Công văn 19265/QLD-ĐK 2019 đính chính Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

---------------------

Số: 19265/QLD-ĐK
V/v: Đính chính thông tin trong
Quyết định cấp giấy ĐKLH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2019

 

 

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Công ty MI Pharma Private Limited.

 

Cục Quản lý Dược nhận được công văn của công ty MI Pharma Private Limited đề nghị đính chính thông tin trong Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc của Cục Quản lý Dược.

Căn cứ hồ sơ đăng ký thuốc lưu tại Cục Quản lý Dược, Cục Quản lý Dược thông báo đính chính một số nội dung trong Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành tại Phụ lục kèm theo Công văn này.

Cục Quản lý Dược thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);

- Thứ trưỏng Trương Quốc Cường (để b/c);

- Cục trưởng Vũ Tuấn Cường (để b/c);

- Cục Quân Y- Bộ Quốc Phòng; Cục Y tế- Bộ Công An;

- Cục Y tế Giao thông vận tải- Bộ GTVT;

- Vụ Pháp chế, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền, Cục Quản lý Khám chữa bệnh- Bộ Y tế, Thanh tra Bộ Y tế;

- Các bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;

- Bảo hiểm Xã hội Việt Nam;

- Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính;

- Viện KN thuốc TU; Viện KN thuốc TP. HCM;

- Tổng công ty dược Việt Nam;

- Các công ty XNK dược phẩm;

- Website Cục QLD;

- Lưu: VT, ĐKT (TA).

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thành Lâm

 

BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

---------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

 

 

Phụ lục

DANH MỤC 01 THUỐC ĐƯỢC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TIN TRONG QUYẾT ĐỊNH CẤP GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH

 (Kèm theo công văn số 19265/QLD-ĐK ngày 12/11/2019 của Cục Quản lý Dược)

 

TT

Tên thuốc

Cơ sở đăng ký

Số đăng ký

Số Quyết định

Ngày

Quyết định

Nội dung đính chính

Thông tin đã ghi

Thông tin đính chính

1.

Acriptega

MI Pharma Private Limited

VN3-241-19

653/QLD-ĐK

23/10/2019

Địa chỉ công ty đăng ký

Unit No. 402 & 403, Viva Hub Town, Shankar Wadi, Village Mogra, Jogeshwari, Mumbai - 400060 - India.

Unit No. 402 & 403, Viva Hub Town, Shankar Wadi, Village Mogra, Jogeshwari East, Mumbai - 400060 - India

Hoạt chất

chính - Hàm

lượng

Dolutegravir (dưới dạng Dolutegravir natri) 50mg; Lamivudine 300mg; tenofovir disoproxil fumarat (tương đương Tenofovir 245mg) 300mg

Dolutegravìr (dưới dạng Dolutegravir natri) 50mg; Lamivudine 300mg;

Tenofovir disoproxil

fumarate (tương đương Tenofovir disoproxil

245mg) 300mg

Dang bào chế

Viên nang cứng

Viên nén bao phim

 
 

 

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thành Lâm

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực