Quyết định 5867/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Chương trình Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trên công nghệ nguồn mở giai đoạn 2012 - 2015

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-----------------
Số: 5867/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 11 năm 2012
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Về phê duyệt Chương trình Phát triển ứng dụng
công nghệ thông tin trên công nghệ nguồn mở
giai đoạn 2012 - 2015
-------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2012, Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông”;
Căn cứ Quyết định số 235/QĐ-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án tổng thể "Ứng dụng và phát triển phần mềm nguồn mở ở Việt Nam giai đoạn 2004 - 2008";
Căn cứ Chỉ thị số 07/2008/CT-BTTTT ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông về đẩy mạnh sử dụng phần mềm mã nguồn mở trong hoạt động của cơ quan, tổ chức nhà nước; 
Căn cứ Công văn số 4430/BTTTT-CNTT ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sử dụng phần mềm tự do nguồn mở trong giáo trình tin học văn phòng và thi công chức, viên chức;
Căn cứ Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt “Chương trình phát triển công nghệ thông tin - truyền thông giai đoạn 2011 - 2015”;
Xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 13/TTr-STTTT ngày 25 tháng 10 năm 2012,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Chương trình phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trên công nghệ nguồn mở giai đoạn 2012 - 2015”.
Điều 2. Thủ trưởng các sở - ban - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện căn cứ theo nhiệm vụ và chức năng của đơn vị xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, nhằm thực hiện đạt hiệu quả cao nhất các nội dung của Chương trình phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trên công nghệ nguồn mở giai đoạn 2012 - 2015.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Thủ trưởng các sở - ban - ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã, thị trấn trên địa bàn thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
                                                                                                         TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
                                                                                                                KT. CHỦ TỊCH
                                                                                                               PHÓ CHỦ TỊCH
                                                                                                                  Lê Mạnh Hà
 
 
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------
 
 
CHƯƠNG TRÌNH
Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin
trên công nghệ nguồn mở giai đoạn 2012 - 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5867/QĐ-UBND
ngày 16 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố)
---------------------
 
 
I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT
- Phát triển công nghệ thông tin nhằm thực hiện các mục tiêu của Chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế thành phố giai đoạn 2011 - 2015 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ IX và các mục tiêu của Đề án “Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông” theo Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ;
- Nâng cao năng lực làm chủ công nghệ và hiệu lực, hiệu quả quản lý hệ thống hạ tầng thông tin, nội dung thông tin phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước; đáp ứng yêu cầu cung cấp, trao đổi thông tin của xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, chủ quyền quốc gia về không gian mạng;
- Đẩy nhanh việc ứng dụng và phát triển phần mềm nguồn mở trong xây dựng mô hình và kiến trúc ứng dụng công nghệ thông tin cho việc phát triển Chính phủ điện tử tại thành phố giai đoạn 2012 - 2015 và định hướng đến năm 2020 nhằm xây dựng một nền Chính phủ điện tử đảm bảo Luật Sở hữu trí tuệ, bảo vệ bản quyền tác giả và giảm chi phí mua sắm phần mềm, thúc đẩy phát triển công nghiệp công nghệ thông tin tại Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung.
II. MỤC TIÊU CỤ THỂ
Những mục tiêu cần đạt được vào năm 2015:
- 100% các hệ thống thuộc kiến trúc nền (hệ điều hành, cơ sở dữ liệu, các ứng dụng phục vụ xây dựng và phát triển ứng dụng) tại trung tâm dữ liệu của thành phố và các sở - ban - ngành, quận - huyện được triển khai đảm bảo việc tuân thủ Luật Sở hữu trí tuệ, trong đó có 80% hệ thống áp dụng công nghệ nguồn mở nhằm tiết kiệm hầu hết tổng kinh phí đầu tư bản quyền cho hệ thống và chi phí nâng cấp công nghệ hàng năm;
- 80% các phần mềm ứng dụng có tính chất dùng chung, được triển khai trên diện rộng của thành phố áp dụng công nghệ mã nguồn mở;
- 100% cán bộ thuộc các sở - ban - ngành, quận - huyện được đào tạo sử dụng phần mềm nguồn mở và có ý thức về việc bảo vệ bản quyền phần mềm;
- Xây dựng đội ngũ kỹ thuật trực thuộc các sở - ban - ngành, quận - huyện đáp ứng yêu cầu trong công tác xây dựng phần mềm, quản lý hệ thống và hỗ trợ người dùng sử dụng phần mềm nguồn mở;
- Tuyên truyền rộng rãi cán bộ, công chức thành phố ứng dụng phần mềm nguồn mở trên các phương tiện truyền thông như báo chí, Đài phát thanh, Đài truyền hình;
- Hỗ trợ 100% các tỉnh thành thuộc khu vực phía Nam triển khai ứng dụng công nghệ thông tin với chi phí thấp và đảm bảo Luật Sở hữu trí tuệ.
III. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Xây dựng các chính sách thúc đẩy ứng dụng và phát triển phần mềm nguồn mở tại Thành phố Hồ Chí Minh
a) Nội dung thực hiện:
- Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích ứng dụng và phát triển phần mềm nguồn mở để thu hút các Trường, Viện, Hiệp hội nghiên cứu khoa học tham gia vào việc đào tạo và nghiên cứu phát triển phần mềm nguồn mở; khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyên gia trong và ngoài nước cũng như các công ty đầu tư kinh doanh, phát triển, chuyển giao công nghệ và đào tạo về phần mềm nguồn mở tại Thành phố Hồ Chí Minh;
- Ban hành chính sách khuyến khích sử dụng một số phần mềm nguồn mở trong các cơ quan nhà nước tại Thành phố Hồ Chí Minh (giai đoạn 2012 - 2015).
b) Tổ chức thực hiện:
- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông;
- Đơn vị phối hợp: Sở Khoa học và Công nghệ; Hội Tin học thành phố; các Trường Đại học và các Viện nghiên cứu,…
c) Thời gian thực hiện: từ quý IV năm 2012 đến quý I năm 2013.
2. Xây dựng kiến trúc ứng dụng công nghệ thông tin, mua sắm phần mềm và phát triển mô hình chính quyền điện tử ứng dụng công nghệ nguồn mở
a) Nội dung thực hiện:
- Xây dựng kiến trúc ứng dụng công nghệ thông tin và phát triển hệ thống phần mềm trong xây dựng Chính phủ điện tử của thành phố trên nền tảng công nghệ nguồn mở, định hướng đưa về mô hình tập trung trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây;
- Đánh giá kiểm thử chất lượng phần mềm làm cơ sở cho việc đầu tư mua sắm phần mềm;
- Xây dựng các chuẩn kỹ thuật kết nối, liên thông tích hợp với các hệ thống của thành phố.
b) Tổ chức thực hiện:
- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông;
- Đơn vị phối hợp: các sở - ban - ngành, quận - huyện.
c) Thời gian thực hiện: từ năm 2013 đến năm 2015.
3. Triển khai ứng dụng phần mềm nguồn mở trong xây dựng chính quyền điện tử tại thành phố
a) Nội dung thực hiện:
- Tổ chức triển khai thí điểm phần mềm nguồn mở với đủ các lĩnh vực tác nghiệp chuyên ngành tại một quận và một sở, sau đó nhân rộng cho toàn bộ các sở - ban - ngành, quận - huyện;
- Triển khai các ứng dụng mới trên nền tảng công nghệ nguồn mở và cuốn chiếu dần các ứng dụng cũ đã triển khai trên công nghệ nguồn đóng sang công nghệ nguồn mở.
b) Tổ chức thực hiện:
- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông;
- Đơn vị phối hợp: các sở - ban - ngành, quận - huyện.
c) Thời gian thực hiện: từ năm 2013 đến năm 2015.
4. Hỗ trợ các tỉnh thành triển khai ứng dụng với chi phí thấp, đảm bảo luật sở hữu trí tuệ trong chương trình liên kết vùng
a) Nội dung thực hiện:
- Cung cấp giải pháp và phần mềm ứng dụng trên nền tảng nguồn mở cho các tỉnh thành;
- Thực hiện liên thông kết nối, chia sẻ thông tin giữa Thành phố Hồ Chí Minh với Trung ương và các tỉnh thành phía Nam;
- Xây dựng trang thông tin diễn đàn nguồn mở nhằm kết nối, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình triển khai, phát triển phần mềm nguồn mở với các tỉnh thành trên phạm vi cả nước.
b) Tổ chức thực hiện:
- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.
c) Thời gian thực hiện: từ năm 2013 đến năm 2015.
5. Đào tạo nguồn nhân lực cho ứng dụng và phát triển phần mềm nguồn mở
a) Nội dung thực hiện:
- Tổ chức đào tạo sử dụng phần mềm nguồn mở cho các cán bộ, công chức nhà nước;
- Hình thành đội ngũ cán bộ đủ năng lực triển khai ứng dụng, phát triển phần mềm nguồn mở và hỗ trợ giải quyết sự cố cho các sở - ban - ngành, quận - huyện thời gian là 24/7;
- Tổ chức đào tạo cán bộ kỹ thuật tại các sở - ban - ngành, quận - huyện có chuyên môn về quản trị và sử dụng phần mềm nguồn mở;
- Xây dựng và triển khai chương trình đào tạo phát triển phần mềm nguồn mở tại các trường Đại học nhằm tạo lực lượng chủ lực trong công tác xây dựng và phát triển phần mềm tại Thành phố Hồ Chí Minh;
- Thu hút các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia vào hoạt động đào tạo về phần mềm nguồn mở tại Thành phố Hồ Chí Minh;
- Tạo kênh thông tin đào tạo và giải đáp trực tuyến cho các đơn vị sở - ban - ngành và quận - huyện.
b) Tổ chức thực hiện:
- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông;
- Đơn vị phối hợp: các sở - ban - ngành, quận - huyện.
c) Thời gian thực hiện: từ năm 2013 đến năm 2015.
6. Tuyên truyền ứng dụng phần mềm nguồn mở đảm bảo Luật Sở hữu trí tuệ
a) Nội dung thực hiện:
- Xây dựng và tuyên truyền các cơ chế, chính sách sử dụng phần mềm nguồn mở trong các cơ quan quản lý nhà nước: sở - ban - ngành, quận - huyện, doanh nghiệp;
- Xây dựng chương trình quảng bá lợi ích của việc sử dụng phần mềm nguồn mở trên các phương tiện thông tin đại chúng: báo chí (báo giấy, trang thông tin điện tử), phát thanh, truyền hình;
- Xây dựng các lớp chuyên đề, hội thảo và các buổi chuyên đề chuyên ngành về ứng dụng phần mềm nguồn mở trong các cơ quan quản lý nhà nước ở các cấp thành phố, quận - huyện, phường - xã;
- Thành lập hiệp hội phần mềm nguồn mở (thành viên là các trường đại học, các doanh nghiệp,…) trực tiếp quản lý diễn đàn phần mềm nguồn mở chia sẻ kinh nghiệm, giải đáp thắc mắc cho cán bộ, công chức tại các sở - ban - ngành và quận - huyện.
b) Tổ chức thực hiện:
- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông;
- Đơn vị phối hợp: các sở - ban - ngành, quận - huyện, Đài Truyền hình thành phố, Đài Tiếng nói nhân dân thành phố, báo Sài Gòn Giải phóng, báo Tuổi trẻ;…
c) Thời gian thực hiện: từ năm 2013 đến năm 2015.
7. Hợp tác quốc tế về phần mềm nguồn mở
a) Nội dung thực hiện:
Tham gia vào các diễn đàn, tổ chức, hiệp hội phần mềm nguồn mở của khu vực và quốc tế để tăng cường khả năng hợp tác, học tập và trao đổi kinh nghiệm trong quá trình triển khai, xây dựng phần mềm nguồn mở.
b) Tổ chức thực hiện:
- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông;
- Đơn vị phối hợp: các sở - ban - ngành, quận - huyện.
c) Thời gian thực hiện: từ năm 2013 đến năm 2015
8. Tiến tới xây dựng Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trên công nghệ nguồn mở trở thành chương trình mục tiêu hoặc dự án trọng điểm quốc gia
a) Nội dung thực hiện:
Xây dựng đề án trình Chính phủ đề xuất đưa chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trên công nghệ nguồn mở thành chương trình trọng điểm quốc gia.
b) Tổ chức thực hiện:
- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông;
- Đơn vị phối hợp: các sở - ban - ngành, quận - huyện.
c) Thời gian thực hiện: từ năm 2013 đến năm 2015.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Chỉ đạo phát triển công nghệ thông tin - truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh và Tổ giúp việc thực hiện Chương trình phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trên công nghệ nguồn mở giai đoạn 2012 - 2015 có trách nhiệm thực hiện Chương trình này.
2. Định kỳ quý III hàng năm, các đơn vị chủ trì thực hiện các chương trình nhánh có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, dự trù kinh phí thực hiện của năm tiếp theo gửi về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định.
3. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu, bố trí kinh phí kịp thời để triển khai thực hiện Chương trình phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trên công nghệ nguồn mở giai đoạn 2012 - 2015 theo đúng chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố.
4. Đơn vị chủ trì thực hiện các chương trình nhánh chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện ngay sau khi Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt chương trình và hàng quý phải gửi báo cáo về Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, báo cáo trình Ủy ban nhân dân Thành phố./.
 
                                                                                                         TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
                                                                                                                KT. CHỦ TỊCH
                                                                                                               PHÓ CHỦ TỊCH
                                                                                                                  Lê Mạnh Hà
 

thuộc tính Quyết định 5867/QĐ-UBND

Quyết định 5867/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Chương trình Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trên công nghệ nguồn mở giai đoạn 2012 - 2015
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCMSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:5867/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Mạnh Hà
Ngày ban hành:16/11/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thông tin-Truyền thông

tải Quyết định 5867/QĐ-UBND

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi