Tại văn bản trên, Sở Y tế Hà Nội có gửi kèm văn bản số 1937/CPC1-KD ngày 21/11/2019 của Công ty thông báo gửi các cơ sở y tế về việc Công ty dừng xuất và đề nghị Bệnh viện tạm dừng sử dụng mặt hàng thuốc Bupivacaine WPW Spinal Heavy 0,5% (Số Giấy đăng ký lưu hành: VN-20879-17) do Công ty Warsaw Pharmaceutical Works Polfa S.A., Ba Lan sản xuất.

Liên quan đến nội dung này, Cục Quản lý Dược yêu cầu Công ty như sau:

1. Khẩn trương có giải pháp thay thế thuốc Bupivacaine WPW Spinal Heavy 0,5% đã trúng thầu để đảm bảo thực hiện hợp đồng đã ký kết theo quy định của Luật Đấu thầu 2013, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 va Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/07/2019 của Bộ Y tế và đảm bảo nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh của nhân dân.

2. Khẩn trương phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai các nội dung theo chỉ đạo của Cục Quản lý Dược tại Công văn số 19671/QLD-ĐK và 19639/QLD-CL ngày 21/11/2019.

Yêu cầu Công ty gửi báo cáo bằng văn bản nội dung mục 1 về Cục Quản lý Dược trước ngày 26/11/2019.

Cục Quản lý Dược thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng BYT (để b/c);

- Thứ trưởng Trương Quốc Cường (để b/c);

- Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn (để b/c);

- Cục trưởng (để b/c);

- Các Phó Cục trưởng (để p/h),

- Cục QLKCB; Vụ SKBMTE;

- Phòng: QLKDD QLCLT, ĐKT (để t/h);

- SYT các tỉnh, TP trực thuộc TW;

- Bệnh viện, Viện có giường trực thuộc BYT;

- Y tế ngành (QP, CA, GTVT);

- Website Cục QLD;

- Lưu: VT, GT.

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Đỗ Văn Đông

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực