Công văn 16568/QLD-VP 2019 hướng dẫn kiểm tra, đánh giá về dược, mỹ phẩm

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

-------

Số: 16568/QLD-VP
V/v: Hướng dẫn kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy định quản lý nhà nước về dược, mỹ phẩm năm 2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2019

 

 

Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương

 

Thực hiện Quyết định số 4369/QĐ-BYT ngày 23/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành quy định về nội dung và thời gian kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy định quản lý nhà nước về dược, mỹ phẩm, Cục Quản lý Dược ban hành Bảng điểm kim tra công tác quản lý nhà nước về dược, mỹ phẩm tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2019 (xin gửi kèm theo) và hướng dẫn tổ chức kiểm tra, đánh giá như sau:

I. MỤC ĐÍCH KIỂM TRA

1. Rà soát, đánh giá tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước về dược, mỹ phm tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Thu thập, tng hợp các dữ liệu, làm cơ sở để đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, chính sách phát triển kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực quản lý dược, mỹ phẩm.

3. Làm cơ sở để bình xét thi đua khen thưởng hàng năm của các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm của Bộ Y tế và Sở Y tế.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG KIỂM TRA

Đối tượng và Nội dung kiểm tra được thực hiện theo quy định tại Chương I của Quy định về nội dung và thời gian kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy định quản lý nhà nước về dược, mỹ phẩm ban hành kèm theo Quyết định số 4369/QD-BYT ngày 23/9/2019 của Btrưởng Bộ Y tế.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành lập Đoàn kiểm tra công tác quản lý nhà nước vdược, mỹ phẩm

Sở Y tế thành lập Đoàn kiểm tra công tác quản lý nhà nước về dược, mỹ phẩm tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Sở làm trưởng đoàn kiểm tra, đánh giá.

2. Đánh giá công tác quản nhà nước về dược, mỹ phẩm tại Sở Y tế

2.1. Tổ chức kiểm tra:

Đoàn kim tra tiến hành tự kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy định quản lý nhà nước về dược, mỹ phẩm của Sở Y tế trong thời gian từ ngày 05/11 đến ngày 15/12.

2.2. Kiểm tra và đánh giá

Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra, đánh giá theo Bảng điểm kiểm tra công tác quản lý nhà nước về dược, mỹ phẩm tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2019 kèm theo công văn này.

2.3. Cách tính điểm và đánh giá xếp loại theo bảng điểm

a) Bảng điểm chuẩn:

- Tổng số điểm chuẩn: 100 điểm

- Tổng số điểm phạt: 06 điểm

- Tổng điểm thưởng: 06 điểm

b) Cách tính điểm:

- Điểm chuẩn thực tế: là điểm chuẩn đã trừ điểm những nội dung có trong bảng điểm mà địa phương không có đối tượng áp dụng.

- Điểm chấm: Theo hướng dẫn chi tiết tại Bảng điểm.

- Điểm phạt: Theo hướng dẫn chi tiết tại Bảng điểm.

- Điểm thưởng: Theo hướng dẫn chi tiết tại Bảng điểm.

- Điểm kiểm tra = Tổng điểm chấm - Tổng điểm phạt + Tổng điểm thưởng.

c) Đánh giá, xếp loại:

- Tổng số điểm kiểm tra đạt 90% trở lên so với điểm chuẩn thực tế: xếp loại xuất sắc.

- Tổng số điểm kiểm tra đạt 80-89% trở lên so với điểm chuẩn thực tế: xếp loại tốt.

- Tổng số điểm kiểm tra đạt 65-79% trở lên so với điểm chuẩn thực tế: xếp loại xuất khá.

- Tổng số điểm kiểm tra đạt 50-64% trở lên so với điểm chuẩn thực tế: xếp loại xuất trung bình.

- Tổng số điểm kiểm tra đạt dưới 50% trở lên so với điểm chuẩn thực tế: xếp loại kém.

3. Phúc tra kết quả tự kiểm tra đánh giá của các đơn vị thuộc Sở, các cơ sở có hoạt động vdược, mỹ phẩm trên địa bàn

Để tránh việc kiểm tra chồng chéo của các cơ quan quản lý đối với các cơ sở hoạt động về dược, mỹ phẩm trên địa bàn, Cục Quản lý Dược giao Sở Y tế chủ động trong công tác tổ chức phúc tra trên cơ sở kết quả tự đánh giá của các đơn vị, cụ th như sau:

- Đoàn kiểm tra tiến hành phúc tra kết quả tự kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy định quản lý nhà nước về dược, mỹ phm của các đơn vị trong thời gian từ ngày 05/11 đến ngày 15/12.

- Đoàn kiểm tra có thể sử dụng các kết quả thanh tra, kiểm tra trong 06 tháng cuối năm của Sở Y tế, các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành đối với đơn vị để làm kết quả đánh giá việc thực hiện quy định về dược, mỹ phm.

4. Hoạt động kiểm tra chéo giữa các Sở Y tế

- Cục Quản lý Dược khuyến khích Sở Y tế tự liên hệ để kiểm tra chéo giữa các Sở Y tế nhằm tăng cường công tác phối hợp, trao đổi, học tập kinh nghiệm, nâng cao năng lực, kỹ năng trong công tác quản lý nhà nước.

- Các Sở Y tế sau khi tự liên hệ, thống nhất kế hoạch kiểm tra chéo báo cáo về Cục Quản lý Dược để Cục Quản lý Dược cử cán bộ tham gia (nếu có).

IV. THỜI GIAN KIỂM TRA VÀ TỔNG HỢP, BÁO CÁO

Thời gian kiểm tra và tổng hợp, báo cáo được thực hiện theo quy định tại Chương II của Quy định về nội dung và thời gian kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy định quản lý nhà nước về dược, mỹ phẩm ban hành kèm theo Quyết định số 4369/QĐ-BYT ngày 23/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy định quản lý nhà nước về dược, mỹ phẩm năm 2019 và báo cáo về Cục Quản lý Dược theo đúng quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị liên hệ với Cục Quản lý Dược để được giải đáp theo địa chỉ:

Văn phòng Cục Quản lý Dược:

Địa chỉ: 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024. 37366483 - Fax: 024. 38234758.

Nội dung bảng điểm, biu mẫu và các văn bản hướng dẫn, các đơn vị có ththam khảo tại Website của Cục Quản lý Dược: http://www.dav.gov.vn. (Mục công tác dược địa phương).

Cục Quản lý Dược thông báo để các đơn vị biết và triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Thanh tra Bộ, Cục Q
uản lý Y Dược cổ truyền (để p/h);
- Cục Y tế (Bộ Công an), Cục Qu
ân y (Bộ Quốc phòng), Cục Y tế Giao thông vận tải (Bộ GTVT);
- Website Cục Quản lý Dược;
- Lưu: VT, VP.

CỤC TRƯỞNG
Vũ Tuấn Cường

 

 

BẢNG ĐIỂM KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DƯỢC, MỸ PHẨM NĂM 2019

(Ban hành kèm công văn số 16568/QLD-VP ngày 26 tháng 9 năm 2019)

 

Mục

Nội dung chấm điểm

Điểm chuẩn

Điểm đoàn KT chấm

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

I

Công tác quản lý nhà nước tại Sở Y tế:

24

 

 

1

Công tác quy hoạch, kế hoạch

2

 

 

1.1

Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030 của địa phương trình UBND tỉnh, thành phố (sau đây gọi tắt tỉnh) và được phê duyệt:

- Có bản kế hoạch, có bố trí kinh phí và triển khai thực hiện: 1 điểm

- Có bản kế hoạch nhưng chưa bố trí kinh phí và hoặc chưa triển khai thực hiện: 0,5 điểm

- Không có bản kế hoạch: 0 điểm

* Kiểm tra bản kế hoạch, văn bản lưu tại Sở Y tế

1

 

 

1.2

Xây dựng kế hoạch năm về công tác dược và mỹ phẩm của tỉnh:

- Có kế hoạch: 1 điểm

- Không có kế hoạch: 0 điểm

* Kiểm tra bản kế hoạch

1

 

 

2

Công tác phổ biến văn bản quản lý về dược và mỹ phm mới ban hành

3

 

 

2.1

Phổ biến đủ văn bản:

- Phổ biến đủ 100% văn bản: 1 điểm.

- Mỗi văn bản không phổ biến trừ 0.25 điểm tối đa không quá 1 điểm

*Kiểm tra công văn và tài liệu lưu tại Sở Y tế

1

 

 

2.2

Phbiến, hướng dẫn tập huấn cho đủ loại đối tượng quản lý: (Cán bộ dược liên quan thuộc các phòng của Sở Y tế; Cán bộ dược của phòng y tế quận, huyện; Lãnh đạo các khoa dược bệnh viện; Lãnh đạo, người phụ trách chuyên môn của các cơ sở sản xuất kinh doanh dược, mỹ phẩm)

- Phổ biến đủ loại đối tượng: 1 điểm

- Phổ biến không đủ loại đối tượng: mỗi loại đối tượng trừ 0.25 điểm, tối đa không quá 1 điểm

* Tùy thuộc vào lĩnh vực quản lý quy định loại đối tượng được phổ biến;

* Kiểm tra hồ sơ, văn bản lưu tại Sở Y tế

1

 

 

2.3

Phổ biến kịp thời:

- Phổ biến kịp thời và triển khai theo đúng hiệu lực của văn bản: 1 điểm

- Có phổ biến nhưng chưa kịp thời: 0,5 điểm

- Không phổ biến: 0 điểm

* Kiểm tra hồ sơ, văn bản lưu tại Sở Y tế

1

 

 

3

Công tác tchức triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và các quy định vquản lý dược và mỹ phẩm

2

 

 

3.1

Ban hành hoặc tham mưu trình UBND (Chủ tịch UBND) tỉnh ban hành theo thm quyền các văn bản quản lý về dược và mỹ phẩm theo yêu cầu quản lý của Bộ Y tế và UBND tỉnh (nếu có)

- Ban hành đủ: 1 điểm

- Ban hành không đủ: 0.5 điểm

- Không ban hành: 0 điểm

*Kiểm tra văn bản được ban hành.

1

 

 

3.2

Ban hành hoặc tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản về tăng cường quản lý nhà nước về dược, mỹ phẩm trên địa bàn:

- Mỗi văn bản: 0.5 điểm, tổng số không quá 1 điểm

- Không có văn bản: 0 điểm

*Kiểm tra các văn bản được ban hành.

1

 

 

4

Công tác tchức thanh tra, kim tra việc thực hiện các quy định quản lý về dược mỹ phẩm

7

 

 

4.1

Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định quản lý nhà nước về lĩnh vực dược, mỹ phẩm:

- Có kế hoạch thanh tra, kiểm tra và được ban hành trước ngày 15/12 năm trước: 1 điểm

- Có kế hoạch thanh tra, kiểm tra và được ban hành sau ngày 15/12 của năm trước: 0,5 điểm

- Không có kế hoạch thanh tra, kiểm tra: 0 điểm

*Kiểm tra bản kế hoạch

1

 

 

4.2

Tchức phối hợp liên ngành trong công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện của các cơ sở về lĩnh vực dược và mỹ phẩm.

- Có tổ chức: 1 điểm

- Không tổ chức: 0 điểm

*Kiểm tra biên bản thanh tra, kiểm tra

1

 

 

4.3

Tổ chức thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch:

- Thực hiện theo đúng kế hoạch: 1 điểm

- Thực hiện không đúng kế hoạch: 0.5 điểm

- Không thực hiện: 0 điểm

* Kiểm tra biên bản thanh tra, kiểm tra

1

 

 

4.4

Báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra:

- Có đủ tổng kết của các đợt thanh tra: 1 điểm

- Không đủ, mỗi đợt không tổng kết trừ 0.25 điểm, tổng số điểm trừ không quá 1 điểm

- Không tổng kết: 0 điểm

*Kiểm tra bản báo cáo tổng kết từng đợt thanh tra

1

 

 

4.5

Công khai kết luận thanh tra theo đúng quy định:

- Đúng quy định: 1 điểm

- Không đúng quy định: 0 điểm

1

 

 

4.6

Công tác xử lý vi phạm sau thanh tra:

- Xử lý theo quy định: 1 điểm

- Có từ 01 trường hợp xử lý sai quy định hoặc không xử lý trong trường hợp có vi phạm: 0 điểm

* Kiểm tra biên bản và quyết định lưu tại Sở Y tế

1

 

 

4.7

Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo về dược, mỹ phẩm: Tổ chức xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực dược, mỹ phẩm:

- Giải quyết đúng thẩm quyền, đúng thời gian quy định: 1 điểm

- Giải quyết đúng thẩm quyền, không đúng thời gian quy định: 0 điểm

Điểm phạt: Trừ 1 điểm (-1) đối với trường hợp không giải quyết hoặc giải quyết sai thẩm quyền

*Kiểm tra sổ giải quyết theo dõi khiếu nại tố cáo

1

 

 

5

Chỉ đạo các đơn vị tăng cường sử dụng thuốc sản xut trong nước

- Có chỉ đạo: 1 điểm

- Không chỉ đạo: 0 điểm

* Kiểm tra văn bản lưu tại Sở Y tế

1

 

 

6

Chỉ đạo chuyên môn phòng y tế quận, huyện về công tác dược, mỹ phm trên địa bàn:

- Có chỉ đạo: 1 điểm

- Không chỉ đạo: 0 điểm

* Kiểm tra văn bản chỉ đạo lưu tại Sở Y tế

1

 

 

7

Công tác cp giy phép, tiếp nhận công bliên quan đến dược, mỹ phm

7

 

 

7.1

Tchức tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung thông tin thuốc theo hình thức hội thảo giới thiệu thuốc:

- Đúng quy định: 0.5 điểm

- Không đúng quy định: 0 điểm

* Kiểm tra hồ sơ lưu tại Sở Y tế

0,5

 

 

7.2

Tổ chức tiếp nhận, giải quyết hồ sơ kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước:

- Đúng quy định: 0.5 điểm

- Không đúng quy định: 0 điểm

* Kiểm tra hồ sơ lưu tại Sở Y tế

0,5

 

 

7.3

Tổ chức tiếp nhận và giải quyết hồ sơ công bố mỹ phẩm theo phân cấp:

- Đúng quy định: 1 điểm

- Không đúng quy định: 0 điểm

* Kiểm tra hồ sơ lưu tại Sở Y tế

1

 

 

7.4

Tchức tiếp nhận, giải quyết hồ sơ quảng cáo mỹ phẩm:

- Đúng quy định: 0.5 điểm

- Không đúng quy định: 0 điểm

* Kiểm tra hồ sơ lưu tại Sở Y tế

1

 

 

7.5

Tổ chức tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược

- Đúng quy định: 1 điểm

- Không đúng quy định: mỗi hồ sơ sai bị trừ 0.25 điểm, tổng số điểm bị trừ không quá 1 điểm

* Kiểm tra hồ sơ lưu tại Sở Y tế

1

 

 

7.6

Tổ chức tiếp nhận, giải quyết hồ sơ để nghị cấp giấy chứng nhận đủ ĐKKD dược:

- Đúng quy định: 1 điểm

- Không đúng quy định: mỗi hồ sơ sai bị trừ 0.25 điểm, tổng số điểm bị trừ không quá 1 điểm

* Kiểm tra hồ sơ lưu tại Sở Y tế

1

 

 

7.7

Tổ chức tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đề nghị đánh giá duy trì thực hành tốt nhà thuốc (GPP).

- Đúng quy định: 1 điểm

- Không đúng quy định: mỗi hồ sơ sai bị trừ 0.25 điểm, tổng số điểm bị trừ không quá 1 điểm.

* Kiểm tra hồ sơ lưu tại Sở Y tế

1

 

 

7.8

Tổ chức tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đề nghị đánh giá duy trì thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc (GDP).

- Đúng quy định: 1 điểm

- Không đúng quy định: mỗi hồ sơ sai bị trừ 0.25 điểm, tổng số điểm bị trừ không quá 1 điểm.

* Kiểm tra hồ sơ lưu tại Sở Y tế

1

 

 

8

Thành lập Ban chỉ đạo và triển khai thực hiện Đề án “Người Việt Nam ưu tiên dùng thuc Việt Nam” trên địa bàn tỉnh:

- Đã thành lập Ban chỉ đạo và tổ chức thực hiện: 1 điểm

- Đã thành lập Ban chỉ đạo nhưng chưa tổ chức thực hiện: 0.5 điểm

- Chưa thành lập: 0 điểm

* Kiểm tra hồ sơ lưu tại Sở Y tế

1

 

 

II

Kết quả chỉ đạo thực hiện công tác quản lý nhà nước về dược và mỹ phẩm về Sở Y tế trên địa bàn

64

 

 

1

Công tác chỉ đạo các đơn vị thực hiện quy định về quản lý dược, mỹ phẩm theo từng lĩnh vực:

45

 

 

1.1

Công tác quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và thuốc tiền chất

3,5

 

 

1.1.1

Thực hiện và chỉ đạo triển khai các văn bản quản lý về quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất:

- Có thực hiện: 1 điểm

- Không thực hiện: 0 điểm

* Kiểm tra văn bản lưu tại Sở Y tế

1

 

 

1.1.2

Giải quyết đơn hàng mua thuốc gây nghiện, thuốc hướng thn, thuốc tiền chất và báo cáo, kiểm tra:

- Đúng quy định: 1 điểm.

- Không đúng quy định: 0 điểm

* Kiểm tra bản lưu tại Sở Y tế

1

 

 

1.1.3

Chỉ đạo việc tổ chức cơ sở bán lẻ thuốc gây nghiện và nhượng thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất cho điều trị ngoại trú: 1 điểm

- Mỗi quận, huyện không có điểm bán lẻ thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất hoặc khoa dược bệnh viện không thực hiện nhượng thuốc gây nghiện cho điều trị ngoại trú trừ 0.2 điểm, tổng số điểm bị trừ không quá 1 điểm

Điểm phạt: Trừ 1 điểm (-1) đối vi Sở Y tế không tổ chức cơ sở bán lẻ thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất cho điều trị ngoại trú.

* Kiểm tra báo cáo lưu tại Sở Y tế

1

 

 

1.1.4

Công tác thống kê báo cáo:

- Đúng quy định: 0.5 điểm

- Không đúng quy định: 0 điểm

* Kiểm tra báo cáo lưu tại Sở Y tế

0,5

 

 

1.2

Công tác quản lý chất lượng thuốc

8

 

 

1.2.1

Tổ chức thực hiện các văn bản quản lý về quản lý chất lượng thuốc:

- Có thực hiện đầy đủ: 1 điểm.

- Có thực hiện nhưng chưa đầy đủ: 0,5 điểm

- Không thực hiện: 0 điểm

* Kiểm tra các văn bản lưu tại Sở Y tế

1

 

 

1.2.2

Chỉ đạo, giám sát việc thu hồi thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng:

- Có văn bản chỉ đạo và thực hiện việc giám sát các đơn vị thu hồi kịp thời và có báo cáo về Cục QLD: 1 điểm

- Chỉ có văn bản chỉ đạo, thực hiện giám sát, nhưng không báo cáo về Cục theo yêu cầu: 0.5 điểm.

- Chỉ đạo, giám sát các đơn vị thu hồi không kịp thời: 0 điểm

Điểm phạt: Trừ 1 điểm (-1) đối với Sở Y tế không giám sát hoặc vẫn còn thuốc bị thu hồi lưu hành trên địa bàn

* Kiểm tra các văn bản lưu tại Sở Y tế

1

 

 

1.2.3

Chỉ đạo công tác thực hiện “Thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc - GLP” tại Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm - mỹ phẩm.

- Có chỉ đạo: 1 điểm

- Không chỉ đạo: 0 điểm.

* Kiểm tra công văn chỉ đạo lưu tại Sở Y tế.

1

 

 

1.2.4

Trung tâm KNDP:

2,5

 

 

1.2.4.1

Xây dựng kế hoạch và tổ chức giám sát chất lượng thuốc, mỹ phẩm lưu hành tại địa phương:

- Có thực hiện: 0,5 điểm

- Không thực hiện: 0 điểm

* Kiểm tra kế hoạch tại Trung tâm Kiểm nghiệm

0,5

 

 

1.2.4.2

Tỷ lệ mẫu được kim nghiệm đủ các chỉ tiêu (Chỉ tính trên các mẫu lấy kiểm tra, giám sát chất lượng, không tính mu gửi, mu khảo sát theo chỉ đạo của Bộ Y tế hoặc theo các chương trình của Hệ thống kim nghiệm):

- Từ 80% số mẫu trở lên: 1 điểm

- Từ 60%-80% số mẫu: 0.5 điểm

- Dưới 60% số mẫu: 0 điểm

* Kiểm tra báo cáo tại Trung tâm kiểm nghiệm

1

 

 

1.2.4.3

Trin khai việc lấy mẫu kiểm tra chất lượng thuốc một cách có trọng tâm, trọng điểm: thuốc chứa hoạt chất kém bền vững, loại thuốc bị phát hiện có nhiều vi phạm hoặc thuốc của cơ sở có vi phạm chất lượng

- Có trọng tâm, trọng điểm: 0.5 điểm

- Không có trọng tâm, trọng điểm: 0 điểm

0,5

 

 

1.2.4.4

* Kiểm tra số liệu tại Trung tâm kim nghiệm

- Kết quả kiểm nghiệm thuốc chính xác: 0,5 điểm

- Có kết quả kim nghiệm, phân tích được xác định là không chính xác (sau khi có khiếu nại hoặc không có khiếu nại): 0 điểm

- Không phát hiện thuốc kém chất lượng, thuốc giả, nhưng kết quả kiểm tra giám sát chất lượng thuốc của Viện Kiểm nghiệm tại địa phương có phát hiện thuốc kém chất lượng, thuốc giả: trừ 0.5 điểm (-0.5)

0,5

 

 

1.2.4.5

Điểm thưởng: Cộng 1 điểm (+1): Trung tâm đạt tiêu chuẩn GLP, ISO, IEC.

 

 

 

1.2.5

Tổ chức thanh tra, kiểm tra chất lượng thuốc trên địa bàn:

- Có tổ chức: 1 điểm

- Không tổ chức: 0 điểm

* Kiểm tra hồ sơ lưu tại Sở Y tế

1

 

 

1.2.6

Báo cáo định kỳ, đột xuất công tác quản lý chất lượng thuốc trên địa bàn.

- Báo cáo kịp thời: 1 điểm

- Báo cáo không kịp thời: 0,5 điểm

- Không báo cáo: 0 điểm

* Kiểm tra các báo cáo lưu tại Sở Y tế

1

 

 

1.2.7

Tchức quản lý liên ngành trong công tác phòng chng thuốc giả, thuốc không đạt chất lượng, thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ hợp lệ:

- Có tổ chức: 0,5 điểm

- Không tổ chức: 0 điểm

* Kiểm tra các văn bản lưu tại Sở Y tế

0,5

 

 

1.3

Công tác quản lý thông tin quảng cáo thuốc

3

 

 

1.3.1

Tổ chức thực hiện các văn bản quản lý về quản lý thông tin quảng cáo thuốc.

- Có thực hiện: 1 điểm.

- Không thực hiện: 0 điểm

* Kiểm tra các văn bản lưu tại Sở Y tế

1

 

 

1.3.2

Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về thông tin quảng cáo thuốc trên địa bàn quản lý

- Có tổ chức: 1 điểm

- Không tổ chức: 0 điểm

* Kiểm tra hồ sơ lưu tại Sở Y tế.

1

 

 

1.3.3

Phối hợp liên ngành trong công tác quản lý thông tin quảng cáo thuốc và mỹ phẩm

- Có phối hợp: 1 điểm

- Không phối hợp: 0 điểm

* Kiểm tra các văn bản lưu tại Sở Y tế.

1

 

 

1.4

Công tác quản lý giá thuốc

4

 

 

1.4.1

Tổ chức thực hiện các văn bản quản lý về quản lý giá thuốc:

- Có thực hiện: 1 điểm.

- Không thực hiện: 0 điểm

* Kiểm tra các văn bản lưu tại Sở Y tế

1

 

 

1.4.2

Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý giá thuốc:

- Có tổ chức: 1 điểm

- Không tổ chức: 0 điểm

* Kiểm tra biên bản thanh tra, kiểm tra

1

 

 

1.4.3

Phối hợp liên ngành trong công tác quản lý giá thuốc:

- Có phối hợp: 1 điểm

- Không phối hợp: 0 điểm

* Kiểm tra các văn bản lưu tại Sở Y tế.

1

 

 

1.4.4

Định kỳ báo cáo giá thuốc kê khai lại về Cục Quản lý dược để cập nhật lên website của Cục:

- Có báo cáo định kỳ: 1 điểm

- Không báo cáo: 0 điểm

* Kiểm tra hồ sơ lưu tại Sở Y tế

1

 

 

1.5

Công tác quản lý kinh doanh dược

5

 

 

1.5.1

Tổ chức thực hiện các văn bản quản lý về kinh doanh dược tại các cơ sở kinh doanh dược:

- Có thực hiện: 1 điểm.

- Không thực hiện: 0 điểm

* Kiểm tra hồ sơ lưu tại Sở Y tế

1

 

 

1.5.2

Có kế hoạch cung ứng đủ thuốc đáp ứng nhu cầu phòng bệnh, chữa bệnh và công tác phòng chống thiên tai thảm họa:

- Có kế hoạch: 1 điểm

- Không có kế hoạch: 0 điểm

* Kiểm tra kế hoạch lưu tại Sở Y tế.

1

 

 

1.5.3

Chỉ đạo việc triển khai thực hiện GPP

- Có chỉ đạo: 0.5 điểm

- Không chỉ đạo: 0 điểm

* Kiểm tra công văn chỉ đạo lưu tại Sở Y tế.

0,5

 

 

1.5.4

Chỉ đạo việc triển khai thực hiện GDP

- Có chỉ đạo: 0.5 điểm

- Không chỉ đạo: 0 điểm

* Kiểm tra công văn chỉ đạo lưu tại Sở Y tế.

0,5

 

 

1.5.5

Công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn:

- Có tổ chức: 1 điểm

- Không tổ chức: 0 điểm

* Kiểm tra biên bản thanh tra, kiểm tra

1

 

 

1.5.6

Công tác phối hợp liên ngành trong quản lý cơ sở kinh doanh dược:

- Có phối hợp: 1 điểm

- Không tổ chức: 0 điểm

* Kiểm tra biên bản thanh tra, kiểm tra

1

 

 

1.6

Công tác đăng ký thuốc

3

 

 

1.6.1

Tổ chức thực hiện các văn bản quản lý vđăng ký thuốc:

- Có thực hiện: 1 điểm

- Không thực hiện: 0 điểm

* Kiểm tra văn bản lưu tại Sở Y tế

1

 

 

1.6.2

Chỉ đạo các đơn vị thực hiện đúng các quy định về đăng ký, lưu hành thuốc

- Có chỉ đạo: 1 điểm

- Không chỉ đạo: 0 điểm

* Kiểm tra công văn chỉ đạo lưu tại Sở Y tế.

1

 

 

1.6.5

Thông báo các cập nhật về thông tin an toàn hiệu quả của thuốc đối với các thuốc đã được cấp phép lưu hành cho các đơn vị đăng ký và sản xuất thuốc trên địa bàn:

- Thông báo đủ các thông tin: 1 điểm

- Thông báo không đầy đủ, mỗi văn bản thiếu trừ 0.25 điểm, tổng số điểm trừ không quá 1 điểm

* Kiểm tra biên bản và hồ sơ lưu tại Sở Y tế

1

 

 

1.7

Công tác chỉ đạo đấu thầu, cung ứng thuốc:

4

 

 

1.7.1

Tổ chức thực hiện đấu thầu mua thuốc hoặc chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức đấu thầu mua thuốc theo quy định.

- Có tổ chức/chỉ đạo: 1 điểm

- Không tổ chức/chỉ đạo: 0 điểm

Điểm thưởng: Cộng 1 điểm (+1) đối với Sở Y tế có tổ chức đấu thầu tập trung cho tất cả các cơ sở y tế trên địa bàn.

* Kiểm tra các văn bản chỉ đạo lưu tại Sở Y tế

1

 

 

1.7.2

Tỷ lệ trị giá thuốc trong nước trong kết quả đấu thầu so với chỉ tiêu đã đề ra trong đề án “Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam”.

- Đáp ứng chỉ tiêu của Đán: 1 điểm

- Không đáp ứng: 0 điểm

* Kiểm tra hồ sơ lưu tại Sở Y tế

1

 

 

1.7.3

Thực hiện đúng quy định về việc báo cáo kết quả đấu thầu về Cục Quản lý dược sau khi có quyết định trúng thầu:

- Báo cáo đúng thời gian quy định (trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có kết quả trúng thầu): 1 điểm

- Báo cáo chưa đúng thời gian hoặc không báo cáo: 0 điểm

- Điểm thưởng: Cộng 1 điểm (+1) đối với SY tế có báo cáo tình hình vi phạm của các nhà thầu trong quá trình đấu thầu, cung ứng thuốc trong kỳ trưc (nếu có).

* Kiểm tra văn bản lưu tại Sở Y tế

1

 

 

1.7.4

Thực hiện hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về đấu thầu thuốc của các đơn vị trên địa bàn:

- Có thực hiện: 1 điểm

- Không thực hiện: 0 điểm

* Kiểm tra hồ sơ lưu tại Sở Y tế.

1

 

 

1.8

Công tác quản lý dược tại cơ sở Khám chữa bệnh

7

 

 

1.8.1

Tổ chức thực hiện các văn bản quản lý về công tác dược tại cơ sở Khám chữa bệnh

- Có thực hiện: 1 điểm.

- Không thực hiện: 0 điểm

* Kiểm tra văn bản lưu tại Sở Y tế

1

 

 

1.8.2

Chỉ đạo Hội đồng thuốc và điều trị tại cơ sở Khám chữa bệnh đảm bảo việc sử dụng thuốc an toàn hợp lý:

- Có chỉ đạo: 1 điểm

- Không chỉ đạo: 0 điểm

* Kiểm tra văn bản chỉ đạo lưu tại Sở Y tế.

1

 

 

1.8.3

Chỉ đạo việc cung ứng đủ thuốc cho công tác phòng bệnh, chữa bệnh cho bệnh nhân nội trú và bệnh nhân ngoại trú có thẻ bảo hiểm y tế

1

 

 

1.8.3.1

Xây dựng kế hoạch hoặc văn bản chỉ đạo cung ứng đủ thuốc cho bệnh nhân nội trú và bệnh nhân ngoại trú có thẻ bảo hiểm y tế.

- Có kế hoạch/văn bản: 0,5 điểm

- Không có kế hoạch/văn bản: 0 điểm

* Kiểm tra kế hoạch/văn bản lưu tại Sở Y tế

0,5

 

 

1.8.3.2

Tổ chức chđạo các cơ sở Khám chữa bệnh xây dựng danh mục thuốc phù hợp với phân tuyến kỹ thuật:

- Có chỉ đạo, hướng dẫn: 0,5 điểm

- Không chỉ đạo, hướng dẫn: 0 điểm

* Kiểm tra danh mục lưu tại Sở Y tế.

0,5

 

 

1.8.4

Cung ứng đủ thuốc theo danh mục cho bệnh nhân nội trú và bệnh nhân ngoại trú có thẻ BHYT, không để bệnh nhân tự mua.

- Cung ứng đủ thuốc: 1 điểm

Điểm phạt: Trừ 1 điểm (-1): Không cung ứng đủ

* Kiểm tra hồ sơ, báo cáo lưu tại Sở Y tế

1

 

 

1.8.5

Chỉ đạo việc thực hiện Quy chế Kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú

- Có chỉ đạo: 0,5 điểm

- Không chỉ đạo: 0 điểm

* Kiểm tra văn bản chỉ đạo tại Sở Y tế.

0,5

 

 

1.8.6

Chỉ đạo các giám đốc bệnh viện thực hiện đúng các quy định về hoạt động nhà thuốc bệnh viện

- Có văn bản chỉ đạo: 0,5 điểm

- Không có văn bản chỉ đạo: 0 điểm

* Kiểm tra các văn bản chỉ đạo lưu tại Sở Y tế

0,5

 

 

1.8.7

Chỉ đạo việc triển khai công tác dược lâm sàng tại các bệnh viện

- Có văn bản chỉ đạo: 1 điểm

- Không có văn bản chỉ đạo: 0 điểm

* Kiểm tra các văn bản chỉ đạo lưu tại Sở Y tế

1

 

 

1.9

Công tác thông tin thuốc và theo dõi phản ứng có hại của thuốc ADR:

2

 

 

1.9.1

Công tác chỉ đạo các đơn vị theo dõi và báo cáo phản ứng có hại của thuốc ADR theo quy định:

- Có chỉ đạo: 0,5 điểm

- Không chỉ đạo: 0 điểm

* Kiểm tra văn bản chỉ đạo lưu tại Sở Y tế.

0,5

 

 

1.9.2

Phổ biến các thông tin thuốc và ADR của Cục QLD gửi tới các cơ sở KCB

- Phổ biến kịp thời: 0,5 điểm

- Phổ biến không kịp thời: 0,25 điểm

- Không phổ biến: 0 điểm

* Kiểm tra công văn lưu tại Sở Y tế.

0,5

 

 

1.9.3

Tổ chức các lớp tập huấn về thông tin thuốc và ADR:

- Có tổ chức tập huấn: 0,5 điểm

- Không tập huấn: 0 điểm

* Kiểm tra hồ sơ lưu tại Sở Y tế.

0,5

 

 

1.9.4

Kiểm tra công tác theo dõi ADR tại các đơn vị trên địa bàn:

- Có kiểm tra: 0,5 điểm

- Không tổ chức kiểm tra: 0 điểm

* Kiểm tra hồ sơ tại Sở Y tế

0,5

 

 

1.10

Công tác quản lý mỹ phẩm

5,5

 

 

1.10.1

Chỉ đạo, phbiến và triển khai việc thực hiện các văn bản quản lý về quản lý mỹ phẩm:

- Có thực hiện: 1 điểm

- Không thực hiện: 0 điểm

* Kiểm tra văn bản lưu tại Sở Y tế

1

 

 

1.10.2

Tổ chức thanh tra, kiểm tra giám sát hậu mại các cơ sở sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm tại địa phương:

- Có tổ chức: 1 điểm

- Không tổ chức: 0 điểm

* Kiểm tra biên bản thanh tra, kiểm tra

1

 

 

1.10.3

Tổ chức phối hợp liên ngành trong công tác quản lý mỹ phẩm tại địa phương:

- Có phối hợp: 1 điểm

- Không phối hợp: 0 điểm

* Kiểm tra văn bản lưu tại Sở Y tế.

1

 

 

1.10.4

Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ công bố mỹ phẩm, hồ sơ quảng cáo mphẩm, hồ sơ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm:

+Thực hiện đúng quy định: 1 điểm

+Thực hiện không đúng quy định: 0 điểm

* Kiểm tra văn bản lưu tại Sở Y tế.

1

 

 

1.10.5

Công tác thống kê, báo cáo về quản lý mỹ phẩm:

+ Có thực hiện: 0,5 điểm

+ Không thực hiện: 0 điểm

* Kiểm tra văn bản lưu tại Sở Y tế.

0,5

 

 

1.10.6

Công tác giám sát mỹ phẩm vi phạm bị thu hồi:

+ Có thực hiện: 1 điểm

+ Không thực hiện: 0 điểm

* Kiểm tra văn bản lưu tại Sở Y tế.

1

 

 

2.

Hiệu quả chỉ đạo thực hiện công tác quản nhà nước về dược, mỹ phẩm đối với Phòng y tế, cơ sở khám chữa bệnh, sản xuất, kinh doanh dược và cơ sở sản xuất, kinh doanh mỹ phm

19

 

 

2.1

Phòng y tế

4

 

 

2.1.1

Trình UBND huyện ban hành theo thẩm quyền các văn bản quản lý về dược, mỹ phẩm tại địa phương theo yêu cầu quản lý của UBND Huyện (nếu có).

- ≥70% số phòng y tế thực hiện: 1 điểm

- 50%-69% số phòng y tế thực hiện: 0.5 điểm

- <50% số phòng y tế thực hiện: 0 điểm

* Kiểm tra văn bản được ban hành

1

 

 

2.1.2

Phbiến, hướng dẫn tập huấn cho cơ sở kinh doanh dược, mỹ phẩm trên địa bàn thực hiện các văn bản QPPL, các quy định mới ban hành về quản lý dược, mỹ phẩm:

- ≥70% số phòng y tế thực hiện: 1 điểm

- 50%-69% số phòng y tế thực hiện: 0,5 điểm

- <50% số phòng y tế thực hiện: 0 điểm

* Kiểm tra báo cáo của phòng y tế lưu tại Sở Y tế

1

 

 

2.1.3

Tổ chức tự thanh tra, kiểm tra cơ sở kinh doanh dược, mỹ phẩm trên địa bàn

- ≥70% số phòng y tế thực hiện: 1 điểm

- 50%-69% số phòng y tế thực hiện: 0.5 điểm

- <50% số phòng y tế thực hiện: 0 điểm

* Kiểm tra báo cáo của Phòng y tế lưu tại Sở Y tế

1

 

 

2.1.4

Báo cáo thường xuyên định kỳ công tác quản lý nhà nước về dược, mỹ phẩm về Sở Y tế

- ≥70% số phòng y tế thực hiện: 1 điểm

- 50% - 69% số phòng y tế thực hiện: 0.5 điểm

- <50% số phòng y tế thực hiện: 0 điểm

* Kiểm tra báo cáo của Phòng y tế lưu tại Sở Y tế

1

 

 

2.2

Cơ sở Khám chữa bệnh

4

 

 

2.2.1

Tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác dược: Tng số cơ sở được thanh tra, kiểm tra trong năm/tổng số cơ sở trên địa bàn (Sliệu tính chung cho Sở Y tế, đoàn liên ngành & Phòng y tế):

- Kiểm tra từ 90% số cơ sở trở lên: 2 điểm

- Kiểm tra được 75% - 89% số cơ sở: 1 điểm

- Kiểm tra được 50% - 74% số cơ sở: 0.5 điểm

- Kiểm tra được dưới 50% số cơ sở: 0 điểm.

* Kiểm tra biên bản thanh tra, kiểm tra.

2

 

 

2.2.2

Tỷ lệ % số cơ sở KCB được kiểm tra thực hiện đúng các quy định về dược/ Tổng số cơ sở KCB được thanh tra, kiểm tra trong năm:

- Tỷ lệ ≥ 80 %: 2 điểm

- T ltừ 70% - 79%: 1 điểm

- Tỷ lệ < 70%: 0 điểm

*Căn cứ số liệu tổng kết công tác thanh tra cuối năm của Sở Y tế (số liệu tính chung cho cả Sở Y tế và đoàn liên ngành)

2

 

 

2.3

Cơ sở sản xuất kinh doanh dược

8

 

 

2.3.1

Kiểm tra các cơ sở sản xuất thuốc: Tỷ lệ % cơ sở được kiểm tra/ Tổng số cơ sở sản xuất trên địa bàn.

- Kiểm tra ≥ 90% số cơ sở: 2 điểm

- Kiểm tra được 75% - 89% số cơ sở: 1 điểm

- Kiểm tra được 50% - 74% số cơ sở: 0.5 điểm

- Kiểm tra được dưới 50% số cơ sở: 0 điểm

* Kiểm tra biên bản lưu tại Sở Y tế

2

 

 

2.3.2

Kiểm tra các cơ sở bán buôn thuốc: Tỷ lệ % số cơ sở bán buôn được kiểm tra/ Tổng số cơ sở bán buôn trên địa bàn (Số liệu tính chung cho cả Sở Y tế, đoàn liên ngành và Phòng Y tế).

- Kiểm tra ≥ 70% số cơ sở: 2 điểm

- Kiểm tra được 50% - 69% số cơ sở: 1 điểm

- Kiểm tra được 30% - 49% số cơ sở: 0.5 điểm

- Kiểm tra được dưới 30% số cơ sở: 0 điểm

* Kiểm tra biên bản lưu tại Sở Y tế.

2

 

 

2.3.3

Kiểm tra các cơ sở bán lẻ thuốc: Tỷ lệ % số cơ sở bán lẻ được kiểm tra/tổng số cơ sở bán lẻ trên địa bàn (Số liệu tính chung cho cả Sở Y tế, đoàn liên ngành và Phòng Y tế)

- Kiểm tra ≥ 70% số cơ sở: 2 điểm

- Kiểm tra được 50% - 69% số cơ sở: điểm

- Kiểm tra được 30% - 49% số cơ sở: 0.5 điểm

- Kiểm tra được dưới 30% số cơ sở: 0 điểm

* Kiểm tra biên bản lưu tại Sở Y tế.

2

 

 

2.3.4

Tỷ lệ % số cơ sở SX, KD được kiểm tra thực hiện đúng các quy định về dược/ Tổng số cơ sở SXKD được thanh tra, kiểm tra trong năm:

- Tỷ lệ ≥ 80 %: 2 điểm

- Tlệ từ 70% - 79%: 1 điểm

- Tỷ lệ < 70%: 0 điểm

* Căn cứ số liệu tng kết công tác thanh tra cuối năm của Sở Y tế

2

 

 

2.4

Cơ sở sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm

3

 

 

2.4.1

Kiểm tra hậu mại cơ sở sản xuất mỹ phẩm trên địa bàn trong năm (tính cả Sở Y tế và Phòng y tế)

- Kiểm tra được ≥ 40% số cơ sở: 2 điểm

- Kiểm tra được 25% - 39% số cơ sở: 1 điểm

- Kiểm tra được dưới 25% số cơ sở: 0 điểm

* Kiểm tra biên bản kiểm tra lưu tại Sở Y tế

2

 

 

2.4.2

Tỷ lệ % số cơ sở SX, KD được kiểm tra thực hiện đúng các quy định về mỹ phẩm/ Tổng số cơ sở SXKD mỹ phẩm được thanh tra, kiểm tra trong năm:

- Tỷ lệ ≥ 80 %: 1 điểm

- Ty lẹ từ 70% - 79%: 0.5 điểm

- Tỷ lệ < 70%: 0 điểm

* Căn cứ số liệu tổng kết công tác thanh tra cuối năm của Sở Y tế

1

 

 

III

Công tác thống kê, tổng hợp, báo cáo:

4

 

 

1

Công tác thống kê, báo cáo tổng kết công tác dược và mỹ phẩm định kỳ 6 tháng, 1 năm theo quy định:

- Có đủ báo cáo: 2 điểm

- Không đủ báo cáo: 1 điểm

- Không thống kê, báo cáo: 0 điểm

* Kiểm tra báo cáo lưu tại Sở Y tế.

2

 

 

2

Gửi báo cáo tng kết công tác dược và mỹ phẩm định kỳ 6 tháng, 1 năm về Bộ Y tế (Cục QLD):

- Gửi đủ báo cáo và đúng thời hạn: 2 điểm

- Gửi đủ báo cáo và không đúng thời hạn: 1 điểm

Điểm phạt: Trừ 1 điểm (-1): Không gửi báo cáo

* Kiểm tra báo cáo lưu tại Sở Y tế

2

 

 

IV

Công tác đào tạo cán bộ

4

 

 

1

Xây dựng quy hoạch cán bộ dược:

- Có xây dựng: 1 điểm

- Không xây dựng: 0 điểm

* Kiểm tra quy hoạch lưu tại Sở Y tế

1

 

 

2

Tổ chức tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ dược:

- Có tổ chức: 1 điểm

- Không tổ chức: 0 điểm

*Kiểm tra biên bản lưu tại Sở Y tế

1

 

 

3

Cử cán bộ đi đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý hành chính nhà nước, ngoại ngữ:

- Có cử cán bộ: 1 điểm

- Không cử cán bộ: 0 điểm

* Kiểm tra công văn, hồ sơ lưu tại Sở Y tế

1

 

 

4

Có đề tài nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu trong năm hoặc đang được triển khai đúng tiến độ.

- Có đề tài: 1 điểm

- Không có đề tài: 0 điểm.

* Kiểm tra hồ sơ lưu tại Sở Y tế.

1

 

 

V

Công tác cải cách hành chính tại Sở Y tế

4

 

 

1

Triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực dược và mỹ phẩm, ban hành danh mục các thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến lĩnh vực dược và mỹ phẩm thuộc phạm vi quản lý của Sở Y tế.

- Có tổ chức: 1 điểm

- Không tổ chức: 0 điểm

* Kiểm tra hồ sơ lưu tại Sở Y tế.

1

 

 

2

Triển khai thực hiện việc niêm yết công khai các TTHC liên quan đến lĩnh vực dược và mỹ phẩm thuộc phạm vi quản lý của Sở Y tế và tiếp nhận phản ánh kiến nghị theo quy định của Đán 30 về cải cách TTHC

- Có niêm yết và niêm yết đủ các TTHC: 1 điểm

- Có niêm yết nhưng không đủ, mỗi TTHC niêm yết thiếu trừ 0.25 điểm, tổng số điểm trừ không quá 1 điểm

Điểm phạt: Trừ 1 điểm (-1) đối với Sở Y tế không niêm yết công khai các TTHC

* Kiểm tra việc niêm yết tại Sở Y tế

1

 

 

3

ng dụng công nghệ thông tin, phần mềm tác nghiệp trong công tác quản lý dược và mỹ phẩm.

- Có ứng dụng: 1 điểm.

- Không ứng dụng: 0 điểm

Điểm thưởng: Cộng 1 điểm (+1) đối với Sở Y tế triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ III trở lên.

* Kiểm tra thực tế tác nghiệp tại Sở Y tế.

1

 

 

4

Đăng tải, cập nhật thường xuyên các kết quả tiếp nhận, giải quyết các loại hồ sơ trên Website của Sở Y tế.

- Đăng tải, cập nhật đầy đủ: 1 điểm

- Đăng tải, cập nhật nhưng chưa đầy đủ: 0,5 điểm

- Không đăng tải, cập nhật: 0 điểm

1

 

 

5

Điểm thưởng: Cộng 1 điểm (+1): Thực hiện tiếp nhận và trả hồ sơ cấp phép về dược và mỹ phẩm theo cơ chế “Một cửa”

 

 

 

6

Điểm thưởng: Cộng 1 điểm (+1): áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 trong công tác quản lý nhà nước về dược và mỹ phẩm của Sở Y tế

 

 

 

 

Tổng điểm chuẩn

100

 

 

 

Tổng điểm chấm

 

 

 

 

Tổng điểm phạt

6

 

 

 

Tổng điểm thưởng

6

 

 

 

Tổng điểm tự kiểm tra

 

 

 

 

Xếp loại

 

 

 

*. Ghi chú: Cách tính điểm và phân loại theo công văn hướng dẫn.

 

 

….., ngày       tháng      năm
Thủ trưởng đơn vị

 

                                                                    

thuộc tính Công văn 16568/QLD-VP

Công văn 16568/QLD-VP của Cục Quản lý Dược về việc hướng dẫn kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy định quản lý Nhà nước về dược, mỹ phẩm năm 2019
Cơ quan ban hành: Cục Quản lý DượcSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:16568/QLD-VPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Vũ Tuấn Cường
Ngày ban hành:26/09/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe , Thực phẩm-Dược phẩm
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi