Quyết định 28/2021/QĐ-UBND Hà Nam Quy chế Quản lý hoạt động của văn phòng đại diện, phóng viên cơ quan báo chí trong nước

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 28/2021/QĐ-UBND

Quyết định 28/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy chế Quản lý hoạt động của văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, phóng viên thuộc các cơ quan báo chí trong nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà NamSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:28/2021/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Đức Vượng
Ngày ban hành:01/09/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2021/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 01 tháng 9 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, PHÓNG VIÊN THƯỜNG TRÚ, PHÓNG VIÊN THUỘC CÁC CƠ QUAN BÁO CHÍ TRONG NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM

____________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; Căn cứ Luật Báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Quản lý hoạt động của văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, phóng viên thuộc các cơ quan báo chí trong nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 9 năm 2021.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VPUB: LĐVP, KGVX;
- Cổng TTĐT tỉnh, Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX(D).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Vượng

QUY CHẾ

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, PHÓNG VIÊN THƯỜNG TRÚ, PHÓNG VIÊN THUỘC CÁC CƠ QUAN BÁO CHÍ TRONG NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM
(Kèm theo Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Quy chế này quy định việc quản lý hoạt động của văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, phóng viên thuộc các cơ quan báo chí trong nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
2. Quy chế này áp dụng đối với các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các cấp từ cấp huyện đến cấp xã; văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, phóng viên thuộc các cơ quan báo chí trong nước hoạt động trên địa bàn tỉnh Hà Nam; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
Điều 2. Nguyên tắc quản lý
1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tạo điều kiện cho văn phòng đại diện, phóng viên thường trú và phóng viên thuộc các cơ quan báo chí trong nước hoạt động trên địa bàn tỉnh Hà Nam theo đúng quy định của Luật Báo chí năm 2016, Quy chế Phát ngôn và Cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam (ban hành kèm theo Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam).
2. Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, phóng viên thuộc các cơ quan báo chí trong nước hoạt động trên địa bàn tỉnh Hà Nam phải chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về báo chí và các quy định khác của pháp luật có liên quan; thông tin, tuyên truyền trung thực, khách quan về các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội… trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 3. Hoạt động của văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, phóng viên thuộc các cơ quan báo chí trong nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam
1. Hoạt động của văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, phóng viên thuộc các cơ quan báo chí trong nước
2. Đình chỉ hoạt động văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, phóng viên thuộc các cơ quan báo chí trong nước
Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, phóng viên thuộc các cơ quan báo chí trong nước ngừng hoạt động ngay sau khi cơ quan báo chí có văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, phóng viên hoạt động trên địa bàn tỉnh Hà Nam bị thu hồi Giấy phép hoạt động báo chí hoặc phóng viên bị thu hồi Thẻ nhà báo theo quyết định của Bộ Thông tin và Truyền thông.
3. Thông báo về việc cử, thay đổi, đình chỉ, chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, phóng viên thuộc các cơ quan báo chí trong nước
a) Chậm nhất là 05 ngày trước khi có sự thay đổi về địa điểm, trưởng văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, hoặc đình chỉ, chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, cơ quan báo chí phải có văn bản thông báo với Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam, Sở Thông tin và Truyền thông theo quy định tại Khoản 6, Điều 22 Luật Báo chí năm 2016.
Khi có sự thay đổi về phóng viên phụ trách đưa tin về tỉnh Hà Nam, cơ quan báo chí phải có văn bản thông báo gửi Sở Thông tin và Truyền thông.
b) Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải danh sách các văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, phóng viên thuộc các cơ quan báo chí trong nước được phân công đưa tin về tỉnh trên Cổng Thông tin điện tử của sở và có các hình thức thông báo phù hợp tới các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh.
Điều 4. Quyền hạn và trách nhiệm của văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, phóng viên thuộc các cơ quan báo chí trong nước hoạt động trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Điều 5. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp từ cấp huyện đến cấp xã và các cơ quan, đơn vị liên quan
1. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông
Là cơ quan tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về báo chí trên địa bàn tỉnh Hà Nam, có trách nhiệm như sau:
a) Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra điều kiện và có văn bản trả lời về việc đặt văn phòng đại diện, cử phóng viên thường trú của cơ quan báo chí trong nước tại tỉnh Hà Nam.
b) Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức giao ban báo chí; quản lý thông tin của báo chí viết về Hà Nam theo quy định của pháp luật về báo chí.
c) Hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện để văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, phóng viên thuộc các cơ quan báo chí trong nước hoạt động trên địa bàn tỉnh Hà Nam theo quy định của pháp luật.
d) Quản lý hoạt động của văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, phóng viên thuộc các cơ quan báo chí trong nước tác nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
đ) Thực hiện chế độ thanh tra, kiểm tra, xử phạt và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo trong hoạt động báo chí theo quy định của pháp luật hiện hành; trao đổi, phối hợp với Công an tỉnh đối với các trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự.
e) Báo cáo đánh giá hoạt động của văn phòng đại diện, phóng viên thường trú định kỳ 6 tháng, 1 năm và và theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân tỉnh.
g) Phối hợp với người đứng đầu cơ quan báo chí để nâng cao hiệu quả thông tin tuyên truyền liên quan đến tỉnh Hà Nam và phối hợp quản lý đội ngũ cán bộ, phóng viên.
h) Đề xuất biểu dương, khen thưởng các văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, phóng viên của các cơ quan báo chí trong nước có thành tích xuất sắc trong hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
i) Tổ chức các hội nghị, lớp tập huấn để tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn pháp luật, các chế độ, chính sách về báo chí.
2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan
a) Hội Nhà báo tỉnh có trách nhiệm vận động, tập hợp các hội viên Hội Nhà báo đang làm việc ở văn phòng đại diện và phóng viên thường trú tham gia sinh hoạt tổ chức Hội Nhà báo tỉnh; bảo vệ quyền lợi hội viên là phóng viên các văn phòng đại diện và phóng viên thường trú.
b) Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh quản lý, tạo điều kiện cho phóng viên các văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, phóng viên các cơ quan báo chí trong nước hoạt động trên địa bàn tỉnh Hà Nam theo quy định của pháp luật.
Điều 6. Tổ chức thực hiện
1. Giao Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quy chế này.
2. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện tốt Quy chế này.
3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc các cơ quan, đơn vị và các cơ quan báo chí, văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, phóng viên các cơ quan báo chí trong nước hoạt động trên địa bàn tỉnh Hà Nam phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi