Quyết định 59/2016/QĐ-UBND Hải Phòng quản lý hoạt động của các cơ quan đại diện, phóng viên thường trú cơ quan báo chí

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHHẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 59/2016/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 12 tháng 01 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN ĐẠI DIỆN, PHÓNG VIÊN THƯỜNG TRÚ THUỘC CÁC CƠ QUAN BÁO CHÍ TRONG NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

____________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, y ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;

Căn cứ Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;

Căn cứ Thông tư số 13/2008/TT-BTTTT ngày 31/12/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn việc thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú và hoạt động trong nước của các cơ quan báo chí;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 55/TTr-STTTT ngày 23/12/2015; báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp số 81/BCTĐ-STP ngày 23/12/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về việc quản lý hoạt động của các cơ quan đại diện, phóng viên thường trú thuộc các cơ quan báo chí trong nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
Điều 2. Quy định này có hiệu lực sau 10 ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Thủ trưởng các Sở, ngành liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL-BTP;
- TTTU, TT HĐND thành phố;
- CT, các PCT UBND TP;
- Đoàn ĐBQH TP Hải Phòng;
- Như Điều 3;
- Sở Tư pháp;
- Hội Nhà báo thành phố
- Đ
ài PTTH HP, Báo HP, Cổng TTĐT TP;
- Công báo thành phố;
- CPVP;
- Các
CV UBND TP;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
CHỦ TỊCH
Lê Văn Thành

QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN ĐẠI DIỆN, PHÓNG VIÊN THƯỜNG TRÚ THUỘC CÁC CƠ QUAN BÁO CHÍ TRONG NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định s59/2016/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phHải Phòng)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Quy định này quy định việc quản lý hoạt động của các cơ quan đại diện, phóng viên thường trú thuộc các cơ quan báo chí trong nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
2. Quy định này áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước về báo chí và cơ quan đại diện, phóng viên thường trú của các cơ quan báo chí trong nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
Điều 2. Nguyên tắc quản lý
1. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện tạo điều kiện cho các cơ quan đại diện, phóng viên thường trú tại Hải Phòng hoạt động theo đúng quy định của pháp luật; thực hiện đúng Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 596/2014/QĐ-UBND ngày 14/3/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố (Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí).
2. Cơ quan đại diện, phóng viên thường trú của các cơ quan báo chí hoạt động trên địa bàn thành phố Hải Phòng phải chấp hành nghiêm túc quy định của pháp luật; phản ánh, tuyên truyền đúng, chính xác các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội... trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 3. Hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú thuộc các cơ quan báo chí trong nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng
1. Hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú:
a)
Cơ quan đại diện, phóng viên thường trú chỉ được phép hoạt động sau khi được Sở Thông tin và Truyền thông đồng ý bằng văn bản;
b) Hoạt động của cơ quan đại diện và phóng viên thường trú phải đúng nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm do cơ quan báo chí giao và tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam về báo chí và các quy định khác của pháp luật. Chỉ những phóng viên đã đăng ký danh sách nhân sự của cơ quan đại diện, được Sở Thông tin và Truyền thông chấp thuận mới được tham gia hoạt động báo chí với tư cách phóng viên cơ quan đại diện báo chí đó.
c) Cơ quan đại diện, phóng viên thường trú chịu sự quản lý trực tiếp của cơ quan báo chí và chịu sự quản lý nhà nước về báo chí của cơ quan quản lý nhà nước về báo chí tại thành phố Hải Phòng.
d) Người đứng đầu cơ quan đại diện chịu trách nhiệm về hoạt động nghiệp vụ của đội ngũ phóng viên thường trú của cơ quan mình.
2.
Đình chỉ hoạt động cơ quan đại diện, phóng viên thường trú:
a) Cơ quan đại diện ngừng hoạt động ngay sau khi cơ quan báo chí có cơ quan đại diện hoạt động trên địa bàn thành phố Hải Phòng bị đình chỉ hoạt động hoặc thu hồi giấy phép theo quyết định của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Phóng viên thường trú ngừng hoạt động báo chí trên địa bàn thành phố Hải Phòng ngay sau khi cơ quan báo chí có phóng viên thường trú đã bị đình chỉ hoạt động hoặc thu hồi giấy phép hoặc phóng viên thường trú bị thu hồi Thẻ nhà báo (của phóng viên thường trú độc lập) theo quyết định của Bộ Thông tin và Truyền thông.
b) Cơ quan đại diện bị thu hồi văn bản đồng ý thành lập và đình chỉ hoạt động; phóng viên thường trú bị đình chỉ hoạt động khi cơ quan đại diện, phóng viên thường trú trên địa bàn thành phố Hải Phòng vi phạm các quy định của pháp luật.
3.
Thông báo về việc cử, thay đổi, đình chỉ, chấm dứt hoạt động phóng viên thường trú:
a) Khi chấm dứt hoạt động, thay đổi, đình chỉ hoạt động Trưởng cơ quan đại diện hoặc cử, chấm dứt hoạt động, đình chỉ hoạt động phóng viên thường trú tại địa phương thì trong thời hạn 15 ngày, cơ quan báo chí phải có văn bản thông báo cho Sở Thông tin và Truyền thông theo quy định tại điểm b, khoản 6, mục II Thông tư số 13/2008/TT-BTTTT ngày 31/12/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
b) Sở Thông tin và Truyền thông đăng danh sách các cơ quan đại diện, phóng viên thường trú trên Cổng thông tin điện tử của Sở và có các hình thức thông báo phù hợp tới các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thành phố về hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú trên địa bàn thành phố.
Điều 4. Quyền hạn và nghĩa vụ của cơ quan đại diện hoặc phóng viên thường trú của các cơ quan báo chí trong nước trên địa bàn Hải Phòng
1. Quyền hạn:
a) Được hoạt động nghiệp vụ báo chí theo quy định của Luật Báo chí và các văn bản liên quan khác;
b)
Được cung cấp thông tin, đăng phát thông tin theo quy định tại Điều 7, Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí;
c) Được tạo điều kiện khai thác thông tin trong các trường hợp: thiên tai, hỏa hoạn hay các sự việc, sự kiện, vấn đề được dư luận xã hội quan tâm trong phạm vi tôn chỉ mục đích của cơ quan báo chí;
d) Được tham dự các kỳ họp, các hội nghị của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố và các cơ quan, tổ chức khác trên địa bàn để hoạt động nghiệp vụ theo giấy mời và các quy định cụ thể của Ban Tổ chức các hoạt động đó.
e) Được tổ chức các hoạt động dịch vụ theo chủ trương của cơ quan báo chí, phù hợp với quy định của pháp luật.
f) Được đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước khen thưởng, biểu dương đối với những thành tích xuất sắc trong hoạt động báo chí, góp phần xây dựng, phát triển thành phố.
2. Nghĩa vụ:
a) Tìm hiểu và phản ánh trung thực, chính xác, kịp thời, có ý thức xây dựng đối với tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng theo tôn chỉ mục đích của cơ quan báo chí;
b) Phát hiện và đề xuất, kiến nghị với cơ quan chức năng các giải pháp để xử lý các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng;
c) Chấp hành các định hướng tuyên truyền, các quy định về hoạt động báo chí của thành phố Hải Phòng trên cơ sở quy định của pháp luật;
d) Tham gia các hoạt động báo chí do thành phố Hải Phòng tổ chức;
đ) Thông báo bằng văn bản cho Sở Thông tin và Truyền thông biết hoạt động báo chí có yếu tố xã hội được tổ chức trên địa bàn Hải Phòng theo chỉ đạo của cơ quan báo chí;
e) Thực hiện chế độ báo cáo tình hình hoạt động định kỳ 06 tháng, 01 năm hoặc đột xuất theo yêu cầu của Sở Thông tin và Truyền thông; thông báo bằng văn bản cho Sở Thông tin và Truyền thông khi thay đổi trụ sở giao dịch;
f) Người đứng đầu các cơ quan báo chí, người phụ trách cơ quan đại diện của cơ quan báo chí Trung ương và các tỉnh, thành phố có cơ quan đại diện hoạt động trên địa bàn thành phố Hải Phòng chịu trách nhiệm quản lý đội ngũ cán bộ, phóng viên do cơ quan báo chí giới thiệu hoạt động nghiệp vụ.
g) Phóng viên khi đến làm việc với các cơ quan, tổ chức trên địa bàn thành phố Hải Phòng phải xuất trình Thẻ Nhà báo đăng ký tại cơ quan báo chí có cơ quan đại diện, phóng viên thường trú tại Hải Phòng hoặc giấy giới thiệu của cơ quan báo chí (kèm theo giấy tờ tùy thân: giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu…).
h) Tham gia đầy đủ, nghiêm túc, đúng thành phần theo nội dung ghi trong giấy mời tại các kỳ giao ban báo chí hàng tháng do Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin Truyền thông và Hội Nhà báo phối hợp tổ chức; các cuộc họp báo do Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức.
Điều 5. Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước và các cơ quan liên quan về hoạt động của cơ quan đại diện và phóng viên thường trú thuộc các cơ quan báo chí trong nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng
1. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông:
Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động của các cơ quan đại diện, phóng viên thường trú các cơ quan báo chí trong nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng, có trách nhiệm như sau:
a) Tiếp nhận hồ sơ, xem xét giải quyết và có văn bản trả lời về việc thành lập cơ quan đại diện tại Hải Phòng của cơ quan báo chí;
b) Tổ chức thông tin cho báo chí và quản lý thông tin của báo chí viết về Hải Phòng;
c) Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy, Hội Nhà báo thành phố, người phát ngôn Ủy ban nhân dân thành phố, các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan tổ chức giao ban báo chí định kỳ hàng tháng;
d) Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy và Hội Nhà báo thành phố tổ chức Hội nghị giao ban với các lãnh đạo các cơ quan báo chí có cơ quan đại diện, phóng viên thường trú tại thành phố Hải Phòng để tổng kết, kiểm điểm, rút kinh nghiệm toàn diện về hoạt động thông tin, báo chí của các cơ quan đại diện, phóng viên thường trú trên địa bàn thành phố định kỳ 1 năm/lần;
đ) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố khen thưởng đột xuất hoặc định kỳ các cơ quan đại diện hoặc phóng viên thường trú có thành tích xuất sắc trong hoạt động báo chí trên địa bàn thành phố Hải Phòng;
e) Thực hiện chế độ thanh tra, kiểm tra, xử phạt và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo trong hoạt động báo chí theo quy định của pháp luật hiện hành; trao đổi, phối hợp với Công an thành phố đối với các trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự.
f) Đánh giá, nhận xét kết quả thực hiện Luật Báo chí của các cơ quan đại diện và phóng viên thường trú định kỳ hàng tháng, 6 tháng và cả năm.
g) Phối hợp với người đứng đầu các cơ quan báo chí để nâng cao hiệu quả thông tin tuyên truyền liên quan đến thành phố Hải Phòng và phối hợp quản lý đội ngũ cán bộ, phóng viên.
h) Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn pháp luật, các chế độ, chính sách về báo chí.
2. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan:
a) Hội Nhà báo thành phố có trách nhiệm vận động, tập hợp các hội viên Hội Nhà báo đang làm việc ở cơ quan đại diện và phóng viên thường trú tham gia sinh hoạt tổ chức Hội Nhà báo thành phố; phối hợp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí và bảo vệ quyền lợi hội viên là phóng viên các cơ quan đại diện và phóng viên thường trú.
b) Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các quận, huyện có trách nhiệm phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo quản lý hoạt động của phóng viên các cơ quan đại diện và phóng viên thường trú theo quy định của pháp luật.
Điều 6. Tổ chức thực hiện
1. Giao Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quy định này.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan báo chí, các văn phòng đại diện cơ quan báo chí, phóng viên thường trú tại Hải Phòng phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét sửa đổi, bổ sung./.

thuộc tính Quyết định 59/2016/QĐ-UBND

Quyết định 59/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng ban hành Quy định về việc quản lý hoạt động của các cơ quan đại diện, phóng viên thường trú thuộc các cơ quan báo chí trong nước trên địa bàn Thành phố Hải Phòng
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hải PhòngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:59/2016/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Văn Thành
Ngày ban hành:12/01/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thông tin-Truyền thông
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi