Thông tư 02/2018/TT-NHNN

Lọc bài viết theo:

Lùi thời hạn chuyển đổi tài khoản thanh toán  21/02/2018

Ngày 12/02/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 02/2018/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 32/2016/TT-NHNN hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán.