Quyết định 248/QĐ-UBND Bình Định 2009 khu vực phải xin phép xây dựng trạm BTS

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
------------
Số: 248/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------
Quy Nhơn, ngày 09 tháng 4 năm 2009

 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy định các khu vực
phải xin cấp phép xây dựng đối với công trình trạm thu, phát sóng
thông tin di động loại 2 trên địa bàn tỉnh Bình Định
------------------------
 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông ngày 07 tháng 06 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 160/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 12/2007/TTLT/BXD-BTTTT ngày 11 tháng 12 năm 2007 của Bộ Xây dựng và Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động ở các đô thị;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 20/TTr-STTTT ngày 24/07/2008,
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định các khu vực phải xin cấp phép xây dựng đối với công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động loại 2 trên địa bàn tỉnh
Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng và UBND các huyện, thành phố hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và tổ chức thực hiện việc cấp giấy phép xây dựng công trình.
Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định 34/2007/QĐ-UBND ngày 12/10/2007 của UBND tỉnh.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Xây dựng, Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.
 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Xậy dựng (để b/c);
- Bộ TT&TT (để b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP Lê Nhuận;
- Lưu: VT, K9.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
(Đã ký)
 
Nguyễn Thị Thanh Bình

 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------
Quy Nhơn, ngày 09 tháng 04 năm 2009

 
 
QUY ĐỊNH
Các khu vực phải xin cấp phép xây dựng đối với công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động loại 2
trên địa bàn tỉnh Bình Định
(Ban hành kèm theo Quyết định số 248/QĐ-UBND
ngày 09/4/2009 của UBND tỉnh)
QUY ĐỊNH CHUNG
 
Phạm vi các khu vực phải xin cấp giấy phép xây dựng đối với công trình xây dựng trạm thu phát sóng thông tin di động loại 2 (dưới đây gọi tắt là trạm BTS loại 2) trên địa bàn tỉnh Bình Định.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Quy định này áp dụng đối với cơ quan quản lý Nhà nước và các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng lắp đặt các trạm BTS loại 2 trên địa bàn tỉnh Bình Định.
Điều 3. Mục đích và yêu cầu
1. Việc ban hành Quy định này nhằm quy định cụ thể các khu vực phải xin cấp phép xây dựng đối với công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động loại 2 trên địa bàn tỉnh Bình Định.
2. Việc xây dựng, lắp đặt các trạm BTS loại 2 trong mọi trường họp phải bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận; đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuân kỹ thuật chuyên ngành, không gây ảnh hưởng tới môi trường, sức khoẻ cho cộng đồng; đảm bảo tuân thủ quy hoạch xây dựng, kiến trúc, cảnh quan đô thị.
Điều 4. Các quy định khác không nằm trong Quy định này được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch 12/2007/TTLT/BXD-BTTTT và các Văn bản quy định có liên quan.
Chương II
QUY ĐỊNH CỤ TH
 
Điều 5. Các trường hợp không được cấp phép xây dựng Trạm BTS loạỉ 2
1. Trên đất trồng lúa 2-3 vụ/năm, có năng suất ổn định;
2. Trong hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường hàng không, hành lang an toàn điện, hành lang bảo vệ đường ống, đê điều, công trình thủy lợi (trừ trường họp có văn bản thỏa thuận của cơ quan quản lý chuyên ngành);
3. Trên các công trình chưa được cấp phép xây dựng và các công trình chưa xác định rõ khả năng chịu lực (đối với BTS loại 2).
Điều 6. Khu vực quy định xây dựng các Trạm BTS loại 2 phải xin giấy phép xây dựng
1. Đối với khu vực:
a. Toàn bộ khu vực thành phố Quy Nhơn.
b. Toàn bộ khu vực huyện An Nhơn.
c. Thị trấn Bồng Sơn, thị trấn Tam Quan; các xã Hoài Đức, Hoài Tân, Hoài Xuân, Hoài Hương, Hoài Hải, Hoài Mỹ (Hoài Nhơn).
d. Các thị trấn: Tăng Bạt Hổ (huyện Hoài Ân), Ngô Mây (huyện Phù Cát), Phù Mỹ, Bình Dương (huyện Phù Mỹ), Phú Phong (huyện Tây Sơn), Diêu Trì, Tuy Phước (huyện Tuy Phước), An Lão (huyện An Lão), Vân Canh (huyện Vân Canh), Vĩnh Thạnh (huyện Vĩnh Thạnh).
2. Đối với các Khu công nghiệp, Khu kinh tế Nhơn Hội.
3. Dọc các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ trong phạm vi 100m tính từ tim đường sang hai bên lề đường.
4. Các vị trí gần khu vực an ninh, quân sự.
Điều 7. Các Trạm BTS loại 2 không phải xin giấy phép xây dựng
1. Nằm ngoài khu vực đã nêu tại Điều 6 của quy định này;
2. Được xây dựng theo lệnh khẩn cấp được xác nhận bằng lệnh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
3. Được xây dựng tạm phục vụ các yêu cầu đặc thù được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.
Điều 8. Quy định về hồ sơ xin Giấy phép xây dựng Trạm BTS loại 2
Hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng, mẫu đơn xin cấp Giấy phép xây dựng, mẫu nội dung Giấy phép xây dựng Trạm BTS loại 2 trên địa bàn tỉnh Bình Định thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 12/2007/TTLT/BXD-BTTTT ngày 11/12/2007 của Liên bộ Xây dựng và Bộ Thông tin và Truyền thông.
Chương III
TỒ CHỨC THỰC HIỆN
 
1. Sở Thông tin và Truyền thông: là cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng trạm BTS loại 2 trên địa bàn tỉnh Bình Định. Trước khi cấp giấy phép xây dựng trạm BTS loại 2 trên địa bàn phải có trách nhiệm phối họp, thống nhất với Sở Xây dựng về nhu cầu sử dụng thực tế, tiêu chuẩn về viễn thông và địa hình lắp đặt các trạm này.
2. Sở Xây dựng: Có trách nhiệm phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong công tác quản lý xây dựng; đóng góp ý kiến về mặt mỹ quan đô thị đối với các trường họp Sở Thông tin và Truyền thông có yêu cầu.
3. UBND các huyện, thành phố: Có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông và Sở Xây dựng nhằm đưa hoạt động xây dựng các trạm BTS trên địa bàn tỉnh đi vào nề nếp.
Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc các đơn vị liên hệ với Sở Thông tin và Truyền thông hoặc Sở Xây dựng để được hướng dẫn giải quyết./.

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)
 
Nguyễn Thị Thanh Bình

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Quyết định 248/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định các khu vực phải xin cấp phép xây dựng đối với công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động loại 2 trên địa bàn tỉnh Bình Định
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 248/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thị Thanh Bình
Ngày ban hành: 09/04/2009 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực