Quyết định 1512/QĐ-UBND Hà Nội 2020 sửa đổi mã định danh các cơ quan Nhà nước

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Thuộc tính văn bản
Quyết định 1512/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung danh mục mã định danh các cơ quan Nhà nước Thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định 4235/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành mã định danh các cơ quan Nhà nước Thành phố Hà Nội phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 1512/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Ngô Văn Quý
Ngày ban hành: 14/04/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Hành chính , Thông tin-Truyền thông

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

___________

Số: 1512/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc sửa đổi, bổ sung danh mục mã định danh các cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội ban hành kèm Quyết định số 4235/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 của UBND thành phố Hà Nội ban hành mã định danh các cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành

_______________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị quyết số 895/NQ-UBTVQH14 ngày 11/02/2020 của y ban Thường vụ Quốc Hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Hà Nội;

Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BTTTT ngày 01/4/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành;

Căn cứ Quyết định số 4235/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành mã định danh các cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành;

Xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 599/TTr-STTTT ngày 19/3/2020 về việc sửa đổi, bổ sung danh mục mã định danh các cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội ban hành kèm Quyết định số 4235/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 của UBND thành phố Hà Nội ban hành mã định danh các cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung danh mục mã định danh các cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội ban hành kèm Quyết định số 4235/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 của UBND thành phố Hà Nội ban hành mã định danh các cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành (Phụ lục kèm theo).
Điều 2. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Những nội dung khác không sửa đổi tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 4235/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 của UBND thành phố Hà Nội.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

Như Điều 3;

Văn phòng Chính phủ;

Bộ Thông tin và Truyền thông;

Thường trực Thành ủy;

Chủ tịch UBND Thành phố;

Thường trực HĐND Thành phố;

Các PCT UBND Thành phố;

VPUBTP: các PCVP, KGVX, NC, TKBT, THCB;

Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội;

Lưu: VT, KGVX Dg.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Ngô Văn Quý

 

PHỤ LỤC
Sửa đổi, bổ sung danh mục mã định danh các cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1512/QĐ-UBND ngày 14/4/202 của UBND thành phố Hà Nội)

Stt

TÊN ĐƠN VỊ CẤP 2

TÊN ĐƠN VỊ CẤP 3

ĐỊNH DANH

GHI CHÚ

1

UBND quận Hai Bà Trưng

 

000.00 .82.H26

 

1.1

 

UBND phường Bùi Thị Xuân

000.23 .82.H26

Đóng mã định danh

1.2

 

UBND phường Ngô Thì Nhậm

000.30 .82.H26

Đóng mã định danh

2

UBND huyện Phúc Thọ

 

000.00 .69.H26

 

2.1

 

UBND xã Cẩm Đình

000.19 .69.H26

Đóng mã định danh

2.2

 

UBND xã Xuân Phú

000.36 .69.H26

Đóng mã định danh

2.3

 

UBND xã Xuân Đỉnh

000.41 .69.H26

Thêm mới

2.4

 

UBND xã Phương Độ

000.27 .69.H26

Đóng mã định danh

2.5

 

UBND xã Sen Chiểu

000.28 .69.H26

Đóng mã định danh

2.6

 

UBND xã Sen Phương

000.42 .69.H26

Thêm mới

3

UBND huyện Phú Xuyên

 

000.00 .68.H26

 

3.1

 

UBND xã Thụy Phú

000.40 .68.H26

Đóng mã định danh

3.2

 

UBND xã Văn Nhân

000.44 .68.H26

Đóng mã định danh

3.3

 

UBND xã Nam Tiến

000.46 .68.H26

Thêm mới

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực