Quyết định 5188/QĐ-UBND Hồ Chí Minh 2019 danh mục dữ liệu người dân dùng chung của Thành phố

Thuộc tính văn bản
Quyết định 5188/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Danh mục dữ liệu người dân dùng chung của Thành phố
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCM Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 5188/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Vĩnh Tuyến
Ngày ban hành: 09/12/2019 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Hành chính , Thông tin-Truyền thông

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------------

Số: 5188/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Danh mục dữ liệu người dân dùng chung của thành phố

----------------

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025;

Xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 52/TTr- STTTT ngày 13 tháng 11 năm 2019,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục dữ liệu người dân dùng chung của thành phố.

Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông:

1. Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện tích hợp các dữ liệu có liên quan đến danh mục dữ liệu người dân dùng chung về Kho dữ liệu dùng chung thành phố; xây dựng tài liệu và thực hiện công bố hướng dẫn kỹ thuật chia sẻ dữ liệu cho các đơn vị có nhu cầu khai thác và sử dụng trên Cổng thông tin dừ liệu thành phố tại địa chỉ http://data.hochiminhcity.gov.vn.

2. Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố điều chỉnh, bổ sung danh mục dữ liệu người dân dùng chung khi có phát sinh, thay đổi trong quá trình sử dụng thực tế.

Điều 3. Các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp dữ liệu liên quan đến Danh mục dữ liệu người dân dùng chung về Kho dữ liệu dùng chung thành phố.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã, thị trấn, thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- Thường trực Thành ủy;

- Thường trực HĐND TP;

- TTUB: CT, các PCT;

- Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam TP; và các tổ chức chính trị - xã hội;

- VPUB: các PVP;

- Các Phòng CV, TTTH, TTCB;

- Lưu: VT (KT/Loan) MH.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Trần Vĩnh Tuyến

 
 

DANH MỤC DỮ LIỆU NGƯỜI DÂN DÙNG CHUNG CỦA THÀNH PH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 5188/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)

 

STT

Thông tin người dân

Đơn vị có trách nhiệm cung cấp và cập nhật dữ liệu

Hình thức cập nhật dữ liệu

Tần suất cập nhật dữ liệu

Đơn vị được khai thác dữ liệu

1.

Số định danh cá nhân

Ủy ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã, thị trấn cập nhật thông qua phần mềm hộ tịch của Bộ Tư pháp

Kết nối và cập nhật cơ sở dữ liệu thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của thành phố (LGSP)

Tần suất cập nhật dữ liệu là 1 lần/ngày;

Độ trễ dữ liệu là sau 1 ngày

Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện được cấp tài khoản và phân quyền khai thác dữ liệu

2.

Họ và tên

3.

Ngày, tháng, năm sinh

4.

Giới tính

5.

Nơi sinh

6.

Quê quán

7.

Dân tộc

8.

Tôn giáo

9.

Quốc tịch

10.

Nhóm máu

11.

Tình trạng hôn nhân

12.

Trạng thái (còn sống, qua đời, mất tích,...)

13.

Chứng minh nhân dân, căn cước công dân

Công an thành phố

14.

Nơi thường trú (bao gồm: đường; phường/xã/thị trấn; quận/huyện; tỉnh/thành phố)

15.

Quan hệ với chủ hộ

16.

Nơi ở hiện tại (bao gồm: đường; phường/xã/thị trấn; quận/huyện; tỉnh/thành phố)

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực