Danh mục

Tra cứu Công văn về Thực phẩm-Dược phẩm

Có tất cả 809 văn bản: Thực phẩm-Dược phẩm
741

Công văn 4781/QLD-MP của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm

Ban hành: 21/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/03/2018
742

Công văn 4701/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

Ban hành: 20/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/03/2018
743

Công văn 4777/QLD-MP của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm

Ban hành: 20/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/03/2018
744

Công văn 4455/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

Ban hành: 16/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/03/2018
745

Công văn 4436/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

Ban hành: 15/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/03/2018
746

Công văn 4358/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

Ban hành: 15/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2018
747

Công văn 4366/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc đính chính Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

Ban hành: 15/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2018
748

Công văn 4367/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

Ban hành: 15/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2018
749

Công văn 4435/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

Ban hành: 15/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/03/2018
750

Công văn 4291/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc đính chính Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

Ban hành: 14/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2018
751

Công văn 4338/QLD-PCD của Cục Quản lý Dược về việc thi hành Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/05/2017 của Chính phủ

Ban hành: 14/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2018
752

Công văn 4198/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc đính chính công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

Ban hành: 13/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2018
753

Công văn 4204/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

Ban hành: 13/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2018
754

Công văn 4199/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc đính chính Danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

Ban hành: 13/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2018
755

Công văn 4202/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam cấp trước ngày 01/07/2014

Ban hành: 13/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2018
756

Công văn 4203/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc trước ngày 01/07/2014

Ban hành: 13/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2018
757

Công văn 4206/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

Ban hành: 13/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2018
758

Công văn 4201/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam cấp trước ngày 01/07/2014

Ban hành: 13/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2018
759

Công văn 4205/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

Ban hành: 13/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2018
760

Công văn 2006/BNN-QLCL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm

Ban hành: 12/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/03/2018
Vui lòng đợi