Quyết định 45/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy trình phối hợp trong việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 45/2014/QĐ-UBND

Quyết định 45/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy trình phối hợp trong việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCMSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:45/2014/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Mạnh Hà
Ngày ban hành:08/12/2014Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------
Số: 45/2014/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 12 năm 2014
 
 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY TRÌNH PHỐI HỢP TRONG VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN
ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG
 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------------------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông;
Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;
Căn cứ Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;
Căn cứ Quyết định số 207/QĐ-BTTTT ngày 03 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Căn cứ Quyết định số 5671/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thực hiện việc cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi, gia hạn, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 30/TTr-STTTT ngày 30 tháng 10 năm 2014; và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại công văn số 5736/STP-VN ngày 19 tháng 10 năm 2014,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình phối hợp trong việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc các Sở ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND.TP;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP;
- VPUB: các PVP;
- Các Phòng CV, TTCB;
- Lưu: VT, (CNN/Đ) MH.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Mạnh Hà
 
QUY TRÌNH
PHỐI HỢP TRONG VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh)
 
 
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
 
Điều 1. Quy trình phối hợp trong việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
1. Quy trình phối hợp trong việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (gọi tắt là Giấy chứng nhận đủ điều kiện) là quy trình cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thông qua một cơ quan đầu mối là Sở Thông tin và Truyền thông.
2. Việc tiếp nhận hồ sơ, phối hợp với Ủy ban nhân dân quận, huyện trong việc thẩm định, trả kết quả hồ sơ cho tổ chức cá nhân thông qua Bộ phận tiếp nhận - hoàn trả kết quả thuộc Sở Thông tin và Truyền thông.
Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Quy trình này quy định việc phối hợp giải quyết thủ tục hành chính giữa Sở Thông tin và Truyền thông và Ủy ban nhân dân quận, huyện trong việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Đối tượng áp dụng
Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân quận, huyện phối hợp giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng theo quy định cần có Giấy chứng nhận đủ điều kiện (theo Khoản 1, Điều 35, Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng).
Điều 3. Nguyên tắc thực hiện
1. Thủ tục hành chính đơn giản, rõ ràng, đảm bảo việc cấp Giấy chứng nhận thuận tiện và đúng pháp luật.
2. Các quy định về quy trình, thủ tục, hồ sơ, thời gian thực hiện được niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ - hoàn trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông.
3. Các nội dung phối hợp giải quyết thủ tục hành chính trong cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện giữa Sở Thông tin và Truyền thông và Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của từng cơ quan, đảm bảo tính đồng bộ chặt chẽ để giải quyết công việc kịp thời, chính xác, đúng pháp luật.
4. Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan trực tiếp tiếp nhận và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện; chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện.
Chương II
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 
Điều 4. Thành phần hồ sơ, thủ tục
1. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện
Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nộp trực tiếp hoặc sử dụng dịch vụ bưu chính gửi một bộ hồ sơ đến Sở Thông tin và Truyền thông bao gồm:
a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện theo Mẫu số 02a/ĐĐN hoặc Mẫu số 02b/ĐĐN ban hành kèm theo Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;
b) Bản sao giấy đăng ký kinh doanh điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;
c) Bản sao chứng minh nhân dân của chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đối với trường hợp chủ điểm là cá nhân; Bản sao chứng minh nhân dân của người quản lý trực tiếp điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đối với trường hợp chủ điểm là tổ chức, doanh nghiệp.
2. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện quy định tại Điều 8 Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Điều 5. Quy trình và thời gian thực hiện
Thời gian giải quyết hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện theo quy định là mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Khoản 1, Điều 4 Quy trình này.
Trong một ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện.
- Trường hợp hồ sơ đáp ứng được yêu cầu, Sở Thông tin và Truyền thông chuyển hồ sơ và văn bản hướng dẫn cần thiết đến Ủy ban nhân dân quận, huyện nơi có đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thực hiện kiểm tra thực tế.
- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng được yêu cầu, Sở Thông tin và Truyền thông có văn bản trả lời tổ chức, cá nhân được biết.
Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày Sở Thông tin và Truyền thông chuyển hồ sơ, Ủy ban nhân dân quận, huyện chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện kiểm tra thực tế tại địa điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng về các điều kiện theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông, gửi kết quả kiểm tra thực tế cho Sở Thông tin và Truyền thông và nêu rõ ý kiến đối với việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện (nêu rõ lý do đồng ý hoặc không đồng ý).
Sau thời hạn này, Phòng Văn hóa và Thông tin quận, huyện không có ý kiến xem như hồ sơ đủ điều kiện theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT và Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục thực hiện giải quyết hồ sơ theo quy định.
3. Thẩm định và cấp Giấy chứng nhận
Trong thời hạn hai ngày làm việc, kể từ ngày Phòng Văn hóa và Thông tin báo cáo kết quả kiểm tra thực tế, Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho tổ chức, cá nhân đề nghị. Trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
 
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 
Điều 6. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông
1. Chủ trì cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của các loại giấy tờ, tài liệu của hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện, hướng dẫn bổ sung đối với những hồ sơ chưa đủ hoặc chưa đúng quy định.
3. Chủ trì, hướng dẫn Phòng Văn hóa và Thông tin quận, huyện phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện kiểm tra thực tế trực tiếp tại địa điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.
4. Ứng dụng công nghệ thông tin trong cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện để quản lý tốt dịch vụ trò chơi điện tử công cộng và rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ.
Điều 7. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân quận, huyện
Ủy ban nhân dân quận, huyện chỉ đạo cho Phòng Văn hóa và Thông tin tiếp nhận và xử lý hồ sơ do Sở Thông tin và Truyền thông chuyển đến theo đúng thời gian quy định của Quy trình này.
Điều 8. Trong quá trình áp dụng Quy trình này, Ủy ban nhân dân Thành phố sẽ xem xét quyết định điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với từng giai đoạn và tình hình thực hiện công tác cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trên cơ sở kiến nghị của Sở Thông tin và Truyền thông./.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi