Quyết định 257/2006/QĐ-UBND chế độ nhuận bút tác giả, chương trình phát thanh truyền hình tỉnh Ninh Thuận

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 257/2006/QĐ-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 02 tháng 10 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHẾ ĐỘ NHUẬN BÚT TÁC GIẢ, TÁC PHẨM VÀ NHỮNG CÔNG VIỆC LIÊN QUAN SẢN XUẤT CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 61/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về Chế độ nhuận bút;

Căn cứ Thông tư số 21/2003/TTLT BVHTT-BTC ngày 01 tháng 7 năm 2003 của Liên Bộ Văn hóa Thông tin - Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc chi trả chế độ nhuận bút, trích lập và sử dụng quỹ nhuận bút đối với một số loại hình tác phẩm quy định tại Nghị định số 61/2002/NĐ-CP ngày 11/6/2002 của Chính phủ;

Căn cứ công văn số 262/HĐND-TH ngày 18 tháng 9 năm 2006 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về Chế độ nhuận bút của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 884/TTr-STC ngày 16 tháng 5 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chế độ nhuận bút tác giả, tác phẩm và những công việc liên quan sản xuất chương trình Phát thanh và Truyền hình.

Điều 2. Nguồn kinh phí chi trả nhuận bút: Từ kinh phí sự nghiệp phát thanh truyền hình hàng năm và nguồn thu để lại cho đơn vị theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Thị Út Lan

 

 

CHẾ ĐỘ NHUẬN BÚT

TÁC GIẢ, TÁC PHẨM VÀ NHỮNG CÔNG VIỆC LIÊN QUAN SẢN XUẤT CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH
( Ban hành kèm theo Quyết định số 257/2006/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

Phần 1. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm, có tác phẩm được sử dụng trong chương trình Phát thanh và Truyền hình.

2. Biên kịch, đạo diễn, nhạc sỹ (không kể phần nhạc qua băng tư liệu), quay phim viên, dựng phim viên, họa sỹ, phát thanh viên, đạo diễn chương trình, đạo diễn âm thanh, thiết kế ánh sáng, quay phim kỹ xảo, diễn viên sân khấu, diễn viên điện ảnh, ca sỹ, trợ lý nghệ thuật, ... thực hiện chương trình Phát thanh và Truyền hình.

3. Ngoài những đối tượng tại điểm 1, điểm 2 trên, những người tham gia thực hiện các công việc có liên quan sản xuất chương trình và truyền dẫn phát sóng phát thanh và truyền hình như: Biên tập viên, biên dịch viên, quay phim viên, dựng phim viên, kỹ thuật viên, kỹ sư, nhân viên kỹ thuật và các chức danh khác có liên quan việc sản xuất chương trình và truyền dẫn phát sóng phát thanh và truyền hình được hưởng thù lao trong quỹ nhuận bút.

4. Tác giả, chủ sở hữu tác phẩm, hoặc người có liên quan sản xuất chương trình và truyền dẫn phát sóng Phát thanh và Truyền hình là cán bộ, viên chức trong biên chế hoặc hợp đồng lao động thuộc quyền quản lý của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận, có tác phẩm được sử dụng hoặc công việc liên quan sản xuất chương trình, truyền dẫn phát sóng Phát thanh và Truyền hình, ngoài định mức lao động hoặc công việc được giao, thì được hưởng 100% nhuận bút.

Phần 2. NHUẬN BÚT CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH

Theo khoản 1, 2, 3 Điều 28 cụ thể hóa khoản 1, 2, 3 Điều 27 của Nghị định số 61/2002/NĐ-CP của Chính phủ

A. NHUẬN BÚT CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH:

Theo điểm a, b, c khoản 2 Điều 28 cụ thể hóa khoản 2 Điều 27 của Nghị định số 61/2002/NĐ-CP:

I. Chương trình phát thanh trực tiếp:

TT

Tác giả, tác phẩm và người liên quan SXCT

Đơn vị tính

Mức nhuận bút (đồng)

Ghi chú

Bậc I

Bậc II

BậcIII

 

I

TÁC GIẢ - TÁC PHẨM

 

 

 

 

 

01

Tin ngắn

Tin

25.000

30.000

35.000

 

02

Tin điện thoại có phỏng vấn

Tin

35.000

42.000

50.000

Cả cước điện thoại

03

Giao lưu khán giả có khách mời tại phòng thu

Phút

15.000

20.000

25.000

Cả êkíp + khách mời

04

Dẫn chương trình tại hiện trường

Ch. trình

30.000

36.000

42.000

Cả cước điện thoại

05

Tin điện thoại

Tin

30.000

36.000

42.000

Cả êkíp + cước điện thoại

06

Thông tin cần biết

Tin

3.000

4.000

5.000

 

07

Khách mời phòng thu

Phút

12.000

15.000

18.000

Cả êkíp + khách mời

08

Toạ đàm tại phòng thu

Phút

15.000

20.000

25.000

Cả êkíp + khách mời

09

Ch. trình ca nhạc theo yêu cầu trực tiếp

Phút

3.000

4.000

5.000

Cả êkíp

10

Chương trình phát thanh ngoài trời OB

Phút

15.000

20.000

25.000

Cả êkíp + điện thoại

11

Tin giá cả thị trường qua điện thoại

Phút

5.000

6.000

7.000

Cả êkíp + điện thoại

12

Phóng sự trực tiếp ở hiện trường

Phút

15.000

18.000

21.000

Cả êkíp + điện thoại

13

Phỏng vấn qua điện thoại từ phòng thu

Phút

12.000

15.000

18.000

Cả êkíp + điện thoại

14

Chương trình đố vui

Phút

4.000

6.000

8.000

Cả êkíp + giải thưởng

15

Phỏng vấn qua điện thoại ở hiện trường

Phút

15.000

18.000

21.000

Cả êkíp + người được PV

16

Thi an toàn giao thông

Phút

6.000

8.000

10.000

Cả êkíp + Giải thưởng

17

Thi tìm về cội nguồn (cuộc thi năm)

Phút

12.000

15.000

18.000

Cả êkíp + giải thưởng

18

Thi tìm về cội nguồn (cuộc thi tuần )

Phút

6.000

8.000

10.000

Cả êkíp + giải thưởng

II

CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN SẢN XUẤT CHƯƠNG TRÌNH TRỰC TIẾP

 

 

 

 

 

01

Đạo diễn chương trình trực tiếp

Ch. trình

20.000

25.000

30.000

Cả êkíp

02

Phát thanh viên chương trình trực tiếp

Ch. trình

20.000

25.000

30.000

 

03

Truyền dẫn phát sóng

Giờ

25.000

30.000

36.000

 

II. Tường thuật Phát thanh trực tiếp:

Chương trình tường thuật Phát thanh trực tiếp, tùy theo tính chất và quy mô thực hiện, được tính nhuận bút bình quân như sau (hệ số 2 x 20% - 25% - 30%):

- Bậc I: 12.000 đồng/01 phút.

- Bậc II: 15.000 đồng/01 phút.

- Bậc III: 17.000 đồng/01 phút.

Nhuận bút được tính cho cả êkíp thực hiện.

III. Chương trình phát thanh hàng ngày:

1. Nhóm 1: Tin - Trả lời bạn đọc: Hệ số nhuận bút từ 1 - 10.

Nhuận bút bằng 20% - 30%

TT

Tác giả, tác phẩm và người liên quan sản xuất chương trình

Đơn vị tính

Mức nhuận bút (đồng)

Ghi chú

Bậc I

Bậc II

Bậc III

 

01

Tin ngắn

Tin

20.000

25.000

30.000

 

02

Tin bình, sâu

Tin

30.000

35.000

40.000

 

03

Tin thu thanh

Tin

30.000

35.000

40.000

 

04

Tin tổng hợp, điểm báo

Bài

30.000

35.000

40.000

 

05

Điểm tin tuần

Ch. trình

40.000

50.000

60.000

 

06

Tường thuật lại

Phút

6.000

7.000

8.000

 

07

Tạp chí du lịch (sưu tầm)

Ch. trình

8.000

10.000

12.000

 

08

Tạp chí du lịch

Phút

6.000

7.000

8.000

 

09

Trả lời ý kiến bạn nghe đài (văn bản)

Thư

4.000

5.000

6.000

 

10

Trả lời ý kiến bạn nghe đài (xác minh)

Thư

8.000

10.000

12.000

 

2. Nhóm 4: Chính luận: Hệ số nhuận bút từ 10 - 30.

Nhuận bút bằng 20% - 30%:

TT

Tác giả, tác phẩm và người liên quan sản xuất chương trình

Đơn vị tính

Mức nhuận bút (đồng)

Ghi chú

Bậc I

Bậc II

Bậc III

 

01

Chuyên luận

Tác phẩm

100.000

120.000

150.000

Cả êkíp

02

Bình luận

Tác phẩm

100.000

120.000

150.000

 

03

Xã luận

Tác phẩm

100.000

120.000

150.000

 

04

Phê bình

Tác phẩm

120.000

140.000

160.000

Cả êkíp

3. Nhóm 5: Phóng sự - Ký - Phỏng vấn: Hệ số nhuận bút từ 10 - 30.

Nhuận bút bằng 20% - 30% :

TT

Tác giả, tác phẩm và người liên quan sản xuất chương trình

Đơn vị tính

Mức nhuận bút (đồng)

Ghi chú

Bậc I

Bậc II

Bậc III

 

01

Phóng sự ngắn, gương tốt (dưới 6 phút )

Bài

60.000

75.000

90.000

 

02

Phóng sự dài

Bài

100.000

120.000

150.000

 

03

Phóng sự điều tra

Bài

150.000

180.000

220.000

 

04

Ghi nhanh

Bài

60.000

75.000

90.000

 

05

Ký báo chí

Bài

70.000

90.000

110.000

 

06

Ký văn học

Bài

90.000

100.000

130.000

 

07

Tọa đàm (cả tặng phẩm hoặc giải thưởng )

Phút

12.000

15.000

17.000

Cả êkíp + khách mời.

08

Phỏng vấn qua điện thoại

Ch. trình

70.000

90.000

110.000

Cả êkíp + cước điện thoại

09

Phỏng vấn

Ch. trình

65.000

80.000

100.000

Cả êkíp + khách mời.

10

Phỏng vấn người nước ngoài không có phiên dịch

Ch. trình

70.000

90.000

110.000

Cả êkíp + khách mời.

11

Phỏng vấn người nước ngoài có phiên dịch

Ch. trình

100.000

130.000

160.000

Cả êkíp + Kh.mời + phiên dịch.

12

Phát biểu, tham luận

Bài

60.000

70.000

80.000

Cả êkíp + khách mời

13

Giao lưu (cả tặng phẩm hoặc giải thưởng)

Phút

12.000

15.000

18.000

Cả êkíp + khách mời

14

Đối thoại (cả tặng phẩm hoặc giải thưởng )

Phút

12.000

15.000

18.000

Cả êkíp + khách mời.

15

Du lịch qua radio

C.trình

50.000

60.000

70.000

Cả êkíp

4. Nhóm 7: Nghiên cứu: Hệ số nhuận bút từ 10 - 30.

Nhuận bút bằng 20% - 30% :

TT

Tác giả, tác phẩm và người liên quan sản xuất chương trình

Đơn vị tính

Mức nhuận bút (đồng)

Ghi chú

Bậc I

Bậc II

Bậc III

 

01

Chuyên đề, chuyên mục, khoa giáo

Phút

5.000

6.000

7.000

Cả êkíp

02

Dạy hát trên phát thanh

Phút

15.000

20.000

25.000

Cả êkíp + GV + học viên

03

Dạy học trên phát thanh

Ch. trình

145.000

180.000

220.000

Cả êkíp + GV + học viên

04

Chương trình thiếu nhi tự giới thiệu (có khách mời )

Ch. trình

100.000

150.000

200.000

Cả êkíp + khách mời

05

Chương trình rèn luyện đội viên

Ch. trình

50.000

70.000

100.000

Cả êkíp

06

Tạp chí phát thanh

Ch. trình

100.000

120.000

150.000

Cả êkíp

07

Phổ biến kiến thức

Ch. trình

110.000

130.000

150.000

Cả êkíp

08

Khoa học thường thức

Ch. trình

20.000

25.000

30.000

Cả êkíp

5. Nhóm 6: Văn học: Hệ số nhuận bút từ 8 - 30.

Nhuận bút bằng 50% - 150%:

TT

Tác giả, tác phẩm và người liên quan sản xuất chương trình

Đơn vị tính

Mức nhuận bút (đồng)

Ghi chú

Bậc I

Bậc II

Bậc III

 

01

Câu chuyện truyền thanh báo chí 15 phút

Tác phẩm

150.000

200.000

250.000

 

02

Câu chuyện truyền thanh văn nghệ 30 phút

Tác phẩm

200.000

300.000

400.000

 

03

Tiếng nói từ các địa phương

Ch. trình

200.000

250.000

300.000

Cả êkíp

04

Truyện ngắn

Tác phẩm

150.000

200.000

250.000

 

05

Tiểu phẩm

Tác phẩm

90.000

180.000

200.000

 

06

Thơ

Tác phẩm

45.000

60.000

100.000

 

07

Tiểu thuyết

Tác phẩm

170.000

200.000

240.000

 

08

Kịch nói 45 phút

Tác phẩm

350.000

500.000

1.000.000

 

09

Ca kịch 45 phút

Tác phẩm

350.000

500.000

1.000.000

 

10

Ca khúc (cả nhạc và lời)

Tác phẩm

350.000

500.000

1.000.000

 

11

Liên ca khúc

Tác phẩm

400.000

550.000

1.200.000

 

12

Nhạc không lời

Tác phẩm

300.000

400.000

1.000.000

 

13

Phối nhạc

Tác phẩm

60.000

80.000

160.000

 

14

Kịch ngắn

Tác phẩm

60.000

80.000

160.000

 

15

Tấu hài

Tác phẩm

60.000

70.000

80.000

 

16

Trang văn nghệ

Ch. trình

50.000

70.000

100.000

 

17

Trang văn nghệ (sưu tầm)

Ch. trình

10.000

12.000

15.000

 

 

Chương trình tiếng dân tộc

 

 

 

 

 

18

Biên dịch các chương trình khác + đọc

Ch. trình

120.000

150.000

180.000

 

19

Biên dịch thời sự 15 phút và đọc tiếng dân tộc

Ch. trình

100.000

120.000

150.000

 

20

Biên dịch ca nhạc 15 phút – 30 phút và đọc tiếng dân tộc

Ch. trình

50.000

65.000

80.000

 

6. Nhóm thể hiện chương trình phát thanh:

TT

Tác giả, tác phẩm và người liên quan sản xuất chương trình

Đơn vị tính

Mức nhuận bút (đồng)

Ghi chú

Bậc I

Bậc II

Bậc III

 

01

Ngâm thơ

Bài

30.000

40.000

50.000

 

02

Đơn ca

Bài

30.000

40.000

50.000

 

03

Song ca

Bài

60.000

80.000

100.000

 

04

Tốp ca

Bài

120.000

150.000

170.000

 

05

Hợp xướng

Bài

150.000

200.000

250.000

 

06

Dàn nhạc đệm

Bài

70.000

80.000

90.000

Cả dàn nhạc + chỉ huy

07

Kịch nói 45 phút

Ch. trình

700.000

1.000.000

1.300.000

Kịch bản + êkíp diễn

08

Ca kịch 45 phút

Ch. trình

700.000

1.000.000

1.300.000

Kịch bản + êkíp diễn

09

Diễn viên chính câu chuyện truyền thanh

Ch. trình

30.000

35.000

40.000

 

10

Diễn viên thứ câu chuyên truyền thanh

Ch. trình

20.000

25.000

30.000

 

11

Diễn viên phụ câu chuyện truyền thanh

Ch. trình

20.000

25.000

30.000

 

12

Đạo diễn câu chuyện truyền thanh

Ch. trình

25.000

30.000

35.000

 

13

Đọc truyện, tiểu thuyết

Ch. trình

20.000

25.000

30.000

 

15

Tổ chức sản xuất chương trình ca nhạc

Ch. trình

300.000

400.000

500.000

Cả êkíp + biên tập

16

Tổ chức sản xuất chương trình văn nghệ

Ch. trình

400.000

500.000

600.000

Cả êkíp + biên tập

7. Công việc liên quan sản xuất chương trình phát thanh:

TT

Người liên quan sản xuất chương trình

Đơn vị tính

Mức nhuận bút (đồng)

Ghi chú

Bậc I

Bậc II

Bậc III

 

01

Biên tập vỏ chương trình phát thanh

Vỏ CT

2.000

3.000

4.000

 

02

Biên tập chương trình TDTT và đọc

Ch. trình

10.000

12.000

14.000

 

03

Biên tập tóm tin trong ngày và đọc

Ch. trình

10.000

12.000

14.000

 

04

Biên tập chương trình VHVN tổng hợp + đọc

Ch. trình

5.000

8.000

10.000

 

05

Biên tập chương trình ca nhạc và đọc

Ch. trình

4.000

5.000

6.000

 

06

Biên tập và sản xuất chương trình thiếu nhi

Ch. trình

10.000

12.000

15.000

 

07

Biên tập ca nhạc yêu cầu và đọc

Ch. trình

6.000

8.000

10.000

 

08

Biên tập chương trình tiếng dân tộc

Ch. trình

6.000

8.000

10.000

 

09

Biên tập giá thị trường và đọc

Ctrình

6.000

8.000

10.000

 

10

Biên tập chuyển thể từ truyền hình

Ch. trình

50%

50%

50%

Cùng thể loại phát thanh

11

Biên tập tin trong nước và thế giới 10 phút

Ch. trình

8.000

10.000

12.000

 

12

Biên tập tin trong nước và thế giới 5 phút

Ch. trình

4.000

5.000

6.000

 

13

Biên tập các chương trình sưu tầm

Ch. trình

8.000

10.000

12.000

 

14

Kiểm thính chương trình phát thanh

Tháng

70.000

80.000

90.000

 

15

Đánh máy tin, bài, phóng sự, …

Tháng

200.000

200.000

200.000

 

16

Đọc chương trình phát thanh tổng hợp

Giờ

20.000

25.000

30.000

 

17

Đọc tin trong tỉnh, trong nước và thế giới

Ch. trình

2.000

2.500

3.000

 

18

Đọc chương trình thiếu nhi (PTV mời )

Ch. trình

20.000

25.000

30.000

 

19

Đọc chương trình văn hoá văn nghệ tổng hợp 30 phút

Ch. trình

20.000

25.000

30.000

 

20

Đọc chương trình VHVN tổng hợp 15 phút

Ch. trình

10.000

15.000

20.000

 

21

Đọc trả lời thư bạn nghe Đài

Ch. trình

3.000

4.000

5.000

 

22

Đạo diễn chương trình phát thanh

Ngày

20.000

25.000

30.000

 

23

Thu in chương trình phát thanh tổng hợp

Giờ

20.000

25.000

30.000

 

24

Thu in các chương trình khác

Nh. bút

15%

15%

15%

(Nh.bút/ 1 Ch. trình)

25

Thu in chương trình của Đài TNVN làm tư liệu

Ch. trình

3.000

4.000

5.000

 

26

Truyền dẫn phát sóng Phát thanh của Đài tỉnh

Giờ

4.000

5.000

6.000

 

27

Đài tỉnh tiếp âm Đài TNVN

Giờ

2.000

2.500

3.000

 

28

Đài huyện tiếp âm Đài Trung ương, Đài tỉnh

Giờ

 

 

 

 

29

Thu in ca nhạc theo thư yêu cầu

Bài

1.000

1.500

2.000

 

30

Thu in chương trình tin tức ca nhạc

Ch. trình

8.000

10.000

12.000

 

31

Biên tập chương trình kể chuyện thiếu nhi

Ch. trình

5.000

7.000

9.000

Cả êkíp

IV. Chương trình phát thanh của Đài truyền thanh huyện, thị xã và cơ sở:

Tuỳ theo khả năng nguồn thu ngân sách của từng địa phương, mức chi trả nhuận bút chương trình phát thanh, truyền thanh, truyền hình và các công việc liên quan sản xuất chương trình Phát thanh Truyền hình theo hướng như sau:

1. Chương trình phát thanh và tiếp âm hàng ngày:

- Đài huyện, thị xã: Được hưởng bằng 60% đến 85% nhuận bút, hoặc chi phí liên quan sản xuất chương trình và truyền dẫn phát sóng theo thể loại, công việc trên.

- Trạm truyền thanh cơ sở: Được hưởng 30% đến 50% nhuận bút hoặc chi phí liên quan sản xuất chương trình và truyền dẫn phát sóng theo thể loại, công việc trên.

2. Chương trình gởi Đài tỉnh phát sóng: Được thanh toán nhuận bút như của Đài tỉnh theo quy định.

B. NHUẬN BÚT CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH:

I. Chương trình truyền hình trực tiếp:

1. Truyền hình trực tiếp tại hiện trường: Truyền hình trực tiếp tại hiện trường các sự kiện chính trị, văn hoá, xã hội, tuỳ theo tính chất và quy mô được tính nhuận bút như sau (hệ số 6 x 20% - 25% - 30% ):

- Bậc I: 30.000 đồng/01 phút.

- Bậc II: 40.000 đồng/01 phút.

- Bậc III: 50.000 đồng/01 phút.

2. Truyền hình trực tiếp tại trường quay: Truyền hình trực tiếp tại trường quay, trong hội trường (họp Hội đồng nhân dân, văn hóa văn nghệ, …), được hưởng nhuận bút bằng 50% đến 75% nhuận bút truyền hình trực tiếp tại hiện trường (điểm 1).

3. Bản tin truyền hình trực tiếp: Ê kíp tổ chức và thực hiện bản tin truyền hình trực tiếp được hưởng mức nhuận bút :

- Bậc I: 60.000 đồng/01 phút.

- Bậc II: 75.000 đồng/01 phút.

- Bậc III: 90.000 đồng/01 phút.

II. Chương trình truyền hình hàng ngày:

1. Nhóm 1: Tin - Trả lời bạn đọc: Hệ số nhuận bút từ 01 - 10.

Nhuận bút bằng 50% - 100%:

TT

Tác giả, tác phẩm và người liên quan sản xuất chương trình

Đơn vị tính

Mức nhuận bút (đồng)

Ghi chú

Bậc I

Bậc II

Bậc III

 

01

Tin ngắn

Tin

50.000

60.000

75.000

Quay+viết

02

Tin tổng hợp

Tin

60.000

75.000

90.000

Quay+viết

03

Tin qua điện thoại

Tin

75.000

90.000

110.000

Cả cước điện thoại

04

Tin khai thác

Tin

8.000

10.000

12.000

 

05

Trích tường thuật

Phút

20.000

25.000

30.000

Cả êkíp

06

Tường thuật lại

Phút

15.000

20.000

25.000

Cả êkíp

07

Điểm tin trong ngày

Ch. trình

60.000

72.000

90.000

Cả êkíp

08

Điểm tin trong tuần

Ch. trình

100.000

120.000

150.000

Cả êkíp

09

Điểm báo

Ch. trình

70.000

80.000

90.000

Cả êkíp

10

Trả lời thư bạn xem Đài bằng văn bản

Thư

7.000

9.000

10.000

Cả êkíp

11

Trả lời thư có xác minh

Thư

17.000

20.000

23.000

Cả êkíp

12

Theo dấu thư

Phút

41.000

46.000

58.000

Cả êkíp

13

Thông tin cần biết

phút

5.000

7.000

9.000

Cả êkíp

14

Giá cả thị trường

phút

10.000

12.000

15.000

Cả êkíp

2. Nhóm 4: Chính luận: Hệ số nhuận bút từ 10 - 30.

Nhuận bút bằng 50% - 100%:

TT

Tác giả, tác phẩm và người liên quan sản xuất chương trình

Đơn vị tính

Mức nhuận bút (đồng)

Ghi chú

Bậc I

Bậc II

Bậc III

 

01

Bình luận

Phút

29.000

35.000

52.000

Cả êkíp

3. Nhóm 5: Phóng sự - Ký - Phỏng vấn: Hệ số nhuận bút từ 10 - 30.

Nhuận bút bằng 50% - 100%:

TT

Tác giả, tác phẩm và người liên quan sản xuất chương trình

Đơn vị tính

Mức nhuận bút (đồng)

Ghi chú

Bậc I

Bậc II

BậcIII

 

01

Phóng sự ngắn

Phút

41.000

46.000

58.000

Quay + viết

02

Phóng sự dài

Phút

29.000

35.000

46.000

Quay + viết

03

Phóng sự điều tra

Phút

44.000

61.000

78.000

Quay + viết

04

Sự việc và ý kiến

Phút

41.000

46.000

58.000

Quay + viết

05

Phóng sự tài liệu

Phút

44.000

61.000

78.000

Quay + viết

06

Ghi nhanh

Phút

23.000

26.000

29.000

Quay + viết

07

Phỏng vấn

Ch. trình

145.000

203.000

290.000

Cả êkíp +

người được PV

08

Phỏng vấn người nước ngoài có phiên dịch

Ch. trình

218.000

261.000

305.000

Cả êkíp

09

Phỏng vấn người nước ngoài không phiên dịch

Ch. trình

174.000

209.000

278.000

Cả êkíp

10

Phỏng vấn trực tiếp qua điện thoại

Ch. trình

174.000

209.000

244.000

Cả êkíp và điện thoại

11

Phát biểu, tham luận

Ch. trình

87.000

104.000

122.000

Cả êkíp + người phát biểu

12

Tọa đàm, hội thảo

Phút

29.000

35.000

46.000

Cả êkíp

13

Đối thoại trên truyền hình

Phút

35.000

41.000

52.000

Cả êkíp

14

Giao lưu với khán giả

Phút

35.000

41.000

52.000

Cả êkíp

4. Nhóm 7: Nghiên cứu: Hệ số nhuận bút từ 10 - 30.

Nhuận bút bằng 50%-100%:

TT

Tác giả, tác phẩm và người liên quan sản xuất chương trình

Đơn vị tính

Mức nhuận bút (đồng)

Ghi chú

Bậc I

Bậc II

BậcIII

 

01

Chương trình Khoa giáo, chuyên đề

Phút

41.000

46.000

52.000

Cả êkíp

02

Phổ biến kiến thức

Phút

35.000

41.000

46.000

Cả êkíp+vật liệu

03

Khoa học thường thức

Phút

15.000

17.000

20.000

Cả êkíp

04

Tạp chí truyền hình

Phút

44.000

61.000

78.000

Cả êkíp

05

Dạy hát trên truyền hình 30 phút

Phút

40.000

50.000

60.000

Cả êkíp+HS

Giáo viên

06

Hướng dẫn tập thể dục

Ch. trình

363.000

435.000

580.000

Cả êkíp +HS

Giáo viên

 

Biên dịch tiếng nước ngoài

 

 

 

 

 

08

Dịch và thuyết minh các chương trình quốc tế

Ctrình

120.000

150.000

180.000

Cả êkíp

09

Dịch và giới thiệu ca nhạc, thời trang, thể thao, …

Ctrình

120.000

150.000

180.000

Cả êkíp

10

Dịch và thuyết minh phim truyện có phụ đề

Phút

29.000

35.000

46.000

Dịch và thuyết minh

11

Dịch và thuyết minh phim truyện không có phụ đề

Phút

35.000

46.000

58.000

Dịch và thuyết minh

12

Dịch, thuyết minh TGĐĐ, TNKD

Ch. trình

200.000

250.000

300.000

Cả êkíp

13

Tường thuật trực tiếp thể thao QT có thuyết minh

Phút

14.000

17.000

20.000

Cả êkíp

14

Biên tập và giới thiệu thể thao QTế, thời trang

Ch. trình

50.000

60.000

72.000

Cả êkíp

15

Biên tập và giới thiệu ca nhạc quốc tế

Ch. trình

50.000

60.000

72.000

Cả êkíp

 

Biên dịch tiếng dân tộc thiểu số

 

 

 

 

 

16

Dịch, đọc thời sự tổng hợp 30 phút

Ch. trình

200.000

230.000

260.000

Cả êkíp

17

Dịch và giới thiệu văn nghệ 30 phút

Ch. trình

60.000

70.000

80.000

Cả êkíp

18

Dịch và giới thiệu chương trình thiếu nhi 15 phút

Ch. trình

60.000

70.000

80.000

Cả êkíp

19

Dịch và đọc chuyên đề, chuyên mục

Ch. trình

200.000

230.000

260.000

Cả êkíp

20

Dịch và đọc chương trình phổ biến khoa học

Ch. trình

200.000

230.000

260.000

Cả êkíp

21

Biên tập vỏ chương trình tiếng dân tộc

Ch. trình

3.000

4.000

5.000

 

5. Nhóm 6: Văn học: Hệ số nhuận bút từ 8 - 30.

Nhuận bút bằng 100% - 200%:

TT

Tác giả, tác phẩm và người liên quan sản xuất chương trình

Đơn vị tính

Mức nhuận bút (đồng)

Ghi chú

Bậc I

Bậc II

Bậc III

 

 

Tác phẩm điện ảnh, video

 

 

 

 

 

01

Phim truyện truyền hình “45phút“

Phút

580.000

870.000

1.160.000

Khoán gọn

02

Phim truyện ngắn

Phút

290.000

435.000

580.000

Khoán gọn

03

Phim sân khấu 45 phút - 60 phút

Phút

290.000

435.000

580.000

Khoán gọn

04

Phim tài liệu

Phút

116.000

174.000

232.000

Khoán gọn

05

Phim khoa học

Phút

116.000

174.000

232.000

Khoán gọn

06

Phim giới thiệu đất nước con người

Phút

58.000

87.000

116.000

Khoán gọn

07

Phim tiểu phẩm 15 phút - 20 phút

Phim

1.700.000

2.000.000

2.500.000

Khoán gọn

08

Phim hài 15 phút – 20 phút

Phim

2.000.000

2.500.000

3.000.000

Khoán gọn

09

Phim video ca nhạc thiếu nhi 30 phút - 45 phút

Phim

5.000.000

6.500.000

8.000.000

Khoán gọn

10

Phim ca nhạc 30 phút - 45 phút

Phim

5.000.000

6.500.000

8.000.000

Khoán gọn

11

Chương trình ca nhạc thiếu nhi 15 phút – 30 phút

Ch. trình

4.000.000

5.000.000

6.000.000

Khoán gọn

12

Chương trình ca nhạc 30 phút - 45 phút

Ch. trình

4.000.000

5.000.000

6.000.000

Khoán gọn

13

Chương trình ca nhạc thiếu nhi 30 phút - 45 phút

Ch. trình

6.000.000

7.000.000

8.000.000

Khoán gọn

14

Chương trình ca múa nhạc tổng hợp

Ch. trình

4.500.000

5.500.000

6.500.000

Khoán gọn

15

Chương trình tấu hài

Ch. trình

4.000.000

5.000.000

6.000.000

Khoán gọn

6. Nhóm thể hiện chương trình Truyền hình: Thực hiện tại Studio hoặc trường quay:

TT

Tác giả, tác phẩm và người liên quan sản xuất chương trình

Đơn vị tính

Mức nhuận bút (đồng)

Ghi chú

Bậc I

Bậc II

Bậc III

 

01

Ngâm thơ

Bài

100.000

120.000

150.000

Cả thu hình

02

Đơn ca

Bài

150.000

200.000

250.000

Cả thu hình

03

Song ca

Bài

200.000

250.000

300.000

Cả thu hình

04

Tốp ca

Bài

250.000

300.000

350.000

Cả thu hình

05

Độc tấu đàn

Bài

100.000

120.000

150.000

Cả thu hình

06

Độc tấu hài

Bài

100.000

120.000

150.000

Cả thu hình

07

Hợp xướng

Bài

300.000

400.000

500.000

Cả thu hình

08

Hoà nhạc

Bài

300.000

400.000

500.000

Cả thu hình

09

Múa đơn

Bài

100.000

120.000

150.000

Cả thu hình

10

Múa đôi

Bài

200.000

250.000

300.000

Cả thu hình

11

Tốp múa

Bài

250.000

300.000

350.000

Cả thu hình

12

Múa phụ hoạ

Bài

60.000

80.000

100.000

Cả thu hình

13

Dàn nhạc đệm (chỉ huy + dàn nhạc + âm thanh )

Bài

100.000

150.000

200.000

Cả thu hình

14

Diễn hài 15 phút - 30 phút

Ch. trình

500.000

600.000

800.000

Cả êkíp diễn

15

Diễn tiểu phẩm 15 phút - 20 phút

Ch. trình

500.000

600.000

800.000

Cả êkíp diễn

16

Kịch nói 45 phút

Ch. trình

 

 

 

Theo nh.bút của ngành VHTT

17

Ca kịch 45 phút

Ch. trình

 

 

 

18

Biên đạo múa

Bài

 

 

 

19

Thiết kế mỹ thuật sân khấu

Ch. trình

100.000

200.000

400.000

 

20

Kỹ thuật âm thanh tại Studio

Ch. trình

80.000

90.000

100.000

Cả êkíp

21

Kỹ thuật ánh sáng tại Studio

Ch. trình

80.000

90.000

100.000

Cả êkíp

22

Kỹ thuật dựng hình tại Studio

Ch. trình

120.000

150.000

200.000

Cả êkíp

23

Đạo diễn phát sóng

Ngày

60.000

80.000

100.000

Ngày đêm

24

Phát thanh viên dẫn chương trình tại Studio

Ch. trình

120.000

150.000

180.000

Cả êkíp

25

Mời MC dẫn chương trình tại Studio

Ch. trình

 

 

 

thoả thuận HĐ

7. Công việc liên quan sản xuất chương trình Truyền hình:

TT

Người liên quan sản xuất chương trình

Đơn vị tính

Mức nhuận bút (đồng,%)

Ghi chú

Bậc I

Bậc II

Bậc III

 

01

Dựng chương trình thể thao quốc tế khác

Ch. trình

30.000

36.000

43.000

Cả êkíp

02

Dựng chương trình ca nhạc quốc tế khác

Ch. trình

30.000

36.000

43.000

Cả êkíp

03

Thu các chương trình khai thác qua vệ tinh khác

Ch. trình

8.000

10.000

12.000

Cả êkíp

04

Dựng chương trình khai thác qua vệ tinh khác

Ch. trình

30.000

36.000

43.000

Cả êkíp

05

Biên tập và giới thiệu chương trình thu vệ tinh

Ch. trình

30.000

36.000

43.000

Cả êkíp

06

Đạo diễn chương trình truyền hình

Ngày

80.000

100.000

120.000

(ngày&đêm)

07

Kiểm thính cân đối thời lượng

Tháng

70.000

85.000

100.000

 

08

Kiểm tra nội dung băng hình

Băng

5.000

6.000

7.000

 

09

Xử lý thư bạn xem Đài

Tháng

50.000

60.000

72.000

 

10

Kỹ thuật dựng Ch. trình thời sự

Ch. trình

70.000

80.000

90.000

Cả êkíp

11

Kỹ thuật dựng lại chương trình thời sự

Ch. trình

50%

50%

50%

(Ch. trình tối)

12

Kỹ thuật dựng ca nhạc yêu cầu, hát trên truyền hình

Chtrình

10.000

15.000

20.000

Cả êkíp

13

Kỹ thuật dựng chương trình dành cho thiếu nhi

Ch. trình

4.000

5.000

6.000

Cả êkíp

14

Kỹ thuật dựng chương trình bông hoa nhỏ

Ch. trình

4.000

5.000

6.000

Cả êkíp

15

Kỹ thuật dựng chương trình giải trí

Ch. trình

5.000

6.000

7.000

Cả êkíp

16

Kỹ thuật dựng chương trình chiếu phim

Ch. trình

5.000

6.000

7.000

Cả êkíp

17

Kỹ thuật dựng chương trình nhóm 1

Nh.bút

13%

13%

13%

Cả êkíp

18

Kỹ thuật dựng chương trình nhóm 4

Nh.bút

13%

13%

13%

Cả êkíp

19

Kỹ thuật dựng chương trình nhóm 5

Nh.bút

13%

13%

13%

Cả êkíp

20

Kỹ thuật dựng chương trình nhóm 7

Nh.bút

13%

13%

13%

Cả êkíp

21

Kỹ thuật dựng chương trình nhóm 6

Nh.bút

13%

13%

13%

 

22

Làm logo các chương trình truyền hình

Logo

100.000

200.000

400.000

 

23

Chuyển hệ băng video, in sang băng

Băng

3.000

4.000

5.000

 

24

Kỹ thuật Camera phòng thu

Tháng

150.000

200.000

250.000

 

25

Biên tập vỏ chương trình

Ngày

5.000

7.000

9.000

 

26

Biên tập, đọc giới thiệu ca nhạc

Ch. trình

10.000

15.000

20.000

 

27

Biên tập chương trình thiếu nhi

Ch. trình

5.000

7.000

9.000

 

28

Giới thiệu chương trình hàng ngày

Tháng

80.000

90.000

100.000

 

29

Giới thiệu chương trình tuần tới

Tháng

50.000

60.000

70.000

 

30

Khẩu hiệu tuyên truyền, cổ động

Kh.hiệu

80.000

100.000

120.000

Cả êkíp

31

Biên tập chương trình bông hoa nhỏ

Ch. trình

4.000

5.000

6.000

 

32

Tổng hợp bản tin của Đài THVN

Ch. trình

6.000

7.000

8.000

 

33

Quảng bá các chương trình truyền hình

Ch. trình

50.000

60.000

72.000

Cả êkíp

34

Truyền cáp quang chương trình cho Đài THVN

Nh.bút

20%

20%

20%

Tác phẩm truyền

35

Sắp xếp chương trình thời sự hàng ngày

Ngày

10.000

12.000

15.000

 

36

Đọc chương trình thời sự hàng ngày

Ch. trình

25.000

30.000

36.000

 

37

Giới thiệu chương trình thiếu nhi, bông hoa nhỏ

Ch. trình

30.000

36.000

42.000

(PTV mời)

38

Quản lý băng, đĩa hình tư liệu, …

Tháng

100.000

100.000

100.000

 

39

Kỹ thuật âm thanh, ánh sáng

Tháng

50.000

60.000

70.000

 

40

Kỹ xảo vi tính

Ch. trình

15.000

20.000

25.000

Sáng tác

41

Truyền dẫn phát sóng Đài tỉnh

Giờ

8.000

9.000

10.000

 

42

Đài tỉnh tiếp phát lại Đài THVN

Giờ

5.000

6.000

7.000

 

43

Trạm tiếp phát lại truyền hình

Giờ

40% → 60%

40% → 60%

40% → 60%

So với Đài tỉnh

C. NHUẬN BÚT THÙ LAO KHỐI QUẢN LÝ:

TT

Người liên quan sản xuất chương trình

Đơn vị tính

Mức nhuận bút

Ghi chú

01

Tổng biên tập

Tổng nhuận bút

4%

 

02

Phó Tổng biên tập

Tổng nhuận bút

2,5%

 

03

Phó Giám đốc

Tổng nhuận bút

2%

 

04

Trưởng phòng và tương đương

Tổng nhuận bút

1,5%

 

05

Kế toán tổng hợp

Tổng nhuận bút

1,5%

 

06

Phó phòng

Tổng nhuận bút

1%

 

07

Bộ phận kế toán, thủ quỹ

Tổng nhuận bút

3%

 

08

Bộ phận hành chính, phục vụ

Tổng nhuận bút

4%

 

D. MỘT SỐ ĐIỀU KHOẢN KHÁC :

1. Điều kiện thanh toán nhuận bút:

- Tác phẩm, chương trình Phát thanh Truyền hình đã được duyệt và được phát sóng hoặc Đài tỉnh cung cấp cho Đài Trung ương phát sóng mới được thanh toán nhuận bút.

- Cán bộ, viên chức trong biên chế và hợp đồng thuộc quyền quản lý của Đài Phát thanh và Truyền hình, có tác phẩm và những công việc liên quan sản xuất chương trình sau khi đã thực hiện xong sản phẩm, công việc định mức lao động tại Quyết định số 2968/QĐ ngày 18 tháng 6 năm 2001 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, phần tác phẩm, sản phẩm vượt mới được thanh toán nhuận bút.

- Tác phẩm, sản phẩm chương trình Phát thanh Truyền hình sau khi chi trả nhuận bút thuộc quyền sở hữu của cơ quan, việc sử dụng lại nguyên chương trình để phát sóng không tính nhuận bút. Sử dụng tác phẩm, sản phẩm đã thanh toán nhuận bút để biên tập lại, dàn dựng lại phát sóng, chỉ thanh toán nhuận bút cho khâu biên tập sửa chữa và dàn dựng lại chương trình.

- Tác giả viết tác phẩm, sử dụng tác phẩm của tác giả khác để cải biên, sản xuất chương trình Phát thanh truyền hình, phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tài liệu, số liệu trong tác phẩm, thực hiện nghiêm túc quyền tác giả trong Bộ Luật Dân sự.

2. Quy định về thanh toán nhuận bút:

- Hệ số nhuận bút: 01 hệ số nhuận bút bằng 10% mức lương cơ bản tối thiểu.

- Bảng nhuận bút chia làm 03 bậc (bậc I, bậc II, bậc III ), nếu phân loại theo A, B, C thì loại A tương đương bậc III, loại B tương đương bậc II, loại C tương đương bậc I. Tin, bài và các tác phẩm chương trình Phát thanh Truyền hình được phân loại ngay khi được duyệt phát sóng.

3. Nhuận bút chương trình đặc biệt:

- Chương trình Tết, chương trình đặc biệt khác tăng 30% mức nhận bút.

- Chương trình dự thi cấp tỉnh tăng 50% mức nhuận bút.

- Chương trình dự thi khu vực tăng 100% mức nhuận bút.

- Chương trình dự thi trung ương tăng 150% → 200% mức nhuận bút, tuỳ theo quy mô thực hiện chương trình.

- Chương trình gởi cho Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài khu vực phát sóng tăng 20% mức nhuận bút.

- Các chương trình phát thanh truyền hình thực hiện ở các xã đặc biệt khó khăn được tăng 20% mức nhuận bút. Thực hiện ở nơi nguy hiểm, độc hại (trong bão lụt, chiến tranh, thiên tai, khu hóa chất độc) được tăng 100% mức nhuận bút.

- Tác giả là người Việt Nam viết bằng tiếng nước ngoài, tác giả viết bằng tiếng dân tộc thiểu số được tăng 40% nhuận bút.

4. Những điều khoản khác:

a) Các chương trình phát thanh, truyền hình và các tác phẩm dự thi do Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận tổ chức, nhằm nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và chất lượng chương trình, ngoài việc chi trả nhuận bút khi tác phẩm được phát sóng còn được trao các giải thưởng. Kinh phí tổ chức hội thi và giải thưởng, Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận có dự trù riêng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Các chương trình lớn thực hiện tại trường quay hoặc ngoài hiện trường như các cuộc thi, trò chơi, liên hoan văn nghệ, thi đấu thể dục thể thao…bằng nguồn kinh phí do vận động tài trợ, tuỳ theo khả năng nguồn kinh phí vận động tài trợ được, chi phí cho việc thực hiện hiện theo thoả thuận hợp đồng với bên tài trợ. Giám đốc Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh duyệt dự toán chi cụ thể theo quy định thẩm quyền của Giám đốc theo cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm bảo một phần chi phí;

c) Do yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng thời điểm cần phải tuyên truyền, Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận tổ chức sản xuất và phát sóng chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, như tăng thêm thời lượng, tăng số lượng các chuyên đề, chuyên mục, mở mới thể loại và chương trình mà không nằm trong các văn bản quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về chế độ nhuận bút, thì giao cho Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thỏa thuận với Sở Tài chính bổ sung danh mục theo Nghị định 61/2002/NĐ-CP của Chính phủ, và chi trả theo đúng tính chất, đặc thù của từng thể loại và công việc;

d) Trường hợp Nhà nước điều chỉnh mức lương cơ bản tối thiểu, thì căn cứ hệ số nhuận bút của từng thể loại, tiến hành điều chỉnh đơn giá nhuận bút cho phù hợp với tình hình thực tế;

đ) Định mức lao động để thanh toán nhuận bút vẫn thực hiện theo Quyết định số 2968/QĐ ngày 28 tháng 6 năm 2001 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

Phần 3. KHEN THƯỞNG - KỶ LUẬT

1. Khen thưởng:

- Cán bộ, viên chức và cộng tác viên có tác phẩm hoặc công việc nghiệp vụ xuất sắc, tác phẩm có ý nghĩa chính trị, kinh tế cao, tác phẩm đạt giải các cuộc thi trong tỉnh, ngành và quốc gia, có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nghiệp vụ, có nhiều tin, bài, chương trình phát thanh truyền hình gởi Đài Trung ương phát sóng, trong tháng có nhiều tác phẩm, công việc nghiệp vụ vượt chỉ tiêu đạt loại A (bậc III), tuỳ theo mức độ được xem xét khen thưởng.

- Kinh phí khen thưởng: Trích từ kinh phí sự nghiệp được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp hàng năm và quỹ khen thưởng của cơ quan.

2. Kỷ luật:

- Cán bộ, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ, đi công tác cơ sở có tư lợi cá nhân, sao chép tác phẩm của người khác làm tác phẩm của mình, nội dung tác phẩm không trung thực, nội dung có ảnh hưởng đến bảo mật, an ninh trật tự, chính trị, kinh tế, đoàn kết dân tộc; vi phạm Luật Báo chí và quy định về quyền tác giả trong Bộ Luật Dân sự, … tùy theo tính chất và mức độ mà có hình thức xử lý kỷ luật thích đáng hoặc truy tố trước pháp luật.

- Quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn, kịp thời báo cáo cho Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sung./.

 

 

thuộc tính Quyết định 257/2006/QĐ-UBND

Quyết định 257/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành chế độ nhuận bút tác giả, tác phẩm và những công việc liên quan sản xuất chương trình phát thanh và truyền hình
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh ThuậnSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:257/2006/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hoàng Thị Út Lan
Ngày ban hành:02/10/2006Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thông tin-Truyền thông

tải Quyết định 257/2006/QĐ-UBND

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi