Quyết định 5186/QĐ-UBND 2019 danh mục điện tử dùng chung tại Thành phố Hồ Chí Minh

Thuộc tính văn bản
Quyết định 5186/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Danh mục điện tử dùng chung tại Thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCM Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 5186/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Vĩnh Tuyến
Ngày ban hành: 09/12/2019 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Hành chính , Thông tin-Truyền thông

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

--------------

Số: 5186/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Danh mục điện tử dùng chung tại Thành phố Hồ Chí Minh

-------------------

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025;

Xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 52/TTr-STTTT ngày 13 tháng 11 năm 2019,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục điện tử dùng chung tại thành phố.

Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông:

1. Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện tích hợp các dữ liệu có liên quan đến danh mục điện tử dùng chung về Kho dữ liệu dùng chung thành phố; xây dựng tài liệu và thực hiện công bố hướng dẫn kỹ thuật chia sẻ dữ liệu cho các đơn vị có nhu cầu khai thác và sử dụng tại Cổng thông tin dữ liệu thành phố http://data.hochiminhcity.gov.vn.

2. Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố điều chỉnh, bổ sung danh mục điện tử dùng chung khi có phát sinh, thay đổi trong quá trình sử dụng thực tế.

Điều 3. Các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp dữ liệu liên quan đến danh mục điện tử dùng chung về Kho dữ liệu dùng chung thành phố.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã, thị trấn, thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- Thường trực Thành ủy;

- Thường trực HĐND TP;

- TTUB: CT, các PCT;

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP và các tổ chức chính trị-xã hội;

- VPUB: các PVP;

- Các Phòng CV, TTTH, TTCB;

- Lưu: VT (KT/Loan) MH.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

Trần Vĩnh Tuyến

 

 

 

DANH MỤC ĐIỆN TỬ DÙNG CHUNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 5186/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2019

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)

----------------------------

 

I. Danh mục liên quan đối tượng Người dân

 

1. Danh mục giới tính

2. Danh mục dân tộc

3. Danh mục nhóm máu

4. Danh mục tình trạng hôn nhân

5. Danh mục tôn giáo

6. Danh mục quan hệ với chủ hộ

7. Danh mục loại trạng thái

II. Danh mục liên quan đối tượng doanh nghiệp

1. Danh mục ngành nghề kinh doanh

2. Danh mục cấp, chương

3. Danh mục loại tiền

4. Danh mục loại hình doanh nghiệp

5. Danh mục ngành trọng điểm

6. Danh mục loại thuế phải nộp

7. Danh mục lý do đóng cửa

8. Danh mục thành phần kinh tế

9. Danh mục trạng thái hoạt động

10. Danh mục cơ quan thuế

11. Danh mục loại người nộp thuế

III. Danh mục liên quan vị trí địa lý

1. Danh mục đường

2. Danh mục các xã/phường/thị trấn

3. Danh mục các quận/huyện/thị xã/thành phố cấp huyện

4. Danh mục quốc tịch

5. Danh mục tỉnh thành

6. Danh mục quốc gia

IV. Danh mục liên quan đối tượng quản lý và thủ tục hành chính

1. Danh mục lĩnh vực thủ tục hành chính

2. Danh mục định danh Cơ quan Nhà nước

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

 

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực